Bài 3 Khai báo thực thể

Trình bày được ý nghĩa và công dụng của việc khai báo và sử dụng thực thể trong DTD Khai báo và sử dụng được thực thể tổng quát (nội và ngoại) Khai báo và sử dụng được thực thể tham số (nội và ngoại) Kết hợp nhiều tập tin để tạo tài liệu XML hoàn chỉnh.

ppt30 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1686 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài 3 Khai báo thực thể, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHAI BÁO THỰC THỂ * Document Type Definition * NGÔN NGỮ ĐÁNH DẤU MỞ RỘNG BÀI 3 Document Type Definition * Document Type Definition * NGÔN NGỮ ĐÁNH DẤU MỞ RỘNG CHƯƠNG 05 Nội dung * Document Type Definition * Mục tiêu Trình bày được ý nghĩa và công dụng của việc khai báo và sử dụng thực thể trong DTD Khai báo và sử dụng được thực thể tổng quát (nội và ngoại) Khai báo và sử dụng được thực thể tham số (nội và ngoại) Kết hợp nhiều tập tin để tạo tài liệu XML hoàn chỉnh. * Document Type Definition * Về mặt bản chất, thực thể là những đơn vị lưu trữ, hay nói cách khác, đó chính là một phần của tài liệu Nó có thể là một tập tin (thực thể ngoại) hoặc một chuỗi nội dung (thực thể nội) Mỗi thực thể đều có tên riêng để ta có thể tham chiếu tới. * Document Type Definition * Phân loại thực thể: * Document Type Definition * Entities General Entities Parameter Entities Internal General Entities External General Entities Internal Parameter Entities External Parameter Entities Một cách phân loại khác: * Document Type Definition * Thực thể phân tích: là thực thể chứa bên trong nó một nội dung XML hợp chuẩn (well-formed) Thực thể không phân tích: chứa dữ liệu nhị phân, các dữ liệu không phải XML (hiện tại loại thực thể này chưa được XML hỗ trợ đầy đủ). * Document Type Definition * * Document Type Definition * Văn bản thường gặp nhưng lại khó đánh máy hoặc quá dài? Cần dùng 1 tên gọi/nội dung khác để thay thế Giải pháp: Sử dụng thẻ trong DTD Trong ngôn ngữ C/C++: #define PI 3,14159 Tham chiếu Cách khai báo: sử dụng thẻ Cách sử dụng: giống như cách sử dụng các tham chiếu thực thể có sẵn &tên_tham_chiếu; Cách đặt tên tham chiếu: sử dụng chữ cái và dấu gạch dưới (_underscore), không sử dụng ký tự trắng. * Document Type Definition * * Document Type Definition * We all use the &WWW; Khai báo thực thể tổng quát nội Tham chiếu tới thực thể We all use the World Wide Web Kết quả tương đương DTD XML Sử dụng thực thể tổng quát nội trong DTD có được không? Câu trả lời: có thể được! * Document Type Definition * Một ví dụ khác: 1999 Elliotte Rusty Harold elharo@metalab.unc.edu March 10, 1999 ” > * Document Type Definition * Hạn chế: Không thể sử dụng tham chiếu vòng Không được phép sử dụng trong cú pháp của DTD * Document Type Definition * Không được phép chứa các ký tự %, &, và “ một cách trực tiếp (có thể sử dụng thực thể tham chiếu có sẵn) Tuy nhiên, thực thể tổng quát có thể chứa các thẻ bên trong, và có thể được viết trên nhiều dòng (như ví dụ trước). * Document Type Definition * Thực thể tổng quát có sẵn: gồm 5 thực thể như đã đề cập ở các bài trước * Document Type Definition * * Document Type Definition * Thực thể ngoại là những dữ liệu nằm bên ngoài tập tin chính (tập tin chứa nút gốc của tài liệu) Tham chiếu thực thể ngoại cho phép chúng ta nhúng (kết hợp) các nội dung bên ngoài vào tài liệu chính (tức là xây dựng tài liệu từ nhiều phần nhỏ riêng biệt) * Document Type Definition * Cú pháp khai báo: Ví dụ: ta có một tập tin XML như sau 1999 Elliotte Rusty Harold elharo@metalab.unc.edu * Document Type Definition * Thêm khai báo sau vào phần DTD: Có thể sử dụng đường dẫn tương đối, ví dụ: Nếu các tập tin nằm trong cùng thư mục: * Document Type Definition * * Document Type Definition * &chap1; &chap2; External Entity Declaration Entity Reference yada yada blah blah Logically equivalent to inlining file contents URL DTD XML * Sử dụng ký hiệu phần trăm (%) thay cho dấu và (&). Thực thể tham số được sử dụng bên trong phần khai báo DTD chứ không được sử dụng trong tài liệu XML. Cú pháp: Ví dụ * Document Type Definition * Việc sử dụng thực thể tham số thực sự có ý nghĩa khi ta khai báo nhiều phần tử có nội dung giống hoặc gần giống nhau Giả sử ta có 3 phần tử được khai báo như sau: * Document Type Definition * Cách giải quyết: * Document Type Definition * Lưu ý: tham chiếu thực thể tham số phải được khai báo trước khi sử dụng. Ví dụ sau là không hợp chuẩn: * Document Type Definition * Cho phép ta xây dựng một khai báo DTD lớn từ nhiều tập tin DTD nhỏ. Ví dụ: ta có các tập tin DTD khai báo cho các thẻ PLAYER, TEAM và SEASON, ta có thể gộp chúng lại để tạo ra khai báo DTD hoàn chỉnh. Cú pháp khai báo và sử dụng: %name; VD: %player; * Document Type Definition * Ta có thể sử dụng thực thể ngoại (thực thể tổng quát và thực thể tham số) để tạo một tài liệu XML hoàn chỉnh từ nhiều tập tin nhỏ. Thực thể tổng quát để ghép nhiều nội dung XML lại với nhau. Thực thể tham số để ghép nhiều nội dung DTD lại với nhau. * Document Type Definition * * Document Type Definition * Chris Hoiles Catcher Để nhúng vào tài liệu khác, ta cần phải khai báo bảng mã sử dụng cho tài liệu, để đảm bảo sự tương thích Lưu ý: thuộc tính encoding là bắt buộc phải có đối với những phần tài liệu dùng để nhúng vào tài liệu khác. * Document Type Definition * Tóm tắt bài học Thực thể tổng quát được sử dụng cho các phần của nội dung tài liệu XML Có 2 loại là thực thể tổng quát nội và thực thể tổng quát ngoại Thực thể tham số được sử dụng cho các phần của khai báo DTD Cũng có 2 loại thực thể tham số là tham số nội và tham số ngoại. * Document Type Definition * HẾT BÀI HẾT CHƯƠNG * Document Type Definition *
Tài liệu liên quan