Tìm hiểu ngôn ngữ SQL - Server

Cơ sở dữ liệu và quản trị cơ sở dữ liệu là một trong những vấn đề cốt lõi của tin học. Xét cho cùng khi ứng dụng tin học để giải quyết các bài toán thì ng-ời ta phải giải quyết vấn đề xây dựng cơ sở dữ liệu và xây dựng thuật toán xử lý chúng. Khi cơ sở dữ liệu càng lớn nhu cầu xử lý phức tạp, yêu cầu bảo mật càng cao thì vấn đề quản trị cơ sở dữ liệu càng phức tạp. Vì vậy các mục tiêu của đề án này là tìm hiểu khai thác SQL Server và sử dụng nó để giải quyết bài toán quản lý dân cư.

pdf85 trang | Chia sẻ: longpd | Lượt xem: 2249 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tìm hiểu ngôn ngữ SQL - Server, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Hïng C−êng B2 - CNTT - 1 - §Æt vÊn ®Ò ¾ C¬ së d÷ liÖu vµ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cèt lâi cña tin häc. XÐt cho cïng khi øng dông tin häc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n th× ng−êi ta ph¶i gi¶i quyÕt vÊn ®Ò x©y dùng c¬ së d÷ liÖu vµ x©y dùng thuËt to¸n xö lý chóng. Khi c¬ së d÷ liÖu cµng lín nhu cÇu xö lý phøc t¹p, yªu cÇu b¶o mËt cµng cao th× vÊn ®Ò qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu cµng phøc t¹p. V× vËy c¸c môc tiªu cña ®Ò ¸n nµy lµ t×m hiÓu khai th¸c SQL Server vµ sö dông nã ®Ó gi¶i quyÕt bµi to¸n qu¶n lý d©n c−. Tõ môc tiªu cña ®Ò ¸n chóng ta thÊy r»ng néi dung cña ®Ò ¸n gåm cã hai phÇn c¬ b¶n: 1. T×m hiÓu khai th¸c SQL Server. 2. Gi¶i quyÕt bµi to¸n qu¶n lý d©n c− trªn SQL Server. ¾ Lý do chän Microsoft SQL Server: • XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm bµi to¸n kÝch th−íc lín, ph©n t¸n, ®a ng−êi sö dông. • MS SQL Server lµ hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu hç trî tèt víi l−îng d÷ liÖu lín, cho phÐp ng−êi sö dông theo m« h×nh Client/Server. • MS SQL Server tiÖn dông trong viÖc ph©n t¸n tra cøu d÷ liÖu nhanh. • MS SQL Server hç trî m¹nh víi d÷ liÖu ph©n t¸n. ¾ MS SQL Server ch¹y trªn m«i tr−êng Win NT (Server) vµ Win 9.X, Win 2000 (Client), ... ¾ SQL Server lµ mét trong nh÷ng hÖ phÇn mÒm tiÖn lîi vµ hiÖu qu¶ trong viÖc ph¸t triÓn c¸c øng dông c¬ së d÷ liÖu lín, ph©n t¸n thÝch hîp cho c¬ quan, tæ chøc, ®Þa ph−¬ng, ... ¾ MS SQL Server hç trî tèt trong qu¶n lý xö lý ®ång nhÊt, b¶o mËt d÷ liªu theo m« h×nh Client/Server trªn m¹ng. ¾ Víi m¸y chñ cã MS SQL Server cã thÓ qu¶n trÞ nhiÒu Server víi tªn kh¸c nhau (c¸c Server lµ hÖ qu¶n trÞ c¸c c¬ së d÷ liÖu riªng cña m×nh), vµ nhãm c¸c Server (Server group). LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Hïng C−êng B2 - CNTT - 2 - ¾ Trªn mçi Server th«ng th−êng cã nhiÒu c¬ së d÷ liÖu (Databases). Mçi c¬ së d÷ liÖu chøa mét sè ®èi t−îng c¬ së d÷ liÖu lµ c¸c b¶ng, c¸c khung nh×n (view), hay c¸c thñ tôc truy vÊn (query). Mçi c¬ së d÷ liÖu sÏ chøa danh s¸ch nh÷ng ng−êi sö dông c¬ së d÷ liÖu ®ã, hä ®−îc trao mét sè quyÒn nhÊt ®Þnh ®Ó truy nhËp ®Õn tõng ®èi t−îng. Ng−êi sö dông cã quyÒn cao nhÊt víi mét c¬ së d÷ liÖu chÝnh lµ ng−êi t¹o ra c¬ së d÷ liÖu ®ã (Owner). ¾ Chñ nh©n c¬ së d÷ liÖu (Database Owner) lµ ng−êi sö dông t¹o nªn c¬ së d÷ liÖu, mçi c¬ së d÷ liÖu cã mét chñ nh©n, chñ nh©n c¬ së d÷ liÖu cã ®Çy ®ñ ®Æc quyÒn bªn trong c¬ së d÷ liÖu vµ x¸c ®Þnh cung cÊp kh¶ n¨ng truy cËp tíi ng−êi kh¸c. Trong c¬ së d÷ liÖu cña m×nh ng−êi sö dông ®−îc giíi thiÖu nh− lµ DBO trong c¬ së d÷ liÖu kh¸c, Chñ nh©n c¬ së d÷ liÖu lµ ®−îc biÕt ®Õn bëi tªn sö dông c¬ së d÷ liÖu cña hä. ¾ Chñ nh©n cña c¸c ®èi t−îng c¬ së d÷ liÖu (Database Object Owner) lµ ng−êi sö dông t¹o ra c¬ së d÷ liÖu (c¸c b¶ng, c¸c chØ sè, c¸c khung nh×n, mÆc ®Þnh, c¸c trigger, c¸c quy t¾c, vµ c¸c thñ tôc ). Mçi c¬ së d÷ liÖu cã duy nhÊt mét ng−êi t¹o ra. Chñ nh©n cña c¸c ®èi t−îng c¬ së d÷ liÖu lµ tù ®éng g¸n quyÒn cho phÐp toµn bé trªn ®èi t−îng c¬ së d÷ liÖu. Chñ nh©n cña ®èi t−îng c¬ së d÷ liÖu cã thÓ trao quyÒn cho phÐp tíi ng−êi sö dông kh¸c, tíi ®èi t−îng sö dông. ¾ SQL Server l−u tr÷ c¬ së d÷ liÖu trªn c¸c thiÕt bÞ kh¸c nhau, mçi thiÕt bÞ cã thÓ n»m trªn ®Üa cøng, mÒm, b¨ng tõ, cã thÓ n»m trªn nhiÒu ®Üa. ¾ C¬ së d÷ liÖu cã thÓ ®−îc l−u tr÷ trªn mét hay nhiÒu thiÕt bÞ. Còng cã thÓ më réng kÝch th−íc thiÕt bÞ vµ thiÕt bÞ l−u tr÷ mét c¬ së d÷ liÖu. ¾ SQL Server cho phÐp qu¶n trÞ víi tÖp d÷ liÖu lín tíi 32 TB (Tetabyte). ¾ SQL Server ®· kÕ thõa cïng Windows NT t¹o nªn mét hÖ thèng b¶o mËt tèt qu¶n trÞ user, Server, vµ nh÷ng tiÖn Ých cña Windows NT. LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Hïng C−êng B2 - CNTT - 3 - Ch−¬ng I CÊu tróc MS SQL Server I. Nhãm Server vµ Server I.1 T¹o nhãm Server ¾ B¹n cã thÓ t¹o nhãm Server víi SQL Server Enterprise Manager vµ ®Æt Server cña b¹n trong nhãm Server. Nhãm Server cung cÊp h−íng thÝch hîp ®Ó tæ chøc sè l−îng lín Server vµo trong mét nhãm. ¾ C¸c b−íc t¹o mét nhãm Server míi (Enterprise manager) 1. Trªn menu Tools, chän Register SQL Server. 2. Trong hép tho¹i Register SQL Server Properties, trong hép Server, h·y nhÊp browse(...) ®Ó truy cËp vµo mét danh s¸ch c¸c Server trªn m¹ng. 3. Trong hép Server Group, nhÊp browse(...). 4. Trong hép name, nhËp vµo tªn mét nhãm Server. 5. Trong hép level, h·y nhÊp: • Top level group ®Ó t¹o mét nhãm Server míi ë møc cao nhÊt. • Sub-group of, råi nhÊp mét nhãm Server ®Ó lËp danh s¸ch nhãm Server míi trong mét nhãm Server ®ang cã. LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Hïng C−êng B2 - CNTT - 4 - I.2 C¸ch ®¨ng ký mét Server 1. Trªn menu Tools, chän Register SQL Server. 2. Trong hép tho¹i Register SQL Server Properties, trong hép Server, h·y nhËp tªn cña SQL Server ®Ó ®¨ng ký, hoÆc nhÊp browse(...) ®Ó truy cËp vµo mét danh s¸ch c¸c Server trªn m¹ng. 3. Trong hép Connect, h·y nhÊp: y Use SQL Server Authentication ®Ó nçi vµo SQL Server víi Microsoft Windows NT login ID password cña b¹n. y Use Windows NT Server Authentication, råi nhÊp mét tªn login vµ mét password mµ Server cã thÓ nhËn biÕt. ®Ó bæ xung mét líp cña møc an toµn h·y chän Always promt for login name password. 4. Trong danh s¸ch Server Group, h·y nhÊp tªn cña SQL Server mµ ë ®ã b¹n muèn ®−a vµo Server ®· ®−îc ®¨ng ký, hoÆc nhÊp browse(...) ®Ó t¹o mét nhãm Server míi. II. C¸c thiÕt bÞ vµ c¬ së d÷ liÖu hÖ thèng ¾ C¬ së d÷ liÖu lµ tËp hîp d÷ liÖu, b¶ng d÷ liÖu vµ c¸c ®èi t−îng c¬ së d÷ liÖu kh¸c cã trËt tù vµ ®−îc giíi thiÖu ®Ó ®¸p øng mét môc ®Ých râ rµng, nh− lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cña viÖc t×m kiÕm x¾p xÕp vµ tæ chøc l¹i d÷ liÖu. C¬ së d÷ liÖu ®−îc l−u tr÷ trªn c¸c thiÕt bÞ. LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Hïng C−êng B2 - CNTT - 5 - ¾ ThiÕt bÞ (Device) lµ file hÖ ®iÒu hµnh trong c¬ së d÷ liÖu ®−îc l−u tr÷. Mét c¬ së d÷ liÖu cã thÓ l−u tr÷ trªn mét vµi thiÕt bÞ. SQL Server cã hai lo¹i thiÕt bÞ: ThiÕt bÞ c¬ së d÷ liÖu nã l−u tr÷ c¬ së d÷ liÖu vµ thiÕt bÞ sao l−u, l−u tr÷ kh«i phôc c¬ së d÷ liÖu. ¾ Khi SQL Server ®−îc cµi ®Æt ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt t¹o ra MASTER, MSDBDATA, vµ thiÕt bÞ c¬ së d÷ liÖu MSDBLOG. Nã còng t¹o ra c¬ së d÷ liÖu Master, Model, Tempdb, Pubs vµ ®Æt chóng trªn thiÕt bÞ c¬ së d÷ liÖu MASTER, h¬n n÷a nã còng t¹o ra c¬ së d÷ liÖu Msdb vµ l−u tr÷ trªn thiÕt bÞ c¬ së d÷ liÖu MSDBDATA vµ n¬i thùc hiÖn Msdb log on thiÕt bÞ MSDBLOG. II.1 C¬ së d÷ liÖu chÝnh (Master database) ¾ Khi SQL Server ®−îc cµi ®Æt, ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt t¹o ra thiÕt bÞ c¬ së d÷ liÖu MASTER råi t¹o ra c¬ së d÷ liÖu chÝnh vµ ®Æt nã trªn thiÕt bÞ ( device ). Ng−êi ®iÒu khiÓn sö dông c¬ së d÷ liÖu chÝnh vµ thao t¸c toµn bé SQL Server. Nã kiÓm tra vµ gi÷ l¹i sù tÝnh to¸n cña ng−êi sö dông, ng−êi sö dông tõ xa. Server phôc vô tõ xa cã thÓ t−¬ng t¸c víi tiÕn tr×nh ®ang diÔn ra, cã kh¶ n¨ng ®Þnh cÊu h×nh biÕn m«i tr−êng, hÖ thèng th«ng b¸o lçi c¬ së d÷ liÖu trªn SQL Server, ph©n ph¸t kh«ng gian l−u tr÷ cho mçi c¬ së d÷ liÖu, b¨ng vµ ®Üa s½n cã trªn hÖ thèng vµ c¸c kho¸ hiÖn hµnh. ¾ SQL Server còng cã thÓ thªm ®èi t−îng ng−êi sö dông tíi c¬ së d÷ liÖu chÝnh nh−ng nã kh«ng ®−îc t¹o ra ®èi t−îng trong c¬ së d÷ liÖu chÝnh dïng cho toµn bé hÖ thèng qu¶n trÞ. SQL Server thiÕt lËp vµ cho phÐp trong toµn bé c¬ së d÷ liÖu chÝnh mµ phÇn lín ng−êi sö dông kh«ng thÓ t¹o ra ®èi t−îng. B¹n cã thÓ ng¨n c¶n ng−êi sö dông tõ ®èi t−îng t¹o ra trong c¬ së d÷ liÖu chÝnh b»ng c¸ch thay ®æi ngÇm ®Þnh cña ng−êi sö dông c¬ së d÷ liÖu. Tuy nhiªn ng−êi qu¶n trÞ hÖ thèng ngÇm ®Þnh c¬ së d÷ liÖu nªn gi÷ nguyªn c¬ së d÷ liÖu chÝnh. LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Hïng C−êng B2 - CNTT - 6 - II.2 M« h×nh c¬ së d÷ liÖu (Model Database) M« h×nh c¬ së d÷ liÖu chøa ®ùng b¶ng hÖ thèng, yªu cÇu cho mçi ng−êi sö dông c¬ së d÷ liÖu. Nã còng cã thÓ ®−îc söa ®æi theo h−íng tuú biÕn cÊu tróc míi t¹o ra c¬ së d÷ liÖu còng nh− mäi thay ®æi b¹n t¹o ra m« h×nh ®−îc ph¶n ¸nh trong mçi c¬ së d÷ liÖu míi. Cã mét vµi thay ®æi chung t¹o ra m« h×nh: • Thªm vµo lo¹i d÷ liÖu ng−êi sö dông, c¸c rµng buéc, c¸c quy t¾c hoÆc ngÇm ®Þnh. • Thªm vµo ng−êi sö dông nµo lµ ®−îc truy cËp toµn bé c¬ së d÷ liÖu trªn SQL Server. • Lùa chän cÊu h×nh c¬ së d÷ liÖu ( nh− lµ select into/bulkcopy), thiÕt lËp trong m« h×nh c¬ së d÷ liÖu. II.3 C¬ së d÷ liÖu Msdb (Msdb Database) C¬ së d÷ liÖu Msdb hç trî thùc hiÖn SQL vµ cung cÊp vïng l−u tr÷ c¸c th«ng tin lËp biÓu trong thêi gian cµi ®Æt phÇn mÒn Server. Ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt tù ®éng t¹o ra hai device ( 2MB & 1MB ) trªn æ ®Üa t−¬ng tù nh− lµ c¬ së d÷ liÖu chÝnh råi ®Æt c¬ së d÷ liÖu Msdb trªn 2MB device ( MSDBDATA ) vµ thùc hiÖn nhËp vµo device 1MB ( MSDBLOG ). II.4 C¬ së d÷ liÖu Tempdb (Tempdb Database) C¬ së d÷ liÖu Tempdb lµ chia sÎ kh«ng gian lµm viÖc sö dông bëi c¬ së d÷ liÖu trªn SQL Server. C¸c b¶ng t¹m thêi cña ng−êi sö dông lµ mÊt ®i tõ Tempdb khi ng−êi sö dông hiÖn hµnh tho¸t khái SQL Server hoÆc trong thêi gian truy l¹i tõ sù dõng l¹i cña hÖ thèng. Thñ tôc l−u tr÷ c¸c b¶ng t¹m thêi lµ mÊt ®i khi thñ tôc tho¸t ra. B¶ng t¹m thêi còng cã thÓ mÊt ®i tr−íc khi kÕt thóc phiªn. KÝch th−íc ngÇm ®Þnh cña Tempdb lµ 2MB. Ho¹t ®éng nµo ®ã theo sau cã thÓ cÇn thiÕt t¹o nªn ®Ó t¨ng kÝch th−íc cña Tempdb: y B¶ng t¹m thêi lín. y Ho¹t ®éng cã ý nghÜa trªn b¶ng t¹m thêi. y S¾p xÕp hoÆc nhiÒu s¾p xÕp lín s¶y ra trong b¶ng cïng mét lóc. y Truy vÊn con vµ tËp hîp l¹i víi GROUP BY. y Sè l−îng lín cña Open cursor. LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Hïng C−êng B2 - CNTT - 7 - II.5 C¬ së d÷ liÖu Pubs (Pubs Database) C¬ së d÷ liÖu Pubs lµ c¬ së d÷ liÖu lÊy mÉu cung cÊp nh− lµ c«ng cô nghiªn cøu. C¬ së d÷ liÖu pubs lµ c¬ së cña phÇn lín c¸c vÝ dô trong t− liÖu cña Microsoft SQL Server. C¬ së d÷ liÖu mÉu ®−îc miªu t¶ trong Microsoft SQL Server Transact-SQL Referrence. NÕu c¬ së d÷ liÖu Pubs kh«ng yªu cÇu cho môc ®Ých nghiªn cøu, b¹n cã thÓ kh«ng cÇn nã. II.6 C¸c b¶ng hÖ thèng (System Tables) ¾ B¶ng lµ mét tËp hîp c¸c hµng (Record) mµ cã liªn quan ®Õn c¸c cét ( Fields). C¬ së d÷ liÖu chÝnh vµ ng−êi sö dông c¬ së d÷ liÖu gåm cã c¸c b¶ng hÖ thèng th«ng tin vÒ toµn bé SQL Server vµ mçi ng−êi sö dông c¬ së d÷ liÖu. ¾ Toµn bé SQL Server cung cÊp b¶ng trong c¬ së d÷ liÖu chÝnh ®−îc xem xÐt trong b¶ng hÖ thèng. Mçi ng−êi sö dông c¬ së d÷ liÖu t¹o ra b¶ng hÖ thèng. ¾ C¬ së d÷ liÖu chÝnh vµ b¶ng hÖ thèng ®−îc t¹o ra khi cµi ®Æt SQL Server. Trong b¶ng hÖ thèng ng−êi sö dông c¬ së d÷ liÖu tù ®éng t¹o ra kho c¬ së d÷ liÖu. Tªn cña phÇn lín c¸c b¶ng hÖ thèng ®Òu b¾t ®Çu víi SYS. ¾ Sù cho phÐp b¶ng hÖ thèng (Permission for System Table) Sù cho phÐp lµ giÊy phÐp ®¶m b¶o cho ng−êi sö dông thùc hiÖn ho¹t ®éng nµo ®ã trªn ®èi t−îng c¬ së d÷ liÖu nµo ®ã hoÆc sö dông c©u lÖnh nµo ®ã. Cho phÐp sö dông b¶ng hÖ thèng lµ ®−îc ®iÒu khiÓn bëi c¬ së d÷ liÖu cña chÝnh m×nh (owner). SQL Server cµi ®Æt ch−¬ng tr×nh thiÕt lËp cho phÐp toµn bé ng−êi sö dông cã thÓ ®äc hÖ thèng b¶ng ngo¹i trõ mét vµi tr−êng. ¾ Truy vÊn b¶ng hÖ thèng (Querying the System Table) B¶ng hÖ thèng cã thÓ yªu cÇu ®Õn c¸c b¶ng kh¸c, vÝ dô nh− c©u lÖnh sau cho trë l¹i tªn toµn bé b¶ng hÖ thèng trong c¬ së d÷ liÖu. SELECT Name FROM SysObject WHERE Type = ‘S’ SQL Server cã thñ tôc l−u tr÷ hÖ thèng cung cÊp lèi t¾t cho truy vÊn hÖ thèng b¶ng. LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Hïng C−êng B2 - CNTT - 8 - II.7 Thñ tôc l−u tr÷ hÖ thèng (System Store Procedure) ¾ Thñ tôc l−u tr÷ hÖ thèng lµ tËp hîp tr−íc khi biªn dÞch c©u lÖnh Transact-SQL. NhiÒu thñ tôc l−u tr÷ hÖ thèng cã s½n cho viÖc qu¶n trÞ SQL Server vµ hiÓn thÞ th«ng tin vÒ c¬ së d÷ liÖu vµ ng−êi sö dông. ¾ PhÇn lín tªn thñ tôc l−u tr÷ hÖ thèng b¾t ®Çu víi SP_. Thñ tôc l−u tr÷ hÖ thèng x¸c ®Þnh vÞ trÝ trong c¬ së d÷ liÖu chÝnh vµ chÝnh bëi ng−êi qu¶n trÞ hÖ thèng. Nh−ng nhiÒu thñ tôc l−u tr÷ hÖ thèng cã kh¶ n¨ng ch¹y tõ bÊt kú c¬ së d÷ liÖu nµo. NÕu thñ tôc l−u tr÷ hÖ thèng thùc hiÖn trong c¬ së d÷ liÖu kh¸c víi c¬ së d÷ liÖu chÝnh th× nã ®ang lµm viÖc trªn hÖ thèng b¶ng trong c¬ së d÷ liÖu tõ b¶ng hÖ thèng ®−îc thùc hiÖn. ¾ Thªm vµo thñ tôc l−u tr÷ hÖ thèng vµ thñ tôc l−u tr÷ më réng ®−îc cµi ®Æt víi SQL Server. Thñ tôc l−u tr÷ më réng cung cÊp thªm chøc n¨ng cho SQL Server, cung cÊp b»ng c¸ch n¹p ®éng vµ thùc hiÖn chøc n¨ng víi th− viÖn liªn kÕt ®éng (DLL=Data Library Link) g¾n liÒn víi chøc n¨ng më réng SQL Server. Ho¹t ®éng bªn ngoµi SQL Server cã thÓ dÔ dµng kÝch ho¹t vµ th«ng tin më réng trë l¹i SQL Server. M· tr¹ng th¸i trë l¹i & tham sè ®Çu ra lµ còng ®−îc hç trî. ¾ SQL Server bao gåm hÖ thèng l−u tr÷ thñ tôc cã thÓ thªm vµo vµ xo¸ ®i thñ tôc l−u tr÷ më réng, cung cÊp th«ng tin vÒ thñ tôc l−u tr÷ më réng. ¾ H¬n thÕ SQL Server cung cÊp sè l−îng thñ tôc l−u tr÷ hÖ thèng, thñ tôc l−u tr÷ hÖ thèng kh¸c cã thÓ t¹o ra bëi ng−êi lËp tr×nh sö dông dÞch vô d÷ liÖu më cña Microsoft. II.8 ThiÕt lËp kÝ tù vµ trËt tù s¾p xÕp (Character Sets & Sort Order) ¾ ThiÕt lËp kÝ tù x¸c ®Þnh lo¹i kÝ tù mµ SQL Server chÊp nhËn trong c¬ së d÷ liÖu. ThiÕt lËp kÝ tù lµ thiÕt lËp 256 ch÷ c¸i, ch÷ sè vµ c¸c biÓu t−îng ®Æc tr−ng cho mét quèc gia hay mét ng«n ng÷. Cã thÓ in ra 128 kÝ tù ®Çu tiªn gièng nh− ®¹i diÖn cho toµn bé thiÕt lËp kÝ tù. 128 kÝ tù sau ®«i khi ®−îc nh¾c ®Õn nh− lµ kÝ tù më réng. B¹n nªn sö dông thiÕt lËp kÝ tù cho c¶ Client & Server hoÆc kÕt qu¶ cña b¹n cã thÓ thay ®æi. Tuy nhiªn nÕu c¬ së d÷ liÖu cña b¹n sö dông 128 kÝ tù ban ®Çu cña tËp hîp kÝ tù, nã kh«ng t¹o nªn sù kh¸c biÖt nµo víi thiÕt lËp kÝ tù b¹n sö dông bëi v× 128 kÝ tù ®Çu tiªn ph¶i gièng nh− toµn bé tËp kÝ tù. ¾ TrËt tù s¾p xÕp thiÕt lËp c¸c quy t¾c x¸c ®Þnh SQL Server so s¸nh vµ giíi thiÖu d÷ liÖu trong sù h−ëng øng tíi c¬ së d÷ liÖu truy vÊn nh− thÕ nµo ?. TrËt tù s¾p xÕp x¸c ®Þnh trËt tù d÷ liÖu lµ giíi thiÖu tr¶ lêi c©u lÖnh SQL Server gåm: GROUP BY, ORDER BY & DISTINT. TrËt tù s¾p xÕp LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Hïng C−êng B2 - CNTT - 9 - còng ®Þnh râ truy vÊn nµo ®ã lµ ®−îc gi¶i quyÕt nh− lµ truy vÊn: WHERE & DISTINT. ¾ ThiÕt lËp kÝ tù vµ trËt tù s¾p xÕp cung cÊp cho toµn bé Server. B¹n kh«ng thÓ cã c¬ së d÷ liÖu kh¸c nhau víi thiÕt lËp kÝ tù kh¸c nhau hoÆc trËt tù s¾p xÕp trªn Server. III. C¸c tiÖn Ých, dÞch vô cña SQL Server III.1 Qu¶n lý c¸c c«ng cô vµ c¸c tiÖn Ých (Administrative Tools & Utility) C«ng cô ®å ho¹ (Graphical Tools) M« t¶ (Descrition) SQL setup Sö dông cÊu h×nh Server, b¹n cã thÓ sö dông ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt ®Ó thay ®æi c¸c tuú chän hç trî m¹ng. Thªm vµo c¸c ng«n ng÷, x©y dùng l¹i c¬ së d÷ liÖu chÝnh, thay ®æi thiÕt lËp kÝ tù vµ trËt tù s¾p xÕp, thiÕt lËp c¸c tuú chän an toµn vµ gì bá SQL Server. SQL Server Manager Sö dông c©u lÖnh Start, Pause, Continue & Stop SQL Server vµ SQL Execute. ISQL/w Cho phÐp b¹n nhËp lÖnh Transact-SQL vµ thñ tôc l−u tr÷ hÖ thèng trong giao diÖn truy vÊn ®å ho¹. ISQL/w còng cung cÊp kh¶ n¨ng cho ph©n tÝch truy vÊn ®å ho¹. SQL Security Manager Cho phÐp qu¶n lý user account víi SQL Server mµ sö dông an toµn thèng nhÊt víi Windows NT. SQL Enterprise Manager Cung cÊp dÔ dµng, qu¶n lý xÝ nghiÖp réng tõ Server hoÆc Workstation. Nã cho phÐp b¹n thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n trÞ hÖ thèng sö dông giao diÖn ®å ho¹. B¹n cã thÓ ®Æt cÊu h×nh Server, qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu vµ ®èi t−îng c¬ së d÷ liÖu, lËp thêi biÓu cho c¸c biÕn cè (event), ®Þnh cÊu h×nh vµ qu¶n lý sù t¸i t¹o vµ cã thÓ lµm ®−îc h¬n thÕ n÷a. SQL Transact Manager Cung cÊp mét c¸ch dÔ dµng, ®å ho¹ theo c¸ch truyÒn c¸c ®èi t−îng vµ d÷ liÖu tõ Server tíi n¬i kh¸c. SQL Performance Monitor TÝch hîp víi Windows NT thùc hiÖn ®iÒu khiÓn víi SQL Server, ... SQL Server Book Cung cÊp trùc tuyÕn tíi Microsoft SQL Server, LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Hïng C−êng B2 - CNTT - 10 - Online thiÕt lËp t− liÖu bao gåm søc m¹nh vµ kh¶ n¨ng t×m kiÕm dÔ dµng ®èi víi ng−êi sö dông. Microsoft ODBC SQL Server driver Lµ mét file trî gióp trùc tuyÕn cung cÊp th«ng tin vÒ Microsoft ODBC SQL Server driver. SQL Distribute Manager Object Lµ mét file trî gióp trùc tuyÕn hiÓn thÞ SQL Distribute Manager Object. SQL Client Configuration Utility ThiÕt lËp mÆc ®Þnh Net-Library & Server nèi tíi th«ng tin trªn Client. Nã còng cã thÓ hiÓn thÞ BD- Library vµ kiÓm tra cho nhiÒu b¶n sao cña DB- Library & Net-Library trong ®−êng dÉn cña b¹n. III.2 SQL Server Book Online Trong thêi gian cµi ®Æt Server software hoÆc Client software 32 bit hoÆc 16 bit m¸y tÝnh dùa vµo nÒn Windows. Ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt ®−a ra cho b¹n c¸c cµi ®Æt tù chän SQL Server Book Online. SQL Server Book Online cung cÊp truy cËp trªn mµn h×nh tíi toµn bé thiÕt lËp t− liÖu SQL Server. §¸ng chó ý vÒ søc m¹nh ®Æc biÖt lµ nã cã kh¶ n¨ng t×m kiÕm ®Çy ®ñ v¨n b¶n mµ cho phÐp t×m nhanh c¸c tõ hoÆc ®o¹n v¨n, b¹n còng cã thÓ t×m kiÕm toµn bé v¨n b¶n hoÆc th«ng qua lùa chän s¸ch hoÆc c¸c chñ ®Ò. III.3 DÞch vô cña SQL Server ¾ SQL Server Service Manager sö dông ®Ó b¾t ®Çu (start), t¹m dõng (pause) vµ dõng (stop) c¸c thµnh phÇn Microsoft SQL Server trªn Server. C¸c thµnh phÇn ch¹y nh− lµ dÞch vô trªn Microsoft Windows NT vµ cã thÓ thùc hiÖn riªng biÖt trªn Microsoft Windows 95/98: DÞch vô MSSQLServer. DÞch vô SQLServerAgent. DÞch vô MSDTC (Windows NT). ¾ Sö dông SQL Server Service Manager: y C¸ch khëi ®éng SQL Server LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Hïng C−êng B2 - CNTT - 11 - 1. Tõ nhãm ch−¬ng tr×nh Microsoft SQL Server chän SQL Server Service Manager. 2. Trong hép Service chän MSSQLServer hoÆc MSServerAgent. 3. KÝch vµo nót lÖnh Start. y C¸ch ng−ng SQL Server 1. Tõ nhãm ch−¬ng tr×nh Microsoft SQL Server chän SQL Service Manager. 2. Tõ hép Service chän MSSQL Server hoÆc MSServerAgent. 3. NÕu b¹n t¹m dõng SQL Server, kÝch vµo nót Pause ®Ó dõng dÞch vô. 4. KÝch vµo nót Stop ®Ó ngõng ho¹t ®éng. • HoÆc cã thÓ dïng SQL Server Enterprise Manager. LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Hïng C−êng B2 - CNTT - 12 - Ch−¬ng II c¸c ®èi t−îng c¬ së d÷ liÖu I. §èi t−îng c¬ së d÷ liÖu (SLQ-DMO) ¾ §èi t−îng c¬ së d÷ liÖu giíi thiÖu thuéc tÝnh ®¬n cña Microsoft SQL Server. ¾ Lý do tr×nh bµy c¬ së d÷ liÖu SQL Server, ®èi t−îng c¬ së d÷ liÖu lµ thµnh phÇn chÝnh cña ®èi t−îng c©y SLQ-DMO. §èi t−îng c¬ së d÷ liÖu chøa ®ùng tËp hîp x¸c ®Þnh c¸c b¶ng, c¸c thñ tôc l−u tr÷, lo¹i d÷ liÖu, vµ ng−êi sö dông c¬ së d÷ liÖu. Ph−¬ng thøc cña ®èi t−îng c¬ së d÷ liÖu cho phÐp b¹n thùc hiÖn tr×nh diÔn b¶n chÊt chøc n¨ng duy tr× c¬ së d÷ liÖu, nh− lµ kh«i phôc. ¾ Víi ®èi t−îng c¬ së d÷ liÖu, b¹n cã thÓ: 1. T¹o c¬ së d÷ liÖu SQL Server. 2. Thªm c¬ së d÷ liÖu roles, rules, stored procedures, tables, user- defined data types, user, vµ view cho c¬ së d÷ liÖu hiÖn t¹i SQL Server. 3. Gì bá hoÆc xo¸ bá ®èi t−îng c¬ së d÷ liÖu (tables, views, ...) tõ c¬ së d÷ liÖu hiÖn t¹i SQL Server. LuËn v¨n tèt nghiÖp Vò Hïng C−êng B2 - CNTT - 13 - 4. Thay ®æi ®Üa nguån sö dông bëi c¬ së d÷ liÖu l−u tr÷. 5. Kh«i phôc hoÆc l−u tr÷ c¬ së d÷ liÖu hiÖn hµnh. 6. §iÒu khiÓn b¶o mËt c¬ së d÷ liÖu SQL Server bëi thªm users vµ g¸n quyÒn, tõ chèi hoÆc t−íc quyÒn truy cËp tíi c¬ së d÷ liÖu. 7. KiÓm tra tÝnh toµn vÑn c¬ së d÷ liÖu. 8. KiÓm tra h−íng sö dông trong c¬ së d÷ liÖu, riªng biÖt, kiÓm tra tr¹ng th¸i cña kho¸ cung cÊp dùa vµo c¬ së d÷ liÖu nguån. ¾ T¹o c¬ së d÷ liÖu SQL Server 1. T¹o ®èi t−îng Database. 2. ThiÕt lËp thuéc tÝnh Name cña ®èi t−îng Database. 3. T¹o ra ®èi t−îng DBFile. 4. ThiÕt lËp thuéc tÝnh Name cña ®èi t−îng DBFile. 5. ThiÕt lËp thuéc tÝnh PhysicalName cña ®èi t−îng DBFile. 6. ThiÕt lËp thuéc tÝnh ®èi t−îng DBFile tuú chän cho c¬ së d÷ liÖu míi nh− kÝch th−íc. 7. Thªm vµo ®èi t−îng DBFile cho ®èi t−îng Database míi, tªn ®èi t−îng FileGroup c¬ b¶n. 8. Thªm vµo ®èi t−îng Database cho tËp hîp Database cña kÕt nèi ®èi t−îng SQL Server. ¾ ChØ ®Þnh file ghi 1. T¹o ®èi t−îng LogFile. 2. ThiÕt lËp thuéc tÝnh Name. 3. ThiÕt lËp thuéc tÝnh PhysicalName. 4. ThiÕt lËp thuéc tÝnh LogFile Size. 5. Thªm vµo ®èi t−îng Lo