Vai trò của đấu tranh và cách mạng xã hội đối với sự vận động phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

1.Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp. Nguồn gốc giai cấp Vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

ppt42 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 1579 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Vai trò của đấu tranh và cách mạng xã hội đối với sự vận động phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vVai trò của đấu tranh và cách mạng xã hội đối với sự vận động phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp1.Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp.2.Cách mạng xã hội và vai trò của nó đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp.Khái niệm giai cấpNguồn gốc giai cấpVai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp 1.Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp.a) Khái niệm giai cấpGiai cấp dùng để chỉ những tập đoàn to lớn gồm những người khác nhau về địa vị của họ trong một hệ thống sản xuất xã hội nhất định trong lịch sử, khác nhau về quan hệ của họ đối với tư liệu sản xuất, về vai trò của họ trong tổ chức lao động xã hội, khác nhau về cách thức hưởng thụ và về phần của cải xã hội ít hoặc nhiều mà họ được hưởng.Như vậy, sự ra đời, tồn tại của giai cấp gắn với những hệ thống sản xuất xã hội nhất định. Sự phân hóa những con người trong cộng đồng xã hội thành các giai cấp là do : Khác nhau về địa vị trong một hệ thống sản xuấtKhác nhau về quan hệ đối với tư liệu sản xuấtKhác nhau về vai trò trong tổ chức lao động xã hội Khác nhau về mặt phân phối sản phẩm Trong những sự khác nhau đó, sự khác nhau của họ về sở hữu đối với tư liệu sản xuất có ý nghĩa quyết định nhất .Tập đoàn người nào nắm tư liệu sản xuất sẽ trở thành giai cấp thống trị xã hội và tất yếu sẽ chiếm đoạt những sản phẩm lao động của các tập đoàn khác Đó là bản chất của những xung đột giai cấp trong các xã hội có giai cấp đối kháng . Thực chất của sự phân hóa giai cấp trong xã hội chính là sự phân hóa những con người trong một cộng đồng xã hội thành những kẻ bốc lột và những người bị bốc lột .Ví dụ :Địa chủ và nông nô trong chế độ phong kiếnChủ nô và nô lệ trong xã hội nô lệTư sản và vô sản trong chế độ tư bản chủ nghĩa1, b) Nguồn gốc giai cấp Theo C.Mác : “ Sự tồn tại của các giai cấp chỉ gắn liền với những giai đoạn phát triển lịch sử nhất định của sản xuất “. Sự phân chia một xã hội thành giai cấp trước hết là do nguyên nhân kinh tế .NGUỒN GỐC GIAI CẤPNGUỒN GỐC TRỰC TIẾPNGUỒN GỐC XÂU XACHIẾM HỮU TƯ NHÂN VỀ TƯ LIỆU SẢN XUẤTSỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤTTÌNH TRẠNG PHÁT TRIỂN NHƯNG CHƯA ĐẠT TỚI TRÌNH ĐỘ XÃ HỘI HÓA CAO CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT- Sự hình thành và phát triển giai cấp trong lịch sử có thể diễn ra với những hình thức , mức độ khác nhau ở các cộng đồng xã hội khác nhau .- Tuy nhiên, có thể khái quát quá trình hình thành , phát triển giai cấp ở các cộng đồng người trong lịch sử ở hai hình thức cơ bản : Thứ nhất : là sự hình thành, phát triển giai cấp diễn ra chủ yếu dưới sự tác động của nhân tố bạo lực . Ví dụ như bắt các tù binh trong chiến tranh giữa các bộ lạc làm nô lệ . Thứ hai : là sự hình thành , phát triển giai cấp diễn ra chử yếu dưới sự tác động của quy luật kinh tế phân hóa những người sản xuất hàng hóa trong nội bộ cộng đồng xã hội . Ví dụ như sự phân hóa bên trong nội bộ công xã thành kẻ bóc lột và người bị bóc lột .c) Vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp Khái niệm đấu tranh giai cấpĐẤU TRANH GIAI CẤPGIAI CẤP ÁP BỨC BỐC LỘTGIAI CẤP BỊ ÁP BỨC BÓC LỘT Trong xã hội có giai cấp tất yếu nảy sinh đấu tranh giai cấp. V.I.Lênin định nghĩa đấu tranh giai cấp là "cuộc đấu tranh của quần chúng bị tước hết quyền, bị áp bức và lao động, chống bọn có đặc quyền, đặc lợi, bọn áp bức và bọn ăn bám, cuộc đấu tranh của những người công nhân làm thuê hay những người vô sản chống những người hữu sản hay giai cấp tư sản". Các hình thức đấu tranh giai cấpĐẤU TRANH KINH TẾĐẤU TRANH CHÍNH TRỊĐẤU TRANHTƯ TƯỞNG, VĂNHÓA Nguyên nhân của đấu tranh giai cấpNGUYÊN NHÂN ĐẤU TRANH GIAI CẤPNGUYÊN NHÂN TRỰC TIẾPNGUYÊN NHÂN GIÁN TIẾPMÂU THUẪN GIAI CẤP GAY GẮTMÂU THUẪN GIỮA QUAN HỆSẢN XUẤT VÀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT Vai trò của đấu tranh giai cấp- Đấu tranh giai cấp giữ vai trò là một trong những phương thức, động lực của sự tiến bộ, phát triển xã hội trong điều kiện xã hội có sự phân hóa thành đối kháng giai cấp .- Thông qua đấu tranh giai cấp sự xung đột giữa lực lượng sản xuất mới và lực lượng sản xuất già cõi được giải quyết, bước quá độ từ một chế độ xã hội lỗi thời sang một chế độ xã hội mới hơn được thực hiện .2. Cách mạng xã hội và vai trò của nó đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp a) Khái niệm cách mạng xã hội và nguyên nhân của nób) Vai trò của cách mạng xã hội đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấpa) Khái niệm cách mạng xã hội và nguyên nhân của nó Khái niệm cách mạng xã hội Cách mạng xã hội là khái niệm dùng để chỉ bước chuyển biến lớn của lịch sử xã hội loài người - đó là bước chuyển từ hình thái kinh tế - xã hội ở trình độ thấp lên một hình thái kinh tế - xã hội ở trình độ cao hơn, được tiến hành trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa...của xã hội. Nguồn ngốc của cách mạng xã hộiNGUYÊN NHÂN HÌNH THÀNHCÁCH MẠNG XÃ HỘINGUYÊN NHÂNKHÁCH QUANNGUYÊN NHÂNCHỦ QUAN - Nguyên nhân sâu xa (cũng chính là nguyên nhân khách quan) của cách mạng xã hội là từ mâu thuẫn gay gắt trong bản thân nền sản xuất vật chất của xã hội, tức là mâu thuẫn giữa nhu cầu khách quan của sự phát triển lực lượng sản xuất với sự kìm hãm của quan hệ sản xuất đã trở nên lỗi thời mà không một cuộc cải cách kinh tế hay chính trị nào giải quyết được. Biểu hiện về mặt chính trị xã hội của mâu thuẫn đó là đấu tranh giai cấp, dẫn đến bùng nổ các cuộc cách mạng xã hội .- Nguyên nhân chủ quan là sự phát triển nhận thức và tổ chức của giai cấp cách mạng, tức giai cấp đại biểu cho phương thức sản xuất mới tiến bộ hơn, từ đó tạo ra phong trào đấu tranh giai cấp từ tự phát đến tự giác và khi có sự kết hợp chín muồi của các nhân tố khách quan và chủ quan, tức tạo được thời cơ cách mạng thì khi đó tất yếu cách mạng sẽ bùng nổ.b) Vai trò của cách mạng xã hội đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp Cách mạng xã hội là phương thức của sự vận động, phát triển xã hội có đối kháng giai cấp. Thông qua đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội mà xã hội có giai cấp đối kháng không ngừng vận động theo chiều hướng đi lên. Không có những cuộc cách mạng xã hội trong lịch sử thì không thể thay thế hình thái kinh tế - xã hội này bằng hình thái kinh tế - xã hội cao hơn. Theo C.Mác, cách mạng xã hội là đầu tàu của lịch sử. Chính nhờ cách mạng xã hội mà mâu thuẫn cơ bản của đời sống xã hội được giải quyết triệt để, tạo động lực cho sự tiến bộ và phát triển của xã hội. Nhận thức về vai trò của cách mạng xã hội đối với sự phát triển của xã hội là cơ sở để nhận thức tính khách quan của cách mạng xã hội chủ nghĩa đồng thời thấy rõ vai trò to lớn của cách mạng vô sản trong việc xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sửQuan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dânCon Người là gì??Đẹp Quá!!Con người là một thực thể tự nhiên mang đặc điểm xã hội,có sự thống biện chứng giữa 2 phương diện: Tự nhiên và xã hộiĐặc điểm tự nhiên Đặc điểm xã hộiCon người là kết quả lâu dài của giới tự nhiênCon người là bộ phận của giới tự nhiên va GTN cũng là “thân thể vô cơ của con người”Con người làm mọi việc để đáp ứng nhu cầu của mìnhCó mối quan hệ mật thiết với nhau và tác động lẫn nhau như Định Luât III NewtonCon người là bộ phận của giới tự nhiên và GTN cũng là “thân thể vô cơ của con người”Con người quan hệ mật thiết với GTNNew-tonLao động là nhân tố cơ bản cho nguồn gốc hình thành con ngườiCon người thỏa mãn những nhu cầu xã hội để phát triển mìnhThông qua Lao động , các đặc điểm, bản chất của con người được hình thành và bị chi phối bởi các quy luật xã hộiĐặc điểm xã hộiCon người sinh hoạt đẻ thỏa mãn nhu cầu của mìnhLao động là nhân tố cơ bản của nguồn gốc hình thành ngườiHình thành các đặc điểm xã hội và tạo ra các mối QHXH giúp con người phát triểnLà nhân tố hình thành và tác động Quy Luật xã hộiCác quy luật XH chi phối quy luật Sinh Học và đời sống tinh thầnCon người trải qua giai đoạn lịch sử để phát triểnThỏa mãn những nhu cầu tinh thần của mìnhCon người là sinh vật có đời sống tinh thầnTrong con người các quy luật và các nhu cầu thống nhất với nhauSựphát triển của chủ nghĩa duy vật và khoa học tự nhiênĐácuynCon người không chỉ là sản phẩm của lịch sử mà còn là chủ thể sáng tạo ra lịch sửCon người là một chủ thể lao độngNhờ có lao động mà con người có thể tồn tại và xã hội có thể phát triển, lao động còn là phương thức biến đổi đời sống và bộ mặt của xã hộiThông qua hoạt động thưc tiễn, con người biến đổi tự nhiên theo quy luật tự nhiên và biến đổi xã hội theo quy luật xã hộiCon người Viet Nam là một chủ thể lao độngNguồn gốc hình thành con người, không chỉ có nguồn gốc từ tự nhiên mà còn có nguồn gốc xã hội của nó mà cơ bản nhất là nhân tố lao độngLoài người luôn bị chi phối bởi các nhân tố xã hội và các quy luật xã hộiDuy vật siêu hình:chỉ cho ta thấy bản tính tự nhiên của con người xem nhẹ việc lí giải con người từ phương diện lịch sửDuy vật biện chứng :vừa cho thấy bản tính tự nhiên và con người mà còn lý giải con người từ giác độ quan hệ lịch sử.Không có con người phi lịch sử mà trái lại luôn gắn với những điều kiện hoàn cảnh lịch sử nhất địnhKì Lạ quá ta???Ý nghĩa của phương pháp luậnGiải thích về vấn đề con người không chỉ đơn thuần về bản tính tự nhiên mà còn phải xét từ phương diện xã hội cúa nóĐộng lực cơ bản của sự tiến bộ con người là năng lực sáng tạo của con ngườiSự nghiệp giải phóng con người nhằm phát huy khả năng sáng tạo lịch sửmột cộnLà g đồng người trong lịch sử và dựa trên một số tiêu chí mà mỗi họ có thế tham gia giải quyết những vấn đề quan trọng của lịch sửQuan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về vai trò của quần chúng nhân dânNhững lực lượng tạo thành quần chúng nhân dânNhững bộ phận dân cư chống lại áp bức bóc lộtNhững con người tạo ra của cai vật chất và tinh thầnNhững giai cấp góp phần sự tiến bộ xã hộiVai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân và vai trò của cá nhân trong lịch sử 3.Là lực lượng và động lực cơ bản của mọi cuộc cách mạng và các cuộc cải cách trong lịch sử1.Quần chúng nhân dân là lực lượng sản xuất cơ bản của mọi xạ hội,trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển của con người của xã hội2.Lực lượng trực tiếp hay gián tiếp sáng tạo ra các giá trị tinh thần của xã hội.Là lực lượng kiểm chứng các giá trị tinh thần đã được các thế hệ và các cánhân sáng tạo trong lịch sửTrong quá trình sáng tọa lịch sử của quần chúng nhân dân thì mỗi ca nhân tùy thuộc theo vị trí, chức năng,vai trò và năng lực sáng tạo mà tham gia vào quá trình ấy.Mỗi người đều để lại một dấu ấn riêng mặt dù mức độ và phạm vi có thể khác nhau.Trong đó để lại dấu ấn sâu sắc nhất là các vĩ nhân.Vĩ nhân là những cá nhân kiệt xuất trong các lĩnh vực chính trị,kinh tế,khoa học,nghệ thuậtVai trò của cá nhân trong lịch sửCông Xã nguyên thủyChiếm Hữu nô lệTư bản chủ nghĩaXã hội chủ nghĩaĐoạn Clip về Con người sáng tạo nên lịch sử(Chiến tranh thế giới thứ II) Các điều liện để trở thành một lãnh tụ: 1.Có tri thức khoa học uyên bác,nắm bắt được xu thế vận động,phát triển của lịch sử 2.Có năng lực tập hợp quần chúng nhân dân,thống nhất ý chí và hành động của quần chúng nhân dân. 3.Gắng bó mật thiết của quần chúng nhân dân,hy sinh vì lợi ích của quần chúng nhân dânKhái niệm lãnh tụ: lãnh tụ là những cá nhân kiệt xuất do phong trào cách mạng củaquần chúng nhân dân tạo nên,gắng bó mật thiết với quần chúng nhân dân Lê-NinHồ Chí MinhNhiệm vụ của lãnh tụ trong lịch sửNắm bắt xu thế phát triển của giai cấp và của dân tộcĐưa ra chiến lược cụ thể cho quần chúng nhân dân hoạt độngTập hợp ý chí hoạt động của quần chúng nhân dân để giải quyết vấn đề do lịch sử đặt raVai Trò của lãnh tụ trong lịch sửLà tấm gương mẫu mực cho quần chúng học tậpLà người đứng đàu của các tổ chức Chính trị xã hộiThúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của lịch sửHẾTXin chân thành cảm ơn!
Tài liệu liên quan