Tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội

- Xây dựng chế độ chính trị mới + Phải xây dựng chế độ chính trị do nhân dân làm chủ đó là nhà nước dân chủ nhân dân dựa trên nền tảng liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo. + Trong chế độ chính trị mới có đặc điểm sau: - Mọi công dân đều có quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan nhà nước có quyền kiểm soát với đại biểu của mình. * Những người được dân bầu ra khi đã là cán bộ cầm quyền thì phải khong ngừng tu dưỡng đạo đức các mạng, phải thực sự là công bộc của dân. * Những người làm chủ nhân dân cũng phải có nghĩa vụ của một người công dân trong đó nghĩa vụ lao động bảo vệ tổ quốc,tôn trọng chấp hành luật pháp.

doc21 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 17018 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu4: Tư tưởng HCM về mục tiêu, động lực của CNXH. - Xây dựng chế độ chính trị mới + Phải xây dựng chế độ chính trị do nhân dân làm chủ đó là nhà nước dân chủ nhân dân dựa trên nền tảng liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo. + Trong chế độ chính trị mới có đặc điểm sau: - Mọi công dân đều có quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan nhà nước có quyền kiểm soát với đại biểu của mình. * Những người được dân bầu ra khi đã là cán bộ cầm quyền thì phải khong ngừng tu dưỡng đạo đức các mạng, phải thực sự là công bộc của dân. * Những người làm chủ nhân dân cũng phải có nghĩa vụ của một người công dân trong đó nghĩa vụ lao động bảo vệ tổ quốc,tôn trọng chấp hành luật pháp. - Xây dựng nền kinh tế mới: + Đây là mục tiêu đặc biệt quan trọng của chủ nghĩa xã hội bởi vì có xây dựng được nền kinh tế mới thì mới có thể cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. + Một nền kinh tế mới trước hết phải là nền kinh tế có nông nghiệp, công nghiệp hiện đại, khoa học- kỹ thuật tiên tiến, đối với một nước lạc hậu như việt nam để có nền công nghiệp hiện đại cần tiến hành công nghiệp hoá. + Nền kinh tế mới phải được tạo dựng trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. Tuy nhiên trong thời kỳ quá độ thì nước ta còn tồn tại 4 hình thức sở hữu như sau. * Sở hữu toàn dân. * Sở hữu tập thể của những người lao động. * Sở hữu của những lao động riêng lẻ. * Sở hữu tư liệu sản xuất thuộc về một số ít nhà tư bản. Trong đó HCM khẳng định: Sở hữu toàn dân lãnh đạonền kinh tế quốc dân. - Xây dựng nền văn hoá mới. + Đây cũng là mục tiêu quan trọng của CNXH bởi văn hoá giữ vai trong trò quan trọng đối với đời sống con người bởi “nó soi đường cho quốc dân đi’’(HCM) + Phải xây dựng một nền văn hoá mới như sau. * Có nội dung XHCN: Phải tiến khoa học hiện đại. * Có tính chất dân tộc: Nền văn hoá mới phải biết kế thừa những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và cải biến nó cho phù hợp với giai đoạn mới. - Xây dựng quan hệ xã hội mới: Tức là xây dựng một xã hội công bằng dân chủ,có quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người, chính sách xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ đặc biệt là cuộc sống phụ nữ và cuộc sống dân tộc đồng thời đạo đức, lối sống cũng phát triển lành mạnh. - Xây dựng con người XHCN: + Xây dựng con người mớivới những phẩm chất và năng lực như sau . Có tinh thần và năng lực làm chủ .Có đạo đức cần, kiệm, liêm chính, chính công vô tư .Có kiến thức khoa học, kỹ thuật, dám nghĩ dám làm * Về động lực của CNXH: - Phát hiện, phát huy động lực cơ bản của CNXH. + Động lực là những nhân có tác dụng thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội thông qua hoạt động của con người. Quá trình xây dựng CNXH có nhiều nhân tố đóng vai trò động lực nhưng nhân tố cơ bản nhất, bao trùm nhất vẫn là con người. +Trước hết, cần phát huy vai trò của con người với tư cách cộng đồng dân tộc. * Cộng đồng dân tộc bao các giai cấp và tầng lớp xã hội, các tính chất đoàn thể dân tộc, tôn giáo…là các lực lượng tạo thành cách mạng toàn dân tộc. * Trong giai đoạn xây dựng XHCN cần phải phát huy hơn nữa sức mạnh đoàn kết cộng đồng dân tộc bởi đây vẫn là động lực cơ bản nhất của CMXHCN ở Việt Nam. + Phát huy sức mạnh của con người với tư cách cái nhân người lao động: Để xây dựng CNXH cần phải phát huy tính năng động sáng tạo của con người lao động bằng các biện pháp sau: ® Tác động vào nhu cầu, lợi ích kinh tế của con người: * Cần quan tâm đến những nhu cầu lợi ích cá nhân chính đáng của người lao động * Thực hiện công bằng dân chủ trong phân phối lợi ích. ® Tác động vào các động lực khác: Chính trị, tinh thần,đạo đức con người. phát huy sức mạnh của công nhân yêu nước và ý thức trách nhiệm với tổ quốc, cộng đồng. * Phát huy được tinh thần làm chr của người lao động. - Phát huy tháo gỡ trở lực của CNXH. + Chủ nghĩa cá nhân (vị kỷ, làm lợi, chỉ biết vun vén cho lợi ích cá nhân, trà đạp lên lợi ích của người khác). Đây là kẻ thù của xã hội, nên phải từng bước loại bỏ dần trong CNXH. + Ba căn bệnh: - Tham ô (lấy của công, dân, nước làm của riêng mình) - Lãng phí (thời gian, công sức, tiền bạc của công, nước, mình) - Quan liêu (cán bộ xa rời thực tiễn, quần chúng nhân dân) HCM gọi là 3 thù giặc ngoại xâm. ® Kiên quyết chống lại bè phái cục bộ địa phương làm mất đoàn kết, kiên quyết chống lại chủ nghĩa giáo điều bão thủ. Câu5: Tư tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc (5 luận điểm). A, Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quyết định thành công của CM. - Muốn làm cách mạng phải có lực lượng cách mạng phải thực hiện đại đoàn kết dân tộc ở việt nam, đại đoàn kết dân tộc là vấn đề mang tính chiến lược của cách mạng lâu dài chừ không phải là “thủ đoạn chính trị” để tập hợp lực lượng như một số giai cấp đã từng trong lịch sử - Sở dĩ bởi vì cách mạng giải phóng dân tộc và CMXHCN là 1sự nghiệp đấu tranh lâu dài, gian khổ, đòi hỏi phải có sự đoàn kết, ủng hộ của nhiều người, nhiều tầng lớp xã hội trong mọi giai đoạn thì cách mạng có thể thành công. Người đã đúc kết khái niệm này thành kinh nghiệm: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công.Thực tế đã chứng minh rằng nhờ thực hiện đại đoàn kết dân tộc nên nhân dân ta đã làm cách mạng tư sản thành công, thành lập nước VN DC CH, đánh thắng 2 đế quốc lớn và có nhờ đại đoàn kết dân tộc mà nhân dân ta đã thu được những thành tựu ban đầu trong công cuộc xây dựng XHCN. B, Đại đoàn kết dân tộc là 1 mục tiêu nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng - Cách mạng việt nam bao gồm nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn bao gồm nhiều mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong mục tiêu cũng là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng là đại đoàn kết dân tộc. Bởi vì, có thực hiện được đại đoàn kết thì ta mới tạo ra sức mạnh để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng khác. - Tư tưởng này đã được quán triệt trong đường lối cộng sản của đảng ở mọi giai đoạn VD: Năm 1951 HCM thay mặt cho đảng ta tuyên thệ như sau: “Mục đích của Đảng lao động Việt Nam có thể gói gọn trong 8 chữ sau: “Đoàn kết toàn dân, phục sự tổ quốc”. - Để thực hiện mọi điều trên thì đảng cộng sản phải đề ra đường lối cách mạng đúng đắn (cách mạng, thực tiễn, khoa học, nguyện vọng lợi ích của nhân dân) có như vậy mới thu hút được đông đảo quần chúng tham gia cách mạng. C, Đoàn kết dân tộc là đoàn kết toàn dân (thể hiện sự độc đáo trong tư tưởng HCM) - Đại đoàn kết không chỉ là một chủ trương, 1 sách lược xuất phát từ ý muốn chủ quan của lực lượng lãnh đạo mà nó còn là một nhu cầu, một đòi hỏi khách quan của quần chúng nhân dân trong tự giải phóng mình. + Xuất phát từ đòi hỏi khách quan của quần chúng nhân dân do xuất phát từ thực tiễn dựng nước và giữ nước của dân tộc (sản xuất và giặc ngoại xâm). + HCM tin vào vai trò, sức mạnh của quần chúng. - Vì vậy đại đoàn kết phải là sự nghiệp của quần chúng, vì quần chúng và nhiệm vụ của lực lượng lao động cách mạng phải thức tỉnh, hướng dẫn quần chúng chuyển nhu cầu tự nhiên thành nhu cầu tự giác Þ Đại đoàn kết có tổ chức cách mạng. D, Đại đoàn kết dân tộc phải biến thành vật chất có tính chất mặt trận dân tộc thống nhất đối với sự lãnh đạo của Đảng. - Hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc có tổ chức có sức mạnh chính là mặt trận dân tộc thống nhất, mặt trận dân tộc thống nhất được hình thành trên cơ sở quần tụ tất cả các giai cấp tầng lớp xã hội, các tôn giáo và một tổ chức thống nhất lấy lợi ích tối cao của dân tộc và nhân dân lao động làm điểm tương đồng. - Để tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc cần phải mở rộng biên độ tập hợp lực lượng của mặt trận dân tộc thống nhất. Bên cạnh đó cũng phải tăng cường, cũng cố khối liên minh công nông, trí thức để đảm bảo tính bền chặt của khối đại đoàn kết dân tộc. - Đảng cộng sản vừa là thành viên vừa là lực lượng lao động mặt trận dân tộc thống nhất. + Trước hết đảng lãnh đạo mặt trận bằng cách xác định cách mạng mặt trận đúng đắn bằng cách tuyên truyền, giáo dục, nêu gương, cảm hoá để tập hợp quần chúng và đưa họ vào tổ chức là mặt trận dân tộc thống nhất. + Để làm tròn vai trò lãnh đạo, đảng phải là lực lượng tiên phong gương mẫu trong việc đoàn kết dân tộc và trước hết phải đoàn kết trong nội bộ Đảng. E, Đoàn kết dân tộc gắn liền với đoàn kết quốc tế: - Vì trong thời đại ngày nay CMVN 1 bộ phận hữu cơ của CMTG. Lợi ích của dân tộc vệt nam gắn liền với lợi ích của các dân tộc khác. Nên đoàn kết dân tộc phải gắn liền với đoàn kế quốc tế thì mới đưa CMVN đến thắng lợi hoàn toàn. Câu6: Tư tưởng HCM về Đảng CSVN. A; ĐCSVN là nhân tố quyết định hàng đầu sự thắng lợi của CMVN (vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN) - Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam đầu tiên sử dụng phép biến chứng để phân tích đúng đắn tinh hình kinh tế xã hội, giai cấp ở Việt Nam từ đó rút ra khẳng định sau: Trong thời đại ngày nay, giai cấp công nhân là giai cấp duy nhất có sứ mệnh lịch sử là người lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi cuối cùng. + Căn cứ vào thực tiễn cách mạng Việt Nam: ® Sự thất bại phong trào Cần Vương (Tôn Thất Thuyết) chứng tỏ giai cấp phong kiến không có khả năng lãnh đạo. ® Sự thất bại của khởi nghĩa Yên Thế (Hoàng Hoa Thám) chứng tỏ giai cấp nông dân có khả năng. ® Sự thất bại phong trào dân chủ tư sản ®Tư sản, tiểu tư sản không có khả năng lãnh đạo. + Căn cứ về mặt lý luận: Theo quan điểm chủ nghĩa Mac LêNin giai cấp công nhân có đầy đủ đặc tính cách mạng, lãnh đạo cách mạng. ® Là người đại diện cho phong trào sản xuất mới ® Có tinh thần tổ chức ý thức tổ chức ý thức kỷ luật cao nhất. ® Có lý luận khoa học là chủ nghĩa Mac-LêNin - Để hoàn thành sứ mạnh lịch sử trên giai cấp công nhân cần thiết phải thành lập được chính Đảng Cách Mạng. Sở dĩ vậy phải có Đảng lãnh đạo® Đảng Cộng Sản là ngành duy nhất có khởi nghĩa tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân tham gia Cách Mạng nhờ lợi ích của Đảng thống nhất với lợi ích của dân tộc, giai cấp: Độc lập dân tộc, giải phóng giai cấp xây dựng quan hệ hữu nghị hợp tác với các dân tộc khác trên thế giới. B; ĐCSVN là sản phẩm của sự kết hợp giữa cách mạng Mac-LêNin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước (quy luật hình thành). Luận điểm này thể hiện rõ sự sáng tạo trong tư tưởng HCM khi vận dụng chủ nghĩa Mac-Lê Nin các điều kiện cụ thể của Việt Nam thể hiện như sau: Theo LêNin Đảng Cộng Sản là sản phẩm của sự kết hợp 2 yếu tố: Chủ nghĩa Mac-LêNin và phong trào công nhân. Trong thực tế sự ra đời của Đảng Cộng Sản với các nước Châu Âu kể cả sự ra đời của Đảng BônSêVic (Nga) cũng theo luận điểm này. Theo HCM,ĐCSVN ra đời 3/2/1930 là sản phẩm sự kết hợp của 3 yếu tố: CN Mac-Lê Nin, phong trào công nhân, phog trào yêu nước. Qua luận điểm trên ta có thể khẳng định HCM luôn xuất phát từ điều kiện thực tiễn để vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mac-LêNin 1 cách sáng tạo. HCM thấy rõ vai trò to lớn của chủ nghĩa Mac-LêNin đối với CMVN và đối với quá trình hoàn thành ĐCSVN. Đồng thời, người cũng đánh giá rất cao vị trí, vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam trong sắp xếp lực lượng cách mạng Việt Nam xã hội nữa thuộc địa, nữa phong kiến chưa có độc lập chủ quyền, nông nghiệp lạc hậu, nông dân chiếm 90% dân số (đầu thế kỷ). Số lượng giai cấp công nhân ít nhưng theo HCM vai trò lãnh đạo của lực lượng cách mạng không phải do số lượng của lực lượng đó quan điểm HCM chỉ rõ đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam là kiên quyết triệt để, tập thể, có tổ chức, có kỷ luật, là giai cấp tiên tiến nhất trrong sức sản xuất gánh trách nhiệm đánh đổ CNTB và CNĐQ để xây dựng một xã hội mới, giai cấp công nhân có thể thấm nhuần 1 tư tưởng cách mạng nhất tức là chủ nghĩa Mac-LêNin. Đồng thời tinh thần đấu tranh của họ ảnh hưởng và giáo dục các tầng lớp khác HCM chỉ ra rằng: Sở dĩ giai cấp công nhân Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo Cách Mạng Việt Nam còn là vì: Giai cấp công nhân có chủ nghĩa Mac-LêNin. Chủ nghĩa Mac-Lê Nin chỉ truyền bá vào phong trào công nhân thì chưa đủ để dẫn tới sự rađời của Đảng Cộng Sản. - Sở dĩ phong trào yêu nước là điều kiện đủ để cho Đảng Cộng Sản Viêt Nam ra đời là vì: + Phong trào yêu nước đã hình thành rất sớm trong lịch sử dân tộc và được thử thách qua ngàn năm lịch sử, có vai trò cực kỳ to lớn, là nhân tố chỉ định quyết định sự nghiệp chống ngoại xâm của dân tộc ta. Phong trào yêu nước có trong phong trào công nhân, khi thự dân pháp xâm lược nước ta thì phong trào yêu nước của nhân dân ta dâng lên mạnh mẽ thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Phong trào yêu nước trở thành giá trị văn hoá tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam. + Phong trào công nhân phối hợp với phong trào yêu nước vì chung có mục tiêu chung là giành độc lập dân tộc và có chung kẻ thù. Khi giai cấp công nhân Việt Nam ra đời và có phong trào đấu tranh kể cả đấu tranh kinh tế và sau này đấu tranh chính trị thì phong trào công nhân kết hợp được ngay từ đầu, lên tục chặt chẽ với phong trào yêu nước. Và cơ sở của vấn đề này là do xã hội nước ta thuộc mẫu thuẫn cơ bản giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với bọn đế quốc, tay sai, vì vậy giữa 2 phong trào này có một mục tiêu chung, nhu cầu chung, giải pháp dân tộc làm cho Việt Nam được hoàn toàn độc lập xây dựng đất nước hùng cường. Hơn nữa chính bản than phong trào công nhân mang tính chất của phong trào yêu nước, vì phong trào đấu tranh của công nhân không những chống lại ách áp bức giai cấp mà còn chống lại ách áp bức dân tộc. Phong trào nông dân kết hợp với phong trào công nhân: Nông dân chiếm hơn 90% dân số, là đồng minh tự nhiên của giai cấp công nhân. Đầu thế kỷ XX do điều kiện lịch sử chi phối không có công nhân nhiều mà họ xuất thân trực tiếp từ người dân nghèo. Do đógiữa phong trào công nhân và phong trào yêu nước có mặt quan hệ chặt chẽ với nhau. Giai cấp công nhân và nhân dân hợp thành quân chủ lực của cách mạng. + Phong trào yêu nước của trí thức Việt Nam là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự kết hợp các yếu tố cho sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tuy số lượng không nhiều nhưng trí thức được coi là ngòi nổ cho các phong trào yêu nước với bầu nhiệt huyết, yêu nước thương nòi căm thù bọn cướp nước và bán nước, họ nhạy cảm với cuộc đời do vậy họ chủ động và có cơ hội đón nhận những “luồng gió mới” về tư tưởng của tất cả các trào lưu thế giới dội vào Việt Nam. Þ Chính vì vậy CN Mac- Lê Nin cần được truyền bá sâu rộng vào cả 2 phong trào công nhân và yêu thì mới có sức sống bền vững , có đủ điều kiện tất yếu cho sự ra đời của Đảng. C; ĐCSVN là Đảng của giai cấp, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. (biến chuyển gia cấp Đảng Cộng Sản Việt Nam) HCM khẳn định rằng : ĐCSVN là Đảng của giai cấp công nhân, đội tiên phong của giai cấp mang bán chất giai cấp công nhân. Đây là một trong những luận điểm mang tính sáng tạo của HCM góp phần bổ sung học thuyết về Đảng Cộng Sản của giai cấp công nhân: - Trước hết HCM khẳng định ĐCSVN mang bản chất giai cấp công nhân vì: + Giai cấp công nhân là giai cấp duy nhất có sức mạnh lịch sử, là người lãnh đạo cách mạng đến cùng: Tuy có số lượng ít so với dân số nhưng có đầy đủ phẩm chất (đại diện cho lực lượng sản xuất mới, ý thức kỷ luật cao, có tinh thần cách mạng triệt để, có lý luận khoa học…….) và năng lực lãnh đạo đất nước thực hiện những mục tiêu của cách mạng. Còn các tầng lớp khác chịu sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, trở thành đồng minh của giai cấp công nhân + Thể hiện: Nền tảng lý luận về tư tưởng của Đảng là CN Mac-Lê Nin. Mục tiêu của đảng cần đạt tới là Chủ Nghĩa Cộng Sản Đăc điểm tuân thủ1 cách nghiêm túc, chặt chẽ những nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản. HCM phê phán những quan điểm không đúng như đánh giá không đúng vai trò to lớn cuẩ giai cấp công nhân cũng như quan điểm sai trái chỉ chú trọng công nông mà không thấy rõ vai trò to lớn của các giai cấp tầng lớp khác . - Luận điểm cho thấy HCM vận dụng sáng tạo ở chỗ: Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng của nhân dân lao động, là Đảng của cả dân tộc. + Trong tác phẩm của mình ngoài công nhân, còn có những người ưu tú của giai cấp nông dân, trí thức và các tầng lớp khác. + Đảng khẳng định: Để đảm bảo và tăng cường giai cấp công nhân,Đảng luôn gắn bó mật thiết vào giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân toọc trong các thời kỳ của cách mạng. HCM rèn luyện Đảng luôn luôn chú trọng tính thống nhất giữa 2 yếu tố giai cấp và dân tộc sức mạnh của Đảng không chỉ bắt nguồn từ giai cấp công nhân và còn bắt nguồn từ các tầng lớp nhân dân lao động khác. D; ĐCSVN lấy CN Mac-Lê Nin “làm cốt” (làm cơ sở lý luận ) - Chủ nghĩa Mac-Lê Nin là lý luận khoa học về giải phóng giai cấp, giải phóng con người, giải phóng các dân tộc bị áp bức nên muốn thắng lợi Đảng ta dựa vào lý luận khoa học này Lấy CN Mac-Lê nin “làm cốt”nghĩa là phải nắm vững phương pháp quan điểm lập trường của CN Macc-Lê Nin để vận dụng sánh tạo vào điều kiện cụ thể của Việt Nam từ đó mới có đường lối cách mạng đúng đắn . HCM lưu ý những điểm sau: + Việc học tập nghiên cứu, tuyên truyền CN Mac- Lê Nin phải luôn phù hợp với hoàn cảnh và phù hợp với từng đối tượng + Việc vận dụng CN Mác- Lê Nin phải luôn phù hợp với từng hoàn cảnh. + Trong quá trinh hoạt động, Đảng ta phái chú ý học tập kế thừa những kinh nghiệm tốt của các Đảng Cộng Sản khác, đồng thời Đảng ta phải tổng kết kinh nghiệm của mình để bổ sung CN Mac-Lê Nin. + Đảng ta phait tăng cường đấu tranh để bảo vệ sự trong sáng của CN Mac-Lê Nin. E; ĐCSVN phải được xây dựng theo nguyên tắc Đảng kiểu mới của tầng lớp công nhân. - Tập trung dân chủ: Là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Đảng. + Tập rung là phải đảm bảo sự thống nhất trong tư tưởng hoạt động cho nên cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, mọi Đảng viên phục tùng không điều kiện kỷ luật của Đảng. + Tập chung đi lềin với dân chủ tức là mọi Đảng viên đều có quyền bày tỏ ý kiến của mình để tìm ra chan lý. Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Sở dĩ phải có lao động tập thể thì mới tránh tệ độc đoán chuyên quyền Cá nhân phụ trách mới tránh được tệ bừa bãi vô chính phủ, người này uỷ cho người kia không ai thi hành. Có như vậy công việc mới trôi chảy. - Nguyên tắc phê bình và tự phê bình: Đây là vũ khí tốt để rèn luyện Đảng viên và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng’ Nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh và tự giác: Chấp hành tự giác nghiêm minh nghị quyết của Đảng của tổ chức đoàn thể chấp hành pháp luật của nhà nước. Nguyên tắc giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng: Sự đoàn kết thống phải dựa trên cơ sở lý luận của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lê Nin; Cương lĩnh, điều lệ Đảng; Đường lối, quan điểm của Đảng, tổ chức Đảng các cấp phải thực hành dân chủ rộng rải trong Đảng, thường xuyên và nghiêm chỉnh phê bình, tự phê bình, thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân và tiêu cực Þ Có thế mới tăng cường sức mạnh của Đảng Þ Để làm tròn vai trò người lãnh đạo khối đại đoàn kết dân tộc. G; Tăng cường mối quan hệ bền chặt giữa Đảng với dân. Trong di chúc HCM có viết : “Đảng ta phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Sau khi giành được độc lập chính quyền trở thành Đảng cầm quyền thì Đảng cần phải nhận thức rõ: Đảng cầm quyền, nhân vẫn làm chủ nên càng phải quan tâm hơn nữa mối quan hệ máu thịt này. Các yêu cầu về tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân: Đảng phải thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kiên quyết khắc phục bệnh quan lưu trong tổ chức Đảng và Đảng viên Thường xuyên vận động nhân dân tham giãay dựng Đảng bằng mọi hình thức tích cực thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, đóng góp ý kiến cho tính chất và đặc điểm với tinh thần xây dựng, giơi thiệu những người ưu tú cho Đảng, kiểm tra, kiểm soát tổ chức Đảng, cán bộ Đảng viên. Đảng có trách nhiệm nâng cao dân trí. Không thể có một Đảng trí tuệ nếu dân trí thấp. Trong quan hệ với dân, Đảng không được theo đuôi quần chúng. H; Đảng phải thương xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn Có thế Đảng mới được trong sạch cả về tư tưởng, tính chất, hoạt động. Hơn nữa mỗi Đảng viên cũng không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực của mình để đáp ứng yêu cầu cách mạng. Theo HCM: Đảng phải luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phải luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và c