Bài giảng Khái lược về lịch sử triết học phương Tây

v Nhận xét Trong SHH, Đềcáctơ là nhà duy lý nghiên về phía duy tâm. Trong KH, Đềcáctơ là nhà duy vật SH–MM với vài ý tưởng BC vượt trước thời đại. Đềcáctơ đã: Khôi phục & phát triển truyền thống duy lý phương Tây lên đỉnh cao. Đặt nền móng vững chắc cho KH lý thuyết. Ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử TH, KH & văn minh tinh thần của phương Tây. CNDV chiến đấu Pháp Thế kỷ 18 là sự kế thừa trực tiếp tinh thần duy lý của TH Đềcáctơ

ppt102 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2250 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Khái lược về lịch sử triết học phương Tây, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên