• Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 11: MảngBài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 11: Mảng

  11.2 KHAI BÁO MẢNG 1- Mảng một chiều Cú pháp khai báo mảng một chiều như sau: kiểu tên_mảng [kích_thước]; Với kích_thước là một hằng số nguyên cụ thể, cho biết số phần tử trong chiều đang xét. Trong C, cước số các phần tử của mảng luôn đi từ 0 trở đi, nên mảng một chiều có n phần tử thì cước số các phần tử của mảng là 0,., n-1. 11.2 KHAI B...

  pdf60 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 01/07/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 10: Lớp lưu trữ của biến sự chuyển kiểuBài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 10: Lớp lưu trữ của biến sự chuyển kiểu

  10.2 BIẾN TOÀN CỤC VÀ BIẾN CỤC BỘ 10.2.1 Biến cục bộ Biến cục bộ, còn gọi là biến tự động (auto), là các biến được khai báo ngay sau cặp dấu móc { và } (cặp dấu này như đã biết để bắt đầu cho một lệnh phức hoặc một thân hàm), hoặc là các biến được khai báo trong danh sách đối số của hàm. 10.2 BIẾN TOÀN CỤC VÀ BIẾN CỤC BỘ 10.2.1 Biến cục bộ ...

  pdf41 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 01/07/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 9: HàmBài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 9: Hàm

  9.1 KHÁI NIỆM HÀM Tất cả các hàm trong C đều ngang cấp nhau. Các hàm đều có thể gọi lẫn nhau, dĩ nhiên hàm được gọi phải được khai báo trước hàm gọi. 9.1 KHÁI NIỆM HÀM Các hàm trong một chương trình có thể nằm trên các tập tin khác nhau và khác với tập tin chính (chứa hàm main ()), mỗi tập tin được gọi là một module chương trình, Các module...

  pdf105 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 01/07/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 8: Các lệnh điều khiển và vòng lặpBài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 8: Các lệnh điều khiển và vòng lặp

  8.1 LỆNH ĐƠN VÀ LỆNH PHỨC (SIMPLE STATEMENT VÀ COMPOUND STATEMENT) Các lệnh điều khiển này có thể được chia ra làm hai nhóm: - Nhóm lệnh liên quan đến việc rẽ nhánh chương trình: ifelse, switch-case, goto,. - Nhóm lệnh lặp: while, for, do_while 8.2 LỆNH IF Lệnh if cho phép lập trình viên thực hiện một lệnh đơn hay một lệnh phức tùy theo bi...

  pdf73 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 01/07/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 7: Các thành phần cơ bản và các kiểu dữ liệu của CBài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 7: Các thành phần cơ bản và các kiểu dữ liệu của C

  7.1 DANH HIỆU Danh hiệu (Identifier) là các từ khóa của ngôn ngữ hoặc tên của các hằng, biến, hàm trong C. Danh hiệu bao hàm từ khóa và danh hiệu. Từ khóa (keyword) là các danh hiệu mà C đã định nghĩa sẵn cho lập trình viên sử dụng để thiết kế chương trình, tập các từ khóa của C sẽ được liệt kê trong phần phụ lục. Ví dụ: if, for, while. 7....

  pdf140 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 01/07/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 6: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình CBài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 6: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C

  6.1 GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ C 2- Đặc điểm của ngôn ngữ C C có nhiều kiểu dữ liệu phong phú, với nhiều kiểu số nguyên và số thực. Ngoài ra, C còn cho phép người lập trình tự xây dựng những kiểu dữ liệu khác tùy theo yêu cầu của mình. 2- Đặc điểm của ngôn ngữ C C có các phép toán đặc biệt cho phép lập trình viên thực hiện thao tác lệnh hiệu quả n...

  pdf16 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 01/07/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 5: Lập trình hợp ngữ LC-3Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 5: Lập trình hợp ngữ LC-3

  5.2 Các thành phần của một chƣơng trình hợp ngữ 5.2.1 Lệnh: 1. Opcodes và Operands Hai phần này phải có trong lệnh. Một lệnh phải quy định một mã thao tác OPCODE, tức là cái mà lệnh cần phải làm, và giá trị thích hợp của toán hạng OPERANDS, tức là cái mà lệnh sẽ dùng với tác vụ đã có. Đây là những thứ mà chúng ta đã gặp khi học LC-3. OPCODE ...

  pdf35 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 01/07/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 4: Mô hình Von Neumann và kiến trúc tập lệnh LC-3Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 4: Mô hình Von Neumann và kiến trúc tập lệnh LC-3

  4.1 Các thành phần cơ bản Vào năm 1946, John von Neumann đã đưa ra một mô hình máy tính cơ bản để xử lý các chương trình máy tính gồm năm bộ phận cơ bản: - bộ nhớ (memory) - đơn vị xử lý (processing unit) - thiết bị nhập (input) - thiết bị xuất (output) - đơn vị điều khiển (control unit). Chương trình máy tính được chứa trong bộ nhớ của má...

  pdf90 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 01/07/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 3: Các cấu trúc luận lý sốBài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 3: Các cấu trúc luận lý số

  3.3 Mạch tổ hợp (Combinational circuit) Có hai loại cấu trúc luận lý cơ bản là mạch tổ hợp và mạch tuần tự. •Cấu trúc mạch tổ hợp là mạch luận lý mà các giá trị đầu ra của nó phụ thuộc vào tổ hợp các giá trị đầu vào của nó ở cùng thời điểm. •Mạch tuần tự có thể giữ được thông tin, và làm cơ sở cho cấu trúc bộ nhớ của máy tính. Có ba loại tổ...

  pdf51 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 01/07/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 2: Các kiểu dữ liệu và thao tácBài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 2: Các kiểu dữ liệu và thao tác

  2.4 PHÉP TOÁN TRÊN BIT – PHÉP TOÁN LUẬN LÝ 2.4.1 Phép toán AND Chúng ta dùng mặt nạ bit. Một mặt nạ bit là một mẫu nhị phân mà có thể làm cho ta thấy được hai phần khác nhau trong các bit của A, phần ta cần quan tâm và phần ta muốn bỏ qua. Trong trường hợp này, mặt nạ bit 0000 0011 khi được AND với A sẽ tạo ra các bit 0 trong các bit từ vị ...

  pdf36 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 01/07/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0