Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 nâng cao (Unit 1-8)

GRAMMAR Gerund (V-ing) or To-Infinitive (to-V) 1. Gerund (V-ing) Thường theo sau các động từ như: love, enjoy, mind, can’t stand, practice, suggest, keep, regret, fancy, finish, avoid, carry on, . Ex: - I enjoyplayingsoccer. - My uncle kepttalkingabout his farmlife. 2. To-Infinitive (to-V) Thường theo sau các động từ như: want, decide, try, fail, pretend, prove, hope, agree, promise, happen, tend, plan, Ex: - We all wantto becomebetter students. - She decidedto livein HCM city. 3. S + V + 0 + to-inf . Thường theo sau các động từ như: ask, want, get, tell, advise, allow, persuade, order, invite, . Ex:- My parents always wantme to bea doctor. - Nga asked Lan to returnher book.

pdf23 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 15755 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 nâng cao (Unit 1-8), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan