• Quản lý dự án - Bài 02: Xây dựng ngân lưu dự án đầu tưQuản lý dự án - Bài 02: Xây dựng ngân lưu dự án đầu tư

  CUỐI NĂM: Các khỏan thực thu và thực chi trong năm sẽ được ghi vào cuối năm NĂM 0 Thời điểm thanh lý

  ppt12 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án - Bài 01: Giới thiệu thẩm định dự ánQuản lý dự án - Bài 01: Giới thiệu thẩm định dự án

  Ngăn chặn các dự án xấu Bảo vệ các dự án tốt không bị bác bỏ Xác định các thành phần của dự án có thống nhất với nhau không? Đánh giá nguồn và độ lớn của rủi ro Xác định làm thế nào để giảm rủi ro và chia sẻ rủi ro một cách hữu hiệu.

  ppt18 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án - Chương 7: Thẩm định dự án đầu tưQuản lý dự án - Chương 7: Thẩm định dự án đầu tư

  Thẩm định dự án là gì? Ý nghĩa của thẩm định dự án Mục tiêu của thẩm định dự án Nguyên tắc thẩm định dự án Phương pháp thẩm định dự án Nội dung thẩm định dự án

  pptx9 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án - Chương 6: Phân tích kinh tế xã hộiQuản lý dự án - Chương 6: Phân tích kinh tế xã hội

  Hiểu được mục tiêu và vai trò của phân tích kinh tế xã hội của dự án. Phân biệt sự khác nhau giữa PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH KINH TẾ XÃ HỘI. Các tiêu chuẩn đánh giá lợi ích kinh tế xã hội của dự án

  pptx14 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án - Chương 5: Phân tích tài chínhQuản lý dự án - Chương 5: Phân tích tài chính

  Tổng quát về phân tích tài chính của dự án Huy động vốn và phân tích khả năng trả nợ của dự án Xác định suất chiết khấu Tác động lạm phát đến dự án Giá trị tiền tệ theo thời gian Xây dựng dòng ngân lưu tài chính của dự án Vốn và nguồn vốn đầu tư Kế hoạch khấu hao Kế hoạch trả nợ Dự kiến doanh thu hàng năm của dự án Dự tính các loại chi ph...

  pptx118 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án - Chương 4: Phân tích kỹ thuật công nghệ và tổ chức sản xuất kinh doanhQuản lý dự án - Chương 4: Phân tích kỹ thuật công nghệ và tổ chức sản xuất kinh doanh

  Phần 1: Chọn hình thức đầu tư Chọn loại hình đầu tư Chọn loại hình doanh nghiệp Phần 2: Phân tích lựa chọn Công nghệ/Thiết bị sản xuất 1. Chọn công suất dự án Các loại công suất Lựa chọn công suất dự án 2. Chọn công nghệ và phương pháp sản xuất Phương pháp lựa chọn công nghệ Tiêu chí đánh giá 3. Chọn máy móc thiết bị Phương pháp lựa chọn...

  pptx50 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án - Chương 3: Phân tích môi trường đầu tư của dự ánQuản lý dự án - Chương 3: Phân tích môi trường đầu tư của dự án

  Phần 1: Lựa chọn/Mô tả/Thiết kế SP-DV Phần 2: Phân tích môi trường đầu tư Phân tích tình hình KT-XH tổng quát Phân tích thị trường SP-DV của dự án

  pptx46 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án - Chương 2: Trình tự và nội dung của quá trình lập dự án đầu tưQuản lý dự án - Chương 2: Trình tự và nội dung của quá trình lập dự án đầu tư

  Nguồn lực có hạn (sự khan hiếm nguồn lực về tài nguyên thiên nhiên, tài chính, nguyên vật liệu, ). Do đó, phải làm thế nào sử dụng các nguồn lực này một cách hiệu quả nhất xét trên phương diện của một quốc gia/doanh nghiệp/cá nhân.

  pptx25 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Quản lý dự án - Chương 1: Một số vấn đề chung về đầu tư và dự án đầu tưQuản lý dự án - Chương 1: Một số vấn đề chung về đầu tư và dự án đầu tư

  Đầu tư: Là việc các nhà đầu tư bỏ vốn bằng các tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của luật đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan (theo luật đầu tư 2005) Đặc điểm của hoạt động đầu tư: Trước hết phải có vốn: Vốn có thể bằng tiền, bằng các loại tài sản khác như máy móc...

  pptx12 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn học: Thiết lập và thẩm định dự án đầu tưBài giảng môn học: Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

  Kiến thức: Hiểu khái quát về các bước thiết lập và thẩm định dự án đầu tư (nghiên cứu cơ hội đầu tư, nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi) Biết phân tích môi trường đầu tư của dự án. Biết phân tích, xác định địa điểm, thiết kế, bố trí mặt bằng, phân tích kỹ thuật công nghệ, tổ chức SXKD,. Xây dựng được dòng tiền ròng của dự án. Biết đán...

  pptx14 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 23/01/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0