Yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở tỉnh Hải Dương hiện nay

Tóm tắt Trong quá trình hội nhập phát triển đất nước, việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là hết sức quan trọng làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người. Hải Dương là một tỉnh thuộc Đồng bằng sông Hồng nằm ở giữa trục Quốc lộ 5 và đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, hệ thống giao thông thuận tiện, có mật độ dân số đông, an ninh chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng nhanh. Nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân ngày càng cao. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở bước đầu đi vào nề nếp, có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển đời sống văn hóa vật chất - tinh thần của người dân. Bên cạnh đó vẫn còn có những hạn chế trong quá trình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Vậy quá trình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở hiện nay ở tỉnh Hải Dương chịu sự ảnh hưởng từ những yếu tố nào? Bài báo đi vào nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở tỉnh Hải Dương hiện nay.

pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 382 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở tỉnh Hải Dương hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LIÊN NGÀNH TRIẾT HỌC - XÃ HỘI HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC 121Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 4 (67).2019 Yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng đời sống vĕn hóa cơ sở ở tỉnh Hải Dương hiện nay Actors affecting the process of building living culture basis in Hai Duong province today Nguyễn Thị Hải Hà, Phùng Thị Lý Email: nguyenhadhsd@gmail.com Trường Đại học Sao Đỏ Ngày nhận bài: 15/8/2019 Ngày nhận bài sửa sau phản biện: 11/12/2019 Ngày chấp nhận đĕng: 31/12/2019 Tóm tắt Trong quá trình hội nhập phát triển đất nước, việc xây dựng đời sống vĕn hóa ở cơ sở là hết sức quan trọng làm cho vĕn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người. Hải Dương là một tỉnh thuộc Đồng bằng sông Hồng nằm ở giữa trục Quốc lộ 5 và đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, hệ thống giao thông thuận tiện, có mật độ dân số đông, an ninh chính trị ổn định, kinh tế tĕng trưởng nhanh. Nhu cầu hưởng thụ vĕn hóa của người dân ngày càng cao. Công tác xây dựng đời sống vĕn hóa cơ sở bước đầu đi vào nề nếp, có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển đời sống vĕn hóa vật chất - tinh thần của người dân. Bên cạnh đó vẫn còn có những hạn chế trong quá trình xây dựng đời sống vĕn hóa cơ sở. Vậy quá trình xây dựng đời sống vĕn hóa cơ sở hiện nay ở tỉnh Hải Dương chịu sự ảnh hưởng từ những yếu tố nào? Bài báo đi vào nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng đời sống vĕn hóa cơ sở ở tỉnh Hải Dương hiện nay. Từ khóa: Yếu tố; tác động; vĕn hóa cơ sở; Hải Dương. Abstract In the process of integration and development of our country, building the cultural life at the grassroots level is very important, so that the culture permeates the entire life and social activities, each person, each family. collectives and communities, each residential area in all areas of activities and human relations. Hai Duong is a province in the Red River Delta located in the middle of National Highway 5 and Ha Noi - Hai Phong railway, convenient transportation system, high population density, stable political security, fast economy growth. Demand for cultural enjoyment of people is increasing. The construction of local cultural life has initially been organized and has important implications for the development of material and spiritual cultural life of the people. Besides, there are still limitations in the process of building a local cultural life. So, what factors are influenced by the process of building a local cultural life in Hai Duong province? The paper investigates a number of factors affecting the construction of cultural life in Hai Duong province today. Keywords: Element; impact; grassroots culture; Hai Duong. Người phản biện: 1. PGS.TS. Đoàn Ngọc Hải 2. TS. Trần Phạm Vĕn Dự 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII nĕm 1998 khẳng định: “Vĕn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước” [4]. Trong nhiều nĕm qua, vĕn hóa có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho việc xây dựng con người mới, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hải Dương cách Thủ đô Hà Nội 60 km về phía Tây, cách Hải Phòng 45 km về phía Đông, phía Bắc giáp với các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, phía Tây giáp tỉnh Hưng Yên, phía Đông giáp tỉnh Quảng Ninh, phía Nam giáp tỉnh Thái Bình. Có nhiều cơ hội được giao lưu, tiếp thu nhiều nét vĕn hóa tiêu biểu của các vùng miền, tạo ra sắc thái vĕn hóa riêng biệt. Trước những yêu cầu của NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 122 Tạp chí Nghiên cứu khoa học,Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 4 (67).2019 thời kỳ mới quá trình xây dựng đời sống vĕn hóa ở cơ sở đạt được những thành tựu nhất định; Đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao; vĕn hóa truyền thống được khôi phục và phát triển; Xây dựng được nếp sống vĕn minh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tạo dựng sự ổn định về chính trị, từng bước phát triển về kinh tế - xã hội. Đến nay, toàn tỉnh có 85,3% gia đình vĕn hóa, 1.248/1.469 (84,9%) làng, khu dân cư vĕn hóa, 85% cơ quan, đơn vị vĕn hóa ; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vĕn hóa” tiếp tục phát triển gắn kết với phong trào "Xây dựng nông thôn mới"; Phong trào thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì và phát triển thu hút ngày càng nhiều người tham gia tập luyện các môn thể thao [7]. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình xây dựng đời sống vĕn hóa cơ sở ở tỉnh còn nhiều hạn chế bất cập như: Đời sống tinh thần của nhân dân chưa được nâng lên một cách tương xứng với sự phát triển kinh tế; Chưa có sự thống nhất giữa các ban ngành trong việc xây dựng đời sống vĕn hóa cơ sở, công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào mang tính chung chung; Nhiều tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; Việc quản lý thiết chế vĕn hóa còn hạn chế; Các phong trào, các cuộc vận động chưa thu hút được đông đảo người dân tham gia; Hoạt động thể thao, vĕn nghệ chưa phong phú, đa dạng; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vĕn hóa ở một số làng, khu phố chưa thực đi vào chiều sâu mà vẫn còn mang tính hình thức; Nhận thức về xây dựng đời sống vĕn hóa cơ sở của một số cán bộ làm công tác vĕn hóa ở cơ sở còn hạn chế, chưa đầy đủ... Những kết quả và hạn chế trên trong quá trình xây dựng đời sống vĕn hóa cơ sở của tỉnh chịu sự tác động của nhiều yếu tố ảnh hưởng: điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, lịch sử truyền thống, đường lối, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ tỉnh Hải Dương,... trên cả hai phương diện tích cực và hạn chế. Vì vậy, bài báo tập trung nghiên cứu, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng đời sống vĕn hóa cơ sở ở tỉnh Hải Dương, góp phần đánh giá đúng hơn nguồn động lực cũng như rào cản, điểm tắc nghẽn trong quá trình tổ chức, xây dựng đời sống vĕn hóa cơ sở của tỉnh nhà hiện nay. 2. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĔN HÓA CƠ SỞ Ở TỈNH HẢI DƯƠNG 2.1. Vị trí, vai trò của việc xây dựng đời sống vĕn hóa cơ sở Xây dựng đời sống vĕn hóa cơ sở có vị trí vai trò quan trọng trong giai đoạn hiện nay, bởi: Thứ nhất: Nói đến vĕn hóa là nói đến con người, xã hội và trình độ phát triển của họ. Vì vậy, nhiệm vụ hàng đầu của công tác vĕn hóa là nhằm bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Nhiệm vụ này thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng ta coi trọng con người là nguồn lực cơ bản, quyết định sự phát triển của xã hội, đồng thời là mục tiêu nhằm đạt tới của các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Thứ hai: Môi trường vĕn hóa chứa đựng những giá trị vĕn hóa, nơi con người và cộng đồng thực hiện các hoạt động sáng tạo, bảo tồn, giao lưu và hưởng thụ vĕn hóa. Môi trường vĕn hóa do con người sáng tạo ra qua nhiều giai đoạn phát triển. Đây là một trong những điều kiện sống của con người và cộng đồng. Xây dựng môi trường vĕn hóa bao gồm: xây dựng gia đình vĕn hóa, làm cho mọi gia đình thực sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là tổ ấm của mỗi người; xây dựng làng, bản, thôn, ấp, xã, phường vĕn hóa nhằm góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thực hiện xóa đói giảm nghèo, giúp nhau làm giàu chính đáng; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhân dân có đời sống chính trị lành mạnh, đạo đức lối sống vĕn minh, lịch sự; tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của cộng đồng, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; Phát triển và nâng cao chất lượng các thiết chế vĕn hóa bao gồm các cơ sở vật chất dành cho hoạt động vĕn hóa như nhà vĕn hóa, câu lạc bộ, thư viện, nhà truyền thống, bưu điện vĕn hóa xã, sân thể thao, các đội vĕn nghệ quần chúng, hệ thống truyền thanh, các tổ, đội tuyên truyền lưu động, các thiết bị cho tuyên truyền, cổ động,... thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. 2.2 . Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương tác động đến xây dựng đời sống vĕn hóa cơ sở 2.2.1. Điều kiện tự nhiên ■ Vị trí địa lý: Hải Dương là một trong bảy tỉnh, thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Diện tích toàn tỉnh 1.662 km2 tiếp giáp với sáu tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thái Bình. Trên địa bàn tỉnh có trục LIÊN NGÀNH TRIẾT HỌC - XÃ HỘI HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC 123Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 4 (67).2019 giao thông Quốc gia quan trọng chạy qua. Trung tâm kinh tế chính trị, vĕn hóa của tỉnh thuộc thành phố Hải Dương, cách Thủ đô Hà Nội 57 km về phía Tây, cách Hải Phòng 45 km về phía Đông. Trên địa bàn tỉnh có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng của quốc gia, như Quốc lộ 5, 10, 18, 37, 38. Hệ thống đường thủy bao gồm hệ thống sông Thái Bình, sông Luộc, các trục sông Bắc Hưng Hải và An Kim Hải. Vị trí địa lý thuận lợi cùng hệ thống giao thông đường bộ, thủy, sắt khá hoàn chỉnh, Hải Dương có nhiều lợi thế trong giao lưu, trao đổi thương mại với các đỉnh tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc (Thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh) cũng như các tỉnh lân cận, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, vĕn hóa, du lịch tỉnh Hải Dương. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu vĕn hóa, phát triển kinh tế, góp phần tạo nên sự phong phú về đời sống vĕn hóa và trong phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những yếu tố tác động tiêu cực đến quá trình xây dựng đời sống vĕn hóa trên địa bàn tỉnh: Các tệ nạn xã hội dễ thâm nhập vào bởi có sự tiếp xúc và ảnh hưởng từ bên ngoài mạnh mẽ hơn so với các tỉnh trong cùng khu vực, sự giao thoa vĕn hóa diễn ra nhiều hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến xây dựng đời sống vĕn hóa ở địa phương. 2.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ■ Điều kiện kinh tế: Kinh tế phát triển hay đi xuống đều ảnh hưởng đến vấn đề xây dựng đời sống vĕn hóa cơ sở. Điều kiện phát triển kinh tế của một tỉnh ảnh hưởng, tác động tích cực và tiêu cực đến việc hình thành, xây dựng các giá trị vĕn hóa, trong đó có vĕn hóa ở cơ sở. Trong nhiều nĕm trở lại đây, cơ cấu kinh tế Hải Dương có sự chuyển biến, từ một nền kinh tế truyền thống là sản xuất nông nghiệp chuyển sang nền kinh tế công nghiệp và dịch vụ. Cụ thể, nĕm 2018, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tĕng 9,1% (kế hoạch nĕm tĕng 8% trở lên), là nĕm tĕng trưởng cao nhất trong nhiều nĕm trở lại đây. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 18.348 tỷ đồng, vượt 1,5% kế hoạch nĕm, tĕng 6% so với nĕm 2017. Sản xuất công nghiệp (SXCN) tiếp tục duy trì mức tĕng trưởng khá. Giá trị SXCN - xây dựng ước đạt 203.332 tỷ đồng. Trong đó, giá trị SXCN ước đạt 186.294 tỷ đồng (tĕng 0,5% kế hoạch, tĕng 12,75% so với nĕm 2017). Chỉ số SXCN ước tĕng 10,3%, trong đó một số ngành có mức tĕng khá như công nghiệp chế biến, chế tạo tĕng 11,1%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải tĕng 20,4%... Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước đạt 36.270 tỷ đồng, tĕng 7,6% so với nĕm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ nĕm 2018 ước đạt 52.773 tỷ đồng (đạt 103,0% kế hoạch nĕm, tĕng 11,5%). Chỉ số giá tiêu dùng bình quân nĕm 2018 tĕng 3,15% so với 2017 [2]. Như vậy, Hải Dương đang trong giai đoạn đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đã tác động tích cực và tiêu cực đến quá trình xây dựng đời sống vĕn hóa cơ sở của tỉnh. - Tác động tích cực: Kinh tế phát triển, đời sống vật chất nhân dân nâng cao tạo điều kiện thuận lợi trong việc giúp nhau xóa đói giảm nghèo; các khu di tích lịch sử được bảo tồn và phát triển; đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu hưởng thụ vĕn hóa của nhân dân (sân vận động, nhà vĕn hóa; hoạt động vĕn hóa vĕn nghệ; lễ hội,...) được quan tâm; Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào vĕn hóa do các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể chính quyền các cấp phát động. Bên cạnh đó, kinh tế phát triển, còn đưa ra những yêu cầu mới đối với việc xây dựng vĕn hóa nơi công sở như: Các cơ quan thực hiện nếp sống vĕn hóa lành mạnh nơi công sở, cải tiến lề lối làm việc, đội ngũ công chức, viên chức phải có nĕng lực, trình độ, có trách nhiệm với công việc, tận tụy và phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân. - Tác động tiêu cực: Sự phát triển kinh tế đó là điều kiện, môi trường làm nảy sinh những biểu hiện tiêu cực, phi vĕn hóa trong nhân dân, đội ngũ công chức, viên chức như: kèn cựa, tham nhũng, bè phái gây mất đoàn kết; Các tệ nạn xã hội như rượu chè, cơ bạc, mại dâm gia tĕng; Sự suy thoái về đạo đức, lối sống chạy theo đồng tiền, đề cao tự do cá nhân, Đó cũng là nỗi bất an, mối đe dọa, lo lắng thường xuyên của người dân, ảnh hưởng rất lớn đến việc xây dựng đời sống vĕn hóa cơ sở. ■ Điều kiện xã hội: Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội cũng có những bước phát triển toàn diện từ dân số, mật độ dân số, tôn giáo, trình độ dân cư. - Về dân số: Theo kết quả điều tra dân số thời điểm ngày 1/4/2019, dân số toàn tỉnh là 1.892,254 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 124 Tạp chí Nghiên cứu khoa học,Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 4 (67).2019 người, đứng thứ 9 trên toàn quốc. Tốc độ tĕng bình quân từ nĕm 1999 đến 2019 là 0,53% [2]. Mật độ dân số tỉnh Hải Dương 1.488 người/km2. Tốc độ đô thị hóa sau 5 nĕm tĕng nhanh, mỗi nĕm bình quân dân số thành thị tĕng 7%; dân số nữ là 51,1%. Tuy vậy, mấy nĕm gần đây tỷ lệ sinh giới tính thì bé trai chiếm 120/100. - Về trình độ dân cư: Được nâng lên rõ rệt về cả số lượng và chất lượng. Hải Dương đã có nhiều Nghị quyết về xây dựng đời sống vĕn hóa cơ sở, nhằm nâng cao trình độ dân trí, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất, nâng cao nĕng suất lao động, tạo việc làm và tĕng thu nhập cho người lao động. Cho nên đời sống nhân dân trong tỉnh ngày càng được cải thiện và nâng cao rõ rệt trong những nĕm gần đây. - Tôn giáo: Hải Dương còn được biết đến là trung tâm đỉnh cao của Phật giáo Việt Nam với các công trình nghệ thuật mang đậm dấu ấn của đạo Phật nhiều thế kỷ, lại có nhiều di tích lịch sử vĕn hóa đặc sắc từ thời Lý, Trần, Lê Mạc, Nguyễn, nổi bật có quần thể di tích quốc gia Côn Sơn - Kiếp Bạc. Như vậy, tín ngưỡng, tôn giáo Hải Dương gắn liền với lịch sử của sự kiện xã hội, chính trị lớn trên vùng đất này. Trong đó, tín ngưỡng tôn giáo bản địa là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, gắn liền với cuộc sống cộng đồng, truyền thống vĕn hóa lâu đời của vùng Đông Bắc Tổ quốc. Với điều kiện xã hội như trên có ảnh hưởng tích cực đến xây dựng đời sống vĕn hóa cơ sở như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vĕn hoá” phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; dân số đông bổ sung lực lượng lớn tham gia các phong trào vĕn hóa; trình độ dân trí dân cư cao thuận lợi cho việc tiếp thu và thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về các hoạt động vĕn hóa dễ dàng hơn, tạo điều kiện thuận lợi xây dựng môi trường vĕn hóa lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, quan hệ tình làng, nghĩa xóm được củng cố và phát triển. Ảnh hưởng tiêu cực: Tuy nhiên, dân số đông, dân di cư về phát sinh ra nhiều tệ nạn xã hội với những diễn biến và tình tiết phức tạp; tình hình an ninh, trật tự bị xáo trộn, ảnh hưởng nhiều đến quá trình xây dựng đời sống vĕn hóa cơ sở, nhất là ở các khu công nghiệp 2.3. Truyền thống lịch sử Với điều kiện tự nhiên đa dạng, phong phú nên sự phát triển lịch sử Hải Dương có nét riêng. Tên gọi Hải Dương chính thức có từ nĕm 1469. Hải là biển, Dương là ánh sáng, ánh mặt trời. Hải Dương nằm ở phía Đông Kinh thành Thĕng Long. Hướng Đông cũng là hướng mặt trời mọc. Trong thời kỳ Bắc thuộc và phong kiến, Hải Dương in đậm dấu ấn các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước và chứng kiến bao thĕng trầm trong lịch sử đấu tranh bảo về chủ quyền đất nước. Trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, địa bàn Hải Dương từ khu vực Đông Triều, Kinh Môn đến thành phố Hải Phòng là địa bàn hoạt động của nữ tướng Lê Chân thuộc Trang An Biên, nay là xã An Biên, huyện Đông Triều. Thời nào Hải Dương cũng xuất hiện những tấm gương yêu nước sáng ngời được lưu danh muôn thủa như: Đoàn Thượng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Chế Nghĩa, Phạm Sư Mệnh, Yết Kiêu, Mạc Đĩnh Chi. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân Hải Dương anh dũng bất khuất đứng lên chống giặc ngoại xâm bảo vệ quê hương, đất nước, như nữ du kích Mạc Thị Bưởi anh dũng hiên ngang trước sự tra tấn của kẻ thù, những trận đánh mìn như "tiếng sấm đường 5"... Trong kháng chiến chống Mỹ "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", lớp lớp thanh niên Hải Dương lên đường vào Nam diệt giặc và điều đó được thể hiện qua câu ca dao ca ngợi về mảnh đất, con người Hải Dương: "Hải Dương anh dũng tuyệt vời Đánh Tây, Tây đổ, chống trời, trời thua" Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã có 16.317 trận chiến đấu, tiêu diệt 38.733 tên địch, bắt sống và gọi hàng 27.805 tên địch, tháo gỡ và phá bom đạn 2.005 quả, bắn rơi 83 máy bay, thu súng và pháo các loại 8.011 khẩu. Số người tham gia chống Pháp và chống Mỹ, thanh niên xung phong là 232.560 người, 39.296 người là liệt sĩ, 16.082 thương binh, có 60 tập thể, 30 cá nhân được phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 1.630 bà mẹ Việt Nam anh hùng và 12/12 huyện, thị xã, thành phố được Nhà nước tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Những con người, những địa danh đó trường tồn cùng với non song đất nước. Trong suốt chiều dài lịch sử, tỉnh Hải Dương luôn có vị trí trọng yếu và là nơi ghi nhận nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước. Là nơi đã viết nên những trang sử vàng trong lịch sử chống xâm lĕng LIÊN NGÀNH TRIẾT HỌC - XÃ HỘI HỌC - CHÍNH TRỊ HỌC 125Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 4 (67).2019 của dân tộc, là quê hương trung dũng kiên cường. Trong lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược. Với truyền thống lịch sử, nhân dân Hải Dương kế thừa, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp đó, góp phần lớn vào công cuộc xây dựng đời sống vĕn hóa cơ sở của tỉnh, là tiềm nĕng to lớn đối với sự phát triển vĕn hóa du lịch. Những yếu tố về điều kiện tự nhiên, lịch sử, kinh tế, vĕn hóa, xã hội, dân cư tác động đến xây dựng đời sống vĕn hóa theo hai chiều cạnh, mặt tích cực tạo ra những điều kiện thuận lợi, làm sản sinh nội lực, nguồn sức mạnh từ bên trong giúp cho tỉnh Hải Dương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đời sống vĕn hóa, mặt hạn chế trong mỗi yếu tố tạo ra “rào cản” đối với Hải Dương trong việc xây dựng đời sống vĕn hoá cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, vĕn hóa, xã hội của tỉnh. 2.4. Chủ trương chính, sách vĕn hóa của Đảng, Nhà nước Trong quá trình đổi mới đất nước, thực hiện nền kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền vĕn hoá Việt Nam theo đúng Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Một trong những giải pháp lớn để phát triển vĕn hóa là dành sự ưu tiên cho xây dựng đời sống vĕn hóa. Nghị quyết Hội nghị lần thứ nĕm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (1998) về “xây dựng và phát triển nền vĕn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Đảng chủ trương: Phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vĕn hóa”, Phong trào đó bao gồm các phong trào hiện có như: Người tốt việc tốt; Uống nước nhớ nguồn; Đền ơn đáp nghĩa; X
Tài liệu liên quan