• Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Giải thuật tìm kiếmCơ sở dữ liệu - Chương 2: Giải thuật tìm kiếm

  Mục tiêu Xác định được vai trò của tìm kiếm và sắp xếp trong hệ thống thông tin Nắm vững và minh họa được giải thuật tìm kiếm tuyến tính và tìm kiếm nhị phân trên mảng một chiều Cài đặt được giải thuật tìm kiếm bằng ngôn ngữ C/C++

  pdf22 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về CTDL & GTCơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về CTDL & GT

  Giới thiệu vai trò của tổ chức dữ liệu Mối quan hệ giữa GT & CTDL Các khái niệm và yêu cầu về CTDL Nhắc lại các kiểu dữ liệu trong C++ Tổng quan về đánh giá độ phức tạp GT

  pdf32 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • SQL server 2005 - Chương VIII: TriggerSQL server 2005 - Chương VIII: Trigger

  • Trigger là một thủ tục không có tham số • Một Table có thể chứa nhiều Trigger • Trigger tự động thực hiện khi một trong 3 phát biểu Insert, Update, Delete thay đổi dữ liệu trên table chứa trigger. • Trigger chỉ được thực hiện khi phát biểu cập nhật thoả mãn các ràng buộc đa khai báo trên Table. Do đó, Trigger thường được dùng để kiểm tra các r...

  ppt18 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở dữ liệu - Chương VIII: Chuẩn hóa csdl data normalizationCơ sở dữ liệu - Chương VIII: Chuẩn hóa csdl data normalization

  I. Một số khái niệm cơ bản !  Định nghĩa: Phép tách các lược đồ quan hệ R= {A1, A2, . An} là việc thay thế lược đồ quan hệ R bằng tập các lược đồ con {R1, R2, ., Rk}, trong đó R i ⊂ R, i = 1,.,k - Ri là các lược đồ con và R = R1 ∪ R2 ∪ . ∪ Rk Không đòi hỏi các Ri phải là phân biệt Mục đích: Loại bỏ các dị thường dữ liệu

  pdf10 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở dữ liệu - Chương V: Stack - QueueCơ sở dữ liệu - Chương V: Stack - Queue

  1. Giới thiệu: ! Ngăn xếp là một kiểu danh sách tuyến tính với hai phép toán bổ sung một phần tử vào cuối danh sách và loại bỏ một phần tử cũng ở cuối của danh sách ! Trong ngăn xếp một phần tử vào sau sẽ bị đẩy ra trước và phần tử vào trước sẽ bị đấy ra sau " gọi là danh sách LIFO (Last In First Out)

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở dữ liệu - Chương VII: Phụ thuộc hàmCơ sở dữ liệu - Chương VII: Phụ thuộc hàm

  I. Giới thiệu ! Functional Dependency ! Phụ thuộc hàm là khái niệm được xây dựng để mô tả các ràng buộc logic trong CSDL -  là công cụ để biểu diễn các ràng buộc logic giữa các thuộc tính của quan hệ

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Đại số quan hệCơ sở dữ liệu - Chương 4: Đại số quan hệ

  r1 và r2 lần lượt là hai quan hệ trên cùng tập thuộc tính {A1, A2, , An}. ! Phép trừ của hai quan hệ r1 và r2 sẽ tạo thành một quan hệ r3. Với r3 được xác định như sau: Q3+ = {A1, A2, , An} r 3 = r1 - r2 = { t | t ∈ r1 và t ∉ r2} !Quan hệ r3 là tập hợp các bộ thuộc quan hệ r1 nhưng không thuộc quan hệ r2

  pdf8 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • SQL server 2005 - Chương III: TablesSQL server 2005 - Chương III: Tables

  I. Các kiểu dữ liệu II. Các phép toán III. Tạo Table trong một CSDL IV. Thay đổi cấu trúc và ràng buộc V. Xóa Table VI. Đổi tên Table VII.Mô hình quan hệ dữ liệu

  ppt43 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở dữ liệu - Chương III: Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệCơ sở dữ liệu - Chương III: Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

  I. Giới thiệu mô hình quan hệ? ! Do tiến sĩ E. F. Codd đưa ra đầu năm 1970 ! Mô hình dữ liệu quan hệ: " Cung cấp một cấu trúc dữ liệu đơn giản, đồng bộ " Có nền tảng lý thuyết vững chắc là Lý thuyết tập hợp " Là cơ sở của các HQT CSDL thương mại hiện nay: ! Oracle, MySQL, SQL Server ! Mô hình dữ liệu quan hệ và mô hình thực thể liên kết đ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • SQL server 2005 - Chương II: Database (cơ sở dữ liệu)SQL server 2005 - Chương II: Database (cơ sở dữ liệu)

  I. CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT CSDL II. LOẠI FILE LƯU TRỮ DATABASE III. TẠO DATABASE IV. XÓA DATABASE V. TÁCH DATABASE KHỎI SQL SERVER VI. GẮN DATABASE ĐÃ TÁCH VÀO SQL SERVER

  ppt15 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0