• Bài giảng Fundamentals of cost accounting - Chapter 1: Cost Accounting: Information for Decision MakingBài giảng Fundamentals of cost accounting - Chapter 1: Cost Accounting: Information for Decision Making

  LO 1-1 Describe the way managers use accounting information to create value in organizations. LO 1-2 Distinguish between the uses and users of cost accounting and financial accounting information. LO 1-3 Explain how cost accounting information is used for decision making and performance evaluation in organizations. LO 1-4 Identify curren...

  ppt39 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 19/07/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trịHệ thống câu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị

  1. Kế toán quản trị cung cấp thông tin chủ yếu cho nhà quản trị trong việc: a. Lập kế hoạch b. Tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá. c. Ra quyết định. *d. Tất cả các câu trên đều đúng. 2. Kế toán quản trị áp dụng chủ yếu ở các tổ chức nào dưới đây *a. Tổ chức với mục tiêu lợi nhuận. b. Các cơ quan quản lý chức năng. c. Các tổ chức nhân đạ...

  doc12 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 19/07/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề 5: Thuế thu nhập cá nhânChuyên đề 5: Thuế thu nhập cá nhân

  - PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG; - PHẦN II: THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ THU NHẬP TỪ KINH DOANH; - PHẦN III: THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG; - PHẦN IV: THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ CÁC KHOẢN THU NHẬP CHỊU THUẾ KHÁC; - PHẦN V: THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN ...

  ppt123 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 19/07/2019 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề 4: Thuế thu nhập doanh nghiệpChuyên đề 4: Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Thu nhập? Tổng giá trị mà chủ thể nào đó nhận được thông qua quá trình phân phối, trong một khoảng thời gian nhất định. Yếu tố chi phối thu nhập - Mức độ phát triển kinh tế quốc gia - Cơ chế phân phối - Yếu tố xã hội, yếu tố khác Tiệu thức phân chia thu nhập (chủ thể, lao động, tài sản, lãnh thổ )

  ppt33 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 19/07/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề 3: Thuế tiêu thụ đặc biệtChuyên đề 3: Thuế tiêu thụ đặc biệt

  Nội dung chủ yếu Đối tượng chịu thuế Đối tượng không chịu thuế Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) Giá tính thuế Miễn, giảm thuế Điều khoản thi hành

  ppt20 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 19/07/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề 2: Thuế giá trị gia tăngChuyên đề 2: Thuế giá trị gia tăng

  Thuế tiêu dùng là gì? Đặc điểm thuế tiêu dùng - Là thuế gián thu - Tác động nhay cảm đến giá - Mang tính luỹ thoái - Có nguồn thu ổn định Phương pháp đánh thuế - Theo tính chất (thuế thông thường, đặc biệt) - Theo giai đoạn (một giai đoạn, nhiều giai đoạn)

  ppt20 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 19/07/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Chuyên đề 1: Tổng quan hệ thống thuế Việt NamChuyên đề 1: Tổng quan hệ thống thuế Việt Nam

  “Nghệ thuật đánh thuế giống như vặt lông ngỗng sao cho thu được nhiều lông nhất nhưng gây ra ít tiếng kêu nhất” Trong đời có hai thứ mà bạn không thể tránh: chết và thuế. Có những người cho rằng thuế còn tệ hơn chết. Tại sao chúng ta phải đóng thuế? "Thuế là cái giá ta phải trả cho một xã hội văn minh".

  ppt12 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 19/07/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản - Chương 6: Báo cáo kiểm toánBài giảng Kiểm toán căn bản - Chương 6: Báo cáo kiểm toán

  Nội dung Khái niệm và vai trò của báo cáo kiểm toán (BCKT) Các yếu tố của BCKT Các loại ý kiến trên BCKT

  pptx33 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 19/07/2019 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản - Chương 5: Bằng chứng kiểm toánBài giảng Kiểm toán căn bản - Chương 5: Bằng chứng kiểm toán

  Nội dung Khái niệm bằng chứng kiểm toán Yêu cầu của bằng chứng kiểm toán Các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán Một số bằng chứng kiểm toán đặc biệt

  pptx21 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 19/07/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toánBài giảng Kiểm toán căn bản - Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán

  Khái niệm: “Trọng yếu là thuật ngữ dùng để thể hiện tầm quan trọng của một thông tin (một số liệu kế toán) trong báo cáo tài chính. Thông tin được coi là trọng yếu có nghĩa là nếu thiếu thông tin đó hoặc thiếu tính chính xác của thông tin đó sẽ ảnh hưởng đến các quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính”. (VSA 320)

  pptx39 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 19/07/2019 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0