Tư tưởng Hồ Chí Minh - Công tác tư tưởng của Đảng

Công tác tư tưởng là hoạt động có mục đích của một giai cấp, một chính đảng nhằm hình thành, phát triển, truyền bá hệ tư tưởng trong quần chúng, thúc đẩy quần chúng hành động vì lợi ích của chủ thể hệ tư tưởng. Công tác tư tưởng của Đảng là hoạt động đa dạng, có chủ đích, có tổ chức, kế hoạch của Đảng nhằm xây dựng, xác lập, phát triển, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và những tư tưởng tiến tiến cách mạng và khoa học, biến thành niềm tin, định hướng giá trị đúng đắn, góp phần xây dựng thế giới quan khoa học, năng lực tư duy lý luận cho con người, thúc đẩy con người hành động tích cực và sáng tạo để thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng đề ra.

pdf25 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1497 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh - Công tác tư tưởng của Đảng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CTTT CỦA ĐẢNG 1. Tầm quan trọng công tác tư tưởng a. Khái niệm Công tác tư tưởng là gì ? Công tác tư tưởng là hoạt động có mục đích của một giai cấp, một chính đảng nhằm hình thành, phát triển, truyền bá hệ tư tưởng trong quần chúng, thúc đẩy quần chúng hành động vì lợi ích của chủ thể hệ tư tưởng. Công tác tư tưởng của Đảng là hoạt động đa dạng, có chủ đích, có tổ chức, kế hoạch của Đảng nhằm xây dựng, xác lập, phát triển, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và những tư tưởng tiến tiến cách mạng và khoa học, biến thành niềm tin, định hướng giá trị đúng đắn, góp phần xây dựng thế giới quan khoa học, năng lực tư duy lý luận cho con người, thúc đẩy con người hành động tích cực và sáng tạo để thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng đề ra. Các yếu tố hoạt động của CTTT (Phản hồi) Mục đích Phương phápNội dung Phương tiệnHình thức Chủ thể Hiệu quả K.thể/ Đ.tượng Công tác tư tưởng CTLL CTTT CTCĐ b. Tầm quan trọng công tác tư tưởng (i) Có vị trí quan trọng hàng đầu trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. (ii) Xuất phát từ vai trò của lý luận cách mạng đối với phong trào CM. (iii) Là một phương thức lãnh đạo của Đảng. (iv) Yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước. 2. Cấu trúc công tác tư tưởng a) Công tác lý luận là cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đấu tranh, phê phán các trào lưu tư tưởng sai trái, thù địch. b) Công tác tuyên truyền là sự truyền bá hệ tư tưởng, đường lối chiến lược, sách lược trong quần chúng, xây dựng cho quần chúng thế giới quan phù hợp với lợi ích chủ thể HTT, hình thành và củng cố niềm tin, tập hợp và cổ vũ quần chúng hành động theo thế giới quan và niềm tin ấy. c) Công tác cổ động là sự tác động của chủ thể vào tư tưởng, tình cảm của đối tượng thông qua việc giải thích một việc cụ thể, thiết thực nhằm tạo nên một ấn tượng mạnh ở đối tượng, kích thích và thúc đẩy họ hăng hái hành động thực hiện công việc đó. 3. Nguyên tắc công tác tư tưởng + Tính đảng + Tính khoa học + Tính thống nhất lý luận với thực tiễn 4. Hình thức công tác tư tưởng - Hoạt động giáo dục lý luận chính trị. - Thông qua hệ thống truyền thông đại chúng và các ấn phẩm văn hóa. - Thông qua hoạt động tuyên truyền giáo dục và hành động tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác và lối sống. II. THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO CTTT CỦA ĐẢNG 1. Thực trạng a. Thành tựu + Tư tưởng tích cực vẫn là xu hướng chủ đạo trong đời sống xã hội (Đại hội XI). + Khẳng định và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng và NN; giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. b. Yếu kém, khuyết điểm + Chưa giải đáp được nhiều vấn đề do thực tiễn đất nước đặt ra hoặc giải đáp chưa đủ sức thuyết phục + Tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng còn hạn chế. + Thiếu sắc bén trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch;... + Những vấn đề bức xúc xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi đã làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và NN. VÀI SỐ LIỆU THAM KHẢO + Trong 5 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng (PCTN), đã phát hiện và xử lý 1.450 vụ tham nhũng trong cả nước, bình quân mỗi năm có 291 vụ. Nếu chia đều thì mỗi địa phương có 4,6 vụ tham nhũng/năm. + “Kết qua điều tra doanh nghiệp của WB năm 2009 cho thấy tỷ lệ các doanh nghiệp ở Việt Nam đưa hối lộ khi giao dịch với các cơ quan công quyền là 45%, con số này tại Thổ Nhĩ Kỳ là 11%, Indonesia 13%, Philippines 18%, Nga 29%... + Nếu so sánh với năm 2008 thì năm 2011 số vụ việc KNTC đã tăng 26,4%; và tăng 64,5% số đoàn đông người. Các cơ quan chức năng đã giải quyết trên 84% số vụ việc, thu hồi về cho Nhà nước gần 1.026 tỉ đồng, 1.241ha đất; khôi phục quyền lợi cho 6.659 công dân với số tiền 595 tỉ đồng, 936ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 2.951 người; chuyển cơ quan điều tra 239 vụ, 382 người. Đã kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm được 1.052 vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài (đạt 66,7%). Hiện còn lại 528 vụ việc đang được tiếp tục xem xét, giải quyết. + “Tình hình khiếu nại, tố cáo (KNTC) tuy có giảm về số vụ nhưng lại tăng về số lượng vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp; cả nước còn có tới 528 vụ việc tồn đọng, gây bức xúc kéo dài, nếu chúng ta không giải quyết tới nơi tới chốn thì đây chính là mầm mống gây mất ổn định chính trị xã hội”. + 70% khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai + Từ năm 2008 - 2011, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp trên 1.571.500 lượt người đến KNTC và tiếp nhận, xử lý 672.990 đơn thư. So với những năm 2006 - 2007 tình hình KNTC từ năm 2008 - 2011 ở một số địa bàn có giảm, nhưng về tổng quan, tình hình KNTC diễn biến phức tạp và bức xúc ở nhiều nơi. + “Tình hình KNTC gần đây có lúc, có nơi đặc biệt phức tạp, gay gắt, biểu hiện rõ nhất là số đoàn đông người tăng mạnh, thái độ công dân đi khiếu kiện thiếu kiềm chế, khiếu nại tố cáo vượt cấp lên Trung ương gia tăng, nhất là các vụ việc khiếu nại về thu hồi đất, đòi lại đất cũ, tranh chấp đất đai...”. [họp trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vào ngày 2.5.2012 với sự tham gia của 63 tỉnh, thành và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương]. 2. Những vấn đề đặt ra cho CTTT hiện nay a. Bối cảnh mới (i) Trên thế giới: Vai trò ngày càng tăng của tri thức, của phương tiện thông tin đại chúng, các khunh hướng tư tưởng cả tiến bộ lẫn phản động tiếp tục tục đấu tranh gay gắt nhau, trực tiếp xâm nhập vào nước, tác động tới tư tưởng, lối sống, nếp sống của con người. (ii) Trong nước: - Những thành tựu, kinh nghiệm của 25 đổi mới đã tạo cho đất nước thế và lực, sức mạnh tổng hợp lớn hơn. - Những biến đổi mạnh mẽ cơ cấu giai cấp - xã hội ngày càng đa dạng phức tạp hơn, sự đa dạng về lợi ích kinh tế, sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng,... - Suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân Những biến động, thay đổi trên đều tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả tích cực lẫn tiêu cực. b. Những vấn đề đặt ra cho CTTT của Đảng + Đấu tranh nhằm củng cố, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, khắc phục các biểu hiện dao động mục tiêu lý tưởng, giảm niềm tin. + Đấu tranh ngăn ngừa, khắc phục mặt trái của KTTT, của toàn cầu hóa, hội nhập để giữ vững định hướng XHCN, giữ vững chủ quyền giữ gìn những giá trị truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc. + Đấu tranh bảo vệ tính đúng đắn, những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng HCM, đường lối, quan điểm của Đảng trên trận địa tư tưởng, lý luận. + Xác định đúng đắn nội dung, nhiệm vụ CTTT trong bối cảnh mới; đồng thời xây dựng được những hình thức, phương pháp CTTT. Đề án - NQTW5 khóa X cho rằng: muốn đất nước thoát khỏi tình trạng một nước kém phát triển, trước hết Đảng phải thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển về lý luận. SỐ LIỆU THAM KHẢO * Trong các tổ chức phản động người Việt lưu vong có: - 62 đài phát thanh, truyền hình; - 390 tờ báo, tạp chí; - 88 nhà xuất bản; - 418 website chống phá ta. ----------------------------------------------- * Trong nước ta có: Hơn 700 cơ quan báo chí (900 ấn phẩm); 67 đài phát thanh truyền hình; 21 tờ báo điện tử [Nguồn: Tạp chí QPTD, số 8-2010, tr.11]. III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG - HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CTTT CỦA ĐẢNG HIỆN NAY 1. Mục tiêu công tác tư tưởng - Góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng. - Góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, chỉnh đốn Đảng. - CTTT, lý luận phải vượt qua tình trạng lạc hậu, yếu kém. 2. Nhiệm vụ - giải pháp * Nhiệm vụ - Tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, làm sáng tỏ một số vấn đề về CNXH, con đường đi lên CNXH ở nước ta và những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình đổi mới. - Tạo môi trường dân chủ thảo luận, tranh luận khoa học, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo, phát huy trí tuệ của cá nhân và tập thể trong nghiên cứu lý luận. - Tiếp tục nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. - Khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một phận không nhỏ cán bộ, đảng viên [Văn kiện ĐHĐBTQ lần thứ XI, Nxb.CTQG-ST, HN.2011, tr.255] Một số giải pháp chủ yếu Một, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai sâu rộng nhiệm vụ xây dựng đạo đức đối với các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ. Hai, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và biện pháp giải quyết vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Ðảng của các cấp. Ba, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Ðưa vào nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cấp trung ương. Bốn, chấn chỉnh hoạt động thông tin, tuyên truyền; quản lý có hiệu quả hoạt động báo chí theo đúng định hướng của Ðảng và Nhà nước. Năm, cán bộ chủ chốt và cán bộ dân cử các cấp phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Sáu, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. KẾT LUẬN 1. CTTT là công tác đối với con người, một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. 2. CTTT là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. 3. CTTT là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ.