Vocabulary [Finance - Business - Economics]

Các khoản giảm trừ -Revenue deductions Chi phí bán hàng -Sales expenses Chi phí bất thường -Extraordinary expenses Chi phí hoạt động tài chính -Expenses for financial activities Chi phí quản lý doanh nghiệp -General and administrative expenses Doanh thu thuần -Net revenue Doanh thu tổng -Gross revenue Giá vốn bán hàng -Cost of goods sold Giảm giá bán hàng -Sales rebates Hàng bán bị trả lại -Sales returns Lợi nhuận bất thường -Extraordinary profit

pdf7 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 3021 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vocabulary [Finance - Business - Economics], để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VOCABULARY [Finance - Business - Economics] (cont) ACCOUNTING Lãi lỗ - Income statement Các khoản giảm trừ - Revenue deductions Chi phí bán hàng - Sales expenses Chi phí bất thường - Extraordinary expenses Chi phí hoạt động tài chính - Expenses for financial activities Chi phí quản lý doanh nghiệp - General and administrative expenses Doanh thu thuần - Net revenue Doanh thu tổng - Gross revenue Giá vốn bán hàng - Cost of goods sold Giảm giá bán hàng - Sales rebates Hàng bán bị trả lại - Sales returns Lợi nhuận bất thường - Extraordinary profit Lợi nhuận thuần - Net profit Lợi nhuận tổng - Gross profit Lợi nhuận trước thuế - Profit before taxes Lợi nhuận từ hoạt động SXKD - Operating profit Lợi nhuận từ hoạt động tài chính - Profit from financial activities Thu nhập bất thường - Extraordinary income Thu nhập hoạt động tài chính - Income from financial activities Thuế thu nhập doanh nghiệp - Income taxes Bảng cân đối kế toán - Balance sheet Tài sản - Assets Các khoản đầu tư tài chính dài hạn - Long-term financial assets Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - Short-term investments Các khoản phải thu - Receivables Các khoản phải thu khác - Other receivables Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn - Long-term mortgages, collateral, deposits Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn - Short-term mortgages, collateral, deposits Chi phí chờ kết chuyển - Deferred expenses Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - Work in progress Chi phí trả trước - Prepaid expenses Chi phí xây dựng cơ bản dở dang - Construction in progress Chi sự nghiệp - Non-business expenditures Công cụ, dụng cụ trong kho - Instruments and tools Đầu tư chứng khoán dài hạn - Long-term security investments Đầu tư chứng khoán ngắn hạn - Short-term security investments Đầu tư ngắn hạn khác - Other short-term investments Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Provision for devaluation of stocks Hàng gửi đi bán - Goods in transit for sale Hàng hoá tồn kho - Merchandise inventory Hàng mua đang đi trên đường - Purchased goods in transit Hàng tồn kho - Inventory Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình - Depreciation of fixed assets Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính - Depreciation of leased fixed assets Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình - Depreciation of intangible fixed assets Nguyên giá tài sản cố định hữu hình - Fixed asset costs Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính - Leased fixed asset costs Nguyên giá tài sản cố định vô hình - Intangible fixed asset costs Nguyên liệu, vật liệu tồn kho - Raw materials Phải thu của khách hàng - Receivables from customers Tạm ứng - Advances to employees Tài sản cố định - Fixed assets Tài sản cố định hữu hình - Tangible fixed assets Tài sản cố định thuê tài chính - Leased fixed assets Tài sản cố định và đầu tư dài hạn - Non-current assets Tài sản cố định vô hình - Intangible fixed assets Tài sản lưu động khác - Other current assets Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn - Current assets Thành phẩm tồn kho - Finished goods Tiền đang chuyển - Cash in transit Tiền gửi ngân hàng - Cash at bank Tiền mặt - Cash Tiền mặt tại quỹ - Cash in hand Tổng cộng tài sản - Total assets Trả trước ngưòi bán - Advanced payments to suppliers Nợ phải trả - Liabilities Chi phí phải trả - Accrued expenses Người mua trả tiền trước - Deferred revenue Nợ dài hạn - Long-term liabilities Nợ dài hạn khác - Other long-term liabilities Nợ dài hạn đến hạn trả - Current portion of long-term liabilities Nợ khác - Other payables Nợ ngắn hạn - Short-term liabilities Phải trả các đơn vị nội bộ - Intra-company payables Phải trả cho người bán - Trade creditors Phải trả công nhân viên - Payables to employees Tài sản thừa chờ xử lý - Surplus of assets awaiting resolution Thuế và các khoản phải nộp nhànước - Taxes and other payables to the State budget Vay dài hạn - Long-term borrowings Vay ngắn hạn - Short-term borrowings Nguồn vốn chủ sở hữu - Owners' equity Chênh lệch tỷ giá - Exchange rate differences Cổ phiếu quỹ - Treasury stock Lợi nhuận chưa phân phối - Retained earnings Nguồn kinh phí, quỹ khác - Other funds Nguồn kinh phí sự nghiệp - Non-business expenditure source Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay - Non-business expenditure source, current year Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước - Non-business expenditure source, last year Nguồn vốn kinh doanh - Stockholders' equity Quỹ đầu tư phát triển - Investment and development fund Quỹ dự trữ - Reserve fund Quỹ khen thưởng và phúc lợi - Welfare and reward fund Vốn và quỹ - Equity and funds Tổng cộng nguồn vốn - Total liabilities and owners' equity General Financial Terms Chỉ số tài chính - Financial ratios Đơn vị tính: triệu đồng - Figures in: millions VND Tài chính – Financials Capital - vốn Capitalism - chủ nghiã tư bản Classical school - trường phái cổ điển New classical school - trường phái tân cổ điển Distribution - phân phối Redistribution - tái phân phối ( dùng trong kt phát triển) Promotion campaign - chiến dịch tiếp thị Infrastructure - cơ sở hạ tầng Asset - tài sản Econometrics - kinh tế lượng Growth - tăng trưởng Poverty attack- tấn công đói nghèo Human resources department- bộ phận nhân sự Research and development department - bột phận nghiên cứu phát triển Net profit - lãi ròng Margin profit - lãi biên fixed cost - chi phí cố định constant price - giá cố định ( để tính giá thực tế khi có lạm phát ) national account - tài khoản quốc gia Millenium goals - mục tiêu thiên niên kỷ ------------------------- bearer: payee cheque : sec bankrupt: phá sản guarantee:bảo đảm salesperson:người bán hàng dispenser:máy rút tiền voucher:hóa đơn retailer:người bán lẻ expenditure:chi phí fund:tài trợ overseeing:quản lý treasury:kho bạc OCRM(optical character recognition):máy nhận dạng quang học BGC slip (bank giro credit slip) BACS( the banker automated clearing services) CHAPS(the clearing house automated payment system) ATMs(automated teller machines) EFTPOS(electric funds transfer at poit of sale) SO(standing order) DD(direc debits) SWIFT(the society for worldwide interbank financial telecommunications) -----------------------------------------------
Tài liệu liên quan