• Bài giảng Mẫu thiết kế - Chương 7: Các mẫu thiết kế phục vụ khởi tạo đối tượng (Creational Patterns)Bài giảng Mẫu thiết kế - Chương 7: Các mẫu thiết kế phục vụ khởi tạo đối tượng (Creational Patterns)

  7.1 Tổng quát về nhóm mẫu “Creational”  Đối tượng thường chứa nhiều thuộc tính dữ liệu và nhiều tham khảo đến các đối tượng khác. Đoạn code khởi tạo giá trị cho các thuộc tính và tham khảo này phụ thuộc hoàn toàn vào sự hiện thực cụ thể của đối tượng. Chúng ta cần tách đoạn code này khỏi code của client sử dụng đối tượng.  Thường client muố...

  pdf30 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Mẫu thiết kế - Chương 6: Các mẫu thiết kế phục vụ tổ chức cấu trúc các đối tượng (Structural Patterns)Bài giảng Mẫu thiết kế - Chương 6: Các mẫu thiết kế phục vụ tổ chức cấu trúc các đối tượng (Structural Patterns)

  6.1 Tổng quát về mẫu thiết kế HĐT  Trong việc phát triển 1 phần mềm, ta thường thực hiện các hoạt động chức năng sau đây : 1. Nắm bắt yêu cầu phần mềm 2. Phân tích từng chức năng 3. Thiết kế 4. Hiện thực (hay viết code) 6. Kiểm thử  Các hoạt động trên có mối quan hệ phụ thuộc nhau, cụ thể kết quả của bước i là dữ liệu đầu vào của bước th...

  pdf62 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Mẫu thiết kế - Chương 5: Các mẫu kiến trúc phần mềm phổ dụngBài giảng Mẫu thiết kế - Chương 5: Các mẫu kiến trúc phần mềm phổ dụng

  5.2 Đặc tả kiến trúc của hệ thống phần mềm  Kiến trúc phần mềm cho thấy cấu trúc tổng quát, vĩ mô của phần mềm.  Kiến trúc phần mềm bao gồm các phần tử sau :  các thành phần : định nghĩa địa điểm tính toán, thí dụ filter, database, object, ADT.  các mối nối (Connector) : làm trung gian cho tương tác giữa các thành phần. gọi thủ tục, pipe...

  pdf68 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Mẫu thiết kế - Chương 4: Vòng đời đối tượng và sự tương tác giữa chúngBài giảng Mẫu thiết kế - Chương 4: Vòng đời đối tượng và sự tương tác giữa chúng

  4.1 Quản lý đời sống đối tượng - Hàm Constructor  Class mô hình các đối tượng cùng loại mà phần mềm dùng. Lúc lập trình, ta chỉ đặc tả class, đối tượng chưa có. Khi ứng dụng chạy, tại thời điểm cần thiết, phần mềm sẽ phải tạo tường minh đối tượng bằng lệnh new : Rectangle objRec = new Rectangle(); //tạo đối tượng  Trạng thái của đối tượng l...

  pdf21 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Mẫu thiết kế - Chương 3: Interface & Class trong C#Bài giảng Mẫu thiết kế - Chương 3: Interface & Class trong C#

  3.1 Tổng quát về phát biểu class của C# Ngôn ngữ C# (hay bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào khác) cung cấp cho người lập trình nhiều phát biểu (statement) khác nhau, trong đó phát biểu class để đặc tả chi tiết hiện thực từng loại đối tượng cấu thành phần mềm là phát biểu quan trọng nhất. Sau đây là 1 template của 1 class C# : class MyClass : BaseC...

  pdf24 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Mẫu thiết kế - Chương 2: Cấu trúc phần mềm hướng đối tượngBài giảng Mẫu thiết kế - Chương 2: Cấu trúc phần mềm hướng đối tượng

  2.1 Sự phát triển trong cấu trúc tổ chức phần mềm  Nếu phân tích kỹ hơn, ta thấy trong danh sách các lệnh của chương trình có hiện tượng sau : đoạn lệnh giải quyết vần về nhỏ hơn nào đó xuất hiện nhiều lần vì chương trình cần thực hiện nó nhiều lần.  Ta viết đoạn lệnh này 1 lần, gán cho nó 1 tên nhận dạng. Ta gọi nó là chương trình con. ...

  pdf28 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Mẫu thiết kế - Chương 1: Tổng quan về phát triển phần mềmBài giảng Mẫu thiết kế - Chương 1: Tổng quan về phát triển phần mềm

  I. Máy tính số và công dụng  Các thiết bị cụ thể hóa : Con người thông minh hơn các ₫ộng vật khác nhiều. Ta ₫ã chế tạo ngày càng nhiều công cụ, thiết bị ₫ể hỗ trợ mình trong hoạt ₫ộng. Trong giai ₫oạn dài ban ₫ầu, ta chế tạo theo hướng cụ thể hóa, nghĩa là mỗi công cụ, thiết bị chỉ thực hiện ₫ược 1 vài công việc cụ thể nào ₫ó. Thí dụ, cây chổ...

  pdf46 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Giới thiệu môn học - Nguyễn Thanh SơnBài giảng Kiến trúc máy tính - Giới thiệu môn học - Nguyễn Thanh Sơn

  Tóm tắt Nội dung môn học  Là môn học cơ sở ngành máy tính, giảng dạy cho cả chuyên ngành KTMT lẫn KHMT  Cung cấp các kiến thức cơ bản về nguyên lý hoạt động và tổ chức ở các máy tính số  Vấn đề đánh giá hiệu suất  Kiến trúc tập lệnh  Tính toán số học  Đường đi dữ liệu và tín hiệu điều khiển  Hệ thống bộ nhớ  Giao tiếp với ngoại vi...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương: What is Computer? - Nguyễn Thanh SơnBài giảng Kiến trúc máy tính - Chương: What is Computer? - Nguyễn Thanh Sơn

  Typical Attributes  The instruction set (instruction types and operations)  Basic data representation methods  I/O mechanisms  The basic units in the CPU  Functions of the major components  Instruction execution  Memory organization (memory addressing techniques)  The ways in which the basic components are interconnected Course ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 7: Đa lõi, Đa xử lý và Máy tính cụmBài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 7: Đa lõi, Đa xử lý và Máy tính cụm

  Phần cứng & Phần mềm  Phần cứng  Đơn xử lý (serial): e.g., Pentium 4  Song song (parallel): e.g., quad-core Xeon e5345  Phần mềm  Tuần tự (sequential): ví dụ Nhân ma trận  Đồng thời (concurrent): ví dụ Hệ điều hành (OS)  Phần mềm tuần tự/đồng thời có thể đều chạy được trên phần đơn/song song  Thách thức: sử dụng phần cứng hiệu q...

  pdf31 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/06/2021 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0