• Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp - Chương 3: Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp

  Chi phí SXKD là biểu hiện bằng tiền của các loại vật tư đã tiêu hao, hao mòn máy móc, thiết bị, tiền lương và các khoản chi phí khác phát sinh trong quá trình sản xuất, bán hàng của DN trong một thời kì nhất định.

  ppt84 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (tiếp)Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (tiếp)

  Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

  ppt39 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp

  Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

  ppt39 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Môn học: Quản trị tài chính cơ bản (tài chính doanh nghiệp)Bài giảng Môn học: Quản trị tài chính cơ bản (tài chính doanh nghiệp)

  Nộ i dung chính củ a quả n trị tà i chính: 1. Phân tích bá o cá o tà i chính 2. Hoạ ch định tà i chính ngắ n hạ n và dà i hạ n 3. Thẩ mđịnh dựá n đầ u tư 4. Quả n trị vố n lưu độ ng

  pdf67 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Lập Dự toán ngân sáchLập Dự toán ngân sách

  Sau khi học xong chương này, người học có thể: –Giải thích được vai trò của công việc lập dự toán ngân sách của doanh nghiệp. –Triển khai việc lập dựtoán tổng thểcủa một doanh nghiệp. –Nhận thức các vấn đềcần chú ý nhằm bảo đảm sựthành công của dựtoán ngân sách

  pdf30 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Phân tích quan hệchi phí – Sản lượng – Lợi nhuậnPhân tích quan hệchi phí – Sản lượng – Lợi nhuận

  Sau khi học xong chương này, người học có thể: –Giải thích được khái niệm sốdư đảm phí và lập BCKQHĐKD theo sốdư đảm phí – Trình bày quan hệgiữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận (CVP) –Vận dụng quan hệCVP vào các bài toán quản trị. –Giải thích các hạn chếcủa việc phân tích CVP

  pdf18 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Chi phí và phân loại chi phíChi phí và phân loại chi phí

  Sau khi học xong chương này, người học có thể: –Giải thích được ảnh hưởng của chi phí đến hoạt động của doanh nghiệp – Trình bày ảnh hưởng của các cách phân loại chi phí khác nhau tác động đến quyết định. – Phân biệt được các loại chi phí khác nhau đứng dưới những góc nhìn khác nhau; đặc biệt là theo cách thức ứng xửcủa chi phí

  pdf17 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phân tích tài chính - Nguyễn Thục AnhBài giảng Phân tích tài chính - Nguyễn Thục Anh

  Sử dụng BCTC và các thông tin khác để đánh giá tình hình/hoạt động tài chính trong quá khứ, hiện tại và tương lai, phục vụ các quyết định đầu tư, tín dụng v.v. Ví dụ: Đánh giá cơ hội đầu tư để đưa vào danh mục Đánh giá hoạt động của công ty con/công ty thành viên Đánh giá mức độ tín nhiệm/rủi ro của dự án vay vốn. Quyết định cấp tín dụng cho k...

  pptx43 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Lý thuyết cơ cấu vốnLý thuyết cơ cấu vốn

  Doanh nghiệp sử dụng tài sản của mình để tạo ra ngân lưu. Ngân lưu tự do được định nghĩa là ngân lưu ròng của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi tất cả các khoản chi phí bao gồm cả chi phí đầu tư. • Khi doanh nghiệp huy động vốn hoàn toàn bằng vốn cổ phần (hay vốn chủ sở hữu), toàn bộ ngân lưu tự do thuộc về cổ đông (hay chủ sở hữu) của doanh ng...

  pdf29 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Tài chính doanh nghiệp - Chương 8: Quản trị vốn lưu độngTài chính doanh nghiệp - Chương 8: Quản trị vốn lưu động

  Vốn lưu động (Gross working capital) – Tổng tài sản ngắn hạn.  Vốn lưu động thuần (Net working capital)– Tài sản ngắn hạn trừ nợ ngắn hạn không trả lãi.  Chính sách vốn lưu động –Quyết định mức độ nắm giữ mỗi loại tài sản lưu động, và tài trợ cho những tài sản này như thế nào.  Quản trị vốn lưu động –kiểm soát tiền mặt, hàng tồn kho...

  pdf83 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 14/03/2016 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0