Bài giảng môn Kinh tế học vĩ mô - Chương 3 Tổng cầu và sản lượng cân bằng

I. LÝ THUYẾT XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG QUỐC GIA 1. Quan điểm kinh tế cổ điển Nền kinh tế tự bản thân nó có thể đạt đến chỗ cân bằng, không có khủng hoảng xảy ra mà không cần sự can thiệp của CP Không có trạng thái mất cân đối cung – cầu. Không có thất nghiệp.

ppt38 trang | Chia sẻ: thanhtuan.68 | Lượt xem: 1144 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Kinh tế học vĩ mô - Chương 3 Tổng cầu và sản lượng cân bằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 3 TỔNG CẦU VÀ SẢN LƯỢNG CÂN BẰNGNỘI DUNGLÝ THUYẾT XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG QUỐC GIA.XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG QUỐC GIA. I. LÝ THUYẾT XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG QUỐC GIA1. Quan điểm kinh tế cổ điểnNền kinh tế tự bản thân nó có thể đạt đến chỗ cân bằng, không có khủng hoảng xảy ra mà không cần sự can thiệp của CPKhông có trạng thái mất cân đối cung – cầu.Không có thất nghiệp.CS của Cp chỉ làm thay đổi giá, ko cần có sự can thiệp của CPMô hìnhPYYpASADEP0Y0E1AD12.Quan điểm của Keynes Giá cả hàng hóa và tiền lương là những yếu tố chậm biến độngCó tình trạng mất cân đối cung – cầuSản lượng QG có thể thay đổi đượcCó tình trạng thất nghiệpMô hìnhPYYpASADEP0Y0=E1AD1P1II. XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG QUỐC GIA 1. Giả định:Giá cả và tiền lương không đổi.4 tác nhân kinh tế: Hộ GĐ, DN, CP và người nước ngoài.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN AD1. Hàm tiêu dùng của HGĐ Thể hiện mối quan hệ giữa tiêu dùng (C) và thu nhập khả dụng (Yd) C = f (Yd) Hay C = C0 + Cm.YdC0 : tiêu dùng tự địnhYd : thu nhập khả dụng (Yd = Y – T + Tr)Cm : khuynh hướng tiêu dùng biênCm (MPC): xu hướng tiêu dùng biênXu hướng tiêu dùng biên là số tiền mà các HGĐ dành để tiêu dùng thêm khi thu nhập khả dụng tăng thêm 1 đơn vị.0 Y = Yd + T (*)Thay (*) vaøo (1) ta coù : Yd + T = C + I + G + X – MHay : Yd – C + T + M = I + G + X=> S + T + M = I + G + X (2)3. Xaùc ñònh Ye khi toång caàu AD thay ñoåia. Xác định sự thay đổi của tổng cầuNếu chỉ C thay đổi: AD0 = CNếu chỉ I thay đổi : AD0 = INếu chỉ G thay đổi : AD0 = GNếu chỉ X thay đổi : AD0 = XNếu chỉ M thay đổi : AD0 = - M  AD0 =  AD0,i = C + I + G + X - Mb. Số nhân tổng cầu k Soá nhaân k laø heä soá phaûn aûnh löôïng thay ñoåi cuûa saûn löôïng caân baèng quoác gia (Y) khi toång caàu thay ñoåi phaàn chi tieâu töï ñònh 1 löôïng AD0 baèng 1 ñôn vò. k = Y/ AD0 => Y = kAD0 b. Số nhân tổng cầu kY = kAD0Với: AD0 =  AD0,ik = 11 - ADmVì 0 14. Nghịch lý của tiết kiệmKhi các HGĐ có ý muốn tăng tiết kiệm thì số tiền tiết kiệm của mỗi HGĐ sẽ tăng nhưng tổng tiết kiệm của nền kinh tế giảm xuống.4. Nghịch lý của tiết kiệmYI,SS1E0Y0IS2Y1E1s0s14. Nghịch lý của tiết kiệmHướng giải quyết nghịch lyùNeáu S cuûa daân chuùng laïi ñöôïc ñöa vaøo ñaàu tö (I) vôùi moät löôïng töông ñöông  AD khoâng ñoåi  Y khoâng ñoåi.Hoaëc S ñeå mua traùi phieáu ñaàu tö cuûa chính phuû Ig AD khoâng ñoåi  Y khoâng ñoåi.Ý nghĩa của tiết kiệmTrong điều kiện nền kinh tế suy thoái nên tăng C và giảm STrong điều kiện nền kinh tế có lạm phát cao giảm C tăng STrong thực tế thì hoàn toàn ngược lại với 2 nguyên tắc trên.
Tài liệu liên quan