• Bài giảng Chương 5. Các nghiệp vụ tín dụngBài giảng Chương 5. Các nghiệp vụ tín dụng

  Chiết khấu Giấy Nợ  Cho vay  Cho thuê tài chính  Bảo lãnh  Bao thanh toán

  pdf73 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụngBài giảng Chương 4: Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng

  Luật các TCTD 2010: TD là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ: cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ tín dụng khác  Chính sách tín dụng là tổng thể các quy định của ngân hàng v...

  pdf83 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 3: Tài sản và quản lý tài sảnBài giảng Chương 3: Tài sản và quản lý tài sản

  I Các khoản mục tài sản và đặc điểm II. Quản lý tài sản III. Bài tập

  pdf61 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn trong ngân hàngBài giảng Chương 2: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn trong ngân hàng

  Nguồn vốn và nghiệp vụ nguồn vốn của NH - Vốn chủ sở hữu - Tiền gửi - Tiền vay II. Quản lý vốn nợ - Quản lý quy mô và cơ cấu - Quản lý chi phí - Quản lý kỳ hạn III. Quản lý vụ́ n chủ sở hữu - Quản lý quy mụ - Quản lý tính sinh lời

  pdf66 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại (tiếp)Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại (tiếp)

  Chương 1: Tổng quan về ngân hàng & hoạt động ngân hàng Chương 2: Nguồn vốn và nghiệp vụ nguồn vốn của NHTM Chương 3: Quản lý tài sản Chương 4: Chính sách tín dụng và Phân tích TD

  pdf50 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ (tiếp)Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ (tiếp)

  Chương 1: Đại cương về tài chính, tiền tệ Chương 2: Thị trường tài chính Chương 3: Các tổ chức trung gian tài chính Chương 4: Các vấn đề về lãi suất Chương 5: Tài chính doanh nghiệp Chương 6: Ngân hàng thương mại Chương 7: Quá trình cung ứng tiền Chương 8: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ Chương 9: Lạm phát và tiền tệ

  pdf57 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 5: Kế toán nghiệp vụ ngoại tệBài giảng Chương 5: Kế toán nghiệp vụ ngoại tệ

  Nội dung: 1. Khái quát về các nghiệp vụ ngoại tệ 2. Kế toán kinh doanh ngoại tệ 3. Kế toán chuyển tiền – Thanh toán quốc tế

  pdf56 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Nguyên lý kế toánNguyên lý kế toán

  Lý thuyết kế toán: cung cấp những kiến thức cơ bản về kế toán: các khái niệm, các thuật ngữ, cách thức ghi chép, xử lý thông tin kế toán và lập các báo cáo tài chính. Kế toán doanh nghiệp: Nghiên cứu phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu trong các doanh nghiệp thương mại.

  ppt59 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn học thanh toán quốc tế - Vũ Thị Lệ GiangBài giảng môn học thanh toán quốc tế - Vũ Thị Lệ Giang

  I.TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ( Foreign Exchange Rate -FX) 1. Khái niệm: Tỷ giá hối đoái là giá cả cuả một đơn vị tiền tệ nước này được thể hiện bằng số lượng đơn vị tiền tệ nước khác. Ví dụ: Ngày 15/10/2008, trên thị trường hối đoái quốc tế ta có thông tin: 1 USD = 101.39 JPY( Japanese Yen) 1 GBP = 1.7425 USD ( United States dollars) 1 USD = 1.1...

  ppt120 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương V: Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toánKế toán kiểm toán - Chương V: Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán

  Hình thức biểu hiện cụ thể hay kết quả của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán là hệ thống các bảng tổng hợp cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán (B01-DN) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD (B02-DN) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (B03-DN) Bảng giải trình thuyết minh báo cáo tài chính (B09-DN)

  pdf14 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0