Tiểu luận Khả năng, hiện thực, lý luận và thực tiễn quản lý doanh nghiệp

Triết học là một hỡnh thỏi ý thức xó hội, là học thuyết về những nguyờn tắc chung của tồn tại và nhận thức. Triết học được coi là “khoa học của mọi khoa học”, nội dung chính của nó bàn về con người và vị trí của con người trong thế giới mà họ đang sinh sống, có lẽ chính vỡ vậy mà triết học vừa mang tớnh tổng quỏt vừa mang tớnh cụ thể đối với mọi hoạt động trong xó hội cả về lý luận và thực tiễn. Cựng với sự phỏt triển của xó hội trong tiến trỡnh phỏt triển của lịch sử loài người, các ngành khoa học nói chung và triết học nói riêng cũng có những bước phát triển mạnh mẽ và nằm trong tiến trỡnh phỏt triển đó, triết học Mác - Lênin ra đời như một sự tất yếu ngẫu nhiên. Không chỉ đứng trên lập trường của giai cấp công nhân (giai cấp tiến bộ nhất) để quan sát, phản ánh và lý giải về vấn đề con người và vị trí của con người trong thế giới tự nhiên cũng như mọi hiện tượng, các mối quan hệ giữa con người với con người trong đời sống kinh tế xó hội, triết học Mỏc – Lờnin cũn là sự phỏt triển hợp lôgíc của lịch sử tư tưởng nhân loại. Triết học Mác –Lênin là sự kế thừa có chọn lọc, là sự kết hợp thế giới quan duy vật và phép biện chứng của các nhà triết học đi trước, đồng thời phát triển nó ở một trỡnh độ cao hơn để rồi nó không chỉ là thế giới quan của giai cấp công nhân, mà như Ăngghen khẳng định, nó cũn trở thành sự cần thiết tuyệt đối, trở thành hỡnh thức tư duy quan trọng nhất, cao nhất, thích hợp nhất với sự phát triển của khoa học. Nó đem lại cho khoa học hiện đại những chức năng có ý nghĩa phương pháp luận trong việc xem xét, luận giải bản thân sự phát triển của mỡnh.

doc15 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2093 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Khả năng, hiện thực, lý luận và thực tiễn quản lý doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên