Tư tưởng xây dựng Đảng trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

VIETNAMESE COMMUNIST PARTY BUILDING IDEOLOGY IN THE TESTAMENT OF HO CHI MINH PRESIDENT Abstract: President Ho Chi Minh’s testament is a historical document with great theoretical and practical value on many fronts, especially the content about the Party. So what is that content? Suggestions for us what are lessons learned? That is the content of this article that the author wants to clarify Keywords: Testament, Vietnamese Communist Party, Testament of Ho Chi Minh President.

pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 160 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tư tưởng xây dựng Đảng trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 17 thaáng 12/2019 NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI 1. Di chuác - Baão vêåt quöëc gia Haâm chûáa nhûäng giaá trõ to lúán àöìng thúâi laâ thöng àiïåp gûãi túái muön àúâi sau, Di chuác cuãa Chuã tõch Höì Chñ Minh àaä àûúåc nûúác Cöång hoâa xaä höåi Chuã nghôa Viïåt Nam vinh danh laâ baão vêåt quöëc gia vaâo ngaây 01 thaáng 10 nùm 2012 taåi Quyïët àõnh söë 1426 cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã. Choån dõp sinh nhêåt lêìn thûá 75, vaâo luác 9 giúâ saáng ngaây 10-5-1965 Baác bùæt àêìu viïët baãn Di chuác thïí hiïån têm nguyïån: “Toám tùæt vaâi viïåc... àïí àöìng baâo caã nûúác vaâ àöìng chñ trong Àaãng khoãi caãm thêëy àöåt ngöåt”1, baãn Di chuác bao göìm ba trang, do chñnh Baác àaánh maáy, úã cuöëi àïì ngaây 15-5-1965, àêy laâ baãn hoaân chónh coá chûä kyá cuãa Baác vaâ bïn caånh coá chûä kyá cuãa àöìng chñ Lï Duêín, Bñ thû thûá nhêët Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng. Nùm 1966, 1967, Baác khöng coá nhûäng baãn viïët riïng, nùm 1968, Baác viïët böí sung thïm möåt söë àoaån, göìm saáu trang viïët tay. Ngaây 10-5-1969, Baác viïët laåi toaân böå àoaån múã àêìu Di chuác, göìm möåt trang viïët tay. Sau àoá, trong caác ngaây tûâ 11 àïën ngaây 19-5- 1969, Baác coân tiïëp tuåc sûãa chûäa baãn Di chuác cuãa caác nùm 1965, 1968, 1969. Àuáng 10 giúâ ngaây 19-5- 1969, kyã niïåm ngaây sinh lêìn thûá 79 cuãa Baác, Baác àoåc laåi lêìn cuöëi cuâng têët caã caác baãn Di chuác àaä viïët trûúác àoá, röìi xïëp têët caã boã vaâo phong bò vaâ cêët ài. Baãn Di chuác thïí hiïån tû tûúãng, tònh caãm, àaåo àûác cuãa Chuã tõch Höì Chñ Minh, vúái nhiïìu chó dêîn àöëi vúái phong traâo caách maång Viïåt Nam. Tuy nhiïn, nhûäng giaá trõ cöët loäi phaãi kïí àïën vaâ àûúåc thïí hiïån trong Di chuác àoá chñnh laâ: trûúác tiïn, Di chuác thïí hiïån têm nguyïån, tònh caãm, yá chñ, niïìm tin, traách nhiïåm cuãa Chuã tõch Höì Chñ Minh vúái Töí quöëc, Nhên dên vaâ sûå nghiïåp caách maång cuãa dên töåc; tiïëp àoá Di chuác laâ cöng trònh lyá luêån vïì xêy dûång vaâ cuãng cöë Àaãng cêìm quyïìn, àùåc biïåt Di chuác laâ taác phêím baân vïì xêy dûång xaä höåi XHCN úã Viïåt Nam, laâ phaác thaão lyá luêån sûå nghiïåp àöíi múái úã nûúác ta. Chûáa àûång tû tûúãng, àaåo àûác vaâ têm höìn cao àeåp cuãa Höì Chñ Minh, Di chuác àaä trúã thaânh nguöìn àöång viïn, cöí vuä to lúán, laâ sûå chó dêîn quan troång, àïí toaân dên töåc àöìng têm hiïåp lûåc, trïn dûúái möåt loâng tiïën lïn giaânh nhûäng thùæng lúåi vô àaåi trong sûå nghiïåp giaãi phoáng miïìn Nam, thöëng nhêët Töí quöëc, àûa caã nûúác ài lïn chuã nghôa xaä höåi. Di chuác cuãa Chuã tõch Höì Chñ Minh vúái têìm tû duy chiïën lûúåc, chûáa àûång nhûäng giaá trõ to lúán àaä trúã thaânh taâi saãn vö giaá, laâ baão vêåt quöëc gia, laâ ngoån àuöëc soi àûúâng, kim chó nam cho haânh àöång cuãa TÛ TÛÚÃNG XÊY DÛÅNG ÀAÃNG TRONG DI CHUÁC CUÃA CHUà TÕCH HÖÌ CHÑ MINH NGUYÏÎN HAÃI HOAÂNG* Ngaây nhêån: 29/10/2019 Ngaây phaãn biïån: 28/11/2019 Ngaây duyïåt àùng: 25/12/2019 Toám tùæt: Di chuác cuãa Chuã tõch Höì Chñ Minh laâ möåt vùn kiïån lõch sûã coá giaá trõ lyá luêån vaâ thûåc tiïîn to lúán trïn nhiïìu mùåt, àùåc biïåt laâ nöåi dung noái vïì Àaãng. Vêåy nhûäng nöåi dung àoá laâ gò? Gúåi múã cho chuáng ta nhûäng baâi hoåc kinh nghiïåm naâo? Àoá chñnh laâ nöåi dung cuãa baâi viïët naây maâ taác giaã muöën laâm roä. Tûâ khoáa: Di chuác, Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam, Di chuác cuãa Chuã tõch Höì Chñ Minh. VIETNAMESE COMMUNIST  PARTY BUILDING  IDEOLOGY  IN THE TESTAMENT OF HO CHI MINH PRESIDENT Abstract: President Ho Chi Minh’s testament is a historical document with great theoretical and practical value on many fronts, especially the content about the Party. So what is that content? Suggestions for us what are lessons learned? That is the content of this article that the author wants to clarify Keywords: Testament, Vietnamese Communist Party, Testament of Ho Chi Minh President. * Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân 1 Höì Chñ Minh: Toaân têåp, Nxb. Chñnh trõ Quöëc gia - Sûå thêåt, Haâ Nöåi, 2011, t. 15, tr. 621 4 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 17 thaáng 12/2019 KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN caách maång Viïåt Nam ài túái muåc tiïu dên giaâu, nûúác maånh, dên chuã, cöng bùçng, vùn minh. Trong hïå thöëng caác thöng àiïåp maâ Baác gûãi laåi cho muön àúâi sau, thò àiïìu giûä vai troâ trung têm chñnh laâ vïì Àaãng. 2. Àaãng vaâ nhûäng àiïìu noái trûúác hïët trong Di chuác cuãa Chuã tõch Höì Chñ Minh Trûúác nhûäng diïîn biïën nhanh, phûác taåp cuãa tònh hònh thïë giúái vaâ khu vûåc, cuâng vúái yïu cêìu ngaây caâng cao cuãa cöng cuöåc àöíi múái toaân diïån, àöìng böå àêët nûúác, àùåc biïåt vúái nhûäng haån chïë trong thûåc tiïîn cöng taác xêy dûång Àaãng thúâi gian qua àaä ñt nhiïìu laâm giaãm suát vai troâ laänh àaåo cuãa Àaãng; laâm töín thûúng tònh caãm vaâ suy giaãm niïìm tin cuãa Nhên dên àöëi vúái Àaãng, taåo nguy cú trûåc tiïëp àe doåa sûå töìn vong cuãa Àaãng vaâ chïë àöå. Vò vêåy, yïu cêìu cêëp baách àùåt ra phaãi khöng ngûâng nêng cao nùng lûåc laänh àaåo, sûác chiïën àêëu cuãa Àaãng; àoâi hoãi Àaãng phaãi giûä vûäng baãn chêët caách maång cuãa mònh, phaãi thêåt vûäng vaâng vïì chñnh trõ, tû tûúãng; thöëng nhêët cao vïì yá chñ vaâ haânh àöång; trong saåch vïì àaåo àûác, löëi söëng; chùåt cheä vïì töí chûác, caán böå; àûúåc nhên dên tin tûúãng, uãng höå. Trûúác thûåc tiïîn nhû vêåy, quay vïì lõch sûã 50 nùm vúái nhûäng tû tûúãng têm huyïët trong baãn Di chuác cuãa mònh Chuã tõch Höì Chñ Minh dûúâng nhû àaä tiïn liïåu trûúác àiïìu naây; chñnh vò vêåy, trong “mêëy lúâi” Baác àïí laåi cho àöìng chñ, àöìng baâo khoãi caãm thêëy àöåt ngöåt thò: “trûúác hïët noái vïì Àaãng”, cho àïën hiïån nay nhûäng lúâi noái naây vêîn giûä nguyïn giaá trõ vaâ àõnh hûúáng cho chuáng ta trong cöng taác xêy dûång Àaãng. Khi nghiïn cûáu vïì tû tûúãng xêy dûång Àaãng cuãa Höì Chñ Minh àûúåc thïí hiïån trong Di chuác chuáng ta cêìn phaãi laâm roä nhûäng vêën àïì sau: Taåi sao trong caác vêën àïì àûúåc Höì Chñ Minh àïí laåi trong Di chuác trúã thaânh taâi saãn muön àúâi sau cho Àaãng, nhaâ nûúác vaâ caã dên töåc thò vêën àïì xêy dûång Àaãng laåi àûúåc Baác noái trûúác hïët vaâ àïí xêy dûång Àaãng thaânh cöng thò nhûäng nöåi dung, phûúng phaáp, caách thûác àûúåc Höì Chñ Minh cùn dùån laâ gò? Úà vêën àïì thûá nhêët, taåi sao cöng taác vïì Àaãng laåi àûúåc Höì Chñ Minh noái “trûúác hïët”? Súã dô trûúác hïët vaâ daânh troån sûå quan têm vïì Àaãng cuãa Baác àoá chñnh laâ bùæt nguöìn tûâ chñnh võ trñ, vai troâ cuãa Àaãng àöëi vúái phong traâo caách maång cuãa dên töåc. Laâ ngûúâi trûåc tiïëp gùæn boá vaâ trûúãng thaânh tûâ phong traâo caách maång giaãi phoáng dên töåc, ngay tûâ súám Höì Chñ Minh àaä nhêån roä chên lyá: Caách maång muöën thaânh cöng phaãi coá lyá luêån caách maång vaâ àaãng caách maång tiïn phong laänh àaåo, trong taác phêím bêët huã “Àûúâng Kaách mïånh” Ngûúâi khùèng àõnh: “Trûúác hïët phaãi coá àaãng caách mïånh, àïí trong thò vêån àöång vaâ töí chûác dên chuáng, ngoaâi thò liïn laåc vúái dên töåc bõ aáp bûác vaâ vö saãn giai cêëp moåi núi. Àaãng coá vûäng “caách mïånh múái thaânh cöng”2. Chñnh vò vêåy, ngûúâi àaä trûåc tiïëp saáng lêåp vaâ reân luyïån Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam khöng ngûâng phaát triïín àaáp ûáng vaâ hoaân thaânh sûá mïånh lõch sûã dên töåc giao phoá. Sûå ra àúâi cuãa Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam trong voâng vêån àöång lõch sûã dên töåc vúái sûá mïånh lõch sûã laâ lûåc lûúång laänh àaåo, coá võ trñ, vai troâ vaâ têìm quan troång quyïët àõnh àïën thaânh cöng cuãa sûå nghiïåp caách maång giaãi phoáng dên töåc, xêy dûång vaâ baão vïå Töí quöëc. Trong Di chuác, Ngûúâi cuäng tiïëp tuåc khùèng àõnh vïì vai troâ, võ trñ cuãa Àaãng, vïì muåc àñch cuäng nhû truyïìn thöëng, tön chó hoaåt àöång cuãa Àaãng, àoá laâ: “Àaãng ta laâ möåt àaãng cêìm quyïìn”,“möåt loâng möåt daå phuåc vuå giai cêëp, phuåc vuå nhên dên, phuåc vuå Töí quöëc”, “laâ ngûúâi laänh àaåo, laâ ngûúâi àêìy túá thêåt trung thaânh cuãa nhên dên”3. Laâ ngûúâi trûåc tiïëp saáng lêåp, reân luyïån, chùæp buát lyá luêån cho sûå ra àúâi cuäng nhû muåc àñch töìn taåi vaâ tön chó hoaåt àöång cuãa Àaãng; vúái tû duy nhaåy beán, têìm nhòn xa tröng röång, àùåc biïåt chñnh quaäng àúâi dêën thên trong thûåc tiïîn vêån àöång cuãa Àaãng trong nûúác cuäng nhû quöëc tïë maâ Höì Chñ Minh àaä rêët trùn trúã, vaâ phaãi daânh nhûäng lúâi cùn dùån àêìu tiïn, trûúác hïët laâ cho Àaãng. Hún bao giúâ hïët àïí coá thïí laänh àaåo àûúåc caách maång thûåc hiïån thaânh cöng sûá mïånh lõch sûã giaãi phoáng dên töåc, xêy dûång vaâ baão vïå Töí quöëc vaâ xûáng àaáng vúái vai troâ laänh àaåo, àöåi tiïn phong, àaåi biïíu trung thaânh cuãa lúåi ñch dên töåc thò àoâi hoãi Àaãng vïì mùåt nhêån thûác cuäng nhû haânh àöång phaãi luön luön chuá troång cöng taác xêy dûång Àaãng. Àêy chñnh laâ baão böëi, laâ vuä khñ, laâ hïå miïîn dõch cuãa Àaãng, àïí Àaãng khöng ngûâng lúán maånh hoaân thaânh nhiïåm vuå maâ dên töåc giao phoá. Hún thïë nûäa, qua àêy: viïåc “trûúác hïët noái vïì Àaãng” cuãa Chuã tõch Höì Chñ Minh cuäng chñnh laâ lúâi caãnh tónh cho toaân Àaãng vaâ möîi àaãng viïn vïì nguy cú suy thoaái cuãa Àaãng nïëu nhû Àaãng khöng thûúâng xuyïn chuá troång xêy dûång vaâ reân luyïån Àaãng. Tûâ viïåc “trûúác hïët noái vïì Àaãng” cuãa Baác àaä chó dêîn cho Àaãng cuäng nhû möîi àaãng viïn tûå phoâng traánh khöng rúi vaâo cùn bïånh “kiïu ngaåo cöång saãn” khi maâ Ngûúâi àaä dûå baáo thiïn taâi rùçng: “Duâ khoá khùn gian khöí àïën mêëy, nhên dên ta nhêët àõnh seä hoaân toaân thùæng lúåi... Nûúác ta seä coá vinh dûå lúán laâ möåt nûúác nhoã maâ àaä anh duäng 2 Höì Chñ Minh: Toaân têåp, Nxb. Chñnh trõ Quöëc gia - Sûå thêåt, Haâ Nöåi, 2011, t. 2, tr. 289 3 Höì Chñ Minh: Toaân têåp, Nxb. Chñnh trõ Quöëc gia - Sûå thêåt, Haâ Nöåi, 2011,  t.15,  tr.621 5Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 17 thaáng 12/2019 NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI àaánh thùæng hai àïë quöëc to”4. Cuâng vúái àoá Ngûúâi cuäng àaä nhiïìu lêìn cùn dùån: “Möåt dên töåc, möåt Àaãng vaâ möîi con ngûúâi, ngaây höm qua laâ vô àaåi, coá sûác hêëp dêîn lúán, khöng nhêët àõnh höm nay vaâ ngaây mai vêîn àûúåc moåi ngûúâi yïu mïën vaâ ca ngúåi, nïëu loâng daå khöng trong saáng nûäa, nïëu sa vaâo chuã nghôa caá nhên”5. Vò vêåy, àïí Àaãng tiïëp tuåc laâm troân sûá mïånh tiïn phong cuãa mònh, laâ lûåc lûúång duy nhêët laänh àaåo caách maång Viïåt Nam giaãi phoáng dên töåc, thöëng nhêët àêët nûúác, xêy dûång vaâ baão vïå thaânh cöng Töí quöëc Viïåt Nam xaä höåi chuã nghôa àoâi hoãi nhêët àõnh Àaãng cuäng nhû möîi caán böå, àaãng viïn phaãi luön luön chuá troång cöng taác xêy dûång Àaãng, coi àêy nhû laâ nguyïn tùæc then chöët trong quaá trònh vêån àöång, phaát triïín cuãa Àaãng - khöng thûåc hiïån xêy dûång Àaãng thò Àaãng khöng thïí phaát triïín àûúåc vaâ khöng thïí giûä vûäng vai troâ laänh àaåo, khöng àaáp ûáng àûúåc nhiïåm vuå maâ lõch sûã dên töåc vaâ phong traâo caách maång giao phoá. Chñnh vò vêåy, tiïëp thu di huêën cuãa ngûúâi trong cöng taác xêy dûång Àaãng, taåi Cûúng lônh xêy dûång àêët nûúác thúâi kyâ quaá àöå lïn chuã nghôa xaä höåi àaä khùèng àõnh: “Phaát triïín kinh tïë laâ nhiïåm vuå trung têm, xêy dûång Àaãng laâ nhiïåm vuå then chöët”. Tûâ Àaåi höåi XII àïën nay, Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng àaä ban haânh 10 nghõ quyïët (NQ), trong àoá coá 3 NQ vïì xêy dûång Àaãng, 5 NQ vïì phaát triïín kinh tïë vaâ 2 NQ vïì vùn hoáa - xaä höåi. Àùåc biïåt, trong nhiïåm kyâ Àaåi höåi XI vaâ XII cuãa Àaãng, NQ àêìu tiïn cuãa Ban Chêëp haânh Trung ûúng ban haânh àïìu laâ NQ vïì xêy dûång, chónh àöën Àaãng. Vêåy nöåi dung cuäng nhû giaãi phaáp thûåc hiïån trong cöng taác xêy dûång Àaãng àûúåc Höì Chñ Minh chó roä trong Di chuác cêìn thûåc hiïån ngay laâ gò? 3. Nhûäng nöåi dung cú baãn vïì xêy dûång Àaãng trong Di chuác cuãa Chuã tõch Höì Chñ Minh Phûúng diïån trûåc tiïëp, trûúác mùæt, cêìn laâm ngay vaâ coá tñnh chêët thûúâng xuyïn: Cöng taác xêy dûång Àaãng, chónh àöën Àaãng trong Di chuác cuãa Chuã tõch Höì Chñ Minh coá ba nöåi dung lúán: Thûá nhêët, phaãi tùng cûúâng àoaân kïët, tñnh thöëng nhêët trong Àaãng - giûä gòn sûå àoaân kïët thöëng nhêët trong Àaãng. Vò sao Chuã tõch Höì Chñ Minh laåi luön nhêën maånh vai troâ, yá nghôa quan troång cuãa àoaân kïët thöëng nhêët trong Àaãng, dên töåc vaâ quöëc tïë. “Àoaân kïët, àoaân kïët, àaåi àoaân kïët, thaânh cöng, thaânh cöng, àaåi thaânh cöng” cêu noái bêët huã cuãa Ngûúâi àûúåc trònh baây trong Àaåi höåi húåp nhêët Viïåt Minh - Liïn Viïåt nùm 1951 nhùçm khùèng àõnh möåt truyïìn thöëng quyá baáu cuãa dên töåc ta àûúåc hun àuác tûâ nghòn àúâi trong quaá trònh àêëu tranh dûång nûúác vaâ giûä nûúác taåo nïn möåt sûác maånh vö cuâng to lúán, nay truyïìn thöëng naây tiïëp tuåc àûúåc Ngûúâi nhùæc àïën trong Di chuác àïí laåi cho muön àúâi sau. Ngûúâi muöën nhùæc nhúã chuáng ta thêëy rùçng: àoaân kïët thöëng nhêët trong Àaãng laâ nhên töë then chöët quyïët àõnh sûå thaânh cöng trong moåi nhiïåm vuå, tiïën tûâ thùæng lúåi naây àïën thùæng lúåi khaác: “Nhúâ àoaân kïët chùåt cheä, möåt loâng möåt daå phuåc vuå giai cêëp, phuåc vuå nhên dên, phuåc vuå Töí quöëc cho nïn tûâ ngaây thaânh lêåp àïën nay, Àaãng ta àaä àoaân kïët, töí chûác vaâ laänh àaåo nhên dên ta hùng haái àêëu tranh tiïën tûâ thùæng lúåi naây àïën thùæng lúåi khaác. Àoaân kïët laâ möåt truyïìn thöëng cûåc kyâ quyá baáu cuãa Àaãng vaâ dên töåc ta. Caác àöìng chñ tûâ Trung ûúng àïën caác chi böå cêìn giûä gòn sûå àoaân kïët nhêët trñ cuãa Àaãng nhû giûä gòn con ngûúi cuãa mùæt mònh”6. Nhû vêåy, àoaân kïët thöëng nhêët trong Àaãng khöng chó laâ möëi quan têm lúán haâng àêìu cuãa Ngûúâi maâ coân laâ sûå trùn trúã khi Ngûúâi nghô vïì caã mai sau, àùåc biïåt laâ sûå àoaân kïët, nhêët trñ trong Àaãng. Trong cöng taác xêy dûång Àaãng, thò vêën àïì àoaân kïët thöëng nhêët trong Àaãng laâ möåt trong nhûäng nguyïn tùæc cú baãn nhêët, laâ sûå vêån àöång vaâ phaát triïín theo àuáng quy luêåt cuãa Àaãng. Àoaân kïët thöëng nhêët trong Àaãng laâ cú súã àïí xêy dûång khöëi àaåi àoaân kïët toaân dên. Àaãng laänh àaåo, Àaãng cêìm quyïìn maâ khöng àoaân kïët thöëng nhêët thò sûå nghiïåp caách maång cuãa dên töåc khöng thïí thùæng lúåi. Xêy dûång vaâ giûä gòn sûå àoaân kïët thöëng nhêët trong Àaãng luön àûúåc Chuã tõch Höì Chñ Minh coi laâ nhiïåm vuå quan troång haâng àêìu, laâ nïìn taãng cho moåi thaânh cöng. Àoaân kïët thöëng nhêët khöng chó laâ vêën àïì sinh tûã cuãa tûâng töí chûác Àaãng caác cêëp, maâ coân laâ sinh mïånh cuãa toaân Àaãng, laâ vêën àïì söëng coân cuãa caách maång. Ngûúâi khöng nhûäng chó ra yïu cêìu phaãi àoaân kïët trong Àaãng maâ Ngûúâi coân chó roä sûå àoaân kïët êëy phaãi laâ àoaân kïët nhêët trñ, àoaân kïët thöëng nhêët, àoá khöng phaãi laâ àoaân kïët giaã taåo, hònh thûác, noá phaãi thïí hiïån caã úã  tû tûúãng, caã trong haânh àöång. Tû tûúãng vaâ haânh àöång phaãi thöëng nhêët. Khöng thïí bïì ngoaâi laâ àoaân kïët nhûng nhûäng khi cêìn ra möåt quyïët àõnh, ban haânh möåt quyïët saách thò khöng coá àûúåc sûå thöëng nhêët hay khi cêìn thò liïn minh nhau laåi nhên danh àoaân kïët, khi khöng cêìn thò tòm caách caãn trúã cöng 4 Höì Chñ Minh: Toaân têåp, Nxb. Chñnh trõ Quöëc gia - Sûå thêåt, Haâ Nöåi, 2011,  t.15,  tr.623 5 Höì Chñ Minh: Toaân têåp, Nxb. Chñnh trõ Quöëc gia - Sûå thêåt, Haâ Nöåi, 2011,  t.5,  tr.301 6 Höì Chñ Minh: Toaân têåp, Nxb. Chñnh trõ Quöëc gia - Sûå thêåt, Haâ Nöåi, 2011,  t.15,  tr.621-623. 6 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 17 thaáng 12/2019 NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI viïåc cuãa nhau. Trong tû tûúãng cuãa Ngûúâi, àoaân kïët phaãi laâ àoaân kïët thöëng nhêët, trûúác sau nhû möåt, tûác laâ phaãi dûåa trïn nïìn taãng àûúâng löëi, quan àiïím cuãa Àaãng vaâ vò lúåi ñch cuãa caách maång, cuãa nhên dên, cuãa têåp thïí. Ngûúâi luön nhêën maånh: Àaãng tuy coá nhiïìu àaãng viïn, song khi tiïën haânh nhiïåm vuå caách maång thò chó nhû möåt ngûúâi, trong Àaãng khöng cho pheáp coá tònh traång tröëng àaánh xuöi, keân thöíi ngûúåc. Sûå àoaân kïët thöëng nhêët trûúác hïët phaãi àûúåc xêy dûång tûâ trong Àaãng, àûúåc thïí hiïån trong Àaãng. Möîi àaãng viïn, nhêët laâ àaãng viïn giûä troång traách laänh àaåo phaãi cûúng quyïët chöëng chuã nghôa caá nhên, chuã nghôa cú höåi trong chñnh baãn thên mònh trûúác nhûäng taác àöång tûâ bïn ngoaâi. Búãi nhû Chuã tõch Höì Chñ Minh àaä ruát ra: chuã nghôa caá nhên, chuã nghôa cú höåi chñnh laâ cùn nguyïn cuãa mêët àoaân kïët thöëng nhêët trong Àaãng. Vêåy àïí thûåc hiïån àûúåc àoaân kïët thöëng nhêët muön ngûúâi nhû möåt úã trong Àaãng thò phaãi laâm thïë naâo? Traã lúâi cêu hoãi naây, trong Di chuác, Baác àaä khùèng àõnh: “thûåc haânh dên chuã röång raäi, thûúâng xuyïn vaâ nghiïm chónh tûå phï bònh vaâ phï bònh laâ caách töët nhêët àïí cuãng cöë vaâ phaát triïín sûå àoaân kïët thöëng nhêët trong Àaãng”. Do àoá, coá thïí thêëy nöåi dung thûá hai Ngûúâi cùn dùån trong cöng taác xêy dûång Àaãng àoá laâ thûåc haânh nguyïn tùæc dên chuã, tûå phï bònh vaâ phï bònh, coi dên chuã nhû chòa khoáa vaån nùng àïí giaãi quyïët têët caã vêën àïì trong Àaãng vaâ dên töåc trong àoá coá sûå àoaân kïët nhêët trñ cuãa Àaãng. Thûá hai, phaãi phaát huy dên chuã trong Àaãng, tûå phï bònh vaâ phï bònh thûúâng xuyïn vaâ nghiïm tuác. Chuã tõch Höì Chñ Minh cùn dùån: “Trong Àaãng thûåc haânh dên chuã röång raäi, thûúâng xuyïn vaâ nghiïm tuác, tûå phï bònh vaâ phï bònh laâ caách töët nhêët àïí cuãng cöë vaâ phaát triïín sûå àoaân kïët vaâ thöëng nhêët trong Àaãng. Phaãi coá tònh àöìng chñ thûúng yïu lêîn nhau”7. Chiïìu sêu cuãa tû tûúãng Höì Chñ Minh thïí hiïån trong Di chuác chñnh laâ úã chöî: Ngûúâi àaä choån ra vêën àïì cöët loäi trong haâng loaåt vêën àïì cêìn giaãi quyïët vaâ àaä chó ra phûúng phaáp giaãi quyïët töëi ûu àïí àûa túái sûå chuyïín biïën cho thûåc tiïîn caách maång. Trong chiïìu sêu tû tûúãng àoá saáng lïn quan àiïím: chó coá thûåc haânh dên chuã röång raäi, thûúâng xuyïn múái ài túái sûå thöëng nhêët vïì tû tûúãng vaâ sûå thöëng nhêët tû tûúãng àoá laâ cú súã vûäng chùæc cho thöëng nhêët trong töí chûác vaâ haânh àöång cuãa toaân Àaãng. Ngûúâi coi nguyïn tùæc têåp trung dên chuã laâ nguyïn tùæc cú baãn vaâ quan troång, trong tûâng töí chûác Àaãng phaãi thûåc haânh dên chuã, múã röång dên chuã, “Phaãi thûåc sûå múã röång dên chuã àïí têët caã àaãng viïn baây toã hïët yá kiïën cuãa mònh”8, moåi yá kiïën, suy nghô cuãa möîi àaãng viïn àïìu phaãi àûúåc baây toã, àûúåc lùæng nghe; moåi quyïët àõnh quan troång àïìu phaãi àûúåc baân baåc, thaão luêån möåt caách dên chuã. Àïí thûåc hiïån àoaân kïët thöëng nhêët trong Àaãng khöng nhûäng cêìn phaát huy dên chuã trong Àaãng maâ coân àoâi hoãi möîi caán böå, àaãng viïn phaãi  thêåt thaâ  tûå phï bònh vaâ phï bònh, àêy chñnh laâ möåt hònh thûác reân luyïån àaãng viïn àïí xêy dûång, chónh àöën Àaãng ngaây caâng trong saåch, vûäng maånh. Búãi theo Ngûúâi: “Chó coá Àaãng chên chñnh caách maång vaâ chñnh quyïìn thêåt dên chuã múái daám maånh daån tûå phï bònh, hoan nghïnh phï bònh vaâ kiïn quyïët sûãa chûäa. Do tûå phï bònh vaâ phï bònh... maâ chuáng ta àoaân kïët caâng chùåt cheä”9 . Àêy cuäng laâ quy luêåt phaát triïín cuãa Àaãng, tûå phï bònh vaâ phï bònh laâ àïí giuáp nhau sûãa chûäa, giuáp nhau cuâng tiïën böå laâm cho cöng viïåc àûúåc hiïåu quaã hún, laâm cho nöåi böå trong Àaãng ngaây caâng àoaân kïët vaâ thöëng nhêët. Viïåc thûåc haânh dên chuã röång raäi trong Àaãng, thûúâng xuyïn vaâ nghiïm chónh tûå phï bònh vaâ phï bònh laâ caách töët nhêët àïí cuãng cöë vaâ phaát triïín sûå àoaân kïët vaâ thöëng nhêët cuãa Àaãng, nhûng Ngûúâi cuäng lûu yá nhûäng viïåc àoá cêìn àûúåc tiïën haânh trïn cú súã “coá tònh àöìng chñ yïu thûúng lêîn nhau”, coá nhû vêåy múái phaát huy àûúåc hïët vai troâ, taác duång cuãa viïåc thûåc haânh dên chuã röång raäi cuäng nhû cöng taác tûå phï bònh vaâ phï bònh trong sinh hoaåt Àaãng, laâm cho noá coá cùn cûá roä raâng cho sûå nghiïm chónh. Nghôa laâ úã àêy Ngûúâi muöën