• Công nghệ web - Bài 14: Dịch vụ WebCông nghệ web - Bài 14: Dịch vụ Web

  Windows Communication Foundation (WCF) » Thể hiện ứng dụng dịch vụ trên nền tảng Windows » Hỗ trợ các ứng dụng dịch vụ phân tán Service  Webservice:Remoting, COM+, Websercice, MobileService  WinService: SystemCall, Remoting » WCF được xây dựng cho các ứng dụng phân tán » WCF ra đời thay thế cho các ứng dụng thế hệ cũ » Tạo một nền tảng t...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Công nghệ web - Bài 13: AjaxCông nghệ web - Bài 13: Ajax

  AJAX: Asynchronous Javascript And XML » Ajax là sự tích hợp của các công nghệ Javascript + Server Script + XML » Ajax là kỹ thuật tạo web động, đẩy nhanh tốc độ truy xuất » Không cần tải toàn bộ trang (tải phần nhỏ trong trang) » Sử dụng: XMLHttpRrequest, XMLHttpResponse » Xây dựng ứng dụng theo: Rick Internet Application » Lợi ích: Nhanh hơ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Công nghệ web - Bài 12: Masterpage và usercontrolsCông nghệ web - Bài 12: Masterpage và usercontrols

  Master Page: là trang khung (layout). Còn được gọi là trang Template (mẫu/khung) » Cho phép các trang ASPX khác kế thừa » Không cho phép kế thừa trang khác » Master page không tự hiển thị giao diện » Webpage chỉ kế thừa duy nhất một trang Masterpage » Một ứng dụng có thể có nhiều Masterpage » Thống nhất giao diện, giảm thiết kế, sử dụng lại

  pdf16 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Công nghệ web - Bài 11: Data access (02)Công nghệ web - Bài 11: Data access (02)

  Tập các đối tượng hỗ trợ lập trình tương tác CSDL » Các đối tượng: DataSet, DataTable, DataView » Các đối tượng kết nối: SqlConnection, SqlCommand » Kết nối hầu hết CSDL hiện hành » Dùng chung mọi loại CSDL » Thống nhất cách sử dụng, tương tác

  pdf18 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Công nghệ web - Bài 10: Data accessCông nghệ web - Bài 10: Data access

  DataControl: Các Servercontrols phục vụ tương tác CSDL » Tương tác: Kết nối/Đọc/Ghi dữ liệu, hiển thị kết quả  Kết nối/đọc/ghi: SQLDataSource, LinQDataSrource  Đối tượng chung: SqlCommand, DataAdapter, DataTable  Hiển thị: Repeater, GridView, DetaileView, FormView  Hỗ trợ: QueryExtender, Datapager » CSDL: SQLserver, Oracle, mySQL, DB2,...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Công nghệ web - Bài 9: Server objectCông nghệ web - Bài 9: Server object

  Biến trạng thái: giá trị được lưu trữ trong bộ nhớ » Mỗi biến thể hiện dạng: key => value » Phân loại  Client Side: View State, Hidden Field, Cookies, Control State  Server Side : Session, Application, Caching, Database Chú ý: Mỗi đối tượng có một timeout riêng Timeout là khoảng thời gian quy định hoạt động nếu không có tương tác từ giữa S...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Công nghệ web - Bài 08: Làm việc với ControlsCông nghệ web - Bài 08: Làm việc với Controls

  Server Control: một giao diện cụ thể (thiết kế) » Kế thừa từ đối tượng Control (System.Web.UI.Control) » Cho phép thiết kế giao diện tương tác người dùng » Hỗ trợ thiết kế theo Template » Hỗ trợ lập trình sự kiện trên các control » Nhiều control hỗ trợ yêu cầu cụ thể » Khi dịch trả về: thẻ/tập thẻ HTML

  pdf15 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Công nghệ web - Bài 07: Ứng dụng ASP. NETCông nghệ web - Bài 07: Ứng dụng ASP. NET

  Giới thiệu về ASP.NET » Mô hình phát triển trong ASP.NET » Webpage trong ASP.NET » Cú pháp ASP.NET » Đối tượng trong ASP.NET

  pdf20 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 1

 • Công nghệ web - Bài 06: Thiết kế giao diện WebCông nghệ web - Bài 06: Thiết kế giao diện Web

  Nội dung quyết định tính sống còn ứng dụng » Chức năng: Thể hiện dịch vụ cung cấp cho người sử dụng » Giao diện: Thể hiện các bố trí (trình bày nội dung)  Hiển thị đúng các thông tin hiện có ?  Hiển thị như nhau trên tất cả trình duyệt?  Hiển thị phải rõ ràng, dễ nhìn, dễ quan sát (khoa học)

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 1

 • Công nghệ web - Bài 5: Làm việc với jQueryCông nghệ web - Bài 5: Làm việc với jQuery

  jQuery (Write less done more) » Cơ bản về cú pháp » Thư viện mã nguồn với jQuery » Hiệu ứng website với jQuery

  pdf11 trang | Chia sẻ: thuychi16 | Ngày: 24/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0