Triết học Kant: Sinh hoạt đạo đức của con người

(Bản scan) Nơi cuối cuốn Phê bình lý trí thuần túy, Kant đã tự đặt 3 câu hỏi: tôi có thể tri thức gì? Tôi phải làm gì? Tôi có quyền hy vọng gì?. Với cuốn Phê bình lý trí thuần túy, ông đã trả lời xong câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai sẽ được trả lời trong cuốn Phê bình lý trí thực hành mà chúng ta nghien cứu bây giờ, nơi Phần hai này. Câu hỏi thứ ba là đề tài suy nghĩ của Kant một phần trong cuốn Phê bình lý trí thực hành, một phần trong cuốn Phê bình khả năng phán đoán, và một phần trong cuốn Tôn giáo trong phạm vi của lý trí thôi.

pdf45 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2412 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Triết học Kant: Sinh hoạt đạo đức của con người, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan