Tiểu luận Quy luật "Quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất", những cơ sở lý luận

Là cách thức con ngươì thực hiện trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất ở những giai đoạn phát triển nhất định của lịch sử xã hội loài người. Mỗi xã hội được đặc trưng bởi một phương thức sản xuất nhất định. Phương thức sản xuất giữ vai trò quyết định trong hệ thống các điều kiện vật chất và tinh thần của đời sống xã hội, là biểu hiện đặc trưng cho lĩnh vực hoạt động sản xuất vật chất của con người, giữ vai trò quyết định trong các lĩnh vực sinh hoạt xã hội, chính trị vàtinh thần nói chung. Sự thay thế kế tiếp nhau của các phương thức sản xuất trong lịch sử quyết định đến sự phát triển của xã hội loài người từ thấp đến cao. Trong sản xuất, con người có mối “quan hệ song trùng”: một mặt là quan hệ giữa người với tự nhiên, tức là lực lượng sản xuất , mặt khác là quan hệ giữa người với người, tức là quan hệ sản xuất. Phương thức sản xuất là sự thống nhất giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tương ứng. Vậy lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là gì?

doc20 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2028 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Quy luật "Quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất", những cơ sở lý luận, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên