Từ điển tiếng Hàn Quốc bằng hình ảnh 1

0 Không 1 một 2 Hai 3 Ba 4 bốn 5 Năm 6 Sáu 7 bẩy 8 Tám 9 Chín 10 십 mười 11 mười một 12 mười hai 13 mười ba 14 mười bốn 18 mười tám 21 hai mốt 45 bốn mươi lăm 67 sáu mươi bẩy 89 tám mươi chín 100 백 một trăm 101 một trăm linh một 134 một trăm ba mươi tư 199 một trăm chín mươi chín 1,000 천 một nghìn 1200 một nghìn hai trăm 1345 một nghìn ba trăm bốn mươi lăm 1569 một nghìn năm trăm sáu mươi chín 10,000 만 10,100 10,135 15,789 100,000 một trăm nghìn 123,456 một trăm hai muơi ba nghìn bốn trăm năm mươi sáu 324,986 ba trăm hai mươi tư nghìn chín trăm tám mươi sáu 250,000 hai trăm năm mươi nghìn 1,000,000 2,500,000 4,500,050 9,999,500

pdf56 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 4692 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Từ điển tiếng Hàn Quốc bằng hình ảnh 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Từ điển tiếng Hàn Quốc bằng hình ảnh 1 Page 1 of 55 With great helps from Heuju & Sekil Park By TM Cuong and TQHoai Any commend or suggest please send to minhcuong@gmail.com 1. Action.................................................................................................................................. 2 2. Cardinal – Ordinal Number / Counting .............................................................................. 6 3. Places - Location................................................................................................................. 7 4. Room – Location .............................................................................................................. 10 5. Transportation................................................................................................................... 11 6. Material ............................................................................................................................. 12 7. Food - General .................................................................................................................. 13 8. Korean Food ..................................................................................................................... 15 9. Kitchen.............................................................................................................................. 15 10. Fruit................................................................................................................................... 16 11. Vegetable .......................................................................................................................... 17 12. People - Job....................................................................................................................... 18 13. People - Family................................................................................................................. 21 14. Body Anatomy.................................................................................................................. 22 15. Medical – Disease............................................................................................................. 24 16. Animal............................................................................................................................... 26 17. Avian - Bird ...................................................................................................................... 28 18. Insect ................................................................................................................................. 29 19. Fishes – Underwater Animals........................................................................................... 30 20. Trees – Flowers................................................................................................................. 32 21. School – University .......................................................................................................... 34 22. Office Stationary – Study Accesory ................................................................................. 35 23. House Things .................................................................................................................... 36 24. Electronics Equipment...................................................................................................... 38 Page 2 of 55 25. Hand tools ......................................................................................................................... 40 26. Adjectives ......................................................................................................................... 40 27. Adverb............................................................................................................................... 41 28. Time .................................................................................................................................. 41 29. Position – Direction .......................................................................................................... 43 30. Weather ............................................................................................................................. 43 31. Fashion – Clothes - Accessories ....................................................................................... 44 32. Personal Accessory ........................................................................................................... 45 33. Shapes and Geometry ....................................................................................................... 46 34. Sport.................................................................................................................................. 47 35. Shopping - Finance ........................................................................................................... 47 36. Entertainment - Music ...................................................................................................... 48 37. Country ............................................................................................................................. 49 38. Greeting /My name is /Good bye...................................................................................... 49 39. I am student. Are you officer? .......................................................................................... 50 40. Where are you from? ........................................................................................................ 50 41. What is this? This is…/Is this/Is that? .............................................................................. 51 42. This is good / That is expensive /This shirt is .................................................................. 51 43. Doing Something .............................................................................................................. 51 44. What does someone do something?.................................................................................. 52 45. Verb in Present Tense (casual form) ................................................................................ 52 46. Where is this / Where are we? .......................................................................................... 52 47. Doing something at somewhere........................................................................................ 52 48. Where are you going?....................................................................................................... 53 49. In the restaurant ( Trong nhà hàng ăn) ............................................................................. 53 50. Shopping (đi mua sắm)..................................................................................................... 53 51. In the market (đi chợ) ....................................................................................................... 55 52. Rent a house / Thuê nhà.................................................................................................... 55 53. In the hospital /Bệnh viện ................................................................................................. 55 54. Telephone call / Điện thoại.............................................................................................. 55 55. In the immigration office .................................................................................................. 55 56. Call police ......................................................................................................................... 55 57. Post office ......................................................................................................................... 55 58. Comparison / So sánh ....................................................................................................... 55 59. Max comparison – Best .................................................................................................... 55 60. If .. Then / Nếu thì............................................................................................................. 55 1. Action 공부하다 공부합니다 일하다 일 합니다 가르치다 가르칩니다 Page 3 of 55 study Học work Lao động teach Dậy học 쉬다 쉽니다 rest nghỉ ngơi 마시다 마십니다 drink uống 먹다 먹습니다 eat ăn 세탁하다 세탁합니다 wash clothes dặt (quần áo) 청 소 하 다 청 소 합 니 다 clean lau nhà 세 수 하 다 세 수 합 니 다 wash hand/ face rửa (tay/mặt) 산 책 하 다 산 책 합 니 다 stroll /walk đi dạo 쇼 핑 하 다 쇼 핑 합 니 다 go shopping đi mua hàng 전화하다 전화합니다 call telephone gọi điện 쓰 다 씁 니 다 write viết 보 다 봅 니 다 watch xem (TV) 읽다 신문 을 읽습니다 read đọc (sách, báo) Page 4 of 55 운전하다 운전합니다 drive lái xe 듣다 음악 을 듣습니다 listen nghe 찍다 사진 을 찍습니다 take photo chụp ảnh 생각하다 think nghĩ 생각하다 open mở (cửa) 닫다 닫습니다 close đóng (cửa) 벗 다 벗 습 니 다 take off clothes cởi (quần áo) 입 다 입 습 니 다 wear mặc (quần áo) 자다 잡니다 sleep ngủ 노래하다 노래합니다 sing hát 알다 압니다 know biết 요리하다 밥 를 요리합니다 cook nấu (cơm) Page 5 of 55 샤 워 샤워합니다 shower tắm 그리다 그립니다 draw vẽ 놀다 놉니다 play Chơi 이 야 기 하 다 이 야 기 합 니 다 talk/discuss Nói chuyện 기 다 리 다 기다립니다 wait đợi (chờ) meet / discuss gặp gỡ (gặp mặt) 아브다 sick/hurt/have pain bị thương 대답하다 대답합니다 reply/answer/response phúc đáp 운동하다 운동합니다 do exercise tập thể dục run chạy Jump nhảy Climb Trèo Page 6 of 55 외우다 외웁니다 memorize nhớ 사다 buy mua 식사하다 have meal ăn (theo bữa) 피우다 담배 를 비웁니다 smoke (cigarette) hút (thuốc lá) 2. Cardinal – Ordinal Number / Counting 0 Không 1 một 2 Hai 3 Ba 4 bốn 5 Năm 6 Sáu 7 bẩy 8 Tám 9 Chín 10 십 mười 11 mười một 12 mười hai 13 mười ba 14 mười bốn 18 mười tám 21 hai mốt 45 bốn mươi lăm 67 sáu mươi bẩy 89 tám mươi chín 100 백 một trăm 101 một trăm linh một 134 một trăm ba mươi tư 199 một trăm chín mươi chín 1,000 천 một nghìn 1200 một nghìn hai trăm 1345 một nghìn ba trăm bốn mươi lăm 1569 một nghìn năm trăm sáu mươi chín 10,000 만 10,100 10,135 15,789 100,000 một trăm nghìn 123,456 một trăm hai muơi ba nghìn bốn trăm năm mươi sáu 324,986 ba trăm hai mươi tư nghìn chín trăm tám mươi sáu 250,000 hai trăm năm mươi nghìn 1,000,000 2,500,000 4,500,050 9,999,500 Page 7 of 55 một triệu hai triệu năm trăm ngàn bốn triệu năm trăm ngàn không trăm năm mươi chín triệu chín trăm chín mươi chín ngàn năm trăm 10,000,000 600,000,000 5,000,000,000 10,000,000,000 -1 trừ (âm) một -100 trừ (âm) một trăm 0.1 Không phẩy một 0.2 Không phẩy hai 0.3 Không phẩy ba 0.5 Không phẩy năm 0.55 Không phẩy năm mươi lăm -0.125 trừ (âm) không phẩy một trăm hai mươi lăm 2.4 Hai phẩy bốn (tư) 4.6 bốn phẩy sáu 7.3 bẩy phẩy ba 9.9 Chín phẩy chín ½ một phần hai 1/3 một phần ba ¼ một phần bốn (tư) 1/5 Một phần năm 1st 하나 thứ một (nhất) 2nd 둘 thứ hai (nhì) 3rd 셋 thứ ba (tam) 4th 넷 Thứ tư (bốn, tứ) 5th 다섯 thứ năm (ngũ) 6th 여섯 thứ sáu (lục) 7th 일곱 thứ bẩy 8th 여덟 thứ tám 9th 아홉 thứ chín 10th 열 thứ mười 11th thứ mười một 12th thứ mười hai add (+) cộng subtract (-) trừ multiply (x) Nhân devide (/) Chia equal bằng greater than lớn hơn less than nhỏ hơn 3. Places - Location 시장 market chợ 시장 market hàng ăn 가게 shop cửa hàng Page 8 of 55 영화 cinema rạp chiếu phim 영화관 (극장) theater Nhà hát 영화관 (극장) theater cửa hàng bách hoá 대학교 university trường đại học 학교 school trường phổ thông 경찰서 police station trạm (đồn) cảnh sát 주유소 gas station trạm ga 병원 hospital bệnh viện park 공 원 Công viên 박물관 museum bảo tàng 공항 airport sân bay 은행 bank ngân hàng 동물원 zoo 공사장 construction site 공장 factory Page 9 of 55 vườn thú Công trường xây dựng Nhà máy 이민국 immigration office sở di trú 대사관 embassy đại sứ quán 경기장 stadium sân vận động 우 체 국 post office bưu điện 교 회 church nhà thờ 수 영 장 swimming pool bể bơi 유 치 원 kindergarden vườn (nhà) trẻ 도 서 관 library thư viện 사무실 office cơ quan bar quán rượu 디스코데크 discotheque rạp hát 운동장 playground sân chơi Page 10 of 55 해수욕장 beach Bãi biển 산 mountain núi 언덕 hill đồi 계곡 valley thung lũng 강 river Sông 호 수 lake hồ 섬 island đảo 다 리 bridge cầu 만 gulf vịnh 도시 city thành phố 시내 downtown khu trung tâm 천문학 Great Wall 4. Room – Location 방 침실 푸엌 Page 11 of 55 room phòng bed room giường ngủ kitchen (nhà) bếp 욕실 bath room phòng tắm 화 장 실 toilet phòng vệ sinh 도 서 관 library 체육관 gym room phòng tập thể thao locker người mở khoá 식당 cantin quầy ăn 학회, 회담, 회의 conference room phòng hội thảo 연 구 실 lab phòng thí nghiệm 5. Transportation 버스 bus xe buýt 차 car xe con 트럭 truck xe tải Page 12 of 55 비행기 airplane máy bay 헬리콥터 helicopter máy bay trực thăng 풍선 balloon khinh khí cầu 기차 train tầu hoả 지하철 subway Tàu điện ngầm 배 ship tầu thủy 카누 canoe canô 페리 ferry phà 스쿠터 scooter xe máy 오토바이 motorbike xe máy thể thao 자전거 bicycle xe đạp 6. Material Page 13 of 55 물 water nước wood gỗ plastic nhựa steel thép copper đồng gold vàng 7. Food - General 밥 cooked rice cơm 밥 cooked rice mì 계 란 egg trứng 계란 후라이 fried egg trứng dán 삶은 달걀(계란) boiled egg trứng luộc 빵 bread bánh mỳ 아이스크림 ice cream kem 버터 butter bơ Page 14 of 55 치즈 cheese Pho mát 소금 salt muối 설탕 sugar đường 자 pizza Pi da 케잌 cake Bánh 과자(쿠키) cookie Bánh bao 와인 wine rượu 주스 juice trái cây 커피 coffee cà phê 후추 peppercorn hạt tiêu 사탕 candy kẹo 담배 cigarette thuốc lá Page 15 of 55 8. Korean Food 김치 kimchi kim chi (dưa muối) món kim bặp 9. Kitchen 부엌 (주방) kitchen bếp 숟 가 락 spoon Thìa 포크 fork dĩa 젓 가 락 chopstick đũa 국자 ladle muỗng 칼 knife dao 그릇 bowl bát 접시 plate/dish đĩa 컵 cup cốc Page 16 of 55 차주전자 tea pot ấm (bình) 후라이팬 pan chảo juice maker Máy sinh tố 냄비 cooking pot nồi 10. Fruit 사과 apple quả táo 코코넛 coconut quả dừa 오렌지 orange Quả cam 옥수수 corn ngô 오이 cucumber dưa chuột 바나나 banana chuối 포도 grape nho sapodilla hồng xiêm 레몬 lemon chanh Page 17 of 55 메론/수박 melon dưa hấu 토 마 토 tomato cà chua 고 추 red pepper ớt đỏ 귤 tangerine quýt 배 pear lê 앵두 cherry xe ri sugar cane mía mango xoài papaya đu đủ 11. Vegetable 양배추 cabbage bắp cải 순무 turnip cải củ 샐러리 celery cần tây Page 18 of 55 생강 ginger gừng 파 leak hành 무우 radish cây củ cải 당근 carrot cà rốt 고구마 potato khoai tây potato quả cà 완두콩 green bean đậu garlic tỏi 12. People - Job 교수님 professor Giáo sư 선생님/교사 teacher Giáo viên 학생 student/pupil Sinh viên/học sinh 외국학생 foreign student 경찰 police engineer kỹ sư Page 19 of 55 sinh viên nước ngoài cảnh sát 회사원 office worker nhân viên 대통령 president tổng thống 수상 prime minister thủ tướng 요리사 cook nấu 경비원 guard bảo vệ 가수 singer ca sĩ 프로그래머 programmer lập trình viên 건축가 architect kiến trúc sư worker công nhân 농부 farmer nông dân 군인 soldier người lính shop keeper người bán hàng Page 20 of 55 파일럿 pilot phi công 의사 doctor bác sĩ 간호사 nurse y tá 종업원 (웨이터) waiter bồi bàn maid người giúp việc(ô sin) manager giám đốc gangster kẻ cướp (găng tơ) 강도 robber kẻ cướp 강도 burglar Tên ăn trộm 화 가 painter hoạ sĩ receptionist lễ tân postman bưu tá 비서 secretary thư ký fire fighter lính cứu hoả Page 21 of 55 13. People - Family family Gian đình generation thế hệ society Xã hội 아버지 father bố 어머니 mother mẹ 아기 baby trẻ em 어린이 child trẻ nhỏ 아들 son con trai 딸 daughter con gái 할아버지 grand father ông 할머니 grandmother bà 삼촌 uncle chú (bác) 고모 (이모) aunt cô, dì, thím, mợ (bác) 사촌 nephew cháu trai 조카 niece cháu gái 남편 husband chồng 아내 wife 형 (오빠) elder brother 누나 (언니) elder sister Page 22 of 55 vợ anh trai chị gái 남동생 younger brother em trai 여동생 younger sister em gái 제가 / 내가/ 나는/저는 I Tôi 제/내/나의 my của tôi 우리는 (우리가) we Chúng ta 남자 man Đàn ông 여자 woman Đàn bà 친구 friend bạn 14. Body Anatomy 머리 head đầu 두뇌 brain Não 눈 eyes mắt 코 nose mũi 귀 ears Tai 입술 lips môi Page 23 of 55 이(이빨) teeth răng 이마 forehead/brow chán 볼 (뺨) cheek má 혀 tongue lưỡi 머리 (머리카락) hair tóc 수염 beard râu eyebrow mi mắt 목 neck cổ 어깨 shoulder bả vai 가슴 breast vú 손 hand tay 손가락 finger ngón tay 손톱 nail móng tay, chân Page 24 of 55 손바닥 palm lòng bàn tay 피부 skin da 위 stomach dạ dầy 엉덩이 hip hông 허리 waist eo 폐 lung phổi 등뼈 (척추) spine xương sống buttock mông đít 고추 penis dương vật (chim, cu, …) 다리 leg cẳng chân 발 foot bàn chân 꼬리 tail đuôi 15. Medical – Disease 병원 hospital bệnh viện 치과의사 dentist nha sĩ 환자 patient bệnh nhân Page 25 of 55 상처 wound vết thương 열 fever sốt 치과 dental service dịch vu nha khoa 의사 doctor bác sĩ 사고 accident tai nạn 구급차 (앰뷸런스) ambulance xe cứu thương 수 술 surgery operation phẫu thuật 복통 stomachache đau dạ dầy 눈 아프다 have sore eye đau mắt heart attack đau tim 말라리아 malaria bệnh sốt rét diarrhoea ỉa chảy 즈사기 syringe ống tiêm Page 26 of 55 16. Animal 고양이 cat mèo 개 dog chó 말 horse ngựa 사 자 lion sư tử 원숭이 monkey khỉ 호랑이 tiger hổ 돼지 pig lợn 소 cow Bò 쥐 mice chuột 얼룩말 zebra ngựa vằn 토끼 rabbit thỏ 코끼리 elephant voi Page 27 of 55 camel lạc đà 코뿔소 rhinoceros tê giác 물소 buffalo trâu 여우 fox cáo 늑대 wolf chó sói 거북이 turtle rùa 용 dragon rồng 기린 giraffe hươu cao cổ 박쥐 bat rơi 하마 hippopotamus hà mã 악어 crocodile cá sấu 뱀 snake rắn 코브라 cobra 개구리 frog 도마뱀 lizard Page 28 of 55 rắn hổ mang ếch thằn lằn 공룡 dinosaur khủng long 두더지 mole chuột chũi 17. Avian - Bird 새 bird chim 닭 chicken gà 암탉 hen gà mái 수탉 cock gà trống 오리 duck vịt 거위 goose ngỗng 독수리 eagle đại bàng 까마귀 crow quạ 앵무새 parrot vẹt Page 29 of 55 비둘기 pigeon bồ câu swift chim én 올빼미 owl cú vọ 참새 sparrow chim sẻ 콘돌 condor kền kền 백조 swan thiên nga 기러기 sea gull Mòng biển 까치 magpie 18. Insect 개미 ant kiến 모기 mosquito muỗi 메뚜기 locust châu chấu 메뚜기 거 미 파리 Page 30 of 55 grasshopper Châu chấu spider nhện fly ruồi 벌 bee ong 나비 butterfly bướm 전갈 scorpion bọ cạp 19. Fishes – Underwater Animals 물고기 (생선) fish cá 새우 shrimp tôm 게 crab cua 바다가재 lobster tôm hùm 문어 octopus bạch tuộc 오징어 squid mực ống 상어 shark cá mập 고래 dolphin cá heo Page 31 of 55 해파리 jelly-fish sứa 조개 shell-fish 산호 coral San hô 참치 tuna cá ngừ 메기 catfish cá trê shark fin 잉어 carp cá chép 금붕어 gold-fish cá vàng 대구 codfish cá tuyết 고등어 mackerel cá thu 연어 salmon Cá hồi 송어 trout 해마 sea-horse 가오리 ray Page 32 of 55 cá hồi cá ngựa cá đuối 20. Trees – Flowers 나무 tree cây 꽃 flower hoa 잔디 grass cỏ 뿌리 root gốc 가지 branch nhánh 씨 seed hạt 나무 wood gỗ tuber ống 잎 leaf lá 단풍 autumn leaves lá mùa thu 야자 palm cây cọ pine tree 소나무 cây thông oak cây sồi 허브 herb thảo mộc 해초 seaweed tảo biển/rong biển Page 33 of 55 버섯 mushroom nấm 버섯 fungus nấm 인삼 ginseng sâm 장미 rose hoa hồng daisy hoa cúc 코스모스 cosmos hoa cosmos 연꽃 lotus / water lily hoa sen 난초 orchid hoa lan 튤립 tulip hoa tulip 흰 백합 madonna lily hoa kèn trắng 해바라기 sun flower hoa hướng dương Page 34 of 55 21. School – University 교 실 class room lớp học 연 구 실 lab Phòng thí nghiệm 회의, 학회 conference hội thảo 숙제 (과제) homework bài tập về nhà 중간고사 mid-term exam thi giữa kỳ 기말고사 final-exam thi cuối kỳ 점수 score điểm 점수 grade bậc (điểm) 실험 experiment thí nghiệm 결석 absent class bỏ học (vắng học) 퀴즈 quiz kiểm tra quiz 기숙사 domitory nội trú school master student affairphòng sinh viên 장학금 scholarship học bổng 강사 tutor gia sư 지도교수 adv
Tài liệu liên quan