Thực trạng và giải pháp xây dựng chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh tại Học viện múa Việt Nam

TÓM TẮT Chi bộ Đảng cơ sở là tổ chức hạt nhân, có vị trí, vai trò cực kỳ quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, trong các cơ quan, đơn vị nhà nước ở nước ta nói riêng trong đó có Học viện Múa Việt Nam. Bằng phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu, bài viết sẽ khái quát những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của chi bộ. Trên cơ sở lí luận nêu trên, tác giả phân tích, đánh giá ưu điểm và hạn chế trong hoạt động của chi bộ ở Học viện Múa Việt Nam hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng chi bộ đảng ở Học viện ngày càng trong sạch, vững mạnh. Công trình này là một nghiên cứu cụ thể, là tài liệu tham khảo cho các chi bộ Đảng khi xây dựng, phát triển chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh đồng thời có thể giúp các nhà nghiên cứu có được một số thông tin hữu ích khi tìm hiểu chuyên sâu về công tác xây dựng Đảng

pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 260 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng và giải pháp xây dựng chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh tại Học viện múa Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TNU Journal of Science and Technology 225(10): 46 - 53 46 Email: jst@tnu.edu.vn THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHI BỘ ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TẠI HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM Cao Thị Phương Nhung1, Ngô Thị Quang2* 1Học viện Múa Việt Nam, 2Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên TÓM TẮT Chi bộ Đảng cơ sở là tổ chức hạt nhân, có vị trí, vai trò cực kỳ quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, trong các cơ quan, đơn vị nhà nước ở nước ta nói riêng trong đó có Học viện Múa Việt Nam. Bằng phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp, so sánh, đối chiếu, bài viết sẽ khái quát những quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của chi bộ. Trên cơ sở lí luận nêu trên, tác giả phân tích, đánh giá ưu điểm và hạn chế trong hoạt động của chi bộ ở Học viện Múa Việt Nam hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng chi bộ đảng ở Học viện ngày càng trong sạch, vững mạnh. Công trình này là một nghiên cứu cụ thể, là tài liệu tham khảo cho các chi bộ Đảng khi xây dựng, phát triển chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh đồng thời có thể giúp các nhà nghiên cứu có được một số thông tin hữu ích khi tìm hiểu chuyên sâu về công tác xây dựng Đảng. Từ khóa: Chi bộ; Hồ Chí Minh; Học viện Múa Việt Nam; sinh hoạt chi bộ; chi bộ trong sạch, vững mạnh. Ngày nhận bài: 19/8/2020; Ngày hoàn thiện: 03/9/2020; Ngày đăng: 09/9/2020 REAL SITUATION AND SOLUTIONS TO BUILD A CLEAN, STRONG PARTY CELL UNDER HO CHI MINH THOUGHT AT VIETNAM DANCE ACADEMY Cao Thi Phuong Nhung 1 , Ngo Thi Quang 2* 1Vietnam Dance Academy, 2TNU - University of Agriculture and Forestry ABSTRACT The basic Party cell is a core organization that plays an extremely important role in the organizational system of the Communist Party of Vietnam in general and in state agencies and units in our country in particular, including Vietnam Dance Academy. By analyzing, synthesizing, and comparing research methods, this paper will outline the basic views of Ho Chi Minh on the position, role, tasks, content of the cell's activities. Based on the mentioned theory, the advantages and limitations of the Party cell's activities at Vietnam Academy of Dance today are analyzed and evaluated. Since then, the solutions are proposed to make the Academy's party cell increasingly clean and strong. This work is a specific study, a reference for Party cells when building and developing more and more clean and strong Party cells and it can help researchers get some useful information for learning in depth about Party building work. Keywords: Party cell; Ho Chi Minh; Vietnam Dance Academy; Party cell’s activity, a clean, strong Party cell. Received: 19/8/2020; Revised: 03/9/2020; Published: 09/9/2020 * Corresponding author. Email: ngothiquang@tuaf.edu.vn Cao Thị Phương Nhung và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(10): 46 - 53 Email: jst@tnu.edu.vn 47 1. Mở đầu Sinh thời Hồ Chí Minh rất quan tâm, coi trọng công tác xây dựng Đảng Cộng sản, xây dựng chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh. Điều này được thể hiện theo số liệu thống kê, trong bộ Hồ Chí Minh Toàn tập (15 tập), có 128 tài liệu Hồ Chí Minh sử dụng từ chi bộ và Người đã viết 5 bài riêng về chi bộ. Trong 10 tài liệu nói trực tiếp về xây dựng chi bộ, có tới 6 tài liệu được viết trong thời kỳ năm 1965- 1969. Điều đó cho thấy, càng về sau trải qua thực tiễn đề ra đường lối, chủ trương lãnh đạo cách mạng Việt Nam và trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh càng nhận thức sâu sắc, rõ ràng về tầm quan trọng của tổ chức chi bộ đảng. 2. Nội dung 2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của chi bộ 2.1.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của chi bộ Ngay từ sớm Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt” [1, tr.92]. Chi bộ tốt sẽ trở thành nền móng vững chắc của Đảng. Điều đó cũng có nghĩa là chi bộ không vững mạnh, chi bộ không thực hiện tốt vai trò của mình thì chi bộ cũng không xứng là nền móng kiên cố của Đảng. Đảng chỉ cần một số chi bộ không tốt là sẽ khiến quần chúng dần mất niềm tin. Mỗi chi bộ như tế bào của Đảng. Tế bào khỏe mạnh, Đảng mới phát triển và vững niềm tin trong nhân dân. Mỗi chi bộ “là đồn luỹ chiến đấu của Đảng chiến đấu ở trong lòng quần chúng” [2, tr.317]. Vì vậy, đối với Đảng ta, xây dựng chi bộ cho tốt là một việc vô cùng quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Khẳng định vị trí “hạt nhân”, tế bào của chi bộ cấu thành nên hệ thống tổ chức Đảng, chủ tịch Hồ Chí Minh cũng lí giải một cách logic, khoa học, chặt chẽ không thể chối cãi rằng: “tác dụng của chi bộ cực kỳ quan trọng vì nó là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng” [2, tr.243], vì nó là “hạt nhân” lãnh đạo, “là lực lượng điều khiển xung phong” [3, tr.14] các phong trào ái quốc và xây dựng đất nước của nhân dân. Với vị trí “nền móng”, “nền tảng”, “gốc rễ” của mình, mỗi một chi bộ mạnh sẽ tạo nên một Đảng mạnh, mỗi một chi bộ yếu sẽ khiến cho Đảng bị lung lay sự vững mạnh. Đảng trong sạch, vững mạnh là do mỗi chi bộ trong sạch, vững mạnh. Người kết luận ngắn gọn nhưng rất quả quyết, chắc chắn vai trò của chi bộ: “chi bộ tốt thì chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng” [4, tr.161]. Điều này cũng có nghĩa là một chi bộ tốt là một chi bộ thực hiện thật tốt việc đưa đường lối, chính sách của Đảng phổ biến sâu rộng trong chi bộ, quần chúng nhân dân và giúp mỗi người hiểu để rồi thực hiện tốt các đường lối, chính sách ấy, mỗi chi bộ làm tốt điều đó chính là góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng phát triển bền vững, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ được giải quyết tốt. Như vậy, Hồ Chí Minh đã chỉ ra rất cụ thể một chi bộ chỉ có thể xứng đáng với vị trí, vai trò là nền tảng, tế bào của Đảng khi chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. 2.1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhiệm vụ, nội dung hoạt động của chi bộ Theo Hồ Chí Minh, nhiệm vụ tổng quát của chi bộ gồm hai vấn đề căn bản: liên hệ chặt chẽ với nhân dân; tuyên truyền vận động nhân dân và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiệm vụ thứ nhất là: Liên hệ chặt chẽ với nhân dân để giải quyết các vấn đề cho nhân dân; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Với nhiệm vụ này, Hồ Chí Minh đã chỉ ra chi bộ cần tiến hành các công việc cụ thể, thường xuyên, liên tục, không được ngắt quãng hay lúc thì chú trọng, lúc thì lơ là, mà phải ghi nhớ là “luôn luôn” sau đây: “Luôn tuyên truyền cho nhân dân và tổ chức nhân dân, để thực hiện khẩu hiệu và chính sách của Đảng; luôn chú ý đến tư tưởng và nhu cầu của nhân dân và kịp thời báo cho cấp trên biết rõ; luôn Cao Thị Phương Nhung và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(10): 46 - 53 Email: jst@tnu.edu.vn 48 luôn quan tâm đến đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá của nhân dân đồng thời giáo dục nhân dân, tổ chức nhân dân để giải quyết các vấn đề cho nhân dân. Có làm đầy đủ những công việc ấy thì đảng mới liên hệ chặt chẽ với quần chúng” [5, tr.243]. Như vậy, với quan điểm trên về nhiệm vụ của chi bộ, ta dễ dàng nhận ra hai điểm Hồ Chí Minh nhấn mạnh nhất: Một là, nhiệm vụ trên phải tiến hành đều đặn, thường xuyên, liên tục. Hai là, đối tượng trong mọi hoạt động của chi bộ phải hướng tới quan tâm chính là “nhân dân” – quần chúng lao động trong xã hội, “giải quyết các vấn đề cho nhân dân”. Một chi bộ chỉ được coi là mạnh hay vững mạnh khi chi bộ ấy không chăm lo được cho dân, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân và trợ giúp nhân dân có đời sống ấm no hơn, hạnh phúc hơn, giàu mạnh hơn. Mỗi quần chúng nhân dân sẽ đi theo Đảng, phấn đấu gia nhập hàng ngũ của Đảng, tin yêu, ủng hộ và bảo vệ Đảng, ủng hộ cách mạng khi “hạt nhân” của Đảng là chi bộ đảng tôn chỉ mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động của mình là vì đời sống ấm no, hạnh phúc của quần chúng nhân dân. Nhiệm vụ thứ hai là: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Với nhiệm vụ thứ hai này, Hồ Chí Minh nêu rõ chi bộ cần phải coi “Chọn lọc đảng viên mới cũng là một nhiệm vụ quan trọng. Chi bộ cần thường xuyên giáo dục quần chúng, bồi dưỡng những phần tử hăng hái, nâng cao trình độ giác ngộ của họ đến tiêu chuẩn đảng viên. Khi giới thiệu vào Đảng phải hết sức cẩn thận. Chi bộ phải hiểu rõ lý lịch mặt mũi chính trị, trình độ giác ngộ, ưu và khuyết điểm của mỗi đảng viên cũ. Phải đôn đốc họ học tập và tham gia công tác của Đảng. Đối với những phần tử xấu chui vào Đảng, chi bộ phải điều tra nghiên cứu cẩn thận, cùng với chính quyền và quần chúng tẩy chay. Trách nhiệm của chi bộ là chấp hành kỷ luật Đảng” [2, tr.243]. Hồ Chí Minh cho rằng: “Phải luôn chỉnh đốn tổ chức, loại bỏ những phần tử xấu ra khỏi Đảng. Phải bồi dưỡng, lựa chọn và dùng cán bộ một cách đúng đắn” [1, tr.467]. “Muốn chỉnh đốn chi bộ tốt thì những phần tử xấu phải xử trí đúng mức: cần đuổi ra khỏi Đảng thì đuổi ra, cần cách chức thì phải cách chức, cần hạ tầng công tác thì hạ tầng công tác, có thể giáo dục thì giáo dục” [1, tr.235]. Trong nhiệm vụ chỉnh đốn Đảng: “Chúng ta cũng phải phê bình nghiêm khắc những chi bộ yếu kém. Ở những chi bộ ấy có những đảng viên không gương mẫu, nội bộ thiếu đoàn kết, xa rời quần chúng. Chẳng những không làm đúng mà còn có nơi, có lúc còn làm trái ngược đường lối, chính sách của Đảng” [1, tr.78]. Trên cơ sở đó, theo Hồ Chí Minh, một chi bộ mạnh là chi bộ phải thực hiện đúng, tốt những nhiệm vụ sau: “đảng viên gương mẫu trong mọi công việc, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, nội bộ thật sự đoàn kết; chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, lãnh đạo tốt sản xuất và chiến đấu; một lòng một dạ phục vụ nhân dân, thiết thực chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đối với Đảng thì củng cố và phát triển tốt” [1, tr.77]. Như vậy, theo tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta cần hết sức coi trọng công tác xây dựng chi bộ đảng vì chi bộ đảng là tổ chức hạt nhân trong hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chi bộ có tốt thì Đảng mới mạnh. Chi bộ tốt là chi bộ thực hiện thật tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng vào trong nhân dân, giúp mỗi người hiểu và thực hiện tốt các đường lối, chính sách ấy. Từ đó mà góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Muốn chi bộ tốt phải không ngừng xây dựng và chỉnh đốn chi bộ đảng, không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức, phương thức lãnh đạo và hoạt động. Trong nội bộ chi bộ, các đảng viên phải đoàn kết, một lòng thiết thực quan tâm, chăm lo cho đời sống của quần chúng nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Cao Thị Phương Nhung và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(10): 46 - 53 Email: jst@tnu.edu.vn 49 2.2. Thực trạng và giải pháp nhằm xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh ở Học viện Múa Việt Nam 2.2.1. Thực trạng hoạt động của chi bộ ở Học viện Múa Việt Nam Học viện Múa Việt Nam là cơ sở giáo dục công lập thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Múa Việt Nam ra đời ngày 25/10/1959; đến nay đã được hơn 60 năm nhưng Đảng bộ Học viện Múa Việt Nam thì mới được hình thành. Trước đây Đảng bộ Học viện Múa Việt Nam là một Chi bộ trực thuộc Đảng ủy quận Cầu Giấy. Từ ngày 16/3/2009, Đảng bộ Học viện Múa Việt Nam trực thuộc Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. Với thành tích liên tục đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh, Chi bộ nhà trường đã được nâng cấp lên thành Đảng bộ theo Quyết định số 2041- QĐ/ĐUK ngày 15/5/2013 của Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. Hiện nay Đảng bộ có 62 đảng viên và được chia thành 02 chi bộ, gồm Chi bộ Khối Văn phòng; Chi bộ Khối Giảng viên. Trong thời gian qua được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ các cấp, trực tiếp là sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Đảng bộ Học viện đã khắc phục khó khăn và có nhiều cố gắng trong các hoạt động chỉ đạo giúp các chi bộ thực hiện tốt Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, có thể kể đến như: Một là: Các cấp ủy chi bộ đã tiến hành thường xuyên công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời phổ biến, quán triệt các nghị quyết của Đảng đến các đảng viên, công nhân viên trong Học viện thông qua những hình thức đa dạng. Chú trọng phát huy vai trò của facebook, website, các buổi sinh hoạt chuyên đề chào cờ, nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các em học sinh, sinh viên toàn Học viện. Tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm định hướng và nắm bắt tình hình tư tưởng, những vấn đề “nóng” của dư luận xã hội một cách kịp thời. Tích cực triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tổ chức việc học tập, tuyên truyền các nội dung chuyên đề, tiến hành xây dựng các chuẩn mực làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh; tổ chức cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giữa các chi bộ trong Đảng bộ Học viện. Đặc biệt, các chi bộ đã bước đầu thực hiện xây dựng nội dung sinh hoạt, tuyên truyền trong chi bộ chú trọng những nội dung chủ trương, đường lối, pháp luật, thông tư, liên quan đến văn hóa nghệ thuật, quản lý và phát triển văn hóa nghệ thuật (nhất là nghệ thuật Múa) trong giai đoạn hiện nay. Hai là: Công tác xây dựng chi bộ hướng vào nâng cao chất lượng chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh. Theo tinh thần Chỉ thị số 10- CT/TW của Ban Bí thư và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa X bảo đảm khách quan, thực chất, tăng cường quản lý, giám sát, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên cả ở nơi công tác và nơi cư trú. Việc tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển Đảng ngày càng được chú trọng, quan tâm phát hiện quần chúng ưu tú trong cả hàng ngũ giảng viên, nhân viên, chuyên viên và học sinh, sinh viên trong Học viện để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng chuyển biến tốt hơn. Năm 2019, Đảng ủy Học viện đã đề nghị Đảng ủy Khối xét kết nạp Đảng 01 quần chúng ưu tú; chuyển Đảng chính thức cho 03 đảng viên dự bị; 06 quần chúng được học lớp nhận thức về Đảng; 01 đảng viên tham gia học lớp đảng viên mới; đề nghị Thành uỷ cấp thẻ Đảng cho 03 Đảng viên chính thức; đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Đảng ủy Khối xét kết nạp đảng cho 02 quần chúng ưu tú, hướng dẫn 01 quần chúng ưu tú làm hồ sơ xin vào Cao Thị Phương Nhung và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(10): 46 - 53 Email: jst@tnu.edu.vn 50 đảng. Chuyển 01 hồ sơ đảng viên về nơi cư trú; 01 hồ sơ đảng viên chuyển công tác; tiếp nhận 05 hồ sơ đảng viên về sinh hoạt đảng tại Đảng ủy Học viện. Bên cạnh đó, Đảng ủy còn phối hợp cùng Đảng ủy Khối tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng K125A. Tăng cường quản lý thống nhất công tác tạo nguồn bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới. Đảng ủy cử 02 đảng viên đi học lớp bồi dưỡng Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính. Cũng trong năm 2019 có 01 chi bộ xếp loại chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, xuất sắc và 21 đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 41 đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên nào bị kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ [6]. Ba là: Cấp ủy Đảng chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm giữ nghiêm kỷ luật đảng, trong sạch hóa các tổ chức chi bộ đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được đề ra và tiến hành tương đối nghiêm túc trên cơ sở trước hết là khuyến khích ý thức tự phê bình và phê bình của mỗi cán bộ, đảng viên; phối hợp chặt chẽ việc kiểm tra, giám sát của Đảng với Ban thanh tra nhân dân; kết hợp kiểm tra, giám sát với việc quan tâm đến hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, giáo dục lý luận chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên trong Học viện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, chi bộ vẫn còn những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đó là: Nhiều cuộc họp chi bộ chỉ làm lấy lệ để đạt sinh hoạt chi bộ 01 lần/tháng, đúng thời gian. Nội dung sinh hoạt chi bộ chưa sâu, chưa được chuẩn bị tốt, thiếu tính giáo dục và sự sinh động, hấp dẫn. Nội dung sinh hoạt đưa ra đa dạng nhưng hời hợt, chất lượng hiệu quả chưa cao; chưa được đầu tư xứng đáng dẫn tới chưa hấp dẫn, mang tính hình thức, chưa chu đáo hoặc chưa thực sự đạt kết quả như mong muốn. Tinh thần tự phê bình và phê bình trong đội ngũ đảng viên còn chưa cao, kể cả cấp ủy. Những nhận xét, phê bình nhau còn mang tính nể nang, qua loa, không thực sự đi vào trọng tâm, thẳng thắn hoặc còn mang tính chủ quan. Số đảng viên là sinh viên được kết nạp chưa đạt mục tiêu, còn quá ít do đặc thù ngành học, thời gian ở độ tuổi kết nạp đảng của học sinh, sinh viên cũng như điều kiện, quy trình, lộ trình kết nạp kéo dài khiến hầu hết học sinh, sinh viên khi kết nạp xong cũng là lúc các em tốt nghiệp ra trường, chuyển nơi sinh hoạt đảng. Đáng lưu tâm nhất, một trong những hạn chế của các chi bộ là sự tích cực trong hàng ngũ đảng viên tập trung ở một số người. Số còn lại chưa phát huy, cống hiến hết mình để các nhiệm vụ của chi bộ được thực hiện sao cho hiệu quả cao nhất; tạo sức hút, sức hấp dẫn cũng như lôi kéo quần chúng tham gia tích cực, nhiệt tình các phong trào do Đảng ủy phát động. Một trong những nguyên nhân của hạn chế này là do đôi khi chi ủy nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đảng viên còn chậm nên chưa động viên, khích lệ đảng viên kịp thời phát huy sức sáng tạo để xây dựng chi bộ, Đảng bộ. 2.2.2. Một số giải pháp nhằm xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh ở Học viện Múa Việt Nam Thực tiễn hoạt động của các chi bộ tại Học viện Múa Việt Nam những năm gầy đây đã đạt được một số kết quả nhất định. Bên cạnh đó, các chi bộ cũng còn nhiều nhiệm vụ, nội dung hoạt động chưa có chất lượng, hiệu quả cao. Để đẩy mạnh công tác xây dựng chi bộ đảng tại Học viện Múa Việt Nam ngày càng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh, các chi bộ đảng và Đảng bộ Học viện Múa Việt Nam trong thời gian tới cần chú trọng thực hiện một số giải pháp sau đây: Một là: Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên: Công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cần phải thực hiện kịp thời ngay trong kỳ họp chi bộ lần gần nhất để bảo đảm tính thời sự của thông tin. Tránh Cao Thị Phương Nhung và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN 225(10): 46 - 53 Email: jst@tnu.edu.vn 51 tình trạng nghị quyết ban hành đã lâu, sự kiện trong nước, quốc tế và khu vực đã xảy ra nhưng mấy tháng sau mới có tài liệu tuyên truyền trong chi bộ. Làm tốt công tác này là chi bộ đã cung cấp kênh thông tin chính thống cho các đảng viên, tránh các thông tin gây nhiễu, từ đó định hướng được dư luận xã hội. Chi bộ cần thường xuyên quán triệt cho cán bộ đảng viên về vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, nhất là đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ. Không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là đồng chí bí thư và cán bộ chủ chốt. Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy để nâng cao năng lực tổ chức, điều hành chi bộ. Giáo dục nâng cao ý thức cho đảng viên về việc thực hiện nghiêm túc chế độ và nguyên tắc tự phê bình và phê bình trên tinh thần coi trọng việc xây dựng tình đồng