Tiểu luận Triết Thực tiễn là tiêu chuẩn quả chân lý

- Với việc đưa phạm trù thực tiễn vào lý luận nhận thức, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin đã tạo nên một bước chuyển biến cách mạng trong triết học nói chung và trong lý luận nhận thức nói riêng và đã đưa ra quan điểm về thực tiễn như sau: - Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất, có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội. - Bản chất của hoạt động thực tiễn đó là sự tác động qua lại của chủ thể và khách thể. - Hoạt động thực tiễn đa dạng với nhiều hình thức ngày càng phong phú, song có thể chia ra thành ba hình thức cơ bản là: hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động chính trị xã hội và hoạt động thực nghiệm khoa học.

doc18 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1885 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Triết Thực tiễn là tiêu chuẩn quả chân lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên