Bài giảng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam

§ Thứ nhất : Coi trọng CNH nông nghiệp, nông thôn. * Phát triển nông, lâm, ngư gắn với công nghiệp chế biến. * Tạo nguồn nguyên liệu có khối lượng lớn, chất lượng cao, giá rẻ cho công nghiệp chế biến. * Tăng khối lượng và giá trị hàng xuất khẩu. * Hình thành các điểm công nghiệp gắn với đô thị hóa tại chỗ, mở rộng thị trường sản phẩm và dịch vụ cho công nghiệp.

ppt41 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3065 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan