• Bài giảng Kiểm toán căn bản - Chương 3: Hệ thống kiểm soát nội bộBài giảng Kiểm toán căn bản - Chương 3: Hệ thống kiểm soát nội bộ

  Định nghĩa và các bộ phận hợp thành hệ thống KSNB Những hạn chế vốn có của hệ thống KSNB Mục đích nghiên cứu KSNB của KTV

  pptx24 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 19/07/2019 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản - Chương 2: Môi trường kiểm toánBài giảng Kiểm toán căn bản - Chương 2: Môi trường kiểm toán

  Phục vụ lợi ích của xã hội Lấy lợi ích của đông đảo người sử dụng làm mục tiêu và mục đích hoạt động. Xem việc phục vụ xã hội còn quan trọng hơn cả nhiệm vụ đối với khách hàng mặc dù KH là người trả phí kiểm toán.

  pptx28 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kiểm toán căn bản - Chương 1: Tổng quan về kiểm toánBài giảng Kiểm toán căn bản - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán

  Lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán Định nghĩa kiểm toán Phân loại kiểm toán Vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế Kiểm toán viên, tổ chức kiểm toán và hiệp hội nghề nghiệp Quy trình kiểm toán

  pptx27 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 8: Hệ thống Báo cáo tài chínhBài giảng Chương 8: Hệ thống Báo cáo tài chính

  Mục tiêu  Giải thích định dạng và các thông tin trên BCTC  Giải thích kết cấu và thông tin trên Bảng cân đối kế toán  Giải thích kết cấu và thông tin trên BCKQHĐKD  Đánh giá mối quan hệ giữa BCĐKT và BCKQHĐKD  Giải thích kết cấu và thông tin trên BCLCTT  Giải thích kết cấu và thông tin trên thuyết minh BCTC

  pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 7 Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanhBài giảng Chương 7 Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh

  Mục đích  Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể:  Trình bày những vấn đề cơ bản liên quan đến doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh, bao gồm khái niệm, ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính.  Nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong việc xử lý các giao dịch liên quan đến doanh thu, chi phí và ...

  pdf21 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 6 Kế toán vốn chủ sở hữuBài giảng Chương 6 Kế toán vốn chủ sở hữu

  Mục đích • Học xong chương này, người học có thể: • Giải thích được sự khác nhau về nguồn vốn hoạt động của các loại hình doanh nghiệp • Nắm được các yếu tố cấu thành nên vốn chủ sở hữu và phạm vi sử dụng nguồn vốn • Vận dụng hệ thống tài khoản để ghi chép được các nghiệp vụ tăng giảm vốn chủ sở hữu • Ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính

  pdf18 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 5 Kế toán nợ phải trảBài giảng Chương 5 Kế toán nợ phải trả

  Nội dung – Khái niệm, ghi nhận, đánh giá nợ phải trả – Vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến nợ phải trả. – Trình bày thông tin nợ phải trả trên BCTC – Ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính

  pdf16 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 4 Tài sản cố địnhBài giảng Chương 4 Tài sản cố định

  Mục tiêu học tập 1• Giải thích được những yêu cầu cơ bản của kế toán liên quan đến tài sản cố định 2• Vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến tài sản cố định 3• Ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính Sau khi nghiên cứu xong chủ đề này, người học có thể:

  pdf24 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 1 Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt NamBài giảng Chương 1 Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam

  Mục tiêu học tập Sau khi nghiên cứu xong nội dung này, người học có thể:  Trình bày vai trò của thông tin kế toán tài chính trong việc đưa ra quyết định.  Giải thích những nguyên tắc cơ bản trong việc trình bày báo cáo tài chính.  Giới thiệu những nội dung cơ bản của hệ thống kế toán Việt Nam.  Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán một các ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Chương 3 Kế toán hàng tồn khoBài giảng Chương 3 Kế toán hàng tồn kho

  Mục đích Sau khi nghiên cứu xong nội dung này, người học có thể: • Giải thích được những khái niệm, nguyên tắc cơ bản của hàng tồn kho và trình bày thông tin hàng tồn kho trên BCTC. • Nhận diện và xử lý các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho trên hệ thống tài khoản kế toán. • Ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính

  pdf19 trang | Chia sẻ: nguyenlinh90 | Ngày: 18/07/2019 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0