Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh niên và ý nghĩa của vấn đề trong giai đoạn hiện nay

Tóm tắt: Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới việc giáo dục, bồi dưỡng thanh niên. Người luôn đánh giá cao vai trò và vị trí của thanh niên trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh niên vừa mang tính cách mạng, khoa học vừa mang tính nhân văn sâu sắc. Đó là cơ sở tư tưởng và lý luận cho chiến lược giáo dục, bồi dưỡng thanh niên hiện nay.

pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 196 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh niên và ý nghĩa của vấn đề trong giai đoạn hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thông báo Khoa học và Công nghệ* Số 1-2013 16 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC, BỒI DƯỠNG THANH NIÊN VÀ Ý NGHĨA CỦA VẤN ĐỀ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY ThS. Lê Sơn Tùng Trưởng phòng Công tác HSSV, trường Đại học Xây dựng Miền Trung Tóm tắt: Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới việc giáo dục, bồi dưỡng thanh niên. Người luôn đánh giá cao vai trò và vị trí của thanh niên trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh niên vừa mang tính cách mạng, khoa học vừa mang tính nhân văn sâu sắc. Đó là cơ sở tư tưởng và lý luận cho chiến lược giáo dục, bồi dưỡng thanh niên hiện nay. Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục, bồi dưỡng thanh niên 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh niên Có thể nói rằng, thế hệ trẻ, mà đặc biệt là thanh niên, ở mỗi thời kỳ lịch sử luôn là một bộ phận quan trọng của một dân tộc, hơn thế nữa, họ còn là người chủ tương lai của đất nước. Theo Hồ Chí Minh, vận mệnh của dân tộc, tương lai của đất nước tuỳ thuộc vào phẩm chất và bản lĩnh của thế hệ trẻ. Nếu thanh niên không nhận thức được vai trò của mình thì sự nghiệp cách mạng không thể đi tới thành công. Trong thư của Hồ Chí Minh gửi thanh niên, học sinh nhân ngày khai trường năm đầu tiên của nước Việt Nam độc lập (9-1945) Người đã viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Theo Hồ Chí Minh, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên là lực lượng to lớn, là đội quân xung kích, là cánh tay đắc lực và đội hậu bị của Đảng, là lực lượng kế thừa và tiếp bước các thế hệ cha anh. Người cũng đã nhiều lần quán triệt: cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là một cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, nhiều thử thách và là công việc của nhiều thế hệ kế tiếp nhau, mỗi thế hệ chỉ có thể phấn đấu đạt được một số mục tiêu, đi được một hoặc vài bước trên cả lộ trình cách mạng. Thực tế ấy đặt ra vấn đề các thế hệ đi trước không chỉ đơn thuần trao lại những thành quả cách mạng mình đã đạt được, mà còn phải chuẩn bị những điều kiện tinh thần, vật chất để thế hệ sau có thể kế thừa, phát triển và bảo vệ thành quả của các thế hệ cha ông. Chính vì lẽ đó, việc bồi dưỡng, giáo dục thế hệ cách mạng cho đời sau là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết nhằm chuẩn bị những lớp người kế tục sự nghiệp của Đảng, của dân tộc, giữ vững và phát huy những thành quả cách mạng của lớp người đi trước. Để phát huy vai trò và sức mạnh của tuổi trẻ thì phải tiến hành bồi dưỡng, giáo dục thanh niên một cách toàn diện và chu đáo. Hiểu sâu sắc tầm quan trọng của vấn đề này, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hết sức quan tâm dìu dắt thế hệ trẻ. Ngay từ những ngày đầu bôn ba cứu nước, để tập hợp, giáo dục và giác ngộ cách mạng cho thanh niên, Người đã lập ra tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6-1925). Đây là tổ chức tiền thân của Ðảng ta sau này. Người trực tiếp lựa chọn và bồi dưỡng, đào tạo những thanh niên yêu nước, có chí khí đấu tranh chống thực dân, phong kiến. Cuốn sách Ðường cách mệnh là Thông báo Khoa học và Công nghệ* Số 1-2013 17 tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1925 đến 1927 cho các lớp thanh niên ưu tú về lý tưởng, đạo đức cách mạng. Những thanh niên yêu nước đã qua huấn luyện, giáo dục, đào tạo được Bác Hồ đưa về nước hoạt động để thâm nhập vào phong trào yêu nước, phong trào công nhân trở thành những cán bộ cách mạng tiên phong trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trước lúc đi xa, trong “Di chúc” thiêng liêng, Người còn ân cần căn dặn: "Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết". Trong những vấn đề cần giáo dục cho thanh niên, Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu vấn đề giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho họ. Giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên là bồi dưỡng để họ có nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, trước hết phải biểu hiện ở tinh thần yêu nước, tự hào với truyền thống dân tộc, truyền thống của các thế hệ cha ông trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tinh thần yêu nước là vốn quý, là sức mạnh to lớn giúp dân tộc ta đứng vững trước những thử thách nghiệt ngã trong lịch sử. Nó được hun đúc từ bao đời và đã trở thành sức mạnh Việt Nam, biểu tượng Việt Nam. Lý tưởng cách mạng cao đẹp mà Hồ Chí Minh nói tới và cũng là để giáo dục cho thanh niên đó là: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Những nội dung ấy luôn gắn bó chặt chẽ với nhau, đó là phương hướng duy nhất để củng cố bền vững nền độc lập của dân tộc, bảo đảm cho mọi người có cuộc sống ngày càng ấm no, tự do và hạnh phúc. Lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đã trở thành niềm tin, lẽ sống của biết bao thế hệ. Do vậy, Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở phải giáo dục cho thanh niên nhận thức đúng đắn và hiểu sâu sắc rằng: vì lý tưởng cao đẹp ấy mà biết bao chiến sĩ cộng sản, biết bao người con ưu tú của dân tộc đã chiến đấu, hy sinh, gian khổ. Chỉ có giác ngộ được lý tưởng cách mạng cao đẹp ấy thì thanh niên mới có thể đảm đương được sứ mệnh mà Đảng và dân tộc giao phó. Bên cạnh việc giáo dục lý tưởng cách mạng, Hồ chí Minh cũng đặc biệt quan tâm tới việc giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thanh niên. Trong mối quan hệ giữa tài và đức, Hồ Chí Minh luôn coi đạo đức là gốc của người cách mạng. Người xác định: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Trong giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, theo Hồ Chí Minh là cần làm cho thanh niên nhận thức được những nội dung cụ thể như: tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và hiếu với nhân dân. Khái niệm “trung”, “hiếu” theo tư tưởng Hồ Chí Minh có tính chất rộng lớn, bao hàm những nội dung mới mẻ, trên cơ sở phát triển những tinh hoa của dân tộc và nhân loại. Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên nghĩa là phải giáo dục tính khiêm tốn, giản dị, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; giáo dục cho thanh niên tin tưởng tuyết đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biết tôn trọng nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, chăm lo bảo vệ lợi ích của nhân dân. Thông báo Khoa học và Công nghệ* Số 1-2013 18 Chính nhờ có đạo đức cách mạng mà mỗi thanh niên có thể tự phấn đấu hoàn thiện mình, hình thành năng lực để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang. Vì vậy, đạo đức cách mạng là nền tảng vững chắc để thanh niên có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ cách mạng của mình. Tuy nhiên, cũng theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống, nó do rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển, củng cố. Do đó, đòi hỏi mỗi người phải tự giác rèn luyện thông qua hoạt động thực tiễn, công việc, trong các mối quan hệ của mình, “phải tu dưỡng đạo đức suốt đời”. Cùng với việc tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng và xuất phát từ yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng mới, Hồ Chí Minh cũng đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hoá, khoa học-kỹ thuật và nghề nghiệp cho thanh niên. Đây là điều kiện để thanh niên cống hiến ngày càng nhiều cho đất nước. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh: thế giới luôn đổi mới, khoa học-kỹ thuật luôn đổi mới, công nghệ ngày càng tinh xảo, nhân dân ngày càng tiến bộ, vì vậy, thế hệ thanh thiếu niên phải thường xuyên học tập để tiến kịp nhân dân, để nâng cao trình độ văn hoá, nắm bắt những tri thức khoa học-kỹ thuật mới. Do đó, phải “ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, khoa học, kỹ thuật và quân sự để cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân”. Và Người cũng chỉ rõ: làm nghề gì cũng phải học, mục đích của việc học không gì khác hơn là để nâng cao năng lực, làm cho kinh tế phát triển, chiến đấu thắng lợi, đời sống nhân dân ngày càng được ấm no, tươi vui. Nội dung cơ bản trong việc giáo dục, bồi dưỡng thanh niên về văn hoá, khoa học- kỹ thuật được Hồ Chí Minh đề cập đến như: bồi dưỡng nâng cao các môn khoa học tự nhiên, các môn khoa học xã hội, lịch sử truyền thống và truyền thống đoàn kết dân tộc Trong công cuộc chiến đấu bảo vệ và xây dựng đất nước biết bao khó khăn, gian khổ thì sự cần cù, chịu khó lao động, học tập là yêu cầu cần thiết ở thanh niên. Vì vậy, Người cũng rất chú trọng việc giáo dục, bồi dưỡng thanh niên đức tính lao động cần cù, chịu khó, tinh thần ham học hỏi để họ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Tổ quốc và nhân dân giao phó. Người nói: “Nếu không chịu khó học thì không tiến bộ được. Không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình mà không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải mình”. Từ những bài nói, bài viết và từ thực tiễn hoạt động của Người, chúng ta có thể khái quát phương châm, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh tập trung ở mấy nội dung chính như sau: Một là, phải biết giáo dục thanh niên có ý thức kết hợp chặt chẽ học với hành, luôn áp dụng những điều học được vào cuộc sống thực tiễn. Hai là, giáo dục, bồi dưỡng thanh niên là công việc của toàn Đảng, toàn dân; phải thực hiện phương châm nhà trường, gia đình và xã hội kết hợp chặt chẽ; phải lấy gương người tốt việc tốt để giáo dục. Ba là, phải động viên thanh thiếu niên có ý thức tự giác học tập, tự giác rèn luyện. Bốn là, phải hết sức coi trọng việc xây dựng các tổ chức đoàn thể của thanh thiếu niên; hoạt động của các tổ chức này phải thường xuyên, có hiệu quả, có nền nếp. Việc thanh thiếu niên được tập hợp sinh Thông báo Khoa học và Công nghệ* Số 1-2013 19 hoạt, học tập và rèn luyện trong các tổ chức riêng của họ sẽ có ý nghĩa giáo dục và sẽ đạt hiệu quả cao hơn. 2. Ý nghĩa của vấn đề giáo dục, bồi dưỡng thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều thời gian và công sức cho việc chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thanh niên. Người luôn đánh giá cao vai trò và vị trí của thanh niên trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Chính vì vậy, Người nhắc nhở Đảng, Nhà nước và các tổ chức xã hội cần phải hết sức quan tâm, chăm lo giáo dục đào tạo thanh niên thành những người vừa “hồng” vừa “chuyên”. Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng lớn của dân tộc và thời đại. Một trong những di sản tinh thần vô giá mà Người để lại cho chúng ta là những tư tưởng chiến lược về chăm sóc, bồi dưỡng, đào tạo, tổ chức, phát huy các tiềm năng to lớn của thanh niên vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Nhận thức được điều đó, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa VII đã chỉ rõ cần phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực to lớn của tuổi trẻ, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh: Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên. Đại hội XI của Đảng (1-2011) cũng nhấn mạnh phải: “Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại. Hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” Trong những năm qua, Ðảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng cho thanh niên, giáo dục ý thức làm chủ và đào tạo họ thành người làm chủ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thế hệ thanh niên Việt Nam hiện nay cần được giáo dục một cách toàn diện về cả tri thức và nhân cách, để sống có văn hóa, có đạo đức trong sáng, có ước mơ, hoài bão cao đẹp, có sự phát triển sâu sắc về ý thức và tinh thần dân tộc gắn liền với sự kiên định và trung thành với lý tưởng cao cả của chủ nghĩa xã hội, là những người kế thừa sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, là những chủ nhân thực sự của đất nước. Do đó, yêu cầu giáo dục, bồi dưỡng thanh niên càng đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết. Trước hết, cần phải giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Nhìn chung, thanh niên ta hiện nay có lòng yêu nước nồng nàn, luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh, khẳng định niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng; có nhận thức và thái độ chính trị đúng đắn, kiên quyết chống lại những biểu hiện sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình”, các hành vi gây tổn hại đến sự phát triển đất nước của các thế lực phản động, thù địch; quan tâm đến các vấn đề chính trị, kinh Thông báo Khoa học và Công nghệ* Số 1-2013 20 tế, xã hội của đất nước; có ý chí vươn lên trong học tập, lao động và công tác, mong muốn đất nước sớm thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Tuy nhiên, hiện nay cũng còn không ít thanh niên không có chí hướng rõ ràng, chưa hiểu biết đầy đủ truyền thống cách mạng của Đảng và dân tộc, ít quan tâm đến tình hình đất nước; một bộ phận thanh niên lười lao động, lười học tập, ngại khó, ngại khổ, chưa làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình ở gia đình, địa phương, đơn vị; không có ý chí vươn lên làm giàu cho bản thân và xã hội, có những thanh niên có biểu hiện giảm sút niềm tin, bản lĩnh non kém, bị lôi kéo, kích động tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật. Do vậy, cần phải tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Lý tưởng cách mạng của thanh niên không tách rời lý tưởng của Đảng, của dân tộc, đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bước vào công cuộc đổi mới, trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, lý tưởng cách mạng của thanh niên là tiếp tục phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thanh niên Việt Nam phải biết sống có lý tưởng. Khi đã xác định được lý tưởng cao đẹp, thấy rõ được mục đích, ý nghĩa cao đẹp cuộc sống của mình, mỗi thanh niên có thể phát huy được ý chí và nghị lực lớn lao, khắc phục mọi khó khăn, trở ngại, sửa chữa mọi khuyết điểm, nhược điểm của mình để thực hiện lý tưởng mà mình đã chọn. Hai là, phải tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lối sống, đạo đức cho thanh niên. Đa số thanh niên hiện nay có phẩm chất tốt, tôn trọng các chuẩn mực đạo đức xã hội, giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, có ý thức công dân, chấp hành pháp luật, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động đoàn thể, xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng; sống có nghĩa tình, luôn biết quan tâm, giúp đỡ người khác, có tinh thần tương thân tương ái. Nhiều tấm gương thanh niên vượt qua khó khăn của bản thân, gia đình để vươn lên thành những người hữu ích. Bên cạnh đó, đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh, thiếu niên còn lệch lạc, đề cao hưởng thụ, sống thực dụng, ích kỷ, đua đòi, xa hoa lãng phí, sùng bái thần tượng thái quá, ít quan tâm đến cộng đồng và những người xung quanh. Một bộ phận thanh thiếu niên thiếu ý thức rèn luyện, học tập, mắc vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Vì vậy, việc tăng cường hơn nữa công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên hiện nay là việc làm quan trọng và cần thiết. Để hoàn thành tốt vai trò người chủ nước nhà, thanh niên phải được giáo dục, đào tạo một cách chu đáo, phải được chuẩn bị đầy đủ các hành trang cần thiết nhất. Trước hết, họ phải là những con người gương mẫu về đạo đức, có ý thức đạo đức hoàn thiện, đầy đủ, đồng thời, có thể chất cường tráng, mạnh mẽ. Có như thế họ mới có thể vượt qua được những khó khăn, thử thách, mới làm tròn được những nhiệm vụ vẻ vang và sứ mệnh cao cả của mình. Ba là, để trở thành những con người phát triển hài hoà và toàn diện, con đường duy nhất của thanh niên là không ngừng ra sức phấn đấu, rèn luyện, học tập trên tất cả các lĩnh vực khoa học-kỹ thuật. Thanh niên phải là những người có trí tuệ cao, thông minh, sáng tạo, có ý chí khám phá, tìm tòi "dám nghĩ, dám làm", biết vận dụng những thành quả của khoa học - công nghệ hiện đại vào thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội và Thông báo Khoa học và Công nghệ* Số 1-2013 21 bảo vệ Tổ quốc. Điều đó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong điều kiện toàn cầu hoá và sự bùng nổ của cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại. Thanh niên Việt Nam phải biết vươn lên làm chủ những công nghệ tiên tiến nhất để xoá bỏ nghèo đói và tụt hậu, để rút ngắn khoảng cách với những quốc gia phát triển. Những thắng lợi vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam trong các cuộc thi quốc tế, trong học tập, sản xuất và kinh doanh, đã chứng minh vai trò và năng lực của các thế hệ thanh niên trong công cuộc xây dựng đất nước. Để giáo dục, bỗi dưỡng thế hệ trẻ nói chung và thanh niên nói riêng, Hồ Chí Minh rất chú trọng tới vai trò của nhà trường, của ngành giáo dục - đào tạo. Có thể nói, trường học là môi trường thuận lợi nhất để giáo dục, bồi dưỡng thanh niên trên mọi phương diện. Nhà trường là nơi tuổi trẻ tiếp thu những tri thức, những kinh nghiệm để chuẩn bị bước vào đời, trau dồi đạo đức, ý chí, luyện rèn những phẩm chất cần thiết cho một tương lai tươi sáng. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng có vai trò hết sức quan trọng đối với việc giáo dục, bồi dưỡng thanh niên. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức cách mạng do chính Hồ Chủ tịch và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, rèn luyện, là đội ngũ của những người thanh niên Việt Nam ưu tú. Trong suốt quá trình cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đây vừa là tổ chức, vừa là môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Để phát huy vai trò của tuổi trẻ, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Trung ương Đoàn cần phải tăng cường hơn nữa việc giáo dục tinh thần yêu nước, giác ngộ giai cấp và đạo đức cách mạng cho đoàn viên và thanh niên". Trong bối cảnh hiện nay, lời căn dặn đó của Người lại càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Thực tiễn công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh niên trong giai đoạn hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh niên vừa mang tính cách mạng, khoa học và thấm đượm tư tưởng triết lý nhân văn sâu sắc. Đó chính là cơ sở tư tưởng và lý luận cho chiến lược giáo dục, bồi dưỡng thanh niên trong thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Hồ Chí Minh: Toàn tập. 1995