Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 4 Chính sách tài khóa (fiscal policy)

* Những khó khăn của CSTK  Cần xác định đúng tình trạng của nền kinh tế và mức sản lượng cần điều tiết.  Xác định lượng ΔAD cần thay đổi, muốn vậy cần xác định số nhân K  Định lượng ΔG, ΔT cần thay đổi trong toàn xã hội và cho từng ngành.  Những thiệt hại sẽ xảy ra khi thực thi chính sách: - KTST: - KTLP: Để giảm lạm phát, dùng CSTKTH (↓G,↑T), có thể ảnh hưởng xấu đến các ngành GD, YT , các khu vực công và sức sản xuất nói chung

pdf11 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 872 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 4 Chính sách tài khóa (fiscal policy), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Chương 4 CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA (Fiscal Policy) CP chủ động thay đổi thu chi ngân sách để đạt mục tiêu cho trước 2I. CÁC DẠNG CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 1. Chính sách tài khóa mở rộng: G v T Nên dùng khi KT chưa toàn dụng (suy thoái) 2. Chính sách tài khóa thu hẹp: G v T Nên dùng khi KT trên toàn dụng (lạm phát) AD Y AD Y 3* Những khó khăn của CSTK  Cần xác định đúng tình trạng của nền kinh tế và mức sản lượng cần điều tiết.  Xác định lượng ΔAD cần thay đổi, muốn vậy cần xác định số nhân K  Định lượng ΔG, ΔT cần thay đổi trong toàn xã hội và cho từng ngành.  Những thiệt hại sẽ xảy ra khi thực thi chính sách: - KTST: - KTLP: Để giảm lạm phát, dùng CSTKTH (↓G,↑T), có thể ảnh hưởng xấu đến các ngành GD, YT , các khu vực công và sức sản xuất nói chung NSNN thâ hụt , dùng CSTKMR để chống ST , THNS↑ 4II. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI, THU NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI AD - Chi ngân sách thay đổi ΔGo ΔGo ΔADo(G) = ΔGo - Thu ngân sách thay đổi ΔTo ΔTo  ΔYd = -ΔTo = ΔADo(T) => Chi, thu ngân sách cùng thay đổi ΔADo = ΔADo(G) + ΔADo(T) ΔADo = ΔGo – Cm.ΔTo ΔCo = Cm.ΔYd = -Cm.ΔT0 5* Số nhân ngân sách cân bằng (KB) KB là hệ số phản ảnh mức thay đổi của sản lượng khi thu chi ngân sách cùng thay đổi lượng ban đầu 1 đơn vị ΔGo = 1  ΔY(G) = K.ΔGo = K ΔTo = 1  ΔY(T) = -K.Cm.ΔTo =-K.Cm  ΔY = K(1-Cm) KB = K(1-Cm) KB > 0  Thu chi ngân sách cùng tăng lên 1 đv làm Y tăng 6III. ĐỊNH LƯỢNG CSTK Việc định lượng CSTK để đạt các mục tiêu: - Thay đổi tổng cầu và sản lượng cân bằng. TD: Yt=1.500tỷ, Cm=2/3, Yp=1.800tỷ K=6. Dùng CSTK để ổn định kinh tế 7ΔY =Yp – YT = 300 50 6 300 0    K Y AD ΔADo = ΔGo – Cm.ΔTo 50 = x - 2/3y (pt vô số nghiệm) C1: Chỉ sử dụng G => ΔTo = 0, ΔGo = ΔADo = 50 C2: Chỉ sử dụng T => ΔGo=0, ΔTo=-ΔADo/Cm=-75 C3: Sử dụng cả G và T (tùy theo tình hình thực tế mà chọn nghiệm thích hợp) Giả sử ΔGo = 20 => 45 2 330  x To ... 8- Không thay đổi tổng cầu và sản lượng nhưng CP cần thay đổi thu chi ngân sách TD: CP cần tăng lương cho cán bộâ, công nhân viên 1.000 tỷ, biết Cm=2/3. Hỏi CP cần làm gì để giá cả không tăng? 9ΔADo = ΔGo – Cm.ΔTo ΔADo = 0 => ΔGo = Cm. ΔTo ΔTo = 1.500 => ΔYd = -1.500 => ΔCo = Cm.ΔYd = -Cm.ΔTo = -2/3x1.500 = -1.000 10 IV. CÔNG CỤ ỔN ĐỊNH TỰ ĐỘNG Các công cụ tự động thay đổi phần thu chi ngân sách để YT có xu hướng trở về Yp. - Thuế: + KTST: + KTLP: - Trợ cấp thất nghiệp: + KTST: Y↓ + KTLP: Y ↑ TN ↓ Tr↓AD↓↓LP Y↓  Tx↓ AD↑ Y↑↓ST Y ↑  Tx ↑ AD↓ ↓LP  TN ↑ Tr ↑ Y↑↓S T 11 1/ Nền kinh tế đang ở mức toàn dụng, giá cả, lãi suất, tỷ giá hối đoái không đổi, nếu thu, chi ngân sách tăng lên một lượng bằng nhau. Nêu trạng thái kinh tế và mức sản lượng sau đó? 2/ Trợ cấp và chi tiêu chính phủ gây hiệu ứng với tổng cầu khác nhau như thế nào? Tại sao? 3/ Thách thức lớn nhất của VN là gì? Vì sao việc khống chế lạm phát chưa đạt kết quả tốt? 4/ GDP danh nghĩa 2010 là 4.000 tỷ, GDP danh nghĩa 2011 là 4.200 tỷ; Chỉ số giá 2010 là 120%, năm 2011 là 135%. Hỏi: a/ Tăng trưởng kinh tế năm 2011? b/ Tỷ lệ tăng giá năm 2011? 5/ Trong nền kinh tế có các hàm định lượng sau: C=70+0,8Yd; I=130+0,1Y; T=30+0,15Y; X=300; G=250; M=30+0,25Y; Yp=1.600 tỷ. a/ Nêu sự thay đổi của các đại lượng có liên quan khi Y tăng 1 tỷ? b/ Tính sản lượng cân bằng? c/ Xác định chính sách tài khóa cần thực hiện để ổn định kinh tế?