• Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 7: Chính sách tiền tệBài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 7: Chính sách tiền tệ

  I. Hệ thống ngân hàng Việt Nam  Trước năm 1988 (mô hình 1 cấp)  Ngân hàng Nhà nước  Ba ngân hàng chuyên doanh Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Ngân hàng Ngoại thương Quĩ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa  3 Ngân hàng chuyên doanh ko có chức năng độc lập

  pdf49 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 6: Chính sách tài khoáBài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 6: Chính sách tài khoá

  I. Một số khái niệm  CSTK là chính sách điều chỉnh tổng mức hoạt động của nền kinh tế thông qua chính sách chi tiêu của chính phủ và thuế (G và T)  NSNN là toàn bộ các khoản thu chi của nhà nước trong dự toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của n...

  pdf61 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Mở đầu – Giới thiệu môn họcBài giảng Kinh tế lượng - Mở đầu – Giới thiệu môn học

  Cơ sở hình thành và sơ lược phát triển - Hoạt động nghiên cứu kinh tế  Quy luật kinh tế khách quan - Loại hình nghiên cứu kinh tế:  Nghiên cứu kinh tế ĐỊNH TÍNH  Nghiên cứu kinh tế ĐỊNH LƯỢNG • MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ • KINH TẾ LƯỢNG • Thống kê kinh tế

  pdf24 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương VII – Tự tương quan (Autocorrelation)Bài giảng Kinh tế lượng - Chương VII – Tự tương quan (Autocorrelation)

  Chương VII – Tự tương quan 1. Bản chất hiện tượng tự tương quan: (*) Bản chất: Là hiện tượng tồn tại tương quan tuyến tính giữa các thành phần của 1 chuỗi quan sát theo thời gian hoặc không gian (*) Trong mô hình KTL, khuyết tật Tự tương quan được định nghĩa là:

  pdf18 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương VI – Phương sai sai số thay đổi (Heteroskedasticity)Bài giảng Kinh tế lượng - Chương VI – Phương sai sai số thay đổi (Heteroskedasticity)

  Chương VI – Phương sai sai số thay đổi 1. Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi 2. Hậu quả 3. Phát hiện 4. Khắc phục

  pdf21 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương V – Đa cộng tuyếnBài giảng Kinh tế lượng - Chương V – Đa cộng tuyến

  1. Đa cộng tuyến – bản chất và nguyên nhân Giả thiết OLS: Các biến độc lập không có tương quan tuyến tính với nhau. Giả thiết bị vi phạm -> khuyết tật Đa cộng tuyến (*) Nguyên nhân: - Mô hình có các biến không cần thiết hoặc có thông tin trùng lặp (bài tập 5.4: hồi qui lượng bán của 1 hãng phụ thuộc vào giá và lượng bán của hãng cạnh tranh, ) ...

  pdf16 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương IV – Hồi qui với biến giảBài giảng Kinh tế lượng - Chương IV – Hồi qui với biến giả

  1. Biến định tính – Kỹ thuật biến giả: 1.1. Biến định tính (Qualitative variables): - Ví dụ: Chi tiêu  Thu nhập, Số người của hộ và Khu vực sống (TT/NT), Giới tính chủ hộ, Lượng cầu  Giá, Giá hàng hóa liên quan và Xuất xứ sản phẩm, Thị trường, Chính sách khuyến mại, Sản lượng  Vốn, Lao động và Loại hình DN, Dây chuyền sản xuất, - Khái ...

  pdf26 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương III – Mô hình hồi qui bộiBài giảng Kinh tế lượng - Chương III – Mô hình hồi qui bội

  1. Xây dựng mô hình 2. Ước lượng SRF 3. Các giả thiết cơ bản của phương pháp OLS 4. Độ chính xác của các ước lượng 5. Phân tích hồi qui 6. Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi qui 7. Kiểm định thu hẹp (mở rộng) hồi quy 8. Dự báo 9. Một số dạng hàm trong kinh tế

  pdf33 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyếtBài giảng Kinh tế lượng - Chương II – Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết

  1. Ước lượng SRF 2. Các giả thiết cơ bản của phương pháp OLS 3. Độ chính xác của các ước lượng 4. Phân tích hồi qui 5. Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi qui 6. Báo cáo OLS của phần mềm EVIEWS 7. Dự báo

  pdf33 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế học - Chương 9 Hội nhập kinh tế quốc tếBài giảng Kinh tế học - Chương 9 Hội nhập kinh tế quốc tế

  Toàn cầu hoá KT Các quốc gia trên thế giới gắn bó với nhau về mặt kinh tế Các quốc gia tận dụng lợi thế của nhau để phát triển nhanh hơn Hội nhập kinh tế thế giới là tất yếu Trên cơ sở Phân công lao động quốc tế Các quy tắc chung thống nhất toàn cầu

  pdf35 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0