Tổng hợp bộ đề Mác - Lênin

Đề 3 : câu 1: ( 3 điểm ) : nêu biểu hiện của quy luật giá trị trong chủ nghĩa tự do cạnh tranh? câu 2: ( 2 điểm ) : thế nào là lao động cụ thể, trừu tượng. ý nghĩa của việc phát hiện tính 2 mặt của lao động Sx hàng hóa câu 3 : ( 2 đểm ): tại sao c/m XHCN lại mang tính toàn diện .triệt để , sâu sắc đến mọi mặt đời sống ? câu 4: ( 1 điểm ) : phân tích chức năng cơ bản của nhà nc' trong CNXH? câu 5: (1 điểm ): vì sao tính liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các giai cấp khác là điều tất yếu trong các mạng XHCN? câu 6 (1 điểm ) : biểu hiện của qluật giá trị thặng dư trong tự do cạnh tranh? Đề 6 câu 1( 3 điểm) : nêu tuần hoàn và chu chuyển tu bản. nhân tố ảnh hưởng đến chu chuyển tư bản? câu 2( 2 điểm) sức lao động là gì? khi nào sức lao động trở thành hàng hóa? câu 3 ( 2 điểm) tại sao nói thời kì quá độ cách mạng là toàn diện, triệt để và sâu sắc? câu 4 ( 1 điểm) làm rõ 2 xu hướng phát triển của dân tộc? câu 5(1 điểm) nêu đặc điểm thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội? câu 6( 1 điểm) phân biệt giá trị sức lao động và giá trị do tiêu dùng sức lao động tạo ra ?

doc4 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2545 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổng hợp bộ đề Mác - Lênin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỔNG HỢP BỘ ĐỀ MÁC LÊ NIN (HTPP://CLUBTAICHINH.NET) Đề 3 : câu 1: ( 3 điểm ) : nêu biểu hiện của quy luật giá trị trong chủ nghĩa tự do cạnh tranh? câu 2: ( 2 điểm ) : thế nào là lao động cụ thể, trừu tượng. ý nghĩa của việc phát hiện tính 2 mặt của lao động Sx hàng hóa câu 3 : ( 2 đểm ): tại sao c/m XHCN lại mang tính toàn diện .triệt để , sâu sắc đến mọi mặt đời sống ? câu 4: ( 1 điểm ) : phân tích chức năng cơ bản của nhà nc' trong CNXH? câu 5: (1 điểm ): vì sao tính liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các giai cấp khác là điều tất yếu trong các mạng XHCN? câu 6 (1 điểm ) : biểu hiện của qluật giá trị thặng dư trong tự do cạnh tranh? Đề 6 câu 1( 3 điểm) : nêu tuần hoàn và chu chuyển tu bản. nhân tố ảnh hưởng đến chu chuyển tư bản? câu 2( 2 điểm) sức lao động là gì? khi nào sức lao động trở thành hàng hóa? câu 3 ( 2 điểm) tại sao nói thời kì quá độ cách mạng là toàn diện, triệt để và sâu sắc? câu 4 ( 1 điểm) làm rõ 2 xu hướng phát triển của dân tộc? câu 5(1 điểm) nêu đặc điểm thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội? câu 6( 1 điểm) phân biệt giá trị sức lao động và giá trị do tiêu dùng sức lao động tạo ra ? Đề 9 câu 1(3 điểm) :thế nào là chi phí lao động, chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa, so sánh 2 loại đấy? câu 2 (2 điểm):sức lao động là gì, điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa? câu 3(2 điểm): vai trò của đảng cộng sản trong việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? câu 4(1 điểm) :làm rõ 2 xu hướng phát triển của dân tộc? câu 5 (1 điểm):trình bày đặc điểm của thời kì quá độ lên cnxh? câu 6 ( 1điểm)hân biệt giá trị sức lao động và giá trị do tiêu dùng sức lao động tạo ra? Đề 10: Câu 1(3đ): _Đo lường lượng giá trị như thế nào? _Các yếu tố cấu thành nên gt SLĐ? _Phân biệt giá trị SLĐ và giá trị do tiêu dùng SLĐ tạo ra.? Câu 2(2đ):Tại sao nói CMXHCN là toàn diện, triệt để và sâu sắc nhất trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội? Câu 3(2đ):Tích tụ tư bản và tập trung tư bản là gì? Mối liên hệ giữa chúng? Câu 4(1đ):Tỷ suất lợi nhuận là gì? Phân biệt với tỷ suất giá trị thặng dư. Câu 5(1đ):CMXHCN bùng nổ là do các cơ sở nguyên nhân nào? Câu 6(1đ):Các đặc điểm của thời kì quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên CNXH? đề 15: câu 1(3 điểm): chi phí lao động là gì, chi phí sản xuất TBCN là gì, nêu sự khác biệt giữa 2 loại chi phí đó? câu 2( 2 điểm) tư bản khả biến là gì, tư bản bất biến là gì, nêu căn cứ để phân chia tư bản thành 2 loại đó? câu 3(2 điểm): phân tích vai trò của ĐCS trong việc hoàn thành sứ mệnh lịch sử của giai cấp CN? câu 4(điểm) tỉ suất lợi nhuận là gì? so sánh tỉ suất lợi nhuận và tỉ suất thặng dư.? câu 5(1điểm) tại sao nói con người XHCN là con người phát triển toàn diện? câu 6(1 điểm)tại sao nói trong cương lĩnh chính trị Mác lênnin, nội dung liên hiệp công nhân các dân tộc là quan trọng nhất? đề 18 : câu1(3 điểm) .Tỷ suất lợi nhuận, các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận? câu 2(2điểm) Tiền công trong CNTB ? Tại sao nói tiền công là biểu hiện giá cả của lao động? câu3(2 điểm) Tại sao nói CM XHCN là cuộc cách mạng, toàn diện,sâu sắc, triệt để? câu4(1 điểm) GTTD siêu ngạch là gi? Tại sao nói GTTD siêu ngạch là biến tướng của GTTD tương đối câu5(1 điểm) Cơ sở của cuộc CM XHCN? câu6 (1 điểm)Tại sao nói con ng XHCN là phát triển toàn diện nhất Đề 19 câu 1(3 điểm) Thế nào là chi phí lao động, chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa. So sánh ? câu 2(2 điểm) Trình bày các phương pháp sản xuất giá trị thăng dự và ý nghĩ đối với việt nam ? câu 3(2 điểm):CMXHCN là gì? so sánh điểm giống và khác nhau của CMXHCN và CMXH 1d câu 4(1 điểm) Tại sao giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử? câu 5(1 điểm) Tại sao nói gia đình là 1 cộng đồng đặc biệt ? câu 6(1 điểm) Thế nào là tư bản lưu động và tư bản cố định. Căn cứ phân chia tư bản lưu động và tư bản cố dịnh ? Đề 20 Câu 1( 3điểm): Lao động cụ thể, lao động trừu tượng, nêu ý nghĩa của việc phát hiện ra 2 loại lao động này? Câu 2( 2điểm): Lượng giá trị hàng hóa gồm có mấy bộ phận, nhân tố nào ảnh hưởng đến giá trị hàng hoá Câu 3( 2điểm): CMXHCN là gì? so sánh CMXHCN và CM xã hội Câu 4( 1điểm): Đặc điểm và ưu thế của SX HH Câu 5( 1điểm):Nguyên nhân dẫn đến CMCNXH câu 6( 1điểm) Đề 21 Câu 1(3 điểm): Thế nào la tuần hoàn và chu chuyển TB? Các nhân tố ảnh hưởng Câu 2(2 điểm): Sức lao động là gì? Trong điều kiện nào thì sld trở thành hàng hóa Câu 3(2 điểm): HCM nói :" CM thành công XHCN phải có con ngưới mới CNXH". Em hiểu ntn? Câu 4(1 điểm): Tăng năng suất lao động là gì? Tăng nsld co ảnh hưởng thế nào tới lượng giá trị 1 hàng hóa? Câu 5(1 điểm): Phân tích chức năng cơ bản của nhà nc XHCN Câu 6(1 điểm): Vì sao nói cong người mới XHCN là con người toàn diện. Đề 22 câu 1 ( 3 điểm): Tỷ suất lợi nhuận? Các nhân tố ảnh hưởng đến tỉ suất lợi nhuận. ? câu 2 ( 2 điểm): Mối qhệ gtrị và gtrị sd. ? câu3 ( 2 điểm):Tại sao nói sứ mệnh ls của g/c CN là cải tạo XH cũ xd XH mới XHCN? câu 4 ( 1 điểm) :Giá trị thặng dư siêu ngạch là gì? Tái sao nói nó là biến tướng của gtrị thặng dư tương đối? câu 5 ( 1 điểm): Trong cương lĩnh của mác-lênin,tại sao "liên kết CN các dân tộc" là quan trọng nhất? câu 6( 1 điểm):Tại sao nói con ng mới XHCN là con ng toàn diện. đề 17. câu 1. sản xuất hàng hoá ra đời trong điều kiện nào? quy luật kinh tế cơ bản của sx hàng hoá.(nội dung, ý nghĩa...)3d câu 2. giá trị hàng hoá là gì? tại sao nói giá trị hàng hoá thể hiện mối quan hệ giữa nhưng người sx với nhau?2d câu 3. thế nào là sx giá trị thặng dư? nếu độ dài ngày ld bằng thời gian ld tất yếu thì có sx giá trị thặng dư ko? vì sao?2d câu 4. tại sao nói giai cấp công nhân đóng vai trò quan trọng trong cải tiến xh cũ, xd xh mới XHCN.?1d câu 5. 2 vấn đề dân tộc 1d câu 6. nguyên nhân hình thành của xhcn 1d Đề 33 Câu 1 (3đ) tỷ suất lợi nhuận là gi? Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận Câu 2 (2đ) Giá trị hàng hoá? Tại sao nói giá trị hàng hoá phản ánh mỗi quan hệ giữa các nhà sản xuất? Câu 3 (2đ)Tại sao nói CM XHCN là cuộc cách mạng, toàn diện,sâu sắc, triệt để trên mọi lĩnh vực? Câu 4 (1đ)nêu biểu hiện của quy luật giá trị trong điều kiện tự do cạnh tranh? Câu5 (1đ) Nêu đặc điểm của thời kỳ quá độ từ xã hội tư bản chủ nghĩa đi lên xã hội xã hội chủ nghĩa. câu 6 (1đ) Tại sao nói con ng mới XHCN là con ng toàn diện về mọi mặt. Đề 32 nè: Câu 1 (3 đ): Tốc độ chu chuyển tư bản và tuần hoàn tư bản. Câu 2 (2 đ): Tại sao nói sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của CNTB? Câu 3 (2 đ): Phân tích nội dung cương lĩnh chính trị của M-L ? Câu 4 (1 đ): Trình bày đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa? Câu 5 (1 đ): Cách mạng XHCN là j? So sánh cách mạng XHCN vs cách mạng XH. Câu 6 (1 đ): Hai xu hướng phát triển khách quan của vấn đề dân tộc. Đề 28 : Câu 1(3d) : Tỷ suất lợi nhuận là gì? Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận. Câu 2(1d) : Nêu vắn tắt những quan niệm của chủ nghĩa Mác Lênin về vấn đề dân chủ? Câu 3(1d) : Nêu 2 xu hướng phát triển của vấn đề dân tôc trong thời đại ngày nay? Câu 4(1d) : Thế nào là sản xuất giá trị thặng dư? Nếu thời gian ngày lao động đúng bằng thời gian lao động cần thiết thì có Cạo ra được giá trị thặng dư không?Vì sao? Câu 5(2d) : Phân tích vai trò của Đảng Cộng Sản với việc hoàn thành sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? Câu 6(2d) : Nêu phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối. Ý nghĩa của phương pháp này đối với các doanh nghiệp của nước ta hiện nay? Đề 26: câu1 ( 3 điểm): thế nào là chi phí lao động? chi phí sản xuất trung bình? so sánh? câu 2 ( 2 điểm): sức lao động là gì? khi nào sức lao động trở thành hàng hóa? câu 3(2 điểm) : quy luật giá trị thặng dư biểu hiện như thế nào trong điều kiện tự do cạnh tranh? câu 4( 1 điểm): tại sao thời kì quá độ là sự cải biến cách mạng sâu sắc toàn diện và triệt để?? câu 5(1 điểm) :vì sao nói gia đình là 1 cộng đồng đặc biệt? câu 6( 1 điểm) :vì sao nói liên minh giai cấp công nhân là nội dung quan trọng nhất trong cương lĩnh các dân tộc?
Tài liệu liên quan