Bài giảng Bảo hiểm trong ngoại thương

n Chiến tranh (war risk ): nội chiến, cách mạng, nổi loạn, bạo động, khởi nghĩa, xung đột, bạo động phiến loạn n Đình công (strikes): đình công, bạo động, nổi loạn dân sự (SRCC: strikes, riots, civil commodition) Hai rủi ro nay nếu muốn được bảo hiểm phải mua riêng, không được bảo hiểm trong các điều kiện bảo hiểm thông thường.

ppt104 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2588 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Bảo hiểm trong ngoại thương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan