200 câu hỏi trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu 1: Chọn phương trả lời đúng nhất: a/ Chủ Nghĩa M-LN là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta b/ TT HCM là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta c/ Cùng với CN Mac- Lenin, TT HCM là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta. Câu 2: Theo HCM, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì? a/ Tinh thần hiếu học b/ Quản lý xã hội bằng đạo đức c/ Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân Câu 3: Theo HCM, ưu điểm lớn nhất của Tôn giáo Giêsu là gì? a/ Đức hy sinh b/ Lòng cao thượng c/ Lòng nhân ái cao cả

pdf17 trang | Chia sẻ: tranhoai21 | Lượt xem: 23344 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 200 câu hỏi trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 1: Chọn phương trả lời đúng nhất: a/ Chủ Nghĩa M-LN là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta b/ TT HCM là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta c/ Cùng với CN Mac- Lenin, TT HCM là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta. Câu 2: Theo HCM, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì? a/ Tinh thần hiếu học b/ Quản lý xã hội bằng đạo đức c/ Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân Câu 3: Theo HCM, ưu điểm lớn nhất của Tôn giáo Giêsu là gì? a/ Đức hy sinh b/ Lòng cao thượng c/ Lòng nhân ái cao cả Câu 4: HCm đã tiếp thu những yếu tố nào của Phật giáo? a/ Lòng thương người b/ Tinh thần từ bi hỉ ái c/ Tinh thần cứu khổ, cứu nạn d/ Cả a, b,c Câu 5: Theo HCM, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn là gì? a/ Chống phong kiến b/ Đấu tranh vì tự do, dân chủ. c/ Phù hợp với điều kiện thực tế nước ta Câu 6: Theo HCM ưu điểm lớn nhất của CN Mác là gì? a/ Bản chất cách mạng b/ Bản chất khoa học c/ Chủ nghĩa nhân đạo triệt để d/ Phương pháp làm việc biện chứng Câu 7: Theo HCM, học CN Mác –Leenin nghĩa là gì? a/ Học thuộc các luận điểm lý luận b/ Để sống với nhau có tình, có nghĩa c/ Để chứng tỏ trình độ lý luận Câu 8: HCM đến Liên Xô lần đầu vào thời gian nào?? a/ Năm 1917 b/ Năm 1920 c/ Năm 1923 d/ Năm 1925 Câu 9: TT HCM hình thành và phát triển qua mấy giai đoạn? a/ 3 b/ 4 c/ 5 d/ 6 Câu 10: Chọn phương án trả lời đúng với TT HCM. a/ Từ năm 1890 – 1911: Thời kỳ nghiên cứu, khảo sát thực tế, đến với CN Mác – Lênin b/ Từ năm 1911 – 1920: Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước, chí hướng cứu nước c/ Từ năm 1921 – 1930: Thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng VN. Câu 11: Chọn cụm từ đúng điền vào dấu Tháng 7 năm 1920, HCM đọc a/ Tác phẩm “Làm gì”. b/ Sơ thảo lần thứ nhâts Luận cương về các vấn đề dân tộc. c/ Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc đia Câu 12: HCM được UNESCO ra quyết định công nhận là anh hùng giải phóng dân tộc VN và danh nhân văn hóa kiệt xuất vào năm nào? a/ 1969 b/ 1975 c/ 1987 d/ 1990 1 Tư Tưởng Hồ Chí Minh Câu 13: HCM về thăm Nghệ An mấy lần? a. 2 b/ 3 c/ 4 d/ 5 Câu 14: HCM nói câu: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” vào thời gian nào? a/ 1945 b/ 1954 c/ 1960 d/ 1966 Câu 15: Theo HCM, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đi theo con đường nào? a/ Cách mạng tư sản b/ Cách mạng vô sản c/ Cách mạng XHCN Câu 16: Chọn phương án trả lời đúng với TT HCM a/ Cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi đồng thời với thắng lợi cách mạng vô sản ở chính quốc b/ Thắng lợi của cách mạng vô sản ở thuộc địa phải phụ thuộc vào thắng lợi của CMVS chính quốc c/ Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng giành được thắng lợi trước cách mạng vô sản chính quốc. Câu 17: Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy mà tự giải phóng cho ta” a/ dựa vào sự giúp đỡ quốc tế b/ dựa vào sự đoàn kết toàn dân c/ dưới sự lãnh đạo của Đảng d/ đem sức ta Câu 18: Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: Việt Nam muốn làm bạn với , không gây thù oán với một ai. a/ các nước XHCN b/ các dân tộc thuộc địa, bị áp bức c/ mọi nước dân chủ Câu 19: Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: “Toàn thể dân tộc VN quyết đem để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” a/ Toàn bộ sức lực b/ tất cả tinh thần và lực lượng c/ tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải. Câu 20: Luận điểm của HCM: “Muốn người ta giúp cho thì trước hết pải tự giúp lấy mình” đã được trích từ tác phẩm nào? a/ bản án chế độ thực dân b/ Đường cách mệnh c/ Chánh cương vắn tắt của Đảng d/ Tuyên ngôn dộc lập Câu 21: Truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam được HCM kế thừa và phát triển là gì? a/ Lòng nhân ái b/ Chủ nghĩa yêu nước c/ Tinh thần hiếu học d/ Cần cù lao động Câu 22: HCM dùng hình tượng gì chỉ CNTB? a/ Con bạch tuộc b/ Con chim đại bàng c/ Con đỉa hai vòi Câu 23: Theo HCM, vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân trong cách mạng VN do yếu tố nào quy định? a/ Do ý muốn của Đảng cộng sản b/ Do số lượng giai cấp công nhân c/ Do đặc tính của giai cấp công nhân 12 Tư Tưởng Hồ Chí Minh Câu 24: Theo HCM, CNCS thích ứng ở đâu dễ hơn? a/ ở các nước châu Âu b/ ở các nươc châu Á, phương Đông c/ ở các nước tư bản phát triển nhất Câu 25: Theo HCM, đặc trưng kinh tế nổi bật nhất của CNXH là gì? a/ Khoa học – kỹ thuật phát triển b/ Cơ cấu công – nông nghiệp hợp lý c/ Sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất Câu 26: Theo HCM, muốn cho CNXH được thực hiện cần có những yếu tố nào? a/ Đất kỹ nghệ b/ nông nghiệp c/ tất cả mọi người được phát triển hết khả năng của mình d/ Cả 3 phương án Câu 27: Nguyên tắc phân phối chủ yếu trong CNXH là gì? a/ Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu b/ Làm theo năng lực, hưởng theo lao động c/ Phân phối bình quân cho tất cả mọi người Câu 28: Đăc trưng nổi bật về chính trị của CNXH là gì? a/ Đảng cộng sản lãnh đạo b/ Thực hiện một nền dân chủ triệt để c/ Mọi người được hưởng các quyền tự do dân chủ Câu 29: Ham muốn tột bậc của HCM là gì? a/ Nước được độc lập b/ Dân được tự do c/ Đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, được học hành d/ cả a, b, c Câu 30: Theo HCM trong CNTB nhà nước dưới chế độ dân chủ mới có: a/ CNTB b/ CNXH c/ Cả CNTB, CNXH Câu 31: Trong xây dựng CNXH HCM chủ trương đối xử với giai cấp tư sản dân tộc ntn? a/ Xóa bỏ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất của họ b/ Không xóa bỏ quyền sở hữu tư liệu sản xuất của họ d/ Đánh đổ họ với tư cách là giai cấp bóc lột Câu 32: Theo HCM, tại sao cần thực hiện chế độ làm khoán duwowics CNXH? a/ Khuyến khích được lợi ích của người lao động b/ có lợi cho Nhà nước c/ Kết hợp được lợi ích của người lao động, lợi ích của tập thể và nhà nước Câu 33: Chọn cụm từ đúng với TT HCM điền vào chỗ trống “Nông dân giàu thì nước ta giàu, thì nước ta thịnh” a/ Công nghiệp b/ Thương nghiệp c/ Nông nghiệp Câu 34: Theo HCM, con đường đi lên CNXH trong nông nghiệp bao gồm những bước nào? a. Cải cách ruộng đất b. Xây dựng hợp tác xã cấp thấp c/ Xây dựng hợp tác xã cấp cao d/ Xã hội hóa nông e/ cả 4 đáp án Câu 35: HCM nói về loại hình hợp tác xã khi nào a/ 1920 b/ 1927 c/ 1945 d/ 1954 Câu 36: Đường lối công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa được đề cập đến tại Đại hội nào của Đảng ta? a/ Đại hội II, 1951 b/ Đại hội III, 1960 c/ Đại hội IV, 1976 d/ Đại hội VII, 1991 13 Tư Tưởng Hồ Chí Minh Câu 37: Theo TT HCM, CNXH có mấy đặc trưng? a/ 4 b/ 5 c/ 6 d/ 7 Câu 38: Theo HCM, trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta còn tồn tại mấy hình thức sở hữu? a/ 2 b/ 3 c/ 4 d/ 5 Câu 39: Điều mong muốn cuối cùng của HCM được nêu trong Di Chúc là gì? a/ Xây dựng một nước VN giàu mạnh b/ Làm cho mọi người dân hạnh phúc c/ Xây dựng một nước VN hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Câu 40: Theo HCM, muốn xây dựng CNXH trước hết cần có cái gì? a/ Khoa học kỹ thuật tiên tiến b/Kinh tế phát triển c/Con người XHCN Câu 41: Mặt trận Việt Minh được thành lập vào thời gian nào? a/ 1930 b/ 1941 d/ 1944 Câu 42: Mặt trận Liên – Việt được thành lập vào thời gian nào? a/ 1945 b/ 1951 d/ 1960 Câu 43: Mặt trận tổ quốc VN được thành lập vào thời gian nào? a/ 1945 b/ 1954 c/ 1955 d/ 1960 Câu 44: Sức mạnh dân tộc bao gồm những yếu tố nào chủ yếu nào? a/ Chủ nghĩa yêu nước b/ Tinh thần đoàn kết c/ Ý thức tự lực, tự cường d/ Cả a, b, c Câu 45: Sức mạnh thời đại bao gồm những yếu tố nào? a/ Sức mạnh của khoa học kỹ thuật b/ Sự đoàn kết của giai cấp công nhân quốc tế c/ Sự đoàn kết của các dân tộc bị áp bức d/ Sự đoàn kết của các lực lượng tiến bộ thế giới. e/ cả 4 phương án trên Câu 46: Điền vào chỗ trống hoàn chỉnh câu thơ của HCM Rằng đây bốn biển một nhà ..đều là anh em a/ Lao động thế giới b/ Bốn phương vô sản c/ vàng đen trắng đỏ Câu 47: Trong kháng chiến chống Mỹ, HCM đã thành công trong việc xây dựng loại mặt trận nào? a/ mặt trận đại đoàn kết dân tộc b/ mặt trận đoàn kết ba nước Đông Dương c/ mặt trận nhân dân tiến bộ thế giới đoàn kết với VN d/ cả a, b, c Câu 48: Động lực chủ đạo của sự phát triển nước ta hiện nay là gì? a/ Đại đoàn kết dân tộc b/ Sự ủng hộ quốc tế c/ Các nguồn vốn thu hút từ nước ngoài Câu 49: Theo HCM, để lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất, Đảng phải làm gì? a/ có năng lực lãnh đạo b/ có chính sách đúng đắn c/ cả a, b 14 Tư Tưởng Hồ Chí Minh Câu 50: Tìm yếu tố không nằm trong cơ cấu mặt trận dân tộc thống nhất a/ Đảng cộng sản b/ Nhà nước XHCN c/ Các tổ chức chính trị xã hội Câu 51: Khi mới thành lập, Đảng ta có tên gọi là gì? a/ Đảng Cộng sản VN b/ ĐCS Đông Dương c/ Đảng lao động VN Câu 52: Đảng ta có tên gọi là Đảng lao động Vn từ khi nào? a/ 1930 b/ 1945 c/ 1951 d/ 1960 Câu 53: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: “Muốn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay ” a/ Xấu b/ kém c/ yếu Câu 54: Theo HCM, công tác gốc của Đảng là gì? a/ Công tác tư tưởng chính trị b/ Công tác lý luận c/ Công tác cán bộ Câu 55: Chon câu trả lời đúng với TT HCM: Trong quan hệ với quần chúng, Đảng pải: a/ Luôn luôn nghe theo quần chúng. b/ Theo đuổi quần chúng c/ Không được theo đuổi quần chúng Câu 56: Chọn phương án trả lời sai trong các câu sau đây: Nhà nước vì dân là nhà nước a/ Phục vụ nhân dân, đem lại lợi ích cho nhân dân b/ Chăm lo mọi mặt đời sống nhân dân c/ Do dân làm chủ, tổ chức lên Câu 57: Theo HCM, Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng phương thức nào?? a/ Đường lối, chủ trương, chính sách. b/ Qua các tổ chức Đảng, đảng viên trong bộ máy nhà nước c/ bằng công tác kiểm tra d/ Cả a,b,c Câu 58: Quốc hội khóa I của nước ta được bầu ra vào thời gian nào? a/ 1945 b/ 1946 c/ 1948 d/ 1950 Câu 59: Quốc hội kháo I nước ta có bao nhiêu đại biểu a/ 333 b/ 425 c/ 475 Câu 60: Hiến pháp đầu tiên của nước ta được thông qua vào năm nào? a/ 1945 b/ 1946 c/ 1950 Câu 61: Hiến pháp thứ hai của nước ta được thông qua vào năm nào? a/ 1954 b/1959 c/1965 Câu 62: Theo HCM, giặc nội xâm bao gồm những loại nào?? a/ tham ô b/ Lãng phí c/ quan liêu d/ cả a,b,c Câu 63: HCM quy định mấy môn trong thi tuyển công chức? a/ 4 b/ 5 c/ 6 Câu 64: Chọn phương án trả lời đúng theo TT HCM a/ Pháp luật đúng là pháp luật thể hiện và bảo vệ được lợi ích của dân 15 Tư Tưởng Hồ Chí Minh b/ Pháp luật đúng là pháp luật bảo vệ lợi ích của giai cấp cầm quyền c/ Pháp luật đúng là pháp luật duy trì sự cầm quyền của Đảng Câu 65: Cho đến nay, nước ta đã mấy lần sửa đổi Hiến pháp a/ 2 b/ 3 c/ 4 Câu 66: Bầu cử các đại biểu của dân vào các cơ quan quyên lực nhà nước thuôc loại hình dân chủ nào?? a/ trực tiếp b/ Gián tiếp c/ cả a, b Câu 67: HCM xác định yếu tố nào là gốc của người cách mạng? a/ tài năng b/ đạo đức c/ cả a,b Câu 68: Luận điểm sau đây là của ai: Đảng là trí tuệ, lương tâm, danh dự của dân tộc và thời đại a/ Mác b/ Lenin c/ Xtalin d/ HCM Câu 69: Theo HCM, đưc tính cần thiết nhất cho một con người là gì?? a/ Cần, kiêm b/ liêm, chính c/ cả a, b Câu 70: Theo HCM, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân nghĩa là gì? a/ chỉ bảo vệ lợi ích tập thể b/ loại bỏ lợi ích cá nhân c/ không giày xéo lên lợi ích cá nhân Câu 71: Câu nói sau đây là của ai? “Người mà không liêm ko bằng súc vật” a/ Khổng tử b/ Mạnh Tử c/ HCM Câu 72: Câu nói: “Nếu trong 1 nước, ai cũng tham lợi thì nước sẽ nguy” là của ai? a/ Khổng Tử b/ Mạnh Tử c/ HCM Câu 73: Luận điểm: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” là của ai? a/ Các Mác b/ V.I Lênin c/ HCM d/ Lê Duẩn Câu 74: Theo HCM, Chữ Người nghĩa là gì? a/ Gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn b/ Đồng bào cả nước c/ Loài người d/ cả a,b,c Câu 75: Theo HCM, ở đời và làm người thì pải làm gì? a/ yêu nước b/ thương dân c/ thương nhân loại bị áp bức d/ cả a,b,c Câu 76: Đặc trưng cốt lõi nhất của tư tưởng đạo đưc HCM là gì? a/ Lòng thương người b/ Sự quan tâm đến con người c/ Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu d/ cả a,b,c Câu 77: Trong Di chúc HCM xác định công việc đầu tiên là công việc gì? a/ tiếp tục phát triển kinh tế b/ ra sức phát triển văn hóa c/ công việc đối với con người 16 Tư Tưởng Hồ Chí Minh Câu 78: Câu nói nào sau đây là của HCM? a/ Học ko biết chán, dạy không biết mỏi b/ Học, học nữa, học mãi c/ việc học không bao giờ cùng, còn sống còn phải học. Câu 79: Năm 1943, HCM đã vạch chương trình xây dựng nền văn hóa nước Việt Nam. Chương trình đó bao gồm mấy điểm? a/ 3 b/ 4 c/ 5 d/ 6 Câu 80: Chọn luận điểm đúng với TT HCM a/ Muốn tiến lên CNXH thì phải phát triển văn hóa và kinh tế b/ Muốn tiến lên CNXH thì phải phát triển kinh tế và văn hóa c/ Muốn tiến lên CNXH thì phải phát triển chỉ kinh tế Câu 81: Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: “Văn hóa cho quốc dân đi” a/ Mở đường b/ dẫn đường c/ soi đường Câu 82: Quan điểm xây dựng một nền văn hóa có nội dụng XHCN còn có tính chất dân tộc được HCM nêu ra vào thời gian nào? a/ 1951 b/ 1954 c/ 1960 Câu 83: chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: “Một dân tộc dốt là một dân tộc ” a/ Chậm phát triển b/ Lạc hậu c/ yếu Câu 84: Theo HCM, Học để làm gì? a/ Làm việc b/ làm người c/ Làm cán bộ d/ Cả a,b,c Câu 85: Tác phẩm “Đời sống mới” của HCM xuất bản vào năm nào? a/ 1945 b/ 1946 c/ 1947 d/ 1948 Câu 86: Theo HCM, đời sống văn hóa mới bao gồm những mặt nào? a/ Đạo đức mới b/ nếp sống mới c/ lối sống mới d/ cả a,b,c Câu 87: Theo HCM, muốn thưc tỉnh một dân tộc, trước hết phải thức tỉnh bộ phận dân cư nào? a/ tầng lớp tri thức b/ thanh niên c/ thiếu niên, nhi đồng d/ cả a,b,c Câu 88: HCM ví tuổi trẻ như mùa nào trong năm? a/ mùa xuân b/ mùa hạ c/ mùa thu d/ mùa đông Câu 89: HCM thành lập Hội VN cách mạng thanh niên vào năm nào? a/ 1920 b/ 1925 c/ 1927 d/ 1930 Câu 90: Tìm một điểm viết sai trong đoạn sau đây: “Trong 10 năm đầu (1911-1920) của quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, NAQ đã: a/ vượt qua 3 đại dương, 4 châu lục b/ đến khoảng gần 30 nước c/ sống, làm thuê và tự học tại các nước Mỹ, Anh, Pháp d/ đến Matxcova dự hội nghị quốc tế nông dân 17 Tư Tưởng Hồ Chí Minh Câu 91: Tìm một điểm viết sai trong đoạn sau đây: “trong 10 năm đầu (1911-1920) của quá trình bôn ban tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã: a/ Vượt qua 3 đại dương, 4 châu lục b/ đến khoảng gần 30 nước c/ sống, làm thuê và tự học tại các nước Mỹ, Anh, Pháp d/ Đến Matxcova dự Đại hội Quốc tế cộng sản Câu 92: tìm một điểm viết sai trong đoạn sau đây: “Trong 10 năm đầu (1911-1920) của quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, NAQ đã: a/ Vượt qua 3 đại đương, 4 châu lục b/ Đến khoảng gần 30 nước c/ Viết tác phẩm Đường cánh mệnh Câu 93: Tìm một điểm nhầm lẫn trong đoạn văn dưới đây: “một trong những nguồn gốc của TT HCM là tiếp thu văn hóa phương Đông. Cụ thể là: a/ Những mặt tích cực của Nho giáo b/ Tư tưởng vị tha của Phật giáo c/ kế thừa lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo Câu 94: Tìm một điểm nhầm lẫn trong đoạn viết sau đây: “ Một trong những nguồn gốc của TT HCM là tiếp thu văn hóa phương Đông. Cụ thể là: a/ Những mặt tích cực của Nho giáo b/ Kế thừa các giá trị văn hóa tiến bộ của thời kỳ phục hưng c/ Tư tưởng vị tha của Phật giáo Câu 95: Tìm một điểm nhầm lẫn trong đoạn viết sau đây: “Một trong những nguồn gốc của TT HCM là tiếp thu văn hóa phương Đông. Cụ thể là: a/ Những mặt tích cực của Nho giáo b/ Tư tưởng vị tha của Phật giáo c/ Tư tưởng của Khổng Tử về một XH bình yên ko bao giờ thay đổi..” Câu 96: Tìm một điểm nhầm lẫn trong đoạn viết sau đây: TT HCM là sự tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Cụ thể là: a/ tiếp thu những mặt tích cực của Nho giáo b/ tiếp thu tư tưởng vị tha của Phật giáo c/ tiếp thu chủ nghĩa yêu nước của dân tộc VN Câu 97: HCM tiếp xúc với lý tưởng tự do, bình đẳng, bác ái vào thời gian nào? a/ 1895 b/ 1905 c/ 1908 d/ 1910 Câu 98: HCM đã từng dạy học ở ngôi trường nào? a/ Trường tiểu học Pháp – Việt ở Vinh b/ Trường tiểu học Đông Ba ở Huế c/ Trường Quốc học Huế d/ Trường Dục Thanh ở Phan Thiết Câu 99: Người thầy đầu tiên của HCM là ai? a/ Cụ Vưng Thúc Quý b/ Cụ Nguyễn Sinh Sắc c/ Cụ Phan Bội Châu Câu 100: Bài thơ: Người đi tìm hình của nước” viết về HCM là của tác giả nào? a/ Huy Cận b/ Nguyễn Đình Thi c/ Chế Lan Viên d/ Tố Hữu Câu 101: HCM viết Bản án chế độ thực dân Pháp vào năm nào? a/ 1920 b/ 1922 c/ 1925 18 Tư Tưởng Hồ Chí Minh Câu 102: tác phẩm Đường cách mệnh của HCM được xuất bản vào năm nào? a/ 1920 b/ 1925 c/ 1927 d/ 1930 Câu 103: HCM viết Tuyên Ngôn độc lập vào năm nào? a/ 1930 b/ 1941 c/ 1945 d/ 1946 Câu 104: HCM viết Sửa đổi lối làm việc vào năm nào? a/ 1945 b/ 1946 c/ 1947 d/ 1948 Câu 105: HCM viết Nhật ký trong tù vào thời gian nào? a/ 1931-1933 b/ 1940 – 1941 c/ 1942-1943 d/ 1944-1945 Câu 106: HCM viết Cần Kiệm Liêm Chính vào năm nào? a/ 1946 b/ 1947 c/ 1948 d/ 1949 Câu 107: HCM viết bức thư Gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và lòng vào thời gian nào? a/ 3-9-1945 b/ 17-9-1945 c/ 17-10-1045 d/ 1-3-1947 Câu 108: HCM viết bài báo Dân vận vào thời điểm nào? a/ 15-10-1949 b/ 15-10-1950 c/15-10-1951 d/15-10-1952 Câu 109: HCM viết Lịch sử nước ta vào thời gian nào? a/ 1940 b/ 1941 c/ 1942 d/ 1943 Câu 110: HCM viết Thường thức chính trị vào thời gian nào? a/ 1950 b/ 1951 c/ 1952 d/ 1953 Câu 111: HCM viết Liên Xô vĩ đại vào năm nào? a/ 1956 b/ 1957 c/ 1958 d/ 1959 Câu 112: HCM viết Ba Mươi năm hoạt động của Đảng vào năm nào? a/ 1950 b/ 1955 c/ 1960 d/ 1965 Câu 113: HCM viết mấy tác phẩm có tên Đạo đức cách mạng? a/ 1 b/ 2 c/ 3 d/ 4 Câu 114: tác phẩm Bản án chế độ thực dân của HCM xuất bản lần đầu tiên bằng tiếng nước nào? a/ Tiếng Việt b/ Tiếng trung c/ Tiếng Anh d/ Tiếng Pháp Câu 115: tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp của HCM lần đầu xuất bản ở đâu? a/ Mỹ b/ Anh c/ Pháp d/ Trung Quốc Câu 116: HCM viết Tình nghĩa anh em Việt - Ấn – Miến vào năm nào? a/ 1956 b/ 1957 c/ 1958 d/ 1959 Câu 117: HCM viết Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân vào năm? a/ 1966 b/ 1967 c/ 1968 d/ 1969 19 Tư Tưởng Hồ Chí Minh Câu 118: HCM viết Báo Cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ vào thời gian nào? a/ 1920 b/ 1921 c/ 1923 d/ 1924 Câu 119: HCM viết Lời Kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời gian nào? a/ 19-12-1945 b/ 19-12-1946 c/ 19-12-1947 d/ 19-12-1948 Câu 120: HCM viết Thư Gửi các đồng chí Bắc Bộ vào thời gian nào? a/ 1-3-1946 b/ 1-3-1947 c/ 1-3-1948 d/ 1-3-1949 Câu 121: HCM viết Giấc ngủ mười năm vào thời gian nào? a/ 1946 b/ 1947 c/ 1948 d/ 1949 Câu 122: HCM viết thư Gửi các đồng chí Trung Bộ vào thời gian nào? a/ 3-1946 b/ 3-1947 c/ 3-1948 d/ 3-1949 Câu 123: Khái niệm TT HCM được Đảng ta chính thức sử dụng từ bao giờ? a/ từ năm 1945 b/ năm 1969 c/ năm 1986 d/ năm 1991 Câu 124: TT HCM được hình thành từ những nguồn gốc nào? a/ Truyền thống văn hóa của dân tộc VN b/ tinh hoa văn hóa loài người c/ CN Mác – Lênin d/ Những phẩm chất chủ quan của HCM e/ cả 4 đáp án trên Câu 125: chọn phương án trả lời đúng với TT HCM? a/ TT HCM là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Leenin vào điều kiện thực tế của nước ta. b/ TT HCM là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo CN Mác – Leenin vào điều kiện thực tế nước ta. c/ TT HCM là kết quả của sự phát triển sáng tạo CN Mác _ Leenin vào điều kiện thực tế của nước ta. Câu 126: HCM ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào? a/ 1890 b/ 1905 c/ 1908 d/ 1911 Câu 127: HCM đến với CN Mác – Leenin và trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam vào thời gian nào? a/ 1919 b/ 1920 c/ 1925 d/ 1930 Câu 128: TT HCM về con đường cách mạng Việt Nam được hình thành về cơ bản vào thời gian nào? a/ 1920 b/ 1925 c/ 1930 d/ 1945 Câu 129: Chủ tịch HCM về nước vào thời gian nào? a/ 1930 b/ 1941 c/ 1944 d/ 1945 Câu 130: tác phẩm nào sau đây ko phải là của HCM? a/ bản án chế độ thực dân b/ Đường cách mạng c/ Tuyên Ngôn độc lập d/ tuyên ngôn của Đảng cộng sản Câu 131: từ năm 1920 – 1945, HCM bị bắt vào tù mấy lần? a/ 2 lần b/ 3 c/ 4 d/ 1 10 Tư Tưởng Hồ Chí Minh Câu 132: HCM bắt đầu viết bản Di chúc lịch sử vào thời gian nào? a/ 1945 b/ 1960 c/ 1965 d/ 1969 Câu 133: Chọn phương án trả lời cho c
Tài liệu liên quan