Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cộng sản Việt Nam

. QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH KẾT LUẬN

ppt23 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1436 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cộng sản Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGTRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT – HÀNI. QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMII. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SẠCH, VỮNG MẠNHKẾT LUẬNNỘI DUNGI. QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM1.Về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam Phong trào yêu nước đã có từ ngàn xưaphong trµo c«ng nh©nMét sè cuéc ®Êu tranh tiªu biÓu1.Về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam Tôn Đức ThắngNgười sáng lập Công hội đỏNam ®ång th­ x· - TiÒn th©n cña ViÖt Nam quèc d©n ®¶ng Ng«i nhµ sè 5D, Hµm Long, Hµ Néi - N¬i thµnh lËp Chi bé Céng s¶n ®Çu tiªn cña ViÖt Nam 1/1929 Kh¸ch s¹n T©n Hoµ ®­êng Bonard (nay lµ sè 88 ®­êng Lª Lîi, thµnh phè Hå ChÝ Minh) t¹i phßng sè 5 lµ n¬i diÔn ra ®¹i héi Kú bé cña Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng thanh niªn Nam kú năm 1928. Ng«i nhµ sè 312, Kh©m Thiªn, Hµ Néi - N¬i thµnh lËp ®«ng D­¬ng céng s¶n ®¶ng ë B¾c Kú ngµy 17/6/1929 Phong c¶nh kh¸ch lÇuN¬i thµnh lËp An nam céng s¶n ®¶ng ë Nam Kú Hội Việt Nam CM thanh niênĐông Dương CSĐMức độ ảnh hưởng của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam 1929An Nam CSĐĐông Dương CSLĐPhong trào công nhânChñ nghÜa M¸c-Lªnin®¶ng céng s¶nNhững Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam của ngày đầu kháng chiến Phong trào công nhânPhong trào yêu nướcChñ nghÜa M¸c-Lªnin®¶ng céng s¶n viÖt namSù ra ®êi cña ®¶ng Céng s¶n ViÖt Nam+ Vai trò to lớn của phong trào yêu nước trong sự phát triển của dân tộc+ Phong trào công nhân kết hợp được với phong trào yêu nước vì có chung mục tiêu+ Sự kết hợp của phong trào công nhân và phong trào nông dân+ Phong trào yêu nước của trí thức Việt Nam là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự kết hợp các yếu tố cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam"®¶ng lµ ®éi tiªn phong cña v« s¶n giai cÊp" Hå ChÝ Minh toµn tËp, TËp.3, tr.3Hå ChÝ Minh toµn tËp, tËp 2, tr.267-2682. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam 2. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam Lãnh đạo cách mạng Việt Nam Đề ra mục tiêu, đường lối, phương pháp cách mạng Đoàn kết, tập hợp lực lượng toàn dân tộc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại3. Bản chất của Đảng cộng sản Việt NamTrong B¸o c¸o chÝnh trÞ ®äc t¹i ®¹i héi ii cña ®¶ng (2/1951), hå chÝ minh nªu râ:Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, đội tiên phong của giai cấp công nhân, mang bản chất giai cấp công nhân.“Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc, không thiên tư, thiên vị” Cách thức tổ chức và hoạt động của Đảng CSVN, làm cho nó gắn bó máu thịt với giai cấp, với dân tộcNhân dân gọi là “Đảng ta”, “Đảng của Bác Hồ”, “Đảng mình”. Đó là cội nguồn sức mạnh của Đảng3. Bản chất của Đảng cộng sản Việt NamĐCS VNNền tảng tư tưởng của Đảng là CN Mác - LêninĐảng của GCCN Mục tiêu, đường lối là độc lập dân tộc và CNXHĐảng của dân tộc Tuân thủ các nguyên tắc của Đảng kiểu mới4. Quan niệm về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyềna. Đảng lãnh đạo nhân dân cầm quyền và trở thành Đảng cầm quyềnb. Quan niệm của Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền+ Đảng cầm quyền+ Mục đích, lý tưởng của Đảng cầm quyền+ Đảng cầm quyền vừa là người lãnh đạo vừa là đầy tớ trung thành của nhân dân+ Đảng cầm quyền, dân là chủII. QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH2. Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam a. Xây dựng Đảng về tư tưởng và lý luậnb. Xây dựng Đảng về chính trịc. Xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy, công tác cán bộd. Xây dựng Đảng về đạo đức+ Quá trình phát triển liên tục của sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. + Cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, giáo dục và tu dưỡng tốt hơn, nhất là phẩm chất đạo đức cách mạng.1. Xây dựng Đảng – Quy luật tồn tại và phát triển của ĐảngDI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Trước hết nói về Đảng – Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mình. Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cáh mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.