Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 1: Giới thiệu học phần Kỹ thuật lập trình nâng cao - Trần Minh Thái

Chương 1. Tổng quan về kỹ thuật lập trình & các bước xây dựng chương trình 1.1. Các khái niệm 1.2. Phương pháp xây dựng chương trình 1.3. Tạo project chương trình Chương 2. Con trỏ 2.1. Con trỏ và địa chỉ 2.2. Con trỏ và mảng một chiều, nhiều chiều 2.3. Các phép toán trên con trỏ 2.4. Mảng con trỏ 2.5. Con trỏ tới hàm 2.6. Bài tập

pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 403 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kỹ thuật lập trình nâng cao - Chương 1: Giới thiệu học phần Kỹ thuật lập trình nâng cao - Trần Minh Thái, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIỚI THIỆU HỌC PHẦN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH NÂNG CAO TRẦN MINH THÁI [e] minhthai@itc.edu.vn [w] www.minhthai.edu.vn 1 THÔNG TIN HỌC PHẦN • Tên học phần: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH NÂNG CAO • Số tín chỉ: 2 (30 tiết) • Thông tin giảng viên: • Họ và tên: TRẦN MINH THÁI • Website: www.minhthai.edu.vn • Email: minhthai@itc.edu.vn 2 NỘI DUNG HỌC PHẦN Chương 1. Tổng quan về kỹ thuật lập trình & các bước xây dựng chương trình 1.1. Các khái niệm 1.2. Phương pháp xây dựng chương trình 1.3. Tạo project chương trình 3 NỘI DUNG HỌC PHẦN Chương 2. Con trỏ 2.1. Con trỏ và địa chỉ 2.2. Con trỏ và mảng một chiều, nhiều chiều 2.3. Các phép toán trên con trỏ 2.4. Mảng con trỏ 2.5. Con trỏ tới hàm 2.6. Bài tập 4 NỘI DUNG HỌC PHẦN Chương 3. Ma trận 3.1. Khai báo 3.2. Các thao tác 3.3. Xử lý trên ma trận vuông 3.4. Bài tập 5 NỘI DUNG HỌC PHẦN Chương 4. Chuỗi ký tự 4.1. Các khái niệm 4.2. Các hàm xử lý chuỗi thông dụng trong thư viện 4.3. Bài tập Chương 5. Kiểu dữ liệu có cấu trúc (6 tiết) 5.1. Khai báo và truy xuất 5.2. Mảng một chiều có cấu trúc 5.3. Bài tập 6 NỘI DUNG HỌC PHẦN Chương 6. Tập tin 6.1. Các khái niệm 6.2. Thao tác trên tập tin văn bản 6.3. Thao tác trên tập tin nhị phân 6.4. Bài tập 7 NỘI DUNG HỌC PHẦN Chương 7. Lập trình đệ quy 7.1. Các khái niệm 7.2. Phân loại đệ quy 7.3. Đệ quy tuyến tính 7.4. Bài tập 8 NỘI DUNG HỌC PHẦN Chương 8. Tối ưu hóa chương trình 8.1. Các khái niệm 8.2. Các kỹ thuật tối ưu chương trình 8.3. Bài tập 9 Q&A 10
Tài liệu liên quan