Tuyển tập những câu hỏi trắc nghiệm Vật lí Chuyên đề Dòng điện xoay chiều

Câu 13d: Cho mạch nối tiếp RC, Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn đo được UR = 30 V, UC = 40V, thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch lệch pha so với hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện một lượng là A. 1,56 B. 1,08 C. 0,93 D. 0,64 Câu 45c: Trong mạch điện xoay chiều RLC cộng hưởng thì kết luận nào sau đây là sai: A. Cường độ hiệu dụng trong mạch cực đại. B. Điện áp hai đầu mạch cùng pha với điện áp hai đầu điện trở R. C. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu mạch lớn hơn điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R. D. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm bằng điện áp hiệu dụng hai đầu tụ.

pdf8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2369 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tuyển tập những câu hỏi trắc nghiệm Vật lí Chuyên đề Dòng điện xoay chiều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuyeån taäp nhöõng caâu hoûi traéc nghieäm Nguyeãn Troïng Nhaân Trang 2/13 phuongphaphoctap.tk vn.myblog.yahoo.com/trongnhan_9x BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU Câu 1D: Đoạn mạch AC có điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. B là một điểm trên AC với ABu cos 100 t V2        và  BCu 3 cos 100 t V    . Tìm biểu thức hiệu điện thế uAC. A. AC 5 u 2 2 cos(100 t )V 6     B. AC 5 u 2 cos 100 t V 6        C. AC 5 u 2coss 100 t V 4        D. AC 5 u 2cos 100 t V 6        Câu 2A: Cho dòng điện có tần số f = 50Hz qua đoạn mạch RLC không phân nhánh, dùng Oát kế đo công suất của mạch thì thấy công suất có giá trị cực đại. Tìm điện dung của tụ điện, biết độ tự cảm của cuộn dây là L = 1/ (H) A. C  3,14.10-5 F. B. C  1,59.10-5 F C. C  6,36.10-5 F D. C  9,42.10-5 F Câu 3. Đặt điện áp u=U 2 cost vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Trong đó U, , R và C không đổi. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng trên L đạt cực đại. Chọn biểu thức sai A. 2 2 0L C LU U U U   B. 2 2 L C CZ Z R Z  C. 2 2 C L U R Z U R   D. 2 2 2 2 R L CU U U U   Câu 4D: Trong đoạn mạch RLC không phân nhánh, độ lệch pha giữa hai đầu cuộn dây và hai đầu trở thuần R không thể bằng A. /4 B. /2 C. /12 D. 3/4 Câu 5D: Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm. Gọi U0R, U0L, U0C là hiệu điện thế cực đại ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây Tuyeån taäp nhöõng caâu hoûi traéc nghieäm Nguyeãn Troïng Nhaân Trang 3/13 phuongphaphoctap.tk vn.myblog.yahoo.com/trongnhan_9x và hai đầu tụ điện. Biết U0L = 2U0R = 2U0C. Kết luận nào dưới đây về độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện là đúng: A. u chậm pha hơn i một góc π/4 B. u sớm pha hơn i một góc 3π/4 C. u chậm pha hơn i một góc π/3 D. u sớm pha i một góc π/4 Câu 6B: Cho dòng điện xoay chiều có cường độ 1,5A tần số 50 Hz qua cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm L = 2/ H. Hiệu điện thế hai đầu dây là A. U = 200V. B. U = 300V. C. U = 300 2V. D. U = 320V. Câu 7. Với UR, UC, uR, uC là các điện áp hiệu dụng và tức thời của điện trở thuần R và tụ điện C, I và i là cường độ dòng điện hiệu dụng và tức thời qua các phần tử đó. Biểu thức sau đây không đúng là A. R U I R  B. C C u i Z  C. R u i R  D. C C U I Z  Câu 8B: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh hiệu điện thế u = 100 2cos100t (V) thì dòng điện qua mạch là i = 2cos100t (A). Tổng trở thuần của đoạn mạch là A. R = 50. B. R = 100. C. R = 20. D. R = 200. Câu 9B: Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là: u = 100cos(100t - /2) (V) và i = 100cos(100t - /6) (mA). Công suất tiêu thu trong mạch là A. 2500W B. 2,5W C. 5000W D. 50W Câu 10C: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó cuộn dây thuần cảm L = 1/ (H); tụ điện có điện dung C = 16 F và trở thuần R. Đặt hiệu điện thế xoay chiều tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch. Tìm giá trị của R để công suất của mạch đạt cực đại. A. R = 200 B. R = 100 2  C. R = 100  D. R = 200 2 Tuyeån taäp nhöõng caâu hoûi traéc nghieäm Nguyeãn Troïng Nhaân Trang 4/13 phuongphaphoctap.tk vn.myblog.yahoo.com/trongnhan_9x Câu 11. Đặt điện áp u=U 2 cost vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có 23 1LC  và 2 3 R L  thì A. u nhanh pha 3  so với i B. i nhanh pha 3  so với u C. i nhanh pha 6  so với u D. u nhanh pha 6  so với i Câu 12d: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, L = 0,637H, C = 39,8μF, đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế có biểu thức u = 150 2 cos(100t - /2) (V) mạch tiêu thụ công suất P = 90 W. Điện trở R trong mạch có giá trị là A. 180Ω B. 50Ω C. 250Ω D. 90Ω Câu 13d: Cho mạch nối tiếp RC, Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn đo được UR = 30 V, UC = 40V, thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch lệch pha so với hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện một lượng là A. 1,56 B. 1,08 C. 0,93 D. 0,64 Câu 14c: Cho mạch điện RLC ghép nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây có điện trở thuần 30, độ tự cảm 0,159H và tụ điện có điện dung 45,5μF, Hiệu điện thế ở hai đầu mạch có dạng u = U0cos(100πt - /2) (V). Để công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị cực đại thì điện trở R có giá trị là A. 30() B. 50() C. 36 () D. 75() Câu 15a: Một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2/(H), mắc nối tiếp với một tụ C = 31,8(μF). Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn cảm là uL = 100sin(100t + /6) V. Biểu thức của hiệu điện thế ở hai đầu mạch là A. u = 50sin(100t + /6) V B. u = 100sin(100t - /3) V Tuyeån taäp nhöõng caâu hoûi traéc nghieäm Nguyeãn Troïng Nhaân Trang 13/13 phuongphaphoctap.tk vn.myblog.yahoo.com/trongnhan_9x Câu 50d: Đoạn mạch xoay chiều gồm tụ điện có điện dung C =  410 (F) mắc nối tiếp với điện trở thuần có giá trị thay đổi. Đặt vào hai dầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có dạng u = 200sin(100 t) V. Khi công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại thì điện trở phải có giá trị là A. R = 200 B. R = 50 C. R = 150 D. R = 100 ---------------------- THE END--------------------- Tuyeån taäp nhöõng caâu hoûi traéc nghieäm Nguyeãn Troïng Nhaân Trang 12/13 phuongphaphoctap.tk vn.myblog.yahoo.com/trongnhan_9x Câu 45c: Trong mạch điện xoay chiều RLC cộng hưởng thì kết luận nào sau đây là sai: A. Cường độ hiệu dụng trong mạch cực đại. B. Điện áp hai đầu mạch cùng pha với điện áp hai đầu điện trở R. C. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu mạch lớn hơn điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R. D. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm bằng điện áp hiệu dụng hai đầu tụ. Câu 46. Với UR, UC, uR, uC là các điện áp hiệu dụng và tức thời của điện trở thuần R và tụ điện C, I và i là cường độ dòng điện hiệu dụng và tức thời qua các phần tử đó. Biểu thức sau đây không đúng là A. C C U I Z  B. R u i R  C. RUI R  D. C C u i Z  Câu 47d: Một mạch điện xoay chiều RLC có điện trở thuần R = 110 được mắc vào điện áp 220 2 os(100 ) 2 u c t    (V). Khi hệ số công suất của mạch lớn nhất thì mạch sẽ tiêu thụ công suất bằng A. 115W. B. 220W. C. 880W. D. 440W. Câu 48d: Mạch điện R, L, C mắc nối tiếp. L = 0,6 H π , C = -410 F π , f = 50Hz. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U = 80V. Nếu công suất tiêu thụ của mạch là 80W thì giá trị điện trở R là A. 30. B. 80. C. 20. D. 40. Câu 49d: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 100V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm kháng, R có giá trị thay đổi được. Điều chỉnh R ở hai giá trị R1 và R2 sao cho R1 + R2 = 100 thì thấy công suất tiêu thụ của đoạn mạch ứng với hai trường hợp này như nhau. Công suất này có giá trị là A. 200W. B. 400W. C. 50W. D. 100W. Tuyeån taäp nhöõng caâu hoûi traéc nghieäm Nguyeãn Troïng Nhaân Trang 5/13 phuongphaphoctap.tk vn.myblog.yahoo.com/trongnhan_9x C. u = 200sin(100t + /3) V D. u = 50 2 sin(100t – /6) V Câu 16c: Cho mạch R,L,C tần số của mạch có thể thay đổi được, khi  = 0 thì công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại, khi  = 1 hoặc  = 2 thì mạch có cùng một giá trị công suất. Mối liên hệ giữa các giá trị của  là A. 02 = 12 + 22 B. 1 2 0 1 2       C. 02 = 1.2 D. 0 = 1 + 2 Câu 17c: Cho mạch R, L, C mắc nối tiếp uAB = 170cos100t(V). Hệ số công suất của toàn mạch là cos1 = 0,6 và hệ số công suất của đoạn mạch AN là cos2 = 0,8; cuộn dây thuần cảm. Chọn câu đúng? A. UAN = 96(V) B. UAN = 72(V) C. UAN = 90(V) D. UAN = 150(V) Câu 18a: Giữa hai điểm A và B của một nguồn xoay chiều có ghép nối tiếp một điện trở thuần R, một tụ điện có điện dung C. Ta có        4 t100cos100uAB (V). Độ lệch pha giữa u và i là 6  . Cường độ hiệu dụng I = 2(A). Biểu thức của cường độ tức thời là: A.        12 5 t100cos22i (A) B.        12 5 t100cos22i (A) C.        12 t1002cosi (A) D.        12 t100cos2i (A) Câu 19d: Một máy biến thế có tỉ số vòng 5n n 2 1  , hiệu suất 96 nhận một công suất 10(kW) ở cuộn sơ cấp và hiệu thế ở hai đầu sơ cấp là 1(kV), hệ R B C L A N V Tuyeån taäp nhöõng caâu hoûi traéc nghieäm Nguyeãn Troïng Nhaân Trang 6/13 phuongphaphoctap.tk vn.myblog.yahoo.com/trongnhan_9x số công suất của mạch thứ cấp là 0,8, thì cường độ dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp là: A. 30(A) B. 40(A) C. 50(A) D. 60(A) Câu 20. Một đoạn mạch xoay chiều có 2 phần tử mắc nối tiếp R, C hoặc cuộn dây thuần cảm. Điện áp giữa hai đầu mạch điện và cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức: 100 2 s(100 )u co t V, 2 s(100 ) 4 i co t A    . Đoạn mạch gồm A. L và C có 30 , 30L CZ Z    B. R và L có 40 , 30LR Z    C. R và C có 50 , 50CR Z    D. R và L có 50 , 50LR Z    Câu 21. Trong đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Thay đổi tần số của dòng điện và giữ nguyên các thông số khác của mạch, kết luận sau đây không đúng A. Điện áp hiệu dụng trên tụ điện tăng B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm C. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm D. Điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm Câu 22. Đoạn mạch RLC mắc vào mạng điện tần số f1 thì cảm kháng là 36() và dung kháng là 144(). Nếu mạng điện có tần số f2 = 120(Hz) thì cường độ dòng điện cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. Giá trị f1 là A. 30(Hz) B. 60(Hz) C. 480(Hz) D. 50(Hz) Câu 23d: Đặt vào hai đầu một cuộn dây điện áp xoay chiều có biểu thức u = 100cos(100t) (V) thì dòng điện qua cuộn dây có cường độ hiệu dụng bằng 2A và sau thời gian 1 giờ, nhiệt lượng tỏa ra trên cuộn dây là 36.104J. Biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua cuộn dây là Tuyeån taäp nhöõng caâu hoûi traéc nghieäm Nguyeãn Troïng Nhaân Trang 11/13 phuongphaphoctap.tk vn.myblog.yahoo.com/trongnhan_9x C. i nhanh pha 3  so với u D. i nhanh pha 6  so với u Câu 41d: Một mạch dao động LC lí tưởng có C = ,5 F L = 50 mH. Hiệu điện thế cực đại trên tụ là Umax = 6V. Khi hiệu điện thế trên tụ là U = 4V thì độ lớn của cường độ của dòng trong mạch là: A. i = 4,47 (A) B. i = 2 (A) C. i = 2 m A. D. i = 44,7 (mA) Câu 42d: Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính cảm kháng, khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch A. không thay đổi. B. không xác định được. C. tăng. D. giảm. Câu 43d: Cho mạch điện xoay chiều gồm biến trở R và tụ C = 10-4/ (F) mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều ổn định tần số 50Hz. Thay đổi R ta thấy ứng với hai giá trị R=R1 và R = R2 thì công suất của mạch điện đều bằng nhau. Khi đó tích số R1.R2 là: A. 2.104 B. 102 C. 2.102 D. 104 Câu 44c: Một cuộn dây có độ tự cảm là 1 4 H mắc nối tiếp với tụ điện C1 = 310 3  F rồi mắc vào một điện áp xoay chiều tần số50Hz. Khi thay đổi tụ C1 bằng một tụ C2 thì thấy cường độ dòng điện qua mạch không thay đổi. Điện dung của tụ C2 bằng A. 310 4  F B. 410 2  F C. 310 2  F D. 32.10 3  F Tuyeån taäp nhöõng caâu hoûi traéc nghieäm Nguyeãn Troïng Nhaân Trang 10/13 phuongphaphoctap.tk vn.myblog.yahoo.com/trongnhan_9x C. 2 2L C CZ Z R Z  D. 2 2 C L U R Z U R   Câu 37a: Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch xoay chiều và cường độ dòng điện qua mạch lần lượt có biểu thức u = 100 2 sin(t + /3)(V) và i = 4 2 cos(100t - /6)(A), công suất tiêu thụ của đoạn mạch là: A. 400W B. 200 3W C. 200W D. 0 Câu 38c: Một đoạn mạch gồm một cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở thuần r mắc nối tiếp với một điện trở R = 40. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 200cos100t (V). Dòng điện trong mạch có cường độ hiệu dụng là 2A và lệch pha 45O so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Giá trị của r và L là: A. 25 và 0,159H. B. 25 và 0,25H. C. 10 và 0,159H. D. 10 và 0,25H. Câu 39d: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C và biến trở R mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có tần số f thì thấy LC = 1/ 4f22. Khi thay đổi R thì: A. Công suất tiêu thụ trên mạch không đổi B. Độ lệch pha giữa u và i thay đổi C. Hệ số công suất trên mạch thay đổi. D. Hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở không đổi Câu 40. Đặt điện áp u=U 2 cost vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có 23 1LC  và 2 3 R L  thì A. u nhanh pha 6  so với i B. u nhanh pha 3  so với i Tuyeån taäp nhöõng caâu hoûi traéc nghieäm Nguyeãn Troïng Nhaân Trang 7/13 phuongphaphoctap.tk vn.myblog.yahoo.com/trongnhan_9x A. i = 2 2cos(100t +  4 ) (A). B. i = 2 2cos(100t +  3 ) (A). C. i = 2 2cos(100t -  3 ) (A). D. i = 2 2cos(100t -  4 ) (A). Câu24a: Dung kháng của một mạch RLC mắc nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Muốn xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch ta phải A. giảm tần số dòng điện xoay chiều. B. giảm điện trở của mạch. C. tăng hệ số tự cảm của cuộn dây. D. tăng điện dung của tụ điện Câu 25b: Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,02cos2000t(A).Tụ điện trong mạch có điện dung 5 µF . Độ tự cảm của cuộn cảm là A. L = 5.10 6 H B. L = 50mH C. L = 5.10 8 H D. L = 50 H Câu 26d: Trong mạch RLC mắc nối tiếp , độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào A. Hiệu điện thế hiện dụng giữa hai đầu đoạn mạch. B. Cách chọn gốc thời gian. C. Cường độ dòng điện hiện dụng trong mạch. D. Tính chất của mạch điện. Câu 27d: Đoạn mạch xoay chiều gồm tụ điện có điện dung C = 410   (F) mắc nối tiếp với điện trở thuần có giá trị thay đổi. Đặt vào hai dầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có dạng u = 200sin(100 t) V. Khi công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại thì điện trở phải có giá trị là Tuyeån taäp nhöõng caâu hoûi traéc nghieäm Nguyeãn Troïng Nhaân Trang 8/13 phuongphaphoctap.tk vn.myblog.yahoo.com/trongnhan_9x A. R = 200 B. R = 50 C. R = 150 D. R = 100 Câu 28. Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha 2  so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điện trở thuần R với cảm kháng ZL của cuộn dây và dung kháng ZC của tụ điện là A. R2 = ZC(ZL - ZC) B. R2 = ZL(ZL - ZC) C. R2 = ZL(ZC - ZL) D. R2 = ZC(ZC - ZL) Câu 29b: Nhận xét nào sau đây về máy biến thế là không đúng ? A. Máy biến thế có thể giảm hiệu điện thế. B. Máy biến thế có thể thay đổi tần số dòng điện xoay chiều. C. Máy biến thế có tác dụng biến đổi cường độ dòng điện. D. Máy biến thế có thể tăng hiệu điện thế. Câu 30d: Một đoạn mạch gồm một tụ điện có dung kháng Z C = 100Ω và cuộn dây có cảm kháng Z L = 200Ω mắc nối tiếp nhau. Hiệu điện thế tại hai đầu cuộn cảm có dạng VtuL )6 100cos(100    . Biểu thức hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện có dạng như thế nào? A. VtuC )3 100cos(50    B. VtuC )6 5 100cos(50    C. VtuC )6 100cos(100    D. VtuC )2 100cos(100    Câu 31d: Mạch điện R, L, C mắc nối tiếp. L = 0,6 H π , C = -410 F π , f = 50Hz. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U = 80V. Nếu công suất tiêu thụ của mạch là 80W thì giá trị điện trở R là A. 30. B. 80. Tuyeån taäp nhöõng caâu hoûi traéc nghieäm Nguyeãn Troïng Nhaân Trang 9/13 phuongphaphoctap.tk vn.myblog.yahoo.com/trongnhan_9x C. 20. D. 40. Câu 32a: Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm và tụ điện thì hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện U0C liên hệ với cường độ dòng điện cực đại I0 bởi biểu thức: A. 0C 0 L U = I C B. 0C 0 L U = I C C. C L U C  1 0  D. 0C 0 L U = I πC Câu 33d: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, L = 0,637H, C = 39,8μF, đặt vào hai đầu mạch hiệu điện thế có biểu thức u = 150 2 sin100t (V) mạch tiêu thụ công suất P = 90 W. Điện trở R trong mạch có giá trị là A. 180Ω B. 50Ω C. 250Ω D. 90Ω Câu 34c: Cho mạch điện RLC ghép nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây có điện trở thuần 30, độ tự cảm 0,159H và tụ điện có điện dung 45,5μF, Hiệu điện thế ở hai đầu mạch có dạng u = U0sin100πt(V). Để công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị cực đại thì điện trở R có giá trị là A. 30() B. 50() C. 36 () D. 75() Câu 35a: Một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2/(H), mắc nối tiếp với một tụ C = 31,8(μF). Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn cảm là uL = 100sin(100t + /6) V. Biểu thức của hiệu điện thế ở hai đầu mạch là A. u = 50sin(100t + /6) V B. u = 100sin(100t - /3) V C. u = 200sin(100t + /3) V D. u = 50 2 sin(100t – /6) V Câu 36. Đặt điện áp u=U 2 cost vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Trong đó U, , R và C không đổi. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng trên L đạt cực đại. Chọn biểu thức sai A. 2 2 2 2R L CU U U U   B. 2 2 0L C LU U U U  
Tài liệu liên quan