Vị trí việc làm của chuyên viên trường đại học

Abstract: In the university, professional staffs play an important role; Their positions are very diverse. Each position requires employees to have a certain level of qualifications and competency. On the basis of clarifying the concept of employment position, classifying employment position, we present the significance, principles and methods of determining the job position of professional staffs in universities. From there, we propose a general competency framework for job position of professional staffs in universities

pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 166 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vị trí việc làm của chuyên viên trường đại học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VJE Tạp chí Giáo dục, Số 464 (Kì 2 - 10/2019), tr 19-24 19 Email: manhpd@vinhuni.edu.vn VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CHUYÊN VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Phạm Đình Mạnh - Trường Đại học Vinh Ngày nhận bài: 10/8/2019; ngày chỉnh sửa: 27/8/2019; ngày duyệt đăng: 05/9/2019. Abstract: In the university, professional staffs play an important role; Their positions are very diverse. Each position requires employees to have a certain level of qualifications and competency. On the basis of clarifying the concept of employment position, classifying employment position, we present the significance, principles and methods of determining the job position of professional staffs in universities. From there, we propose a general competency framework for job position of professional staffs in universities Keywords: Job position, professional staffs, competency framework, university. 1. Mở đầu Giáo dục đại học (GDĐH) nước ta đang có những đổi mới căn bản và toàn diện trên tất cả các phương diện: Cơ cấu đào tạo và mạng lưới cơ sở GDĐH; nội dung, phương pháp và quy trình đào tạo; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng giảng viên và cán bộ quản lí; tổ chức triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ; huy động nguồn lực và cơ chế tài chính; quản lí GDĐH; hội nhập quốc tế [1]. Những đổi mới này có ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ hoạt động của trường đại học (ĐH), đến mỗi thành viên của nhà trường và vị trí việc làm (VTVL) của họ. Từ đó, những yêu cầu đối với trình độ và năng lực (NL) của người thực thi công việc ở từng VTVL cũng có những thay đổi cơ bản. Trong trường ĐH, ngoài đội ngũ giảng viên, đội ngũ chuyên viên (CV) giữ vai trò quan trọng. VTVL của họ rất đa dạng, từ hành chính tổng hợp, tổ chức cán bộ, đào tạo, đảm bảo chất lượng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế đến quản lí sinh viên/học viên Vì thế, nghiên cứu xác định VTVL của CV trường ĐH là một vấn đề có tính cấp thiết, phục vụ cho công tác phát triển đội ngũ này. 2. Nội dung nghiên cứu 2.1. Vị trí việc làm và vị trí việc làm của chuyên viên trường đại học Điều 7 của Luật Viên chức nêu rõ: “VTVL là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ tương ứng; là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lí viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập” [2]. Theo Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 về VTVL và cơ cấu ngạch công chức của Chính phủ, “VTVL là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị” [3]. Như vậy, VTVL được hiểu là một vị trí hoặc một chỗ làm việc trong một cơ quan, tổ chức, đơn vị mà ở đó công chức thực hiện một công việc hoặc một nhóm các công việc có tính ổn định, lâu dài, thường xuyên, lặp đi lặp lại, có tên gọi cụ thể theo chức danh, chức vụ hoặc theo tính chất công việc và được gắn liền với quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức đó. VTVL được cấu thành bởi các thành phần: 1) Tên gọi VTVL (chức danh); 2) Nhiệm vụ và quyền hạn mà người đảm nhiệm VTVL cần phải thực hiện (chức trách); 3) Yêu cầu về trình độ và kĩ năng chuyên môn mà người đảm nhiệm VTVL phải đáp ứng (tiêu chuẩn); 4) Tiền lương được trả tương ứng với chức danh, chức trách và tiêu chuẩn của người đảm nhiệm công việc. VTVL được thể hiện dưới hình thức bản mô tả công việc và khung NL để thực hiện công việc đó. Mỗi VTVL đều đòi hỏi người làm việc phải có một trình độ và NL nhất định. Vì thế, VTVL chính là căn cứ để có thể xác định được số lượng cũng như cơ cấu công việc và chất lượng nguồn nhân lực có thể đảm bảo thực hiện những nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; đồng thời cũng là căn cứ giúp cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị xác định được trình độ, NL của nguồn nhân lực để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cũng như tuyển dụng, sắp xếp hợp lí nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của từng VTVL. Từ đó, VTVL của CV trường ĐH là công việc chuyên môn - nghiệp vụ (CM-NV) hỗ trợ, phục vụ các hoạt động: đào tạo; tổ chức nhân sự; hành chính tổng hợp; hợp tác trong và ngoài nước; công tác sinh viên; thanh tra - pháp chế; khảo thí và đảm bảo chất lượng, của trường ĐH. VTVL của CV trường ĐH cũng đòi hỏi người làm việc phải có trình độ CM-NV và NL phù hợp với mỗi một VTVL trong bộ máy quản lí hành chính của nhà trường. Khi quản lí GDĐH có những đổi mới căn bản, toàn diện thì nội dung ở từng VTVL của CV cũng có những thay đổi căn bản, toàn diện theo hướng phát triển thêm những nội dung mới. Ví dụ, đối với CV ở VTVL tổ chức nhân sự, nếu như trước đây chỉ đơn thuần làm các công việc hành chính về tổ chức nhân sự thì hiện nay phải nghiên cứu để tư vấn cho hiệu trưởng những vấn đề về đổi mới cơ chế quản lí GDĐH phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường như: phân cấp trong nội bộ trường ĐH; giao quyền VJE Tạp chí Giáo dục, Số 464 (Kì 2 - 10/2019), tr 19-24 20 tự chủ cho các đơn vị; xây dựng quy hoạch, lộ trình để phát triển nguồn nhân lực của nhà trường... 2.2. Phân loại vị trí việc làm của chuyên viên trường đại học VTVL của CV trường ĐH có thể được phân loại như sau: 2.2.1. Phân loại theo chức danh Theo cách phân loại này, CV trường ĐH có các vị trí lãnh đạo, quản lí và các vị trí hỗ trợ, phục vụ. Trong trường ĐH, vị trí lãnh đạo, quản lí do các CV là trưởng/phó phòng; giám đốc/phó giám đốc trung tâm đảm nhiệm; vị trí hỗ trợ và phục vụ do các CV phụ trách những lĩnh vực hoạt động của nhà trường đảm nhiệm. Thông thường, các vị trí hỗ trợ, phục vụ nhiều hơn so với các vị trí lãnh đạo, quản lí. 2.2.2. Phân loại theo số lượng người đảm nhận vị trí việc làm Theo cách phân loại này, có VTVL do một người đảm nhận; có VTVL do nhiều người đảm nhận và có VTVL kiêm nhiệm. Bên cạnh đó, một VTVL có thể có nhiều công việc khác nhau, do đó sẽ có nhiều VTVL khác nhau ngay trong cùng một đơn vị. Ví dụ, công việc đào tạo sẽ có các VTVL như: trưởng phòng đào tạo, phó phòng đào tạo; CV phụ trách các lĩnh vực về phát triển chương trình, xây dựng kế hoạch đào tạo, quản lí đào tạo, cấp phát văn bằng, chứng chỉ 2.3. Xác định vị trí việc làm của chuyên viên trường đại học 2.3.1. Ý nghĩa xác định vị trí việc làm của chuyên viên trường đại học Xác định VTVL của CV trường ĐH có các ý nghĩa sau đây: - Giúp cho trường ĐH xác định được số lượng, cơ cấu công việc và chất lượng đội ngũ CV Thông qua xác định VTVL của CV, các trường ĐH có thể xác định được số lượng, cơ cấu công việc và chất lượng đội ngũ CV. Đây là cơ sở đảm bảo để đội ngũ này được bố trí công việc phù hợp với NL và phát huy sở trường, khả năng chuyên môn của mình. - Là căn cứ để sắp xếp bộ máy hành chính của trường ĐH Dựa vào VTVL đã xác định, các trường ĐH thực hiện việc rà soát và sắp xếp bộ máy gọn nhẹ, loại bỏ những chồng chéo và sự trùng lặp về các chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, bộ phận; đổi mới, khắc phục những hạn chế của các mô hình công vụ, chức nghiệp hiện hành, tạo ra tính năng động và hiệu quả trong cả hệ thống quản lí của trường ĐH. - Là cơ sở để tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và xây dựng chế độ đãi ngộ đối với CV Trong trường ĐH, công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và xây dựng chế độ đãi ngộ đối với CV có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển nguồn nhân lực này. Cơ sở cho công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và xây dựng chế độ đãi ngộ đối với CV chính là việc xác định VTVL cho từng công việc mà CV đảm nhiệm. Dựa vào VTVL đã xác định, các trường ĐH tổ chức tuyển dụng nhân lực làm việc cho mình theo phương thức cạnh tranh, công khai đối với tất cả VTVL và không có sự giới hạn về phạm vi, đối tượng nhằm thu hút ứng viên phù hợp đối với vị trí cần tuyển dụng. Mỗi VTVL đều đòi hỏi người làm việc có một trình độ và NL nhất định, từ đó có thể giúp cho trường ĐH xác định được trình độ, NL của nguồn nhân lực nói chung, đội ngũ CV nói riêng để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cũng như tuyển dụng, sắp xếp nguồn nhân lực, đáp ứng được yêu cầu của VTVL. Đồng thời, dựa vào VTVL đã xác định, các trường ĐH tổ chức đánh giá NL làm việc của các CV gắn liền với kết quả công việc mà họ đảm nhận. Đây chính là cơ sở vững chắc cho quá trình quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng để có thể trả lương cho công chức và viên chức một cách công bằng, thỏa đáng, tạo động lực làm việc, cống hiến của họ cho sự phát triển của trường ĐH. Trong bối cảnh tự chủ hiện nay, việc trả lương cho công chức và viên chức dựa trên kết quả công việc mà họ đảm nhận là vấn đề mà các trường ĐH cần phải hướng tới để thay đổi tư duy, cách thức cũng như thái độ làm việc của công chức, viên chức. 2.3.2. Nguyên tắc xác định vị trí việc làm của chuyên viên trường đại học Xác định VTVL của CV trường ĐH cần đảm bảo các nguyên tắc sau đây: - Phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường ĐH Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường ĐH được quy định tại Điều 14 và Điều 28 của Luật GDĐH; Điều 5 và Điều 6 của Điều lệ trường ĐH. Dựa trên các quy định của Luật GDĐH và Điều lệ trường ĐH, các cơ sở GDĐH có thể xây dựng, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động; các quy định nội bộ khác phù hợp với điều kiện đặc thù của nhà trường. Vì thế, khi xác định VTVL trong trường ĐH nói chung, VTVL của CV nói riêng, một mặt phải dựa trên các quy định của Luật GDĐH và Điều lệ trường ĐH về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường ĐH, mặt khác, phải dựa trên quy chế tổ chức và hoạt động; các quy định nội bộ khác của trường ĐH. VJE Tạp chí Giáo dục, Số 464 (Kì 2 - 10/2019), tr 19-24 21 - Bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch và phù hợp với điều kiện thực tế của trường ĐH Bảo đảm tính khoa học, đòi hỏi việc xác định VTVL của CV trường ĐH phải được tiến hành theo phương pháp tổng hợp (kết hợp giữa hoạt động phân tích tổ chức và phân tích công việc). Bảo đảm tính khách quan, đòi hỏi việc xác định VTVL của CV trường ĐH phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường ĐH; từ các lĩnh vực hoạt động cụ thể của nhà trường. Bảo đảm tính công khai, minh bạch đòi hỏi việc xác định VTVL của CV trường ĐH phải được phổ biến rộng rãi đến các đơn vị, cá nhân trong nhà trường; các đơn vị, cá nhân trong nhà trường đều được tham gia vào việc kê khai công việc phải thực hiện, kê khai thông tin của đơn vị, cá nhân; tự đánh giá mức độ hoàn thành công việc được giao - Mỗi VTVL luôn gắn với một chức danh ngạch công chức nhất định Làm việc ở VTVL nào thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương ứng với VTVL đó. Theo Thông tư số 04/VBHN-BNV ngày 9/11/2017 của Bộ Nội vụ [4], ngạch CV có các chức danh: 1) CV cao cấp, mã số ngạch 01.001; 2) CV chính, mã số ngạch 01.002; 3) CV, mã số ngạch 01.003. Mỗi VTVL của CV trường ĐH cũng phải gắn với một chức danh ngạch công chức nhất định. Chức danh ngạch công chức sẽ quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn về NL chuyên môn cho mỗi VTVL của CV trường ĐH. - Phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việc xác định VTVL của CV trường ĐH phải tuân thủ các quy định của pháp luật, trực tiếp là Luật Giáo dục, Luật GDĐH, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện các Luật này. 2.3.3. Căn cứ xác định vị trí việc làm của chuyên viên trường đại học - Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường ĐH Xác định VTVL của CV trường ĐH phải dựa vào văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường ĐH. Đây là căn cứ có tính pháp lí, đảm bảo cho việc xác định VTVL của CV trường ĐH phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường ĐH. Khi VTVL của CV trường ĐH được xác định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường ĐH thì các VTVL đó mới phản ánh được đầy đủ các công việc mà ở từng VTVL, đội ngũ CV phải đảm nhận để vận hành bộ máy quản lí hành chính của trường ĐH. - Tính chất, đặc điểm, yêu cầu công việc của trường ĐH Tính chất, đặc điểm, yêu cầu công việc của trường ĐH cũng là căn cứ để xác định VTVL của CV trường ĐH. Vì thế, ở mỗi công việc trong trường ĐH, cần làm rõ tính chất, đặc điểm, yêu cầu của nó, làm cơ sở để quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn về NL CM-NV cho mỗi VTVL của CV trường ĐH. - Mức độ phức tạp, quy mô, phạm vi và đối tượng phục vụ, quản lí công việc của trường ĐH Trong trường ĐH, các công việc do đội ngũ CV thực hiện có sự khác nhau về mức độ phức tạp, quy mô, phạm vi và đối tượng phục vụ, quản lí. Do đó, khi xác định VTVL của CV trường ĐH cũng phải quan tâm đến yếu tố này. Tùy theo mức độ phức tạp, quy mô, phạm vi và đối tượng phục vụ, quản lí công việc của trường ĐH mà xác định số lượng, cơ cấu công việc, chất lượng đội ngũ CV phù hợp cho các VTVL. - Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin của trường ĐH Hiện nay, các trường ĐH đang đẩy mạnh việc hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc, đi đôi với ứng dụng những thành tựu công nghệ thông tin, truyền thông vào các hoạt động của nhà trường. Việc làm này không những góp phần nâng cao tính hiệu quả, minh bạch và sự tham gia của các bên liên quan vào hoạt động của trường ĐH mà còn góp phần tinh giản biên chế trong bộ máy quản lí hành chính của các trường ĐH. Đồng thời, cũng đòi hỏi đội ngũ CV ở từng VTVL phải có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc của mình. - Chiến lược phát triển của trường ĐH Các trường ĐH đều xây dựng chiến lược phát triển của mình, trong đó làm rõ sứ mệnh, tầm nhìn, các giá trị cốt lõi; định hướng chiến lược; giải pháp chiến lược phát triển nhà trường trong 5 năm, 10 năm tới. Vì thế, khi xác định VTVL của CV, trường ĐH cần phải dựa trên chiến lược phát triển của nhà trường. - Thực trạng bố trí, sử dụng đội ngũ CV của trường ĐH Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 36/2013/NĐ-CP về VTVL và cơ cấu ngạch công chức; Bộ Nội vụ có Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định [5], các trường ĐH đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng Đề án VTVL. Đề án VTVL này đã giúp hiệu trưởng rà soát, đánh giá lại tình hình sử dụng, sắp xếp nhân sự trong các đơn vị, có cái nhìn toàn diện về số lượng VTVL dự kiến và số lượng VTVL hiện tại cũng như xây dựng kế hoạch sử dụng đội ngũ CV bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. Tuy nhiên, sau 6 năm thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 05/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ, việc xây dựng và thực hiện Đề án VTVL ở các trường ĐH vẫn còn nhiều khó khăn, lúng túng, dẫn đến việc bố trí, sử dụng nhân lực của trường ĐH nói chung, đội ngũ CV nói riêng chưa hợp lí, VJE Tạp chí Giáo dục, Số 464 (Kì 2 - 10/2019), tr 19-24 22 làm ảnh hưởng đến việc phân nhóm công việc hoạt động CM-NV; quy trình quản lí CM-NV và xử lí công việc; xác định khung NL của từng VTVL... Vì thế, khi xác định VTVL của đội ngũ CV trường ĐH cũng cần căn cứ vào thực trạng bố trí, sử dụng đội ngũ này. 2.3.4. Phương pháp xác định vị trí việc làm của chuyên viên trường đại học Việc xác định VTVL của CV trường ĐH được thực hiện theo phương pháp tổng hợp. Đó là phương pháp kết hợp giữa hoạt động phân tích tổ chức, phân tích công việc và đánh giá thực trạng đội ngũ CV trong các đơn vị trực thuộc trường ĐH. Phương pháp này được thực hiện theo các bước sau đây: - Bước 1: Thống kê công việc mà CV đảm nhận theo chức năng, nhiệm vụ trong các đơn vị trực thuộc trường ĐH Bước này do từng CV thực hiện theo nguyên tắc chỉ kê khai những công việc thường xuyên, liên tục, ổn định, lâu dài, lặp đi lặp lại có tính chu kì. Mỗi CV phải ước tính được % thời gian thực hiện công việc, khối lượng công việc hoàn thành, các điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện công việc và các yêu cầu về NL cần có của công việc. - Bước 2: Phân nhóm công việc mà CV trường ĐH đảm nhận Từ kết quả thống kê công việc của đội ngũ CV ở bước trên, cần phân thành 2 nhóm công việc lớn: nhóm công việc quản lí điều hành (công việc của cấp trưởng và cấp phó Phòng, Ban, Trung tâm); nhóm công việc hỗ trợ phục vụ (công việc của các bộ phận: Đào tạo, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Đảm bảo chất lượng, Khảo thí...). Ở mỗi nhóm công việc lớn, có thể tiếp tục phân thành các nhóm công việc cụ thể hơn có tính chất, đặc thù tương tự nhau, làm cơ sở để xác định tên các VTVL trong 2 nhóm công việc của CV trường ĐH. - Bước 3: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến VTVL của CV trường ĐH Ảnh hưởng đến VTVL của CV trường ĐH có các yếu tố: chế độ làm việc; phạm vi hoạt động, sự đa dạng về lĩnh vực hoạt động; tính chất, đặc điểm của hoạt động nghề nghiệp; mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động... Việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến VTVL của CV trường ĐH có ý nghĩa rất quan trọng, bởi vì, với mức độ khác nhau của các yếu tố ảnh hưởng sẽ đem lại cách nhìn nhận khác nhau, khi đánh giá hiệu quả làm việc của CV ở mỗi VTVL. - Bước 4: Thống kê, đánh giá thực trạng đội ngũ CV hiện có của trường ĐH Trên cơ sở thống kê công việc và nhận định các yếu tố ảnh hưởng, cần đánh giá thực trạng đội ngũ CV; đánh giá việc sử dụng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ CV. Việc đánh giá này là căn cứ để xác định biên chế hiện tại là đủ, thừa hay thiếu so với các VTVL đã được xây dựng, từ đó có kế hoạch tuyển dụng mới, tinh giản hay tiếp tục duy trì biên chế hiện có. - Bước 5: Xác định danh mục và phân loại các VTVL cần có của CV để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường ĐH Ở bước này, phải xác định các VTVL cần có của CV để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường ĐH và phân thành 2 nhóm như ở bước 2; đồng thời tổng hợp thành danh mục VTVL của các đơn vị trực thuộc trường ĐH. - Bước 6: Xây dựng bản mô tả công việc đối với từng VTVL của CV trường ĐH Bản mô tả công việc đối với từng VTVL của CV trường ĐH bao gồm các nhiệm vụ chính phải làm, tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc, kết quả sản phẩm, điều kiện làm việc. - Bước 7: Xây dựng khung NL đối với từng VTVL của CV trường ĐH Dựa vào bản mô tả công việc đối với từng VTVL của CV trường ĐH để xây dựng khung NL. Giữa khung NL và VTVL có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. VTVL là cơ sở để xây dựng khung NL. Còn khung NL phản ánh những yêu cầu mà CV trường ĐH cần phải có để đáp ứng VTVL. - Bước 8: Xác định ngạch CV tương ứng với mỗi VTVL Việc xác định ngạch CV tương ứng với VTVL được tiến hành gắn liền với quá trình xác định danh mục VTVL và căn cứ vào các yếu tố: lĩnh vực CM-NV; tên của VTVL; bản mô tả công việc; khung NL; vị trí, quy mô, phạm vi hoạt động và đối tượng phục vụ của các đơn vị trực thuộc trường ĐH; quy định về ngạch CV cao nhất được sử dụng trong các đơn vị trực thuộc trường ĐH. 2.4. Khung năng lực chung cho vị trí việc làm của chuyên viên trường đại học Khung NL của CV trường ĐH là bản mô tả tổng hợp các kiến thức, kĩ năng, thái độ mà CV trường ĐH cần có để hoàn thành tốt công việc của mình. Khung NL của CV trường ĐH được xây dựng dựa trên cơ sở mô tả, phân tích từng VTVL mà CV cần phải đảm nhận để vận hành hiệu quả bộ máy hành chính của trường ĐH trên tất cả các phương diện hoạt động. Từ đó, khung NL chung cho VTVL của CV trường ĐH do chúng tôi đề xuất bao gồm các thành tố sau: 2.4.1. Năng lực chuyên môn - nghiệp vụ NL CM-NV là khả năng một người nắm vững nội dung, quy trình, công cụ và kĩ thuật của VTVL để hoàn thành tốt các yêu cầu của công việc. Ở trường ĐH, NL CM-NV của CV có những biểu hiện sau đây: Chủ động tìm hiểu và nắm vững các tài liệ
Tài liệu liên quan