Một số ý kiến về việc góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong sinh viên ở các trường đại học ở nước ta hiện nay

Tóm tắt Trên cơ sở khẳng định sự cần thiết khách quan của bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên trong các trường đại học ở nước ta hiện nay, bài viết đề xuất 5 giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên trong các trường đại học ở nước ta hiện nay, đó là: Các cấp quản lý chỉ đạo hoàn thiện hệ thống tổ chức làm công tác chính trị tư tưởng; huy động sức mạnh của hệ thống chính trị các trường đại học; nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học lý luận chính trị; đa dạng hóa các hình thức làm công tác chính trị, tư tưởng và phát huy tinh thần tự giác, tích cực của sinh viên.

pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 345 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số ý kiến về việc góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong sinh viên ở các trường đại học ở nước ta hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần IV. Nghiên cứu, dạy học và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Chủ nghĩa Mác - Lênin |478 MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ VIỆC GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG SINH VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY ThS. Vũ Tuệ Minh ThS. Phạm Thanh Xuân Trường Đại học Hoa Lư Tóm tắt Trên cơ sở khẳng định sự cần thiết khách quan của bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên trong các trường đại học ở nước ta hiện nay, bài viết đề xuất 5 giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên trong các trường đại học ở nước ta hiện nay, đó là: Các cấp quản lý chỉ đạo hoàn thiện hệ thống tổ chức làm công tác chính trị tư tưởng; huy động sức mạnh của hệ thống chính trị các trường đại học; nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học lý luận chính trị; đa dạng hóa các hình thức làm công tác chính trị, tư tưởng và phát huy tinh thần tự giác, tích cực của sinh viên. Từ khóa: Bảo vệ, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, sinh viên. I. MỞ ĐẦU Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và nhiều văn kiện các kỳ Đại hội Đảng khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tƣ tƣởng, kim chỉ nam cho hành động”. Sự khẳng định đó phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam qua 90 năm dƣới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó đến nay, cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đƣờng lối chính trị, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của Đảng nhất là đối với thanh niên, sinh viên - những chủ nhân tƣơng lai của đất nƣớc. II. NỘI DUNG 2.1. Sự cần thiết khách quan của bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên trong các trường đại học ở nước ta hiện nay Thanh niên là lực lƣợng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tƣơng lai, vận mệnh dân tộc; là lực lƣợng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm “100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin” (1920 - 2020) 479| những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình. Trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, thanh niên, sinh viên cũng là lực lƣợng xã hội quan trọng, một trong những nhân tố quyết định tƣơng lai, vận mệnh của đất nƣớc. Ngƣời khẳng định “thanh niên là ngƣời tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là ngƣời phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tƣơng lai - tức là các cháu nhi đồng”1. Trong bài nói chuyện tại hội nghị chuyên đề sinh viên Quốc tế họp tại Việt Nam, Ngƣời khẳng định: “Thời đại này là thời đại vẻ vang của thanh niên. Mà thanh niên phải là những đội xung phong trên các mặt trận chính trị, kinh tế, khoa học, kỹ thuật. Thanh niên đã thực hiện những điều mơ ƣớc của loài ngƣời từ bao thế kỷ”2. Trong Di chúc, Ngƣời căn dặn: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những ngƣời thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Bồi dƣỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”3. Ngày nay, sinh viên một bộ phận tinh túy, quan trọng trong thanh niên Việt Nam, là lực lƣợng kế tục, phát huy nguồn trí tuệ nƣớc nhà, là nguồn lực chủ yếu trong thời đại kinh tế tri thức, khoa học công nghệ, đóng vai trò then chốt trong phát triển đất nƣớc, là lực lƣợng to lớn trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Trong quá trình lãnh đạo đất nƣớc, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lƣợng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Đồng thời, Đảng đã đề ra nhiều chủ trƣơng giáo dục, đào tạo, bồi dƣỡng, tổ chức thanh niên thành lực lƣợng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng lần thứ 7 (khóa X) đã ra Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 “Tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng về công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc”. Tiếp đó, tại Quyết định số: 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011, Thủ tƣớng Chính phủ đã Phê duyệt Chiến lƣợc phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, đã nêu rõ mục tiêu: Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nƣớc, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tƣởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vƣơn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; hình thành nguồn nhân 1 Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 13, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.298. 2 Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 13, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.188. 3 Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 15, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.612. Phần IV. Nghiên cứu, dạy học và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Chủ nghĩa Mác - Lênin |480 lực trẻ có chất lƣợng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, hiện nay xã hội không khỏi băn khoăn trƣớc thực trạng một bộ phận thanh niên, sinh viên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tƣởng cách mạng “nhạt Đảng”, “khô Đoàn”, “xa rời chính trị”, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Nguy hiểm hơn có hiện tƣợng thanh niên, sinh viên bị các thế lực xấu, thù địch lợi dụng, tác động, lôi kéo, kích động đã có những việc làm đi ngƣợc lại bản chất, truyền thống vẻ vang của Đoàn và trái với mục tiêu, lý tƣởng cách mạng của Đảng và dân tộc. Đảng ta xác định “một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tƣởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm tới tình hình đất nƣớc, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc. Học vấn của một bộ phận thanh niên nhất là thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số còn thấp; nhiều thanh niên thiếu kiến thức và kỹ năng trong hội nhập quốc tế. Tính độc lập, chủ động, sáng tạo, năng lực thực hành sau đào tạo của thanh niên còn yếu, chƣa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hóa. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên đang gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp. Tỉ lệ thanh niên nhiễm HIV/AIDS còn cao”4. Từ thực tế tình hình trên, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã ra đời nhƣ là một đòi hỏi cấp thiết, tất yếu, khách quan. Nghị quyết thể hiện quan điểm kiên định, nhất quán của Đảng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của Đảng - chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, đồng thời định hƣớng cho công tác tổ chức đấu tranh phản bác các thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận tấn công chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, vạch trần các luận điệu chống phá quan điểm, chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc. Nghị quyết đã khẳng định bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của Đảng là: “Bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. 4 Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng lần thứ 7 (khóa X) về “Tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng về công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc”. “100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin” (1920 - 2020) 481| Trong bối cảnh tình hình mới, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của Đảng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của mọi giai cấp, tầng lớp, lực lƣợng cách mạng trong xã hội. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sinh viên trong các trƣờng đại học ở nƣớc ta trong giai đoạn hiện nay đã và đang trở nên cần thiết, quan trọng, cấp bách. 2.2. Nội dung - các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên trong các trường đại học ở nước ta hiện nay a. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy các tỉnh, thành phố chỉ đạo hoàn thiện hệ thống tổ chức làm công tác chính trị tư tưởng Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục viên chức, giảng viên, sinh viên triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Số 37-NQ/TW, ngày 09/12/2014 “về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” của Bộ chính trị; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09 /2/2018 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 “về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” của Bộ chính trị; Kế hoạch số 14-KH/TW, ngày 25/3/2019 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW. Tăng cƣờng công tác giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, cƣơng lĩnh chính trị, chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, thành tựu của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho viên chức, giảng viên, sinh viên với nội dung và phƣơng thức phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò của ngƣời đứng đầu trong việc chủ động phát hiện những tƣ tƣởng lệch lạc, sai trái, những biểu hiện suy thoái về tƣ tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống trong sinh viên và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. b. Huy động sức mạnh của hệ thống chính trị các trường đại học Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên... Đảng ủy, Ban giám hiệu, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trƣờng đại học cần phải nhận thức rõ hơn về vai trò và tầm quan trọng của việc bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng Phần IV. Nghiên cứu, dạy học và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Chủ nghĩa Mác - Lênin |482 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là một quá trình lâu dài, khó khăn, phức tạp và cần phải đƣợc thực hiện một cách thƣờng xuyên, liên tục. Cụ thể, Đảng ủy, Ban Giám hiệu các trƣờng đại học cần tiếp tục quan tâm, sát sao trong chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, trong quá trình dạy và học các môn Lý luận chính trị, đồng thời tạo điều kiện cho các giảng viên và sinh viên đƣợc đi thực tế tại các địa phƣơng, các doanh nghiệp, các cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, các di tích văn hóa, di tích cách mạng và lịch sử,... để gắn lý luận với thực tiễn trong nội dung cậc bài giảng, tăng tính thuyết phục, tính hấp dẫn hơn đối với sinh viên. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục lý tƣởng cách mạng cho thanh niên. Để làm tốt đƣợc nhiệm vụ trên, Đoàn, Hội cần thông qua các hình thức sinh hoạt khai thác hiệu quả các phƣơng tiện thông tin đại chúng và truyền thông mạng, qua các hoạt động, phong trào của mình khéo léo lồng ghép tuyên truyền, cụ thể hóa Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quyết định số 134-QĐ/TWĐTN-BTG ngày 07/11/2018 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đoàn về việc ban hành Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022”. Đồng thời, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên các trƣờng đại học cần có kế hoạch tăng cƣờng bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Thành lập và phát triển các mô hình câu lạc bộ “Lý luận trẻ” nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Đây là diễn đàn, sân chơi giúp sinh viên bày tỏ suy nghĩ, nhận xét của cá nhân mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay đặc biệt trên mạng xã hội, các sự kiện chính trị - xã hội trong nƣớc và quốc tế nổi bật trong giai đoạn hiện nay và cùng nhau thảo luận, phân tích, nhận diện đúng sai để hiểu đƣợc vấn đề một cách đúng đắn, thấu đáo và cặn kẽ. Đồng thời, tuyên truyền, lan tỏa các thông tin hay, những tấm gƣơng ngƣời tốt, việc tốt, những quan điểm đúng đắn để nhân rộng những giá trị nhân văn, thúc đẩy xã hội tốt đẹp hơn. c. Nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học lý luận chính trị Trong các trƣờng đại học cần đảm bảo đúng nội dung, thời lƣợng môn học Lý luận chính trị theo khung chƣơng trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; theo Hƣớng “100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin” (1920 - 2020) 483| dẫn số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19/7/2019 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chƣơng trình, giáo trình mới các môn Lý luận chính trị. Các môn Lý luận chính trị thƣờng khó và trừu tƣợng, vì vậy để truyền tải kiến thức đến sinh viên hiểu đúng, làm đúng và vận dụng đúng thì giảng viên phải bám sát nội dung khung chƣơng trình Bộ ban hành để giảng dạy. Trong các trƣờng đại học giảng viên Lý luận chính trị cần tăng cƣờng sử dụng các phƣơng pháp dạy học tích cực vào quá trình giảng dạy. Các phƣơng pháp tích cực nhƣ: nêu vấn đề, giải quyết tình huống, thảo luận nhóm, trải nghiệm thực tiễn, kết hợp với phƣơng pháp thuyết trình sẽ đem lại hiệu quả tốt cho dạy học môn học. Do vậy, để đạt đƣợc mục đích của môn học, bài học trong quá trình giảng dạy các môn Lý luận chính trị, bên cạnh việc thiết kế bài giảng cho phù hợp với cách dạy mới; phân chia thời gian hoạt động trên lớp cho phù hợp, thƣờng xuyên trau dồi nâng cao kiến thức thì giảng viên cũng phải biết sử dụng thành thạo các phƣơng tiện, công cụ kỹ thuật hiện đại vào quá trình dạy học. Bởi các phƣơng tiện này sẽ góp phần minh họa làm phong phú thêm cho nội dung của bài giảng; thay đổi cách học và phƣơng pháp học, tạo sự hứng thú, kích thích tìm tòi, đi sâu nghiên cứu của sinh viên. Giảng viên giảng dạy Lý luận chính trị cần chú trọng khơi dậy cho sinh viên sự hứng thú, yêu thích môn học, vận dụng những tri thức đã học vào trong quá trình học tập và cuộc sống. Đồng thời, trong quá trình giảng dạy, phải đặt biệt chú trọng tới việc giáo dục, bồi dƣỡng cho sinh viên lý tƣởng, tình cảm, niềm tin, ý thức trách nhiệm với xã hội; từ đó sinh viên ý thức đƣợc trách nhiệm trong học tập và cuộc sống, cần có sự đổi mới về phƣơng pháp để phát huy sự tích cực, chủ động, sáng tạo của ngƣời học. d. Đa dạng hóa các hình thức làm công tác chính trị, tư tưởng Để bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của Đảng trong sinh viên ở các trƣờng đại học cần phải đa dạng hóa các hình thức làm công tác chính trị, tƣ tƣởng cho sinh viên. Bên cạnh công tác dạy học, giáo dục lý luận chính trị chính khóa, truyền thống, hiện nay, các trƣờng đại học cần xây dựng nhiều mô hình, câu lạc bộ, hình thức hoạt động để thu hút sinh viên tham gia; chủ động góp sức vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới, nâng cao chất lƣợng hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Ngoài ra, các trƣờng đại học cần đẩy mạnh việc tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên hay các buổi xem phim lịch sử, cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh, hoặc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, các cuộc thi olympic triết học Bên cạnh đó, các trƣờng đại học cần tuyên truyền, giáo dục, hƣớng dẫn, tổ chức sinh viên lên Phần IV. Nghiên cứu, dạy học và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Chủ nghĩa Mác - Lênin |484 tiếng, có hình thức phù hợp trong đấu tranh, chống lại những tiêu cực trong xã hội và trên không gian mạng nhằm góp phần lành mạnh hóa môi trƣờng xã hội. e. Phát huy tinh thần tự giác, tích cực của sinh viên Tự giáo dục là quá trình mà trong đó sinh viên phải tự hoàn thiện, tự biến đổi, tự thích nghi với môi trƣờng và điều kiện sống; là khả năng sinh viên phải biết tự điều chỉnh các hành vi của mình cho phù hợp với các quy định của xã hội. Muốn tự giáo dục thành công, sinh viên phải có ý thức tự giác cao, phải luôn vƣơn lên, kiên quyết đấu tranh với những thói hƣ, tật xấu của bản thân. Trong học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị càng đòi hỏi sinh viên tự giác, tích cực, tự học, tự nghiên cứu. Sinh viên cần phải tham gia mạnh mẽ hơn nữa trong các phong trào nhƣ: “Thanh niên lập nghiệp”; “Tuổi trẻ giữ nƣớc”; “Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”... Đó vừa là sân chơi, vừa là cơ hội để sinh viên phát huy sức trẻ, phát huy yếu tố tự giáo dục, tự rèn luyện của mình. Mặt khác, cần xây dựng nhiều gƣơng điển hình, tiên tiến về ngƣời tốt, việc tốt để từ đó phát huy đƣợc yếu tố tự giáo dục, tự rèn luyện của sinh viên, đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh. Thanh niên, sinh viên trong các trƣờng đại học ngày nay cần phải sống, làm việc theo tƣ tƣởng, tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tƣ tƣởng, phƣơng pháp, phong cách của Ngƣời. Thanh niên, sinh viên trong các trƣờng đại học cần học tập và làm theo Bác về mục đích, động cơ, lẽ sống, nghị lực vƣợt qua khó khăn, thử thách; gắn bó với nhân dân, làm điều lợi cho dân, tránh điều hại tới dân, vì dân chứ không vì mình, thực hiện “dĩ công vi thƣợng” theo tấm gƣơng Hồ Chí Minh. III. KẾT LUẬN Nền tảng tƣ tƣởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, có giá trị rất to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Vì vậy, bài viết tập trung làm rõ sự cần thiết khách quan và đề xuất các giải pháp bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên trong các trƣờng đại học ở nƣớc ta hiện nay nhằm để bảo vệ nền tảng tƣ tƣởng của Đảng, tạo sức mạnh tổng hợp trong việc ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong sinh viên các trƣờng đại học ở nƣớc ta hiện nay. “100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin” (1920 - 2020) 485| TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 88. 2. Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015, của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. 3. Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. 4. Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/05/2016 về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 5. Quyết định số 134-QĐ/TWĐTN-BTG ngày 07/11/2018 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đoàn về việc ban hành Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022”. 6. Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018, của Bộ Chính trị, về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các qu