Bài giảng Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

* Quyết định chiến lược phát triển KT-XH: đảm bảo tính dân chủ hóa, khoa học hóa, thể chế hoá. * Kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân: nhằm tạo ra khuôn khổ tăng trưởng, thực hiện mục tiêu chiến lược * Tổ chức bộ máy thực hiện: xác định chức năng, quyền hạn, trách nhiệm từng bộ phận quản lý. * Chỉ huy và phôí hợp thực hiện: cần có sự quản lý thống nhất, nhằm điều hòa, phối hợp các mặt hoạt động của nền sản xuất xã hội. * Khuyến khích và trừng phạt: bằng các công cụ kinh tế và hành chính, hướng các chủ thể kinh tế hoạt động theo định hướng phát triển.

ppt21 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3284 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan