• Chương 9 Chữ ký sốChương 9 Chữ ký số

  Chúng ta có thể hiểu nôm na về chữ ký số điện tử như sau: là những thông tin đi kèm với dữ liệu nhằm xác định chủ của người gởi nó. Chữ ký số điện tử bao gồm 3 thành phần: thuật toán tạo ra khóa, hàm tạo chữ ký và hàm kiểm tra chữ ký. Hàm tạo ra chữ ký là hàm tính toán chữ ký trên cơ sở khóa mật và dữ liệu cần ký. Hàm kiểm tra chữ ký là hàm kiểm...

  doc16 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Chương 9 – Lập trình hướng đối tượng trong C#Chương 9 – Lập trình hướng đối tượng trong C#

  Cơ sở của lập trình hướng đối tượng gắn liền với sự ra đời và định nghĩa về lớp và đối tượng . Lập trình hướng đối tượng là tư tưởng lập trình trong đó dữ liệu ( data ) và hàm ( functions ) được đóng gói trong các lớp Một đối tượng là một thể hiện ( instance ) của lớp có các thành phần dữ liệu riêng của nó . Các đối tượng là thể hiện của cùng ...

  ppt130 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Chương 7- Lập trình đồ họaChương 7- Lập trình đồ họa

  • Event : Tín hiệu nhận biết có sự thay đổi trạng thái. • Nguồn phát sinh event: Hệ thống, user, event khác. • Có 2 mức sự kiện : low-level events (không do user kích họat), semantic-level events (event do user kích hoạt) • Có 4 loại semantic-level events: trong gói java.awt.event: ActionEvent, AdjustmentEvent, ItemEvent, TextEvent.

  pdf15 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Chương 8: Truyền số liệu cho hàmChương 8: Truyền số liệu cho hàm

  - Ví dụ : ta muốn viết một chương trình có tên là Hello.că hello.exe khi chạy trên MS-DOS ta nhập các đối số vào chương trình. Ví dụ : c:> Tom and Jerry ( enter) máy sẽ in ra câu : Chào Tom and Jerry.

  docx4 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Chương 8 Mật mã khóa công khaiChương 8 Mật mã khóa công khai

  Trong chương trước chúng ta đã tìm hiểu về mật mã đối xứng. Chúng ta rõ rằng các bên tham gia cần có một khóa mật để mã hóa và giải mã. Điều này đồng nghĩa với việc trao đổi khóa mật qua kênh. Việc giữ bí mật khóa mật đồng nghĩa với việc giữ mật thông tin. Nên việc trao đổi khóa chỉ diễn ra trên kênh mật thì mới đảm bảo được, thế nhưng việc trao đổ...

  doc14 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Chương 8 . Files và StreamsChương 8 . Files và Streams

  Cung cấp khả năng khởi tạo, đọc, viết và khả năng cập nhật File. Hiểu được luồng thông tin (Stream) trong C#. Có thể sử dụng lớp File và thư mục. Có thể sử dụng được các lớp FileStream và lớp BinaryFormatter để đọc và viết các đối tượng vào trong các File. Nắm vững việc xử lý các File truy xuất tuần tự và File truy xuất ngẫu nhiên.

  ppt105 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Chương 6 Lập trình Menu với AWTChương 6 Lập trình Menu với AWT

  • Gói java.awt chứa các lớp giúp tạo ra GUI. • Gói java.awt.event chứa các lớp về Event Object, chứa các EventListener interfaces. • Object Status- Trạng thái : Tập trị thuộc tính của đối tượng. • Event: Tình huống có1 đối tượng bị đổi trạng thái. • Event object:Đối tượng được phát sinh động khi 1 object bị thay đổi trạng thái. • Event s...

  pdf15 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Bài 8. Kế thừaBài 8. Kế thừa

  Kế thừa (Inherit, Derive) „ Tái sử dụng mã nguồn (Reusability) Tạo lớp mới bằng cách phát triển lớp đã có. Lớp mới kế thừa những gì đã có trong lớp cũ và phát triển những tính năng mới. „ Lớp cũ: Lớp cha (parent, superclass) Lớp cơ sở(base class) „ Lớp mới: Lớp con (child, subclass) Lớp dẫn xuất (derived class)

  pdf13 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Cây nhị phân tìm kiếm (Binary Searching Tree)Cây nhị phân tìm kiếm (Binary Searching Tree)

  Cây nhị phân tìm kiếm là cây nhị phân trong đó tại mỗi nút, khoá của nút đang xét lớn hơn khóa của tất cả các nút thuộc cây con trái và nhỏ hơn khoá của tất các nút thuộc cây con phải.  Cấu trúc dữ liệu của cây nhị phân tìm kiếm là cấu trúc dữ liệu biểu diễn cây nhị phân nói chung.

  pdf42 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Bài 8 (6 tiết): Cây (TREE)Bài 8 (6 tiết): Cây (TREE)

  * Định nghĩa: Cây là một tập hợp hữu hạn các nút, trong đó có một nút đặc biệt gọi là gốc (Root). Giữa các nút có một quan hệ phân cấp gọi là quan hệ cha con. * Một cây không có nút nào gọi là cây rỗng (Null tree). * Các ví dụ về cây:

  pdf41 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 30/03/2015 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0