• Bài giảng Chương III: Lãi suấtBài giảng Chương III: Lãi suất

  I. Các quan điểm về lãi suất II. Vai trò của lãi suất III. Một số phân biệt về lãi suất IV. Một số loại lãi suất cơ bản và cách đo lường V. Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất VI. Chính sách lãi suất

  pptx44 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 126 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏBài giảng Tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Sàng lọc sơ bộ Xác định lý do đi vay Ước tính nhu cầu tài chính trong chu kỳ hoạt động Xem tài liệu về tình huống cụ thể về Công ty Carie Loh Pte và trả lời 4 câu hỏi

  ppt43 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Các đặc tính tài chính đặc thù của doanh nghiệp vừa và nhỏBài giảng Các đặc tính tài chính đặc thù của doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Không thể xác định chỉ tiêu tài chính lý tưởng cho một tình huống đã xác định trước rủi ro vì sự an tòan của các khỏan vay phụ thuộc rất lớn vào : Chất lượng của Ban điều hành doanh nghiệp Và khả năng lãnh đạo của người giám đốc chi nhánh họăc trưởng phòng quan hệ khách hàng chịu trách nhiệm quản lý khỏan vay. Thường thì Ban Giám Đốc ngân hàng ...

  ppt40 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0

 • Thuế nhà nước - Chương 4: Thuế giá trị gia tăngThuế nhà nước - Chương 4: Thuế giá trị gia tăng

  Khái niệm: Thuế giá trị gia tăng là loại thuế gián thu tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ khâu sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. 4.1.2 Mục đích: Thu ngân sách Nhà nước. Tránh thuế chồng chéo lên thuế. Thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của người tiêu dùng đối với nhà nước.

  ppt45 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0

 • Thuế nhà nước - Chương 4: Thuế thu nhập cá nhânThuế nhà nước - Chương 4: Thuế thu nhập cá nhân

  Khái niệm: KN: - Thuế TN đối với người có TN cao (gọi tắt là thuế TNCN) - Là loại thuế trực thu, thu trực tiếp trên TN của người LĐ. Mđích: + Huy động nguồn thu cho NS + Thực hiện công bằng xã hội.

  ppt25 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 4: Thuế giá trị gia tăngKế toán kiểm toán - Chương 4: Thuế giá trị gia tăng

  Khái niệm: Là loại thuế gián thu, tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ khâu sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Ưu điểm của thuế GTGT : So với thuế doanh thu thì không trùng lắp Chỉ tính phần giá trị tăng thêm, không tính vào giá vốn Khuyến khích xuất khẩu hàng hóa ...

  pdf33 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ cho thuê tài chính (tiếp)Bài giảng Nghiệp vụ cho thuê tài chính (tiếp)

  Khái niệm Cho thuê tài chính là nghiệp vụ tín dụng trung-dài hạn mà trong đó, Công ty cho thuê mua tài sản theo yêu cầu của người đi thuê, cho người đi thuê sử dụng trong một thời gian nhất định kèm theo một quyền lựa chọn của người đi thuê khi kết thúc hợp đồng: o Được mua tài sản cho thuê theo giá cả được ấn định, o Hoặc tiếp tục thuê; o ...

  pdf32 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chương 4: Đối tượng kiểm toánKế toán kiểm toán - Chương 4: Đối tượng kiểm toán

  Khái quát chung về đối tượng kiểm toán và khách thể kiểm toán  Các yếu tố cấu thành đối tượng kiểm toán

  pdf13 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Đánh giá rủi ro tín dụng và nghiệp vu ngân hàng dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏBài giảng Đánh giá rủi ro tín dụng và nghiệp vu ngân hàng dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Nội dung chương trình học Tổng quan về Quy trình Đánh giá Tín dụng Ngân hàng dành cho DNVVN Các nguyên tắc cho vay hiệu quả Đặc điểm của các DNVVN Quy trình Đánh giá tín dụng Phân tích ban đầu Xác định nhu cầu cấp vốn trong chu kỳ hoạt động kinh doanh Phân tích nguồn hoàn trả vốn vay Đánh giá rủi ro kinh doanh và rủi ro ngành Phân tích b...

  ppt101 trang | Chia sẻ: nyanko | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0

 • Kế toán kiểm toán - Chuong 4: Kế toán nghiệp vụ tín dụngKế toán kiểm toán - Chuong 4: Kế toán nghiệp vụ tín dụng

  Phaân bieät caùc phöông thöùc cho vay cuûa NH Nguyeân taéc vaø baùo caùo keá toaùn aùp duïng trong nghieäp vuï tín duïng Naém ñöôïc phöông phaùp keá toaùn ñoái vôùi phöông thöùc cho vay 2 vay 1. Toång quan veà nghieäp vuï tín duïng ngaân haøng 2. Ke

  pdf53 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Ngày: 15/03/2016 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0