• Bài giảng Kinh tế lượng - Mở đầu Khái quát về kinh tế lượngBài giảng Kinh tế lượng - Mở đầu Khái quát về kinh tế lượng

  “Kinh tế lượng” được dịch từ thuật ngữ “Econometrics”- Ragnar Frisch sử dụng đầu tiên vào khoảng năm 1930. Kinh tế lượng là một công cụ kết hợp giữa lý thuyết kinh tế hiện đại, thống kê toán và máy tính nhằm định lượng (đo lường) các mối quan hệ kinh tế, từ đó dự báo diễn biến các hiện tượng kinh tế và phân tích các chính sách kinh tế.

  ppt13 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 6: Mô hình IS – LMBài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 6: Mô hình IS – LM

  I. Thị trường hàng hóa và đường IS 1. Khái niệm 2. Sự hình thành đường IS 3. Phương trình đường IS 4. Sự dịch chuyển của đường IS1. Khái niệm  Đường IS (Investment equals Saving) là tập hợp các phối hợp khác nhau giữa lãi suất và sản lượng mà tại đó thị trường hàng hóa cân bằng (Y = AD)  Đường IS phản ánh tác động của lãi suất đến sản lượng...

  pdf24 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 5: Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệBài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 5: Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ

  I. Tiền tệ và hoạt động của ngân hàng 1. Tiền tệ 2. Hoạt động của ngân hàng 3. Số nhân tiền tệ kM1. Tiền tệ a. Khái niệm b. Các hình thái của tiền c. Chức năng của tiền d. Khối tiền tệ

  pdf28 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 1 Khái quát kinh tế vĩ môBài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 1 Khái quát kinh tế vĩ mô

  Nội dung Sau khi học xong chương 1, SV sẽ nắm được các kiến thức sau: Các khái niệm cơ bản trong Kinh tế vĩ mô Mục tiêu & các công cụ điều hành kinh tế vĩ mô Tổng cung & Tổng cầu

  pdf32 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 9 Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hìnhBài giảng Kinh tế lượng - Chương 9 Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình

  I. Các thuộc tính của một mô hình tốt Tính tiết kiệm Tính đồng nhất Tính thích hợp Tính bền vững về mặt lý thuyết Có khả năng dự báo tốt

  ppt12 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương VIII Tự tương quanBài giảng Kinh tế lượng - Chương VIII Tự tương quan

  I. Bản chất và nguyên nhân của tự tương quan Tự tương quan: Là sự tương quan giữa các thành phần của chuỗi các quan sát theo thời gian hay không gian. Nếu có tự tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên thì : Cov(Ui, Uj) # 0 (i # j)

  ppt15 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương VII Phương sai thay đổiBài giảng Kinh tế lượng - Chương VII Phương sai thay đổi

  I. Bản chất và nguyên nhân phương sai thay đổi Bản chất : Phương sai có điều kiện của Ui không giống nhau ở mọi quan sát. Nguyên nhân : - Do bản chất của các mối quan hệ trong kinh tế chứa đựng hiện tượng này. Do kỹ thuật thu thập số liệu được cải tiến, sai lầm phạm phải càng ít hơn. Do con người học được hành vi trong quá khứ. Do trong mẫu...

  ppt13 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương VI Đa cộng tuyếnBài giảng Kinh tế lượng - Chương VI Đa cộng tuyến

  I. Bản chất của đa cộng tuyến Đa cộng tuyến là tồn tại mối quan hệ tuyến tính giữa một số hoặc tất cả các biến độc lập trong mô hình. Xét hàm hồi qui k biến : Yi = 1+ 2X2i + + kXki + Ui - Nếu tồn tại các số 2, 3, ,k không đồng thời bằng 0 sao cho :

  ppt11 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương V Hồi qui với biến giảBài giảng Kinh tế lượng - Chương V Hồi qui với biến giả

  I. Bản chất của biến giả- Mô hình trong đó các biến độc lập đều là biến giả Biến định tính thường biểu thị các mức độ khác nhau của một tiêu thức thuộc tính nào đó. Ví dụ : Để lượng hoá được biến định tính, trong phân tích hồi qui người ta sử dụng kỷ thuật biến giả. Ví dụ 1 : Một cty sử dụng 2 công nghệ (CN) sản xuất (A, B). Năng suất của mỗ...

  ppt23 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng - Chương IV Mô hình hồi qui bộiBài giảng Kinh tế lượng - Chương IV Mô hình hồi qui bội

  Mô hình : Mô hình hồi qui tuyến tính k biến (PRF) : E(Y/X2i, ,Xki) = 1+ 2X2i + + kXki Yi = 1+ 2X2i + + kXki + Ui Trong đó : Y - biến phụ thuộc X2, ,Xk - các biến độc lập 1 là hệ số tự do j là các hệ số hồi qui riêng, j cho biết khi Xj tăng 1 đvị thì trung bình của Y sẽ thay đổi j đvị trong trường hợp các yếu tố khác không đổi...

  ppt26 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0