Bài giảng Chính trị - Bài 3: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

2. VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CÁC GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG • Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. • - Giai đoạn cách mạng giải phóng dân tộc: đánh đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc và thiết lập chính quyền của nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành được thắng lợi này chính nhờ đường lối đúng đắn, phù hợp với yêu cầu của lịch sử. • - Vai trò của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước: Đảng Cộng sản Việt Nam có khả năng to lớn để lãnh đạo nhân dân xây dựng xã hội mới vì con đường cách mạng do Đảng lãnh đạo phù hợp với thời đại và quy luật phát triển của xã hội.II. Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 1. Thành tựu của cuộc đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc 2. Thành tựu của công cuộc đổi mớiDưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã trải qua các phong trào cách mạng : Xô Viết – Nghệ Tĩnh (1930-1931) Cao trào dân chủ (1936-1939) Phong trào CM 1939 – 1945 mà trực tiếp là cao trào kháng Nhật cứu nước, dẫn tới thắng lợi CMT8 -1945. a. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Thắng lợi của CMT8 là bước ngoặt vĩ đại, đánh dấu sự biến đổi nhảy vọt, xoá bỏ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân gần 1 thế kỷ, lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế ngự trị mấy nghìn năm ở nước ta. Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. CMT8 đã để lại những kinh nghiệm quý báu, góp phần xây dựng lý luận về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở một nước thuộc địa, nửa phong kiến. Đây là cuộc cách mạng điển hình do Đảng cộng sản lãnh đạo; thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác – Lênin ở một nước thuộc địa. CMT8 đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa trên thế giới.Những dấu mốc quan trọng trong cách mạng Tháng Tám

pdf24 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 498 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chính trị - Bài 3: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
• Bài 3: NHỮNG THÀNH TỰU CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG KẾT CẤU • I. Sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam • 1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam • 2. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong các giai đoạn cách mạng • II. Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng • 1. Thành tựu của cuộc đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lậpdân tộc • 2. Thắng lợi của công cuộc đổi mới I. SỰ RA ĐỜI VÀ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM • 1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam Bối cảnh quốc tế: Cách mạng tháng Mười Nga 1917 thắng lợi, cùng với sự ra đời của Quốc tế Cộng sản và hàng loạt các Đảng cộng sản đã tác động mạnh mẽ đến cách mạng Việt Nam. • Bối cảnh trong nước - Xã hội VN dưới sự thống trị của thực dân Pháp - SV xem video Phong trào Cần Vương (1885 - 1896) Phong trào Đông Du (1906 - 1908) – Phan Bội Châu Phong trào Đông kinh Nghĩa Thục (1907) Phong trào Duy Tân (1906 - 1908) – Phan Chu Trinh Phong trào Việt Nam Quốc dân Đảng (1927 - 1930) - Nguyễn Thái Học • Các phong trào thể hiện tinh thần yêu nước cao độ, thức tỉnh và cổ vũ tinh thần yêu nước, gây được tiếng vang. Tuy nhiên, đều thất bại. • Cách mạng nước ta đang rơi vào tình trạng khủng hoảng và bế tắc về đường lối cứu nước. Hoàn cảnh đó đòi hỏi phải có một con đường mới và lực lượng lãnh đạo để cứu nước, giải phóng dân tộc. CÁC PHONG TRÀO YÊU NƯỚC NỔI BẬT - QUÁ TRÌNH RA ĐỜI CỦA ĐẢNG: • Năm 1911, Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước. • Tháng 7/1920, Người đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về những vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin. Người đã tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam là con đường cách mạng vô sản • 1921 - 1930, Người tích cực chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản. • Tháng 6/1925, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin tạo sự chuyển biến về chất trong phong trào cách mạng Việt Nam Sinh viên xem tư liệu về Nguyễn Ái Quốc NAQ chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho sự ra đời của ĐCSVN Báo Người cùng khổ Trưởng tiểu ban NC thuộc địa Bản án chế độ TDP Báo Sự thật Tạp chí thư tín QT Đường CM Chủ nghĩa Mác – Lênin vào CN 1921 1922 1923 1924 1925 1927 1929 Nguyễn Ái Quốc – Người chuẩn bị về tư tưởng chính trị, tổ chức cho sự ra đời của ĐCSVN “Nguyễn Ái Quốc với một số đại biểu ở ĐH V - QTCS” 1924 “Bản án chế độ thực dân Pháp” (1925) “Người cùng khổ” (1921) “Đường cách mệnh” (1927) Nguyễn Ái Quốc – Người chuẩn bị về tư tưởng chính trị, tổ chức cho sự ra đời của ĐCSVN Sự ra đời của các tác phẩm này trình bày nội dung con đường CMVN. Đó là chuẩn bị về chính trị và tư tưởng cho sự ra đời của ĐCSVN Các tổ chức cộng sản ở Việt Nam Đông Dương CSĐ An Nam CSĐ Đông Dương CSLĐ Hội VNCM thanh niên 6/1925 Đông Dương CSĐ 6/1929 Tân Việt CMĐ 8/1928 Đông Dương CSLĐ 1/1930 An Nam CSĐ 8/1929 Mức độ ảnh hưởng của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam 1929 Đầu tháng 3 tại bán đảo Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc) hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản, lấy tên Đảng Cộng sản Việt nam. Hội nghị đã cử ra Ban chấp hành Trung ương Đảng lâm thời và thông qua các văn kiện Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Các văn kiện được Đại hội thông qua đã trở thành Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Ngày 3-2- 1930, được Đảng ta lấy làm ngày kỉ niệm thành lập Đảng CSVN. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng đường lối cứu nước của dân tộc. Chứng minh: giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đảng CSVN ra đời là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, là bước ngoặt vĩ đại của Cách mạng VN. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam 2 . VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CÁC GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG • Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. • - Giai đoạn cách mạng giải phóng dân tộc: đánh đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc và thiết lập chính quyền của nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành được thắng lợi này chính nhờ đường lối đúng đắn, phù hợp với yêu cầu của lịch sử. • - Vai trò của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước: Đảng Cộng sản Việt Nam có khả năng to lớn để lãnh đạo nhân dân xây dựng xã hội mới vì con đường cách mạng do Đảng lãnh đạo phù hợp với thời đại và quy luật phát triển của xã hội. II. Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 1. Thành tựu của cuộc đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc 2. Thành tựu của công cuộc đổi mới Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã trải qua các phong trào cách mạng : Xô Viết – Nghệ Tĩnh (1930-1931) Cao trào dân chủ (1936-1939) Phong trào CM 1939 – 1945 mà trực tiếp là cao trào kháng Nhật cứu nước, dẫn tới thắng lợi CMT8 -1945. a. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Thắng lợi của CMT8 là bước ngoặt vĩ đại, đánh dấu sự biến đổi nhảy vọt, xoá bỏ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân gần 1 thế kỷ, lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế ngự trị mấy nghìn năm ở nước ta. Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời. CMT8 đã để lại những kinh nghiệm quý báu, góp phần xây dựng lý luận về cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở một nước thuộc địa, nửa phong kiến. Đây là cuộc cách mạng điển hình do Đảng cộng sản lãnh đạo; thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác – Lênin ở một nước thuộc địa. CMT8 đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa trên thế giới. Những dấu mốc quan trọng trong cách mạng Tháng Tám Nước ta sau CMT8 rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Dựa vào sức dân, Đảng đã lãnh đạo, vừa bảo vệ chính quyền, vừa xây dựng lực lượng, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp và can thiệp của Mỹ. Với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện , lâu dài, dựa vào sức mình là chính, Đảng lãnh đạo nhân dân ta liên tục giành thắng lợi, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ. b. Thắng lợi oanh liệt của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc (1945 - 1975) CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ Sau 1954, Đế quốc Mỹ dần dần thay chân Thực dân Pháp để áp đặt chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam. Dân tộc ta lại tiến hành cuộc chiến tranh với Đế quốc Mỹ cùng bè lũ tay sai. Miền Bắc: vừa xây dựng CNXH, vừa chống chiến tranh phá hoại, vừa chi viện cho chiến trường miền Nam. Miền Nam: dồn sức lực và trí tuệ đã lần lượt đánh bại đánh bại các chiến lược quân sự của Đế quốc Mỹ. Cuối cùng, bằng cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Mùa xuân 1975, quân và dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. b. Thắng lợi oanh liệt của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc (1945 - 1975) Sinh viên xem video về tình hình VN sau 1954 Cuộc chiến tranh của dân tộc ta chống Mỹ diễn ra không cân sức về kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật, nhưng chúng ta đã chiến thắng. Thắng lợi này đã quét sạch quân xâm lược ra khỏi đất nước, kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài 30 năm (1945-1975), kết thúc hơn 1 thế kỷ đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới của Pháp và Mỹ. Thắng lợi này đã đánh bại cuộc chiến tranh tàn bạo, ác liệt, có quy mô lớn nhất của chủ nghĩa Đế quốc kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2. Thắng lợi đã làm chủ nghĩa thực dân mới bị sụp đổ, góp phần thúc đẩy phong trào độc lập dân tộc, dân chủ và hoà bình thế giới. b. Thắng lợi oanh liệt của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc (1945 - 1975) Thắng lợi đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX – một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Sv xem video về chiến dịch Hồ Chí Minh b. Thắng lợi oanh liệt của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc (1945 - 1975) Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986) đề ra đường lối đổi mới toàn diện. Hơn 30 năm qua, Đảng ta luôn xác định đổi mới kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần xã hội. Chúng ta đã đạt được những thành tựu sau: Đất nước thoát khỏi khủng hoảng KT- XH, kinh tế tăng trưởng nhanh, sự nghiệp CNH, HĐH; phát triển KTTT định hướng XHCN được đẩy mạnh; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết được củng cố. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh giữ vững. Vị thế của nước ta được nâng cao trên trường quốc tế. Những thành tựu đó chứng tỏ Đảng ta có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. 2. Thành tựu của công cuộc đổi mới • Video nhưng thành tựu kinh tế - xã hội VN thời kỳ đổi mới