Tìm kiếm file và folder bằng ngôn ngữ Pascal

Thủ tục FindFirst procedure FindFirst(Path: PChar; Attr: Word; var F: TSearchRec); Trong đó: + Path có kiểu PChar (kiểu con trỏ đến một chuỗi) nhưng ở đây bạn có thể truyền vào một chuỗi kiểu string, ví dụ: bạn cần tìm tất cả các file đuôi .exe trong thư mục C:\Windows thì bạn cần truyền vào chuỗi sau: ‘C:\Windows\*.exe’ + Attr là thuộc tính của file/folder được định sẵn bằng các hằng trong thư viện

pdf8 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 2234 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm kiếm file và folder bằng ngôn ngữ Pascal, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tìm kiếm file và folder bằng ngôn ngữ Pascal Thủ tục FindFirst procedure FindFirst(Path: PChar; Attr: Word; var F: TSearchRec); Trong đó: + Path có kiểu PChar (kiểu con trỏ đến một chuỗi) nhưng ở đây bạn có thể truyền vào một chuỗi kiểu string, ví dụ: bạn cần tìm tất cả các file đuôi .exe trong thư mục C:\Windows thì bạn cần truyền vào chuỗi sau: ‘C:\Windows\*.exe’ + Attr là thuộc tính của file/folder được định sẵn bằng các hằng trong thư viện DOS: Hằng Giá trị ReadOnly Hidden SysFile VolumeID Directory Archive AnyFile $01 $02 $04 $08 $10 $20 $3F + F là tham biến kiểu TSearchRec chứa kết quả tìm được, TSearchRec là kiểu record được định nghĩa như sau: type TSearchRec = record Fill: array[1..21] of Byte; Attr: Byte; Time: Longint; Size: Longint; Name: array[0..12] of Char; end; Thủ tục FindNext: procedure FindNext(var F: TSearchRec); Trong đó biến F chứa thông tin phục vụ cho việc tiếp tục tìm kiếm theo thủ tục FindFirst đã gọi trước đó. Nếu tìm kiếm thất bại thì biến DosError sẽ được mang giá trị khác 0 như sau: Mã Nghĩa 2 Không tìm thấy file 3 Không tìm thấy đường dẫn 5 Truy cập bị cấm 18 Đã tìm hết Chương trình minh họa: liệt kê tất cả các file .PAS trong thư mục hiện hành. USES Dos; VAR DirInfo: SearchRec; BEGIN FindFirst('*.PAS', AnyFile, DirInfo); { Same as DIR *.PAS } WHILE DosError = 0 DO BEGIN Writeln(DirInfo.Name); FindNext(DirInfo); END; readln; END. Chương trình liệt kê tất cả các file trong máy tính bằng cách sử dụng 2 thủ tục trên cùng với một Stack. Lưu ý: chỉ chạy tốt với Free Pascal, trên Turbo Pascal chương trình bị lỗi khi gặp đường dẫn thư mục quá dài. USES Dos, crt; TYPE pNode = ^Node; Node = RECORD s: STRING; pNext: pNode; END; VAR pHead: pNode; {Con tro den dau stack} found: SearchRec; drive: CHAR; findPath: STRING; count: LONGINT; fo: TEXT; PROCEDURE InitStack; BEGIN pHead:=NIL; END; FUNCTION isStackEmpty: BOOLEAN; BEGIN isStackEmpty:= (pHead = NIL); END; PROCEDURE Pop(VAR s:STRING); VAR tmp: pNode; BEGIN s:=pHead^.s; tmp:=pHead; pHead:=pHead^.pNext; dispose(tmp); END; PROCEDURE Push(s:STRING); VAR tmp:pNode; BEGIN new(tmp); tmp^.s:=s; tmp^.pNext:=pHead; pHead:=tmp; END; BEGIN assign(fo,'AllFiles.txt'); rewrite(fo); InitStack; count:=0; {Them tat ca cac o dia tu A den Z vao stack} FOR drive:='z' DOWNTO 'a' DO Push(drive + ':'); writeln('Ready to listing, while listing you can press any key to stop'); writeln('Press Enter...'); readln; WHILE NOT isStackEmpty DO BEGIN pop(findPath); FindFirst(findPath + '\*.*', AnyFile, found); IF DosError 0 THEN continue; inc(count); writeln(count); IF KeyPressed THEN break; writeln(fo, findPath); WHILE DosError = 0 DO BEGIN IF found.Attr AND Directory 0 THEN BEGIN IF (found.Name'.') AND (found.Name'..') THEN Push(findPath + '\' + found.Name) END ELSE BEGIN inc(count); Writeln(fo, findpath + '\' + found.Name); END; FindNext(found); END; END; writeln(fo, 'There are ',count, ' files and folders in this computer!'); close(fo); writeln('Done!'); writeln('There are ',count, ' files and folders in this computer!'); readln; END.
Tài liệu liên quan