Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945)

CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 a. Luận cương chính trị tháng 10-1930 Néi dung cña LuËn c­¬ng th¸ng 10/1930

pdf67 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1501 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHƯƠNG II ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 – 1945) I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 a. Luận cương chính trị tháng 10-1930 HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 1 (14/10 – 30/10/1930 tại Hương Cảng) Trần Phú Tổng bí thư (1930 - 1931) Đổi tên thành ĐCS Đông Dương Thông qua luận cương mới Án nghị quyết 10/1930 Văn kiện Đảng toàn tập, T3 I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 a. Luận cương chính trị tháng 10-1930 Néi dung cña LuËn c­¬ng th¸ng 10/1930 Phương hướng chiến lược Nhiệm vụ Phương pháp Cách mạng Đoàn kết quốc tế Lực lượng Đảng lãnh đạo I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 a. Luận cương chính trị tháng 10-1930 Ý nghĩa cña LuËn c­¬ng th¸ng 10/1930 CHƯA COI TRỌNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC CHƯA ĐOÀN KẾT RỘNG RÃI Luận cương đã khẳng địng lại nhiều vấn đề căn bản thuộc chiến lược cách mạng đã nêu trong Chánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt. Tuy nhiên luận cương có một số thiếu sót, đó là: I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 a. Luận cương chính trị tháng 10-1930 Nguyên nhân Chưa tìm ra và nắm vững những đặc điểm của xã hội thuộc địa, nửa phong kiến Do nhận thức giáo điều, máy móc về vấn đề dân tộc và giai cấp cũng như chịu ảnh hưởng bởi khuynh hướng ‘tả” của Quốc tế Cộng sản I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN PHONG TRÀO 1930 - 1931 Bản đồ Liên Xô CNXH Ở LIÊN XÔ PHÁT TRIỂN MẠNH CNTB KHỦNG HOẢNG MÂU THUẪN KT - CT SÂU SẮC ĐCSVN RA ĐỜI VÀ LÃNH ĐẠO NGUYÊN NHÂN QUỐC TẾ NGUYÊN NHÂN TRONG NƯỚC I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng DIỄN BIẾN CỦA PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1931MỨC ĐỘ 1/1930 5/1930 9/1930 1/1931 PHONG TRÀO CAO TRÀO XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH RA ĐỜI I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng PHONG TRÀO BẮT ĐẦU TỪ VIỆC KỶ NIỆM NGÀY 1 - 5 - 1930 Ngã ba Bến Thuỷ nơi công nông Nghệ Tĩnh biểu tình 1/5/1930 Tượng đài liên minh công nông tại ngã ba Bến Thuỷ I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NÔNG DÂN LAN RỘNG Ở NGHỆ TĨNH ►ĐỨC THỌ ► CAN LỘC ► DIỄN CHÂU ► THANH CHƯƠNG ► NAM ĐÀN ► HƯNG NGUYÊN Công nhân cao su Phú Riềng đình công 1930 I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng ĐỈNH CAO CỦA PHONG TRÀO BAN BỐ QUYỀN DÂN CHỦ CHIA RUỘNG CHO NÔNG DÂN CHÍNH QUYỀN XÔ VIẾT THỰC HIỆN VĂN HOÁ MỚI Ruộng công chính quyền Xô Viết chia cho nông dân I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng TINH THẦN ĐẤU TRANH ANH DŨNG CỦA CÁC CHIẾN SỸ CÁCH MẠNG Lý Tự Trọng Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng Trần Phú Hãy giữ vững ý chí chiến đấu Nguyễn Đức Cảnh Trong xà lim vẫn viết bản tổng kết công tác vận động công nhân I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng Ý NGHĨA CỦA PHONG TRÀO 1930 - 1931 KHẲNG ĐỊNH QUYỀN LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG LIÊN MINH CÔNG NÔNG RA ĐỜI KHẲNG ĐỊNH SỨC MẠNH CÔNG NÔNG CAO TRÀO CÁCH MẠNG 1930 - 1931 LÀ CUỘC TỔNG DIỄN TẬP ĐẦU TIÊN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng SỰ HỒI PHỤC CỦA PHONG TRÀO Lê Hồng Phong người đứng đầu Ban lãnh đạo của Đảng 1932 QTCS giúp thành lập Ban lãnh đạo ở nước ngoài Công bố chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng SỰ HỒI PHỤC CỦA PHONG TRÀO - Đòi các quyền tự do tổ chức, xuất bản, ngôn luận, đi lại trong nước và ra nước ngoài - Bỏ những luật hình đặc biệt đối với những người bản xứ, trả tự do cho tù chính trị, bỏ chính sách đàn áp, giải tán hội đồng đề hình. - Bỏ thuế thân, thuế ngụ cư và các thứ thuế vô lý khác - Bỏ các độc quyền về rượu, thuốc phiện và muối I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930-1935 b. Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN I CỦA ĐẢNG (3 - 1935)(Ma Cao) PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH ĐỀ RA NHIỆM VỤ MỚI Lê Hồng Phong tổng bí thư của Đảng Củng cố và phát triển Đảng Đẩy mạnh cuộc vận động thu phục quần chúng Mở rộng tuyên truyền chống đế quốc, chống chiến tranh I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 2. Trong những năm 1936-1939 a. Hoàn cảnh lịch sử TÌNH HÌNH THẾ GIỚI : CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT RA ĐỜI. PHÁT XÍT Ý PHÁT XÍT NHẬT PHÁT XÍT ĐỨC PHÁT XÍT TÂY BAN NHA I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 2. Trong những năm 1936-1939 a. Hoàn cảnh lịch sử TÌNH HÌNH THẾ GIỚI KẺ THÙ CHÍNH CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT NHIỆM VỤ CHÍNH: DÂN CHỦ HOÀ BÌNH. THÀNH LẬP MẶT TRẬN NHÂN DÂN QUANG CẢNH ĐẠI HÔI VII CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẢN VÀ G. DIMITƠRỐP TBT BAN CHẤP HÀNH QTCS Đ¹i héi lÇn thø vii cña quèc tÕ céng s¶n(7-1935 Matxcơva) Lê Hồng Phong Nguyễn Thị Minh Khai I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 2. Trong những năm 1936-1939 a. Hoàn cảnh lịch sử TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC Khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 -Các giai cấp và tầng lớp nhân dân lao động -Nhà tư sản, địa chủ hạng vừa và nhỏ Căm thù thực dân, tư bản độc quyền Pháp và đều có nguyện vọng chung là đấu tranh đòi được quyền sống, quyền tự do, dân chủ, cơm áo và hoà bình I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 2. Trong những năm 1936-1939 b. Chủ trương và nhận thức mới của Đảng Từ 1936 – 1939, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã họp: -Hội nghị lần thứ 2(7-1936) -Hội nghị lần thứ 3(3-1937) -Lần 4(9-1937) -Lần 5(3-1938) Chủ trương đấu tranh đòi quyền dân chủ, dân sinh Kẻ thù của CM Nhiệm vụ trước mắt Đoàn kết quốc tế Hình thức tổ chức và biện pháp đấu tranh I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 2. Trong những năm 1936-1939 b. Chủ trương và nhận thức mới của Đảng Kẻ thù của CM Nhiệm vụ trước mắt Đoàn kết quốc tế Hình thức tổ chức và biện pháp đấu tranh Bọn phản động thuộc địa và bè lũ tay sai của chúng Chống phátxít, chiến tranh đế quốc, phản động thuộc địa và tay sai đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hoà bình -Đoàn kết chặt chẽ vời giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản Pháp - Ủng hộ chính phủ mặt trận nhân dân Pháp Chuyển từ bí mật không hợp pháp sang công khai và nửa công khai, hợp pháp và nửa hợp pháp I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 2. Trong những năm 1936-1939 b. Chủ trương và nhận thức mới của Đảng Nhận thức mới của Đảng về mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ Phù hợp với tinh thần trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và khắc phục những hạn chế của Luận cương chính trị 10-1930 -Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa mục tiêu chiến lược và mục tiêu cụ thể trước mắt -Giải quyết các mối liên hệ giữa liên minh công- nông và mặt trận đoàn kết dân tộc rộng rãi, giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp -Đề ra các hình thức tổ chức và đấu tranh linh hoạt, thích hợp I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939 2. Trong những năm 1936-1939 b. Chủ trương và nhận thức mới của Đảng Nhận thức mới của Đảng về mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ Tháng 7-1939 Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ xuất bản tác phẩm “Tự chỉ trích” II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng a. Hoàn cảnh lịch sử TÌNH HÌNH QUỐC TẾ Ngày 1- 9 -1939 Đức tấn công Ba Lan chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ. II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng a. Hoàn cảnh lịch sử TÌNH HÌNH QUỐC TẾ 6/1941, ph¸t xÝt Đøc tÊn c«ng Liªn X«. II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng a. Hoàn cảnh lịch sử TÌNH HÌNH QUỐC TẾ 8/12/1941, Mü tuyªn chiÕn víi NhËt. ChiÕn tranh Th¸i Bình D­¬ng bïng næ 7/12/1941, NhËt tÊn c«ng mü t¹i h¹m ®éi tr©n ch©u c¶ng II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng a. Hoàn cảnh lịch sử TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC MÂU THUẪN SÂU SẮC DÂN TỘC THỰC DÂN Pháp bắt nông dân phá rừng lập đồn điền cao su II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng a. Hoàn cảnh lịch sử TÌNH HÌNH TRONG NƯỚC Nhật vào Lạng Sơn 22-9 - 1940 Quân Pháp ở Yên Thế 1940 DÂN TA MỘT CỔ HAI TRÒNG II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng b. Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 (11 - 1939) THÀNH LẬP MTDTTN PHẢN ĐẾ ĐÔNG DƯƠNG ĐÁNH ĐỔ THỰC DÂN GIÀNH ĐLDT TỔ CHỨC BÍ MẬT BẤT HỢP PHÁP “Bước đường sinh tồn của các dân tộc Đông Dương không còn con đường nào khác hơn là con đường đánh đổ đế quốc Pháp, chống tất cả ách ngoại xâm, vô luận da trắng hay da vàng để giành lấy giải phóng độc lập”. (NQTW 6) II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng b. Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 (11-1940) ĐÌNH CHỈ KHỞI NGHĨA NAM KỲ DUY TRÌ ĐỘI DU KÍCH BẮC SƠN KẺ THÙ CHÍNH LÀ PHÁP NHẬT HỘI NGHỊ TW 7 Đội du kích Bắc Sơn 2 - 1941 II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng b. Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược NGUYỄN ÁI QUỐC VỀ NƯỚC VÀ CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 Cột mốc 108 NAQ về nước 28 - 1 - 1941 Lán Khuối nậm nơi họp hội nghị TW 8 (5-1941) II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng b. Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 Trường Trinh được cử làm Tổng bí thư của Đảng ► Thành lập Nhà nước riêng Ở Việt Nam thành lập nước VNDCCH ► Thành lập mặt trận riêng. Ở Việt Nam thành lập mặt trận Việt Minh ► Xúc tiến xây dựng lực lượng vũ trang II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng b. Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng b. Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng b. Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược ĐẢNG CHUẨN BỊ CHO KHỞI NGHĨA VŨ TRANG Thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 22/12/1944 XÂY DỰNG CĂN CỨ ĐỊA ● BẮC SƠN VŨ NHAI ● CAO BẮC LẠNG II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng b. Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu Quyết định thành lập mặt trận Việt Minh để đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng nhằm mục tiêu giải phóng dân tộc Quyết định xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm của Đảng và nhân dân ta trong giai đoạn hiện tại II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng c. Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược - Về lý luận: Là ngọn cờ dẫn đường cho nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp đánh Pháp, đuổi Nhật, giành độc lập cho dân tộc và tự do cho nhân dân - Về thực tiễn: Mặt trận Việt Minh đã lan tỏa khắp nơi, từ nông thôn đến thành thị, có hệ thống từ trung ương đến cơ sở. Lực lượng chính trị quần chúng ngày càng đông đảo và được rèn luyện trong đấu tranh. II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền a. Phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước và đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần Phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước TÌNH HÌNH THAY ĐỔI NHANH CHÓNG Lính Pháp bị quân Nhật bắt 1945 Trần Trọng Kim người đứng đầu chính phủ bù nhìn do Nhật lập ra Liên Xô đánh bại phát xít Đức tại Beclin. Liên Xô tiếp nhận đầu hàng của Đức 1945 II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền a. Phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước và đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần Phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước HỘI NGHỊ TVTW HỘP ĐÊM 9 - 3 - 1945 12-3-1945 ĐỀ RA CHỈ THỊ “NHẬT PHÁP BẮN NHAU VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA” Đình Bảng Bắc Ninh nơi họp hội nghị II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền a. Phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước và đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần Phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước CHỈ THỊ NHẬN ĐỊNH XÁC ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG PHƯƠNG CHÂM ĐẤU TRANH DỰ KIẾN “Tình hình khủng hoảng chính trị sâu sắc nhưng điều kiện khởi nghĩa chưa đến. Nó đang đến một cách nhanh chóng” Phát xít Nhật là kẻ thù chính Tuyên truyền xung phong, biểu tình tuần hành, bãi công chính trị,, biểu tình phá kho thóc của Nhật, xây dựng các đội tự vệ cứu quốc Chiến tranh du kích, giải phóng từng vùng, mở rộng căn cứ địa Những điều kiện thuận lợi để tiến hành tổng khởi nghĩa: -Nhật tập trung đánh quân Đồng minh=> sơ hở - CM Nhật bùng nổ=> Chính quyền CM nhân dân Nhật được thành lập - Nhật bị mất nước như Pháp năm 1940, quân viễn chinh Nhật mất tinh thần II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền a. Phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước và đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần Đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền bộ phận THỐNG NHẤT LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 5 - 1945 CỨU QUỐC QUÂN VN TUYÊN TRUYỀN GP QUÂN 5 - 1945 VN GIẢI PHÓNG QUÂN Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân Việt Nam giải phóng quân II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền a. Phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước và đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần Đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền bộ phận PHONG TRÀO PHÁ KHO THÓC Phá kho thóc của giặc Nhật 1945 II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền a. Phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước và đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần Đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền bộ phận NẠN ĐÓI NĂM 1945 DO NHẬT PHÁP GÂY RA Xác những người chết đói 1945 Xác người chết chở bằng xe bò trong nạn đói ở Bắc Kỳ 1945 II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền a. Phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước và đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần Đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền bộ phận PHÁT TRIỂN CHIẾN TRANH DU KÍCH Đội thiếu niên du kích Đình Bảng Bắc Ninh Quân du kích Cà Mau II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền b. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa THỜI CƠ CÁCH MẠNG ĐẾN GẦN Hirosima Bom nguyên tử NagasakiDouglas Mcarthur ký tiếp nhận đầu hàng của Nhật Nhật đầu hàng đồng minh 1945 II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền b. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC CỦA ĐẢNG (13 - 15/8/1945) Đình Tân Trào Sơn Dương nơi diễn ra Hội nghị toàn quốc của Đảng “Giờ quyết định cho vận mệnh Dan tic ta đã đến. Toàn thể đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta Chúng ta không thể chậm trễ. Tiến lên!Tiến lên!” (Hồ Chí Minh) II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền b. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa ĐẠI HỘI QUỐC DÂN TÂN TRÀO 16 - 8 - 1945 Đình Tân Trào Sơn Dương nơi diễn ra Đại hội quốc dân Hồ Chí Minh được bầu làm chủ tịch Uỷ ban GPDT. II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền b. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa TỔNG KHỞI NGHĨA TOÀN QUỐC Nhân Dân Hà Nội đánh chiếm phủ khâm sai (19 - 8) Nhân Dân Sài Gòn khởi nghĩa (25 - 8) Nhân Dân Huế khởi nghĩa (23 - 8) II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền b. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa CHẤM DỨT CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN. Bảo Đại đến Ngọ Môn dự lễ thoái vị II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền b. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và thật sự đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể Dan tic Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần lực lượng, tính mạng và can cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.” (Hồ Chí Minh) NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI 2 - 9 - 1945 II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền b. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền c. Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng Tháng Tám Kết quả và ý nghĩa Ý NGHĨA ĐỐI VỚI DÂN TỘC ► ND LÀM CHỦ ► ĐẬP TAN ĐQPK ► BƯỚC NHẢY VỌT CỦA DT II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền c. Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng Tháng Tám Kết quả và ý nghĩa Ý NGHĨA ĐỐI VỚI QUỐC TẾ GPDT ĐIỂN HÌNH CNTD CŨ SỤP ĐỔ CỔ VŨ CM GPDT Lần đầu tiên cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản đã giành thắng lợi ở một nước thuộc địa. II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền c. Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng Tháng Tám Nguyên nhân thắng lợi Tướng Mỹ Douglas Mcarthur ký tiếp nhận đầu hàng của Nhật Đội du kích Bắc Sơn 2 - 1941 NHẬT HÀNG ĐỒNG MINH CHUẨN BỊ CỦA CM ĐCS LÃNH ĐẠO TINH THẦN CHIẾN ĐẤU NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền c. Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng Tháng Tám Nguyên nhân thắng lợi Tháng 5/1945, quân Đồng minh bao vây phát xít Đức tại Berlin và 9/5/1945, cờ của Hồng quân Liên Xô tung bay trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức, phát xít Đức đầu hàng đồng minh vô điều kiện II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 2. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền c. Kết quả, ý nghĩa, nguyên