Bài giảng Địa lí dịch vu

-GTVT -Thương mại -Tài chính -Ngân hàng -Bảo hiểm -DV nghề nghiệp -Hành chính công -Các hoạt động đoàn thể . -Bán buôn -Bán lẻ -Dịch vụ cá nhân: Y tế Giáo dục

pdf85 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1548 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Địa lí dịch vu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑÒA LÍ DÒCH VUÏ CAÁU TRUÙC BAØI HOÏC ÑAËC ÑIEÅM PHAÂN BOÁ NGAØNH DÒCH VUÏ CAÙC NHAÂN TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN SÖÏ PHAÙT TRIEÅN VAØ PHAÂN BOÁ NGAØNH DV CÔ CAÁU VAØ VAI TROØ CUÛA NGAØNH DÒCH VUÏ II.I. III. I. Cô caáu vaø vai troø cuûa caùc ngaønh dòch vuï Döïa vaøo SGK haõy cho bieát ñaëc ñieåm cô caáu ngaønh dòch vuï ? 1.Cô caáu Cơ cấu DV kinh doanh DV tiêu dùng DV công - GTVT - Thương mại - Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm - DV nghề nghiệp… - Hành chính công - Các hoạt động đoàn thể…. - Bán buôn - Bán lẻ - Dịch vụ cá nhân: Y tế Giáo dục… 1Ngaønh noâng nghieäp Và Sản phẩm của ngành Nông nghiệp 2 Coâng nghieäp deät may 3 Dòch vuï Khoâng tröïc tieáp taïo ra saûn phaåm 1654 7 8 32 DV coâng DV kinh doanh DV kinh doanh DV tieâu duøng DV tieâu duøng DV tieâu duøng DV tieâu duøngDV tieâu duøng Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ 2. Vai trò : I. Cô caáu vaø vai troø cuûa caùc ngaønh dòch vuï . Caùc ngaønh dòch vuï tham gia vaøo caùc khaâu naøo cuûa quaù trình saûn xuaát ? Sơ đồ quá trình sản xuất của nền kinh tế Dòch vuï Dòch vuï Chế biến thành sản phẩm Khai thác nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng Phân phối, tiêu thụ 1 2 Thuùc ðñaåy caùc ngaønh saûn xuaát vaät chaát Ñaùnh giaøy Caét toùc Giaùo vieân Tieáp vieân haøng khoâng Xe oâm Taxi Masse Laøm moùng Söû duïng toát hôn nguoàn lao ñoäng, taïo vieäc laøm. Thaát nghieäp Sự phát triển của ngành dịch vụ du lịch Thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Các di sản thiên nhiên, lịch sử, văn hoá Thu ngoại tệ, tăng nguồn thu cho nền kinh tế Bảo vệ, cải tạo những di sản thiên nhiên, lịch sử, văn hoá. Khai thaùc toát hôn taøi nguyeân, di saûn vaên hoùa, lòch söû vaø thaønh töïu KH-KT 2. Vai troø I. Cô caáu vaø vai troø cuûa caùc ngaønh dòch vuï  Ngaønh dòch vuï phaùt trieån coù taùc duïng thuùc ñaåy caùc ngaønh saûn xuaát vaät chaát.  Söû duïng toát hôn nguoàn lao ñoäng, taïo vieäc laøm cho ngöôøi daân.  Khai thaùc toát caùc nguoàn taøi nguyeân, caùc di saûn vaên hoaù, lòch söû… Ảnh hưởngNhân tố -Trình độ phát triển kinh tế. - Năng suất lao động xã hội - Quy mô, cơ cấu dân số - Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư - Truyền thống văn hoá và phong tục tập quán - Mức sống và thu nhập thực tế - TNTN, di sản văn hoá, lịch sử, cơ sở hạ tầng - Đầu tư, bổ sung lao động cho ngành dịch vụ - Nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ - Mạng lưới ngành dịch vụ - Hình thức tổ chức mạng lưới ngành dịch vụ - Sức mua, nhu cầu dịch vụ - Sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ du lịch II. Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån vaø phaân boá caùc ngaønh dòch vuï III. Ñaëc ñieåm phaân boá caùc ngaønh dòch vuï treân theá giôùi. Hình 35 – Tæ troïng dòch vuï trong cô caáu GDP cuûa caùc nöôùc, naêm 2001 Em coù nhaän xeùt gì veà söï phaân hoùa tæ troïng cuûa caùc ngaønh dòch vuï trong cô caáu GDP treân theá giôùi? III. Ñaëc ñieåm phaân boá caùc ngaønh dòch vuï treân theá giôùi. - ÔÛ caùc nöôùc phaùt trieån ngaønh dòch vuï chieám tæ troïng cao trong cô caáu GDP(> 60%). Caùc nöôùc ñang phaùt trieån chæ chieám <50%. - Caùc thaønh phoá cöïc lôùn ñoàng thôøi laø caùc trung taâm dòch vuï lôùn, như : Tôkyô, New yor,Luân Đôn… Luaân Ñoân New york Tokyo Một số trung tâm dịch vụ lớn Trên thế giới: Khu Mahattan-New Yook-Hoa Kỳ Saopaolô-Brazil Pari-Pháp - Moãi nöôùc coù caùc thaønh phoá chuyeân moân hoaù moät soá loaïi dòch vuï nhaát ñònh Phố Wall – Mỹ Trung tâm tài chính, chứng khoán - HÌNH THAØNH CAÙC TRUNG TAÂM GIAO DÒCH, THÖÔNG MAÏI TRONG CAÙC THAØNH PHOÁ LÔÙN: NGAÂN HAØNG, SIEÂU THÒ, … CÇu Mü ThuËn H×nh 1 H×nh 2 H×nh 3 H×nh 4 H×nh 5 H×nh 6 H×nh 7 vai trß, ®Æc ®iÓm vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè ngµnh giao th«ng vËn t¶I I.VAI TRß Vµ ®ÆC ®IÓM CÑA NGµNH GIAO TH«NG VËN T¶I 1.Vai trß ngµnh giao th«ng vËn t¶i C©U HÁI: T¹I SAO NÃI GIAO TH«NG VËN T¶I Lµ HUYÕT M¹CH TRONG NÒN KINH TÕ QUÈC D©N? QUAN S¸T S¬ ®Å SAU H·Y CHO BIÕT VAI TRß CÑA NGµNH GTVT THÓ HIÖN TRONG KH©U NµO? GT VT GT VT S¶n xuÊtKhai th¸c ThÞ tr-êng Qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt I.VAI TRß Vµ ®ÆC ®IÓM CÑA NGµNH GIAO TH«NG VËN T¶I 1.VAI TRß NGµNH GTVT * Tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, gióp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x· héi diÔn ra liªn tôc vµ b×nh th­êng Chë gç cho nhµ m¸y giÊy H×nh ¶nh ¤ t« chë hµng lªn biªn giíi H×nh ¶nh Xe buýt H×nh ¶nh VËn t¶i hµnh kh¸ch H×nh ¶nh 1.VAI TRß CÑA NGµNH GIAO TH«NG VËN T¶I * Tham gia vào quá trình sản xuất,giúp cho quá trình sản xuất xã hội diễn ra liên tục và bình thường * T¹o mèi liªn hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c vïng vµ c¸c n-íc trªn thÕ giíi * Cñng cè tÝnh thèng nhÊt cña nÒn kinh tÕ, t¨ng c-êng søc m¹nh quèc phßng * Phôc vô nhu cÇu ®i l¹i cña nh©n d©n,gióp cho c¸c ho¹t ®éng sinh ho¹t ®-îc thuËn tiÖn M¸y bay, tÇu chiÕn ®Êu KÕT LUËN * Giao Th«ng VËn T¶i lµ ngµnh kh«ng thÓ thiÕu trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. 2. §ÆC ®IÓM NGµNH GIAO TH«NG VËN T¶I * Lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®éc ®¸o: Kh«ng lµm ra s¶n phÈm míi mµ th«ng qua viÖc vËn chuyÓn ng­êi vµ hµng ho¸ ®Ó tham gia cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ cña s¶n phÈm * ChØ tiªu ®¸nh gi¸ ngµnh giao th«ng vËn t¶i: * Khèi l-îng vËn chuyÓn * Khèi l-îng lu©n chuyÓn TÊn hµng ho¸ Ng-êi TÊn. km Ng-êi. km * Cù li vËn chuyÓn trung b×nh (tÝnh Km) C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng Sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè cña c¸c ngµnh kinh tÕ Tr×nh ®é khoa häc kü thuËt Quan hÖ gi÷a n¬i s¶n xuÊt vµ n¬i tiªu thô Ph©n bè d©n c­ §iÒu kiÖn KT- XH VÞ trÝ ®Þa lý §Þa h×nh KhÝ hËu S«ng ngßi §iÒu kiÖn tù nhiªn Giao th«ng vËn t¶i II. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè ngµnh GTVT VÞ trÝ ®Þa lý §Þa h×nh KhÝ hËu S«ng ngßi §iÒu kiÖn tù nhiªn Giao th«ng vËn t¶i II. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè ngµnh GTVT 1, C¸c nh©n tè tù nhiªn VÞ trÝ ®Þa lý §Þa h×nh KhÝ hËu S«ng ngßi §iÒu kiÖn tù nhiªn Giao th«n g vËn t¶i Lo¹i h×nh vËn t¶i II. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè ngµnh GTVT 1, C¸c nh©n tè tù nhiªn VÞ trÝ ®Þa lý §Þa h×nh KhÝ hËu S«ng ngßi §iÒu kiÖn tù nhiªn Giao th«n g vËn t¶i Lo¹i h×nh vËn t¶i C«ng t¸c thiÕt kÕ vµ khai th¸c c«ng tr×nh GT II.C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè ngµnh GTVT Lµm ®-êng giao th«ng§Þa h×nh nói cao 1,C¸c nh©n tè tù nhiªn §-êng hÇm xuyªn ®Ìo VÞ trÝ ®Þa lý §Þa h×nh KhÝ hËu S«ng ngßi §iÒu kiÖn tù nhiªn Giao th«n g vËn t¶i Lo¹i h×nh vËn t¶i C«ng t¸c thiÕt kÕ vµ khai th¸c c«ng tr×nh GT II. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè ngµnh GTVT Ho¹t ®éng Lò lôt ë MiÒn Trung M-a tuyÕt ë CHLB §øc 1, C¸c nh©n tè tù nhiªn Lò lôt ë MiÒn Trung M-a tuyÕt ë CHLB §øc VÞ trÝ ®Þa lý §Þa h×nh KhÝ hËu S«ng ngßi §iÒu kiÖn tù nhiªn Giao th«n g vËn t¶i Lo¹i h×nh vËn t¶i C«ng t¸c thiÕt kÕ vµ khai th¸cc«ng tr×nh GT Ho¹t ®éng VËn t¶i ®-êng s«ng, chi phÝ cÇu ®-êng S«ng miÒn nói S«ng ®ång b»ng II. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè ngµnh GTVT 1, C¸c nh©n tè tù nhiªn CÇu Aqualine (NhËt B¶n) CÇu Mü ThuËn VÞ trÝ ®Þa lý §Þa h×nh KhÝ hËu S«ng ngßi §iÒu kiÖn tù nhiªn Giao th«ng vËn t¶i Lo¹i h×nh vËn t¶i C«ng t¸c thiÕt kÕ vµ khai th¸c c«ng tr×nh GT Ho¹t ®éng II. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè ngµnh GTVT VËn t¶i ®-êng s«ng, chi phÝ cÇu ®-êng 1, C¸c nh©n tè tù nhiªn II. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè ngµnh GTVT 2, C¸c nh©n tè kinh tÕ-x· héi Sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè cña c¸c ngµnh kinh tÕ§iÒu kiÖn KT- XH Giao th«ng vËn t¶iPh©n bè d©n c­ Tr×nh ®é khoa häc kü thuËt, quan hÖ gi÷a n¬i s¶n xuÊt vµ n¬i tiªu thô QuyÕt ®Þnh Sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè Sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè cña c¸c ngµnh kinh tÕ§iÒu kiÖn KT- XH Giao th«n g vËn t¶i Ph©n bè d©n c­ II. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè ngµnh GTVT 2, C¸c nh©n tè kinh tÕ-x· héi Tr×nh ®é khoa häc kü thuËt, quan hÖ gi÷a n¬i s¶n xuÊt vµ n¬i tiªu thô Sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè cña c¸c ngµnh kinh tÕ §iÒu kiÖn KT-XH Giao th«ng vËn t¶i QuyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè MËt ®é,lo¹i h×nh, h-íng vµ c-êng ®é vËn chuyÓn II. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè ngµnh GTVT 2, C¸c nh©n tè kinh tÕ-x· héi Tr×nh ®é khoa häc kü thuËt, quan hÖ gi÷a n¬i s¶n xuÊt vµ n¬i tiªu thô Ph©n bè d©n c­ Tµu siªu tèc 550km/hThi c«ng ®­êng tíi khu c«ng nghiÖp Dung QuÊt L­îc ®å cung cÊp, tiªu thô dÇu má vµ khÝ ®èt cña thÕ giíi Sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè cña c¸c ngµnh kinh tÕ Tr×nh ®é khoa häc kü thuËt, quan hÖ gi÷a n¬i s¶n xuÊt vµ n¬i tiªu thô Ph©n bè d©n c­ §iÒu kiÖn KT-XH Giao th«ng vËn t¶i QuyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè MËt ®é, lo¹i h×nh,h-íng vµ c-êng ®é vËn chuyÓn II. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè ngµnh GTVT VËn t¶i hµnh kh¸ch 2, C¸c nh©n tè kinh tÕ-x· héi Taxi Tµu ®iÖn ngÇm C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng Sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè cña c¸c ngµnh kinh tÕ Tr×nh ®é khoa häc kü thuËt,quan hÖ gi÷a n¬i s¶n xuÊt vµ n¬i tiªu thô Ph©n bè d©n c­ §iÒu kiÖn KT- XH VÞ trÝ ®Þa lý §Þa h×nh KhÝ hËu S«ng ngßi §iÒu kiÖn tù nhiªn Giao th«ng vËn t¶i II. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè ngµnh GTVT QuyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè MËt ®é,lo¹i h×nh,h-íng vµ c-êng ®é vËn chuyÓn VËn t¶i hµnh kh¸ch C«ng t¸c thiÕt kÕ vµ khai th¸c c«ng tr×nh GT Ho¹t ®éng VËn t¶i ®-êng s«ng,chi phÝ cÇu ®-êng Lo¹i h×nh vËn t¶i Bµi tËp Trong nh÷ng nh©n tè sau nh©n tè nµo quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè ngµnh GTVT? 1 VÞ trÝ ®Þa lÝ. 2 §Þa h×nh. 3 KhÝ hËu,thêi tiÕt. 4 Sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè c¸c ngµnh kinh tÕ. sai sai sai ®óng §¸p ¸n Bµi tËp vÒ nhµ: C©u1: T¹i sao nãi:®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸ miÒn nói, giao th«ng vËn t¶i ph¶i ®i tr-íc mét b-íc? C©u2: Chøng minh r»ng c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ, x· héi cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè c¸c ngµnh GTVT? THỊ TRƯỜNG LÀ NƠI GẶP GỠ GIỮA NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA I. THỊ TRƯỜNG BÊN BÁN BÊN MUA Hàng hoá, dịch vụ được trao đổi Vật ngang giá ( tiền, vàng…) Döïa vaøo sô ñoà treân, em haõy trình baøy caùc khaùi nieäm: haøng hoùa-dòch vuï, vaät ngang giaù-tiền tệ 6/2/2014 HÀNG HÓA LÀ SẢN PHẨM CỦA LAO ĐỘNG, ĐƯỢC SẢN XUẤT RA ĐỂ BÁN Vật ngang giá là thước đo giá trị của hàng hóa. Vật ngang giá hiện đại là tiền Cung < Cầu Cung > Cầu Hàng ít  Giá cao Hàng nhiều Giá rẻ Thị trường bất ổn định Tiếp cận thị trường ( ma-két-ting) Cung = Cầu Thị trường ổn định 2. Quy luật hoạt động Thị trường hoạt động theo quy luật cung – cầu Dựa vào SGK, em hãy cho biết thị trường hoạt động theo quy luật cung cầu như thế nào? Người bán được lợi Người mua được lợi 1. Vai trò TM TM II.NGÀNH THƯƠNG MẠI Qua ví dụ vừa nêu kết hợp SGK trang 154, 155 em hãy nêu vai trò của ngành thương mại. Sản xuất ra các giá trị vật chất Tiêu dùng Nảy sinh nhu cầu mới Sản xuất quy mô và chất lượng hơn Tiêu dùng TM TM TM TM -Là khâu nối giữa sản xuất và tiêu dùng -Điều tiết sản xuất và hướng dẫn tiêu dùng -Giúp sản xuất phát triển và mở rộng 2. CƠ CẤU Nội thương Ngoại thương - Trao đổi hàng hóa, dịch vụ trong một quốc gia. - Tạo ra thị trường thống nhất trong cả nước - Thúc đẩy sự phân công lao động theo lãnh thổ - Phục vụ nhu cầu của từng cá nhân trong xã hội - Trao đổi thị trường giữa các quốc qia - Gắn thị trường trong nước với thị trường thế giới - Phân công lao động quốc tế, tạo động lực mạnh cho kinh tế phát triển - Củng cố và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế VIỆT NAM - HOA KỲ VIỆT NAM – TRUNG QUỐC a, Cán cân xuất nhập khẩu: là quan hệ so sánh giữa hàng xuất khẩu và hàng nhập khẩu XK NK XK NK XK NK là giá trị hàng xuất lớn hơn so với giá trị hàng nhập là giá trị hàng nhập lớn hơn so với giá trị hàng xuất là giá trị hàng nhập bằng giá trị hàng xuất 3. Cán cân xuất nhập khẩu và cơ cấu xuất nhập khẩu Dựa vào sơ đồ sau, em hãy trình bày các khái niệm về xuất siêu, nhập siêu? Xuất siêu Nhập siêu Cân bằng Cơ cấu xuất nhập khẩu Xuất khẩu Nguyên liệu chưa qua chế biến Sản phẩm đã qua chế biến Nhập khẩu Tư liệu sản xuất Sản phẩm tiêu dùng 6/2/2014 b, Cơ cấu hàng xuất nhập khẩu Ngoài ra các nước còn xuất và nhập khẩu các dịch vụ thương mại XUÊT KHÈU G¹O Xuất khẩu cà phê Nhập khẩu ô tô Nhập khẩu linh kiện điện tử III, ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI Toàn cầu hoá nền kinh tế là xu thế quan trọng nhất. Khối lượng buôn bán trên toàn thế giới liên tục tăng trong những năm qua. 6/2/2014 Dựa vào SGK trang 155, 156 em hãy cho biết những đặc điểm của thị trường thế giới hiện nay 6/2/2014 Quan sát hình 40, nhận xét về tình hình xuất nhập khẩu trên thế giới ? Ba khu vực có tỉ trọng buôn bán nội vùng và trên thế giới lớn nhất là châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ TT Nước Tổng Số XK NK Cán Cân XNK 1 Hoa Kỳ 2345,4 819,0 1526,4 -707,4 2 CHLB Đức 1632,3 914,8 717,5 +197,3 3 Nhật Bản 1020,0 565,6 454,5 +111,0 4 Pháp 915,1 451,0 464,1 -13,1 5 Anh 807,6 345,6 462,0 -116,4 6 Canađa 597,8 322,0 275,8 +46,2 7 T.Quốc+HK 1693,3 858,9 834,4 +24,5 8 Italia 695,0 346,0 349,0 +3,0 6/2/2014 Dựa vào bảng 40.1, em có thể rút ra nhận xét gì về tình hình xuất nhập khẩu của một số nước có nền ngoại thương phát triển hàng đầu trên thế giới năm 2004 Đơn vị : tỉ USD Bảng giá trị xuất nhập khẩu của một số nước năm 2004 - Ba trung tâm buôn bán lớn nhất thế giới là Hoa Kì, Tây Âu, Nhật Bản. - Các cường quốc về xuất nhập khẩu như Hoa Kì, Nhật Bản, CHLB Đức, Anh, Pháp là những nước có ngoại tệ mạnh. EM HÃY NÊU LÊN NHỮNG HIỂU BIẾT CỦA MÌNH VỀ TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI WTO? Là tổ chức thương mại lớn nhất thế giới Ra đời 5/11/1994 và chính thức hoạt động từ 1/1/1995 Gồm 150 nước thành viên( 2007) Bộ trưởng Trương Đình Tuyển ký các thủ tục vào WTO tại Giơnevơ – Thụy Sĩ 1. WTO IV. CÁC TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (Tổ chức thương mại thế giới) - Chức năng cơ bản của WTO: + Quản lí và thực hiện các hiệp định đa phương và nhiều bên tạo nên tổ chức này + Làm diễn đàn cho các cuộc đàm phán thương mại đa phương + Giải quyết tranh chấp thương mại Biểu tượng Khối kinh tế Khu vực Năm thành lập Số thành viên Dân số ( triệu người) Tổng giá trị xuất nhập khẩu ( Tỉ USD) EU Tây Âu 1957 25 453,5 3699,0 ASEAN Đông Nam Á 1967 10 547,5 548,1 AFTA Bắc Mĩ 1992 3 431,7 1329,6 2. MỘT SỐ KHỐI KINH TẾ LỚN TRÊN THẾ GIỚI BAØI TAÄP CUÛNG COÁ 6/2/2014 1. Ngành thương mại không có vai trò: a. Tạo ra nguyên liệu, vật tư, máy móc cho sản xuất b. Điều tiết sản xuất c. Tạo ra thị hiếu mới d. Thúc đẩy sự phát triển hàng hóa 2. Đặc điểm nào sau đây đúng với hoạt động ngoại thương a. Tạo ra thị trường thống nhất trong nước b. Thúc đẩy phân công theo lãnh thổ giữa các vùng c. Gắn thị trường trong nước với thị trường thế giới d. Phục vụ nhu cầu tiêu dùng của từng cá nhân trong xã hội a c 3. Quan hệ so sánh giữa hàng xuất khẩu và hàng nhập khẩu được gọi là: a. Cán cân xuất nhập khẩu b, Xuất siêu. c, Nhập siêu d, Cân bằng 4. ASEAN là khối kinh tế thuộc khu vực nào sau đây: a, Tây Âu b, Đông Nam Á c, Nam Mỹ d, Trung Đông a b
Tài liệu liên quan