Bài giảng kinh tế vi mô - Lý thuyết sản xuất

Thảo luận mối quan hệ phụ thuộc của đầu ra vào các yếu tố đầu vào Thảo luận những qui luật chi phối những mối quan hệ trên

ppt27 trang | Chia sẻ: nhungnt | Lượt xem: 3366 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng kinh tế vi mô - Lý thuyết sản xuất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÝ THUYẾT SẢN XUẤT Kinh tế vi mô Mục tiêu thảo luận Thảo luận mối quan hệ phụ thuộc của đầu ra vào các yếu tố đầu vào Thảo luận những qui luật chi phối những mối quan hệ trên Các chủ đề Kỹ thuật sản xuất Sản xuất với một đầu vào biến đổi (lao động) Sản xuất với hai đầu vào biến đổi Hiệu suất theo qui mô Kỹ thuật sản xuất Quá trình sản xuất Kết hợp các đầu vào (yếu tố sản xuất) để tạo ra đầu ra Các đầu vào (yếu tố sản xuất) Thực tế: vốn, nguyên liệu, lao động … Giả định để đơn giản hóa: vốn (K) và lao động (L) Kỹ thuật sản xuất Hàm sản xuất Chỉ ra mối liên hệ giữa đầu ra được sản xuất và đầu vào được sử dụng Chỉ ra số lượng đầu ra nhiều nhất hãng có thể sản xuất với các kết hợp đầu vào nhất định và kỹ thuật không thay đổi Hàm sản xuất với hai đầu vào : Q = f(K,L,A) trong đó A là công nghệ sản xuất Kỹ thuật sản xuất Hàm sản xuất với hai đầu vào dạng Cobb-Douglas: Q = A.Kα.Lβ Ví dụ: Hàm sản xuất của nền kinh tế Hoa Kỳ cuối thế kỷ 19 là: Q = K1/4L3/4 Kỹ thuật sản xuất Thời gian cần để hãng có thể thay đổi đầu vào và công nghệ sản xuất Ngắn hạn: Khoảng thời gian không thể thay đổi một hoặc một vài đầu vào => chỉ có thể thay đổi được L Dài hạn: Khoảng thời gian cần để có thể thay đổi tất cả các đầu vào => chỉ có thể thay đổi được L và K Rất dài hạn: Khoảng thời gian cần để có thể thay đổi công nghệ sản xuất => có thể thay đổi được L, K và cả A Kỹ thuật sản xuất Khi hãng tăng sử dụng một yếu tố sản xuất, giữ nguyên yếu tố kia cũng đủ làm đầu ra thay đổi Hãng có thể giữ nguyên đầu ra khi giảm một yếu tố bằng cách tăng yếu tố kia. Khi hãng tăng đồng loạt các yếu tố (tăng qui mô) sản xuất, đầu ra sẽ tăng nhưng tốc độ tăng của đầu ra có thể khác của đầu vào Sản xuất với một đầu vào biến đổi Đường tổng sản lượng và đường năng suất biên Mối liên hệ giữa tổng sản lượng và năng suất biên Năng suất biên /Sản lượng biên của lao động (The marginal product of labor) là phần thay đổi của tổng sản lượng (Total product) khi tăng thêm 1 đơn vị L sử dụng Phép tính: MPL = ΔQ/ΔL Khi MPL > 0, TPL biến thiên tăng Khi MPL AP, AP tăng lên Khi MP 0). Tóm tắt Trong phân tích dài hạn, chúng ta thường xem xét việc các hãng lựa chọn qui mô sản xuất vì hiệu suất có thể sẽ thay đổi khi qui mô thay đổi. Hiệu suất có thể tăng theo qui mô nhưng cũng có thể giảm hoặc không đổi.