Tiểu luận Triết Tìm hiểu mối quan hệ giữa phân công lao động xã hội và xã hội hóa sản xuất qua một sô tác phẩm thời kỳ đầu của Mac

Phân công lao động xã hội là biểu hiện của sự phát triển của lực lượng sản xuất xã hội C.Mac nói "trình độ phát triển lực lượng sản xuất của một dân tộc bộc lộ rõ ràng nhất ở trình độ phát triển của sự phân công lao động", và cho rằng "phân công là hình thức cơ bản của nền sản xuất xã hội", đồng thời cũng là một hình thức cơ bản của nền sản xuất xã hội. Phân công lao động có tác dụng mạnh mẽ đối với sản xuất, thúc đẩy kỹ thuật sản xuất phát triển, trước hết là thúc đẩy sự cải tiến của công cụ sản xuất, nâng cao năng suất lao động Mác nói: " sức sản xuất của lao động nhất thiết phụ thuộc chủ yếu vào sự phân công lao động", "sự phân công lao động đó làm cho người ta có thể sản xuất nhanh hơn do đó cũng rẻ hơn". Phân công lao động xã hội gắn liền chặt chẽ với công cụ sản xuất. Khi nền sản xuất mới xuất hiện thì phân công lao động xã hội cũng phải đạt được trình độ tương ứng với nền sản xuất ấy. Đó là một tất yếu khách quan, một yêu cầu cấp bách của bản thân nền sản xuất xã hội. "Do nền công nghiệp lớn, nên việc xoá bỏ sự phân công cũ đã trở thành một điều kiện của bản thân nền sản xuất". Trong tác phẩm "Hệ tư tưởng Đức" chỉ rõ: "Mối quan hệ giữa các dân tộc khác nhau phụ thuộc vào trình độ phát triển của các dân tộc về các mặt lực lượng sản xuất, phân công lao động và mối quan hệ bên trong. Nguyên lý đó được mọi người thừa nhận. Tuy nhiên không chỉ riêng mối quan hệ của một dân tộc với các dân tộc khác, mà cả toàn bộ kết cấu bên trong của chính dân tộc đó cũng phụ thuộc vào trình độ phát triển của sản xuất của nó và của mối quan hệ bên trong và bên ngoài của nó. Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của một dân tộc bộc lộ rõ rệt nhất ở trình độ phát triển của sự phân công lao động. Bất cứ sức sản xuất mới nào trong chừng mực không phải chỉ là một sự mở rộng đơn thuần về số lượng của những lực lượng sản xuất mà cho đến lúc đó người ta đã biết (sự khai phá đất đai mới chẳng hạn), thì cũng đều mang lại kết quả là sự phát triển thêm sự phân công lao động xã hội"

doc14 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1850 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Triết Tìm hiểu mối quan hệ giữa phân công lao động xã hội và xã hội hóa sản xuất qua một sô tác phẩm thời kỳ đầu của Mac, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên