Bài giảng Khái quát về bảo hiểm hàng hải

- Là hành động vứt tài sản khỏi tàu với mục đích làm nhẹ tàu, làm cân đối tàu để cứu tàu , hàng khi có hiểm hoạ. - TS vứt khỏi tàu: + hàng hoá + một bộ phận của tàu - Không BT nếu:

ppt94 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2336 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Khái quát về bảo hiểm hàng hải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên