Xã hội hóa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua đào tạo trực tuyến

Tóm tắt Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII khẳng định: tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn vô giá của dân tộc Việt Nam, mãi mãi soi đường cho những thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vì thế, cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đó là công việc thường xuyên, nhất là hiện nay trong xã hội ta có một bộ phận người phai nhạt về lý tưởng cách mạng, suy thoái về đạo đức. Để việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh một cách có hệ thống, toàn diện và việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành phong trào sâu rộng trong xã hội thì việc xã hội hóa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh là rất cần thiết, đặc biệt thông qua phương thức đào tạo trực tuyến. Ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, trong hệ cử nhân đào tạo từ xa theo phương thức học trực tuyến, Tư tưởng Hồ Chí Minh là môn học cơ bản, bắt buộc đã đáp ứng tốt những yêu cầu trên, tạo hiệu ứng học tập tích cực và đem lại hiệu quả học tập cao, góp phần thực hiện xã hội hóa tư tưởng Hồ Chí Minh.

pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xã hội hóa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua đào tạo trực tuyến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
385 XÃ HỘI HÓA MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH THÔNG QUA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TS. Nguyễn Thị Bích Thủy Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Tóm tắt Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII khẳng định: tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn vô giá của dân tộc Việt Nam, mãi mãi soi đường cho những thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vì thế, cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đó là công việc thường xuyên, nhất là hiện nay trong xã hội ta có một bộ phận người phai nhạt về lý tưởng cách mạng, suy thoái về đạo đức. Để việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh một cách có hệ thống, toàn diện và việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành phong trào sâu rộng trong xã hội thì việc xã hội hóa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh là rất cần thiết, đặc biệt thông qua phương thức đào tạo trực tuyến. Ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, trong hệ cử nhân đào tạo từ xa theo phương thức học trực tuyến, Tư tưởng Hồ Chí Minh là môn học cơ bản, bắt buộc đã đáp ứng tốt những yêu cầu trên, tạo hiệu ứng học tập tích cực và đem lại hiệu quả học tập cao, góp phần thực hiện xã hội hóa tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, xã hội hóa học tập, đào tạo trực tuyến. Nội dung Từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (6-1991) việc nghiên cứu và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đã được thực hiện nghiêm túc và đạt được những thành quả quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay, với sự phát triển hết sức mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, mà đặc biệt là công nghệ thông tin, để mỗi người Việt Nam có sự hiểu biết, nhận thức sâu sắc hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì việc xã hội hóa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua đào tạo trực tuyến là hết sức cần thiết và có ý nghĩa to lớn. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII khẳng định “Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta, Người chiến sĩ Cộng sản quốc tế mẫu mực, Người bạn thân thiết của các dân tộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Tư 386 tưởng của Người, cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta (2; 7-8). Như vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ có ý nghĩa quan trọng với hoạt động của Đảng mà còn đối với mỗi người dân Việt Nam. Đại hội Đảng lần thứ XII cũng nêu rõ thực trạng xã hội ta hiện nay “Đạo đức, lối sống có mặt xuống cấp đáng lo ngại” (2; 125), đó là sự sa sút trong một bộ phận người về niềm tin, lý tưởng, ý chí, đề cao chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, cơ hội, chạy theo đồng tiền, sự suy thoái nghiêm trọng về đạo đức, sự đảo lộn các giá trị xã hội Để khắc phục thực trạng đó, thực hiện mục tiêu xây dựng con người Việt Nam “Phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ”, “Xây dựng con người Việt Nam đẹp về nhân cách, đạo đức, tâm hồn, nâng cao về trí tuệ năng lực, kỹ năng sáng tạo” (2; 28-29), “Khẳng định, tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng, nhân rộng các giá trị cao đẹp, nhân văn. Đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, cái thấp hèn, lạc hậu, chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hóa, làm tha hóa con người” (2; 127) thì một trong những biện pháp quan trọng là: “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đó là công việc thường xuyên” (2; 202). Vì thế, việc xã hội hóa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh là thực sự cần thiết. “Xã hội hóa học tập” là mô hình hiện đại của nền giáo dục, trong đó giáo dục và xã hội có sự thống nhất, nhằm xây dựng một xã hội học tập, thực hiện việc học tập cho mọi người và học suốt đời. Đó là việc tạo dựng một môi trường học tập mà trong đó mọi người đều được cung cấp cơ hội học tập với những thiết chế giáo dục mở, mềm dẻo, linh hoạt, thích ứng với điều kiện học tập của từng người. Đó cũng là việc xây dựng một môi trường học tập mà trong đó mọi lực lượng xã hội, mọi tầng lớp xã hội đều tự giác học, đều có nhu cầu học tập rèn luyện đạo đức, nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, để mỗi người tự khẳng định mình và có cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống. Xã hội hóa học tập, hiện nay là một tất yếu khách quan nhằm làm cho cả xã hội trở thành một trường học lớn, nhằm huy động được sự tham gia của các chủ thể vào hoạt động học tập, khai thác triệt để và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội cho giáo dục, tạo ra phong trào học tập sâu rộng và học tập suốt đời với nhiều hình thức theo bốn trụ cột giáo dục của thế kỉ XXI: “Học để biết, học để làm, học để cùng chung sống, học để làm người”. 387 Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII nêu rõ cần “Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập” (2; 116). Xã hội hóa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh là làm cho việc học tập môn học mang tính xã hội, để mọi người đều có cơ hội tiếp cận học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh một cách tự giác, tích cực, có hệ thống và có hiệu quả ở mọi lúc, mọi nơi. Đó cũng là quá trình mỗi người không ngừng nhận thức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rèn đức, luyện tài nhằm trở thành con người có ích cho xã hội. Xã hội hóa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh còn là sự đa dạng hóa các loại hình, mở rộng phạm vi học môn học, là quá trình trao kinh nghiệm, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, phương tiện học tập để phù hợp từng đối tượng nhằm đạt được hiệu quả học tập cao nhất. Đã có rất nhiều bài viết, bài báo bàn về tư tưởng, cuộc đời hoạt động cách mạng vì nước, vì dân, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng mới chỉ ở từng góc độ, khía cạnh nhất định. Vì vậy, để hiểu được hệ thống quan điểm, lý luận của Người một cách khoa học, sâu sắc, chỉnh thể, toàn diện thì việc xã hội hóa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự quan trọng. “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào trong điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người” (1; 12). Xã hội hóa môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết để xã hội nắm được hệ thống quan điểm, lý luận được Hồ Chí Minh xây dựng về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, thấy được tính quy luật khách quan trong sự vận động, phát triển của xã hội Việt Nam, giúp cho mỗi người có được thế giới quan, phương pháp luận khoa học, có được nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam vững chắc. Trong tình hình thế giới có nhiều biến động hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh giúp mọi người có được ý thức, bản lĩnh chính trị vững vàng, bồi dưỡng, củng cố lập trường, quan điểm cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tích cực chủ động đấu tranh chống những quan điểm sai trái. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh giúp mọi người nâng cao tinh thần độc lập, tự chủ tự lực tự cường, tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính. Chủ động, tích cực hội nhập nhưng không hòa tan, không phụ thuộc, không ỷ lại, dựa dẫm vào bên ngoài. Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng soi sáng con đường cho 388 nhân dân Việt Nam đi tới thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thông qua việc truyền thụ hệ thống quan điểm, lý luận của Hồ Chí Minh làm cho mỗi người nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống cách mạng Việt Nam. Xã hội hóa tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là để mọi người luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bởi Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà lý luận về đạo đức, Người đặt nền móng và xây dựng toàn bộ lý luận về đạo đức mới – đạo đức cách mạng, mà chính cuộc đời hoạt động cách mạng trong sáng, suốt đời vì nước, vì dân của Người mãi mãi là tấm gương đạo đức cao cả để mọi thế hệ người Việt Nam noi theo. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh không ngừng chăm lo, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, nhân dân. Bởi đạo đức có vai trò vô cùng quan trọng, Người khẳng định đạo đức là cái gốc, là nền tảng của người cách mạng: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” (3; 252 - 253). Đạo đức còn là động lực, là sức mạnh nội sinh của con người. Đạo đức là thước đo lòng cao thượng của con người. Bởi con người sống trong xã hội khác nhau về năng lực, về công việc, về vị trí xã hội, vậy cái để đo xem con người đó có lòng cao thượng hay không, chính là người đó có đạo đức cách mạng hay không. Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới việc giáo dục đạo đức cho thanh niên, vì họ là “người chủ tương lai của nước nhà”; là cầu nối giữa các thế hệ “người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt cho thế hệ thanh niên tương lai” (4; 488). Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, theo Người, không phải ngày một, ngày hai, mà là cả một quá trình liên tục, không ngừng nghỉ, đó là công việc phải thực hiện hàng ngày, giống như việc “con người phải đánh răng, rửa mặt”. Người cũng chỉ rõ: đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống, nó do phát triển, củng cố hàng ngày mà nên, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng rèn luyện càng trong. Học đạo đức Hồ Chí Minh, cốt lõi là học ở tấm gương đạo đức của Người. Tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực của Người là sự kết tinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, đồng thời kế thừa tinh hoa nhân loại và thời đại. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương của một lãnh tụ cách mạng, một người cộng sản chân chính, nhưng cũng là tấm gương của một con người giản dị, gần gũi, ai cũng có thể học theo, làm theo để trở thành một công dân tốt, một con người có ích cho xã hội. 389 Hồ Chí Minh là người đã trọn đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Đây là lý tưởng cao đẹp, là hoài bão sống đã hình thành từ rất sớm và được Người nuôi dưỡng, theo đuổi suốt cuộc đời. Người từng nói: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước nhà được hoàn tòan độc lập, dân ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Trên con đường thực hiện mục tiêu, lý tưởng đó, Người đã chấp nhận hy sinh to lớn, không quản ngại gian nguy, kiên định, dũng cảm, sáng suốt để vượt qua mọi khó khăn thử thách. Học ở Người là học ở ý chí kiên cường, nghị lực phi thường, không ngừng nỗ lực vươn lên để chiếm lĩnh đỉnh cao của tri thức. Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng nhân dân, tuyệt đối tin tưởng vào dân, lắng nghe, thấu hiểu dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Người căn dặn cán bộ, Đảng viên: việc gì có lợi cho dân thì phải ra sức mà làm, việc gì có hại đến dân, thì dù rất nhỏ, cũng phải hết sức tránh xa. Tất cả tình yêu thương của Người dành hết cho nhân dân, đồng bào, đồng chí, già, trẻ, gái, trai, miền xuôi, miền ngược, cán bộ hay người dân bình thường. Đó không chỉ xuất phát từ nỗi lo toan của vị Chủ tịch nước với dân mà còn là tình yêu thương giữa người với người. Học ở Hồ Chí Minh là học cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Hồ Chí Minh sống thật sự cần, kiệm. Cả cuộc đời Người đã đấu tranh không ngừng nghỉ cho độc lập của dân tộc, ấm no hạnh phúc của nhân dân, giản dị, khiêm nhường, không chuộng lễ nghi trang trọng cầu kỳ, luôn giữ nếp sống thanh bạch, tao nhã, khiêm tốn. Người thường dạy cán bộ, Đảng viên phải ít lòng ham muốn vật chất, phải vì nước vì dân, nếu không giữ đúng cần, kiệm, liêm, chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân. Theo Người, một dân tộc biết cần, biết kiệm là một dân tộc văn minh, tiến bộ, dân tộc đó chắc chắn sẽ thắng được nghèo nàn, lạc hậu, ngày càng giàu có về vật chất, cao đẹp về tinh thần. Người nói việc giáo dục đạo đức phải được tiến hành phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, phù hợp với từng lứa tuổi, ngành nghề, giai cấp, tầng lớp và trong từng môi trường khác nhau, phải khơi dậy được ý thức đạo đức lành mạnh ở mỗi người. Để thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thì đòi hỏi có sự kết hợp chặt chẽ nhiều nhân tố như sự giáo dục và việc tự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi người, sự nêu gương của mỗi người trong xã hội. Đặc biệt, để việc nghiên cứu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đạt được trình độ khoa học ngày một cao hơn, hiệu quả hơn thì cần đổi mới và hiện đại hóa các phương pháp nghiên cứu, học tập. 390 Với sự phát triển vô cùng nhanh chóng của công nghệ thông tin, hiện nay, việc sử dụng hình thức học tập trực tuyến môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh đã đạt được những thành quả trong việc xã hội hóa tư tưởng Hồ Chí Minh. Học trực tuyến (E-Learning) là phương thức học tập sử dụng kết nối mạng để phục vụ học tập, lấy tài liệu học, trao đổi giữa người học với nhau và với giảng viên dựa trên công cụ điện tử hiện đại như máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh. Trực tuyến là phương thức đào tạo thực hiện tốt nhất xã hội hóa học tập bởi rất linh hoạt, tất cả mọi người có thể học, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh bất cứ lúc nào họ muốn, ban ngày, ban đêm, 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần, và bất cứ nơi đâu, tại phòng làm việc, tại nhà, tại những điểm Internet công cộng. Người học cũng tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại so với học truyền thống (tập trung học theo lớp tại trường). Với các công cụ đào tạo truyền thông phong phú, trực tuyến giúp mọi người mở rộng tiếp cận với các khóa học nhưng lại giúp giảm chi phí, đem lại cho mọi người cơ hội học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đối tượng tham gia học cũng rất đa dạng, có thể ở nhiều độ tuổi khác nhau, làm những ngành nghề khác nhau, hoặc có thể đang đi học, ở nhà... miễn là có khao khát nắm bắt tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh. Mặt khác, học cũng không nhất thiết là để lấy bằng mà chỉ là để lấy kiến thức. Đào tạo trực tuyến cũng xóa nhòa khoảng cách về địa lý, chỉ cần có mạng Internet là người học có thể tham gia khóa học tư tưởng Hồ Chí Minh. Trực tuyến là loại hình đào tạo hiệu quả và thực tế nhất trong việc xã hội hóa tư tưởng Hồ Chí Minh. Trước hết, người học được tiếp cận với kho học liệu phong phú, đa dạng gồm: tài liệu hướng dẫn tự học (dạng text), bài giảng đa phương tiện (slide, video, audio), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh của Bộ Giáo dục - Đào tạo cùng các tài liệu tham khảo khác. Người học được thoải mái lựa chọn tài liệu mà mình yêu thích, phù hợp với khả năng, kiến thức mà mình thấy cần vào những thời điểm thích hợp. Trực tuyến cũng là loại hình đào tạo mà người học là chủ đạo, họ có thể kiểm soát chế độ học, địa điểm học và khối lượng kiến thức muốn thu nhận, tự mình quyết định cách thu nhận kiến thức, nên đi sâu vào quan điểm, lý luận nào trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đây cũng là yếu tố tạo sự yêu thích, hứng khởi cho người học. Mặt khác, người học cũng có thể đào sâu suy nghĩ, xới đi lật lại vấn đề cho đến khi hiểu rõ. Tóm lại, người học hoàn toàn chủ động, có sự tự tin trong học tập, việc học tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ trở nên thú vị, hấp dẫn, thuyết phục hơn, tránh được sự tẻ nhạt trong học truyền thống theo kiểu thầy nói - trò ghi. 391 Có thể nói, phương thức đào tạo trực tuyến đã đưa tư tưởng Hồ Chí Minh đến với mọi người, lôi cuốn được mọi đối tượng. Những ai có nhu cầu học, tìm hiểu, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh đều có cơ hội tiếp cận môn học, tiếp cận kho tài liệu để không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Nắm bắt xu hướng học tập mới trong thời đại của khoa học công nghệ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã hợp tác với đơn vị Edutop64 (Tổ hợp giáo dục Topica) triển khai chương trình đào tạo cử nhân NEU – EDUTOP theo phương thức E-Learning. Trong chương trình đào tạo cử nhân, quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo, môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh là môn học cơ bản, bắt buộc với thời lượng 30 tiết. Thực tế, việc học tập môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các lớp đào tạo cử nhân hệ từ xa theo phương thức E-Learning đã thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ môn học, góp phần tích cực trong xã hội hóa tư tưởng Hồ Chí Minh. Thiết kế chương trình môn học của các lớp NEU – EDUTOP rất khoa học. Với thời lượng 30 tiết học được thực hiện trong 7 tuần. Tuần đầu tiên, sinh viên được làm quen với môn học thông qua đề cương chi tiết môn học, nắm được nhiệm vụ, yêu cầu, mục tiêu môn học. Từ tuần thứ 2 đến tuần thứ 7, sinh viên học vào những nội dung cụ thể trong tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua kho học liệu. Phương thức học như vậy đã làm tăng tinh thần tự học, chủ động học tập của sinh viên. Trong quá trình học, sinh viên có thể trao đổi với nhau và trao đổi với giảng viên thông qua hệ thống giải đáp thắc mắc để nắm vững các nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự tương tác, gắn bó giữa sinh viên với giảng viên. Hàng tuần sẽ có bài luyện tập dưới dạng trắc nghiệm để sinh viên ôn tập, kiểm tra lại kiến thức đã học trong tuần. Trong 7 tuần học, sinh viên làm một bài kiểm tra và có một bài tập lớn dưới dạng bài luận. Tuần thứ 8, sinh viên tự học, tự ôn tập và có một buổi học Online S, đây là buổi giáo viên hệ thống lại kiến thức môn học, giải đáp thắc mắc cho sinh viên trước khi hết môn. Hỗ trợ cho quá trình học trực tuyến môn học là các cán bộ quản lý làm việc rất chuyên nghiệp, có kinh nghiệm, nhiệt tình của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và EDUTOP, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc học tập, cũng như nhắc nhở sinh viên về nhiệm vụ, công việc cần làm để việc học đúng yêu cầu, tiến độ, đạt hiệu quả cao. Có thể thấy, việc học tập trực tuyến môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh đã tạo tâm lý nhẹ nhàng, thoải mái cho sinh viên, không bị áp lực về giờ giấc lên lớp, gò bó về thời gian, môi trường học tập. Kho học liệu đa dạng tạo sự sinh động, hấp dẫn cho bài học, tạo sự hứng thú để sinh viên không ngừng học tập, tìm hiểu, nghiên cứu sâu tư tưởng Hồ Chí Minh. Những thắc mắc của sinh viên được giảng viên giải đáp kịp thời, kỹ càng cũng là yếu tố kích thích sự tự học. Việc theo dõi bài giảng và thực 392 hiện bài luyện tập trắc nghiệm của sinh viên được hệ thống ghi nhận và được tính vào phần đánh giá điểm chuyên cần của sinh viên kịp thời tạo động lực cho học tập. Bài tập lớn dưới hình thức bài luận cũng là dịp để sinh viên đọc, học kỹ tư tưởng Hồ Chí Minh, liên hệ với thực tiễn Việt Nam hiện nay, và có sự đánh giá, nêu ý kiến của bản thân. Nhiều bài tập đã thể hiện sự đầu tư tìm tòi, nghiên cứu kỹ. Kết quả thi hết môn nhìn chung tốt. Thực tiễn ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã chứng minh, việc học môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua phương thức đào tạo trực tuyến đã góp phần quan trọng trong công việc xã hội hóa tư tưởng Hồ Chí Minh, mở rộng phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 393 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 3. Hồ Chí Minh (2004), Toàn tập Tập 5, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 4. Hồ Chí Minh (2004), Toàn tập Tập 10, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
Tài liệu liên quan