Bài giảng Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Kế thừa và phát huy tư tưởng của người. Tư tưởng của người vẫn còn có giá trị trong thực tiễn xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. => Mỗi cá nhân khi được học tập về tư tưởng Hồ Chí Minh phải hiểu được tầm quan trọng của môn học, từ đó chăm chỉ nghiên cứu, tìm hiểu để có thể đưa tư tưởng của người ứng dụng vào thực tiễn.

ppt18 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 4714 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhóm 10. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Nội dung Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh Giai đoạn 1: Trước năm 1911 Giai đoạn 2: Thời kỳ 1911 − 1920 Giai đoạn 3: Thời kỳ 1921 − 1930 Giai đoạn 4: Thời kỳ 1930 − 1945 Giai đoạn 5: Thời kỳ 1945 − 1969 B. Liên hệ thực tiễn A. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Thời kỳ trước năm 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước. Quê hương, gia đình giàu truyền thống yêu nước. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Thời kỳ trước năm 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước. − Quê hương, gia đình giàu truyền thống yêu nước − 10 năm sống ở Huế cho Nguyễn Tất Thành thấy rõ bộ mặt thật của thực dân Pháp, đồng thời cũng giúp Người có thêm nhiều hiểu biết mới, tiến bộ. − Tình hình đất nước: Thực dân Pháp đô hộ, nhiều cuộc khởi nghĩa của các sĩ phu yêu nước thất bại, nhân dân bị nô lệ, đói khổ, lầm than.  Các yếu tố đó đã tác động đến nhận thức của Nguyễn Tất Thành và hình thành ở Người một tư tưởng yêu nước sâu sắc và một chí hướng cứu nước theo con đường mới. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2. Thời kỳ 1911  1920: Tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Hồ Chí Minh bôn ba khắp nơi trên thế giới để tìm hiểu các cuộc cách mạng và cuộc sống nhân dân các nước; và Người chọn Pháp làm điểm dừng chân đầu tiên. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Hồ Chí Minh có những chuyển biến quan trọng trong tư tưởng. 1919: Gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam tới hội Nghị Véc-xây, đòi thừa nhận các quyền tự do dân chủ, bình đẳng của nhân dân Việt Nam. 1920: Đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin. Người tham gia Đảng Cộng sản Pháp. 3. Thời kỳ 1921  1930: Hình thành cơ bản các vấn đề về cách mạng Việt Nam.  Nguyễn Ái Quốc có những hoạt động thực tiễn và hoạt động lý luận hết sức phong phú, sôi nổi trên địa bàn nước nhiều nước trên thế giới. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Người viết nhiều tác phẩm như: Bản ánchế độ thực dân Pháp, Đường Cách mệnh, Cương lĩnh đầu tiên của Đảng… Nội dung chủ yếu trong các tác phẩm của Người. 4. Thời kỳ 1930  1945: Vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mạng.  Cuối những năm 1920, đầu những năm 1930, Quốc tế Cộng sản bị chi phối năng bởi khuynh hướng “tả”. Khuynh hướng này có tác động trực tiếp vào phong trào Cách mạng Việt Nam.  Nguyễn Ái Quốc xác định đúng con đường cần phải đi và kiên trì bảo vệ quan điểm của mình.  Thực tiễn đã chứng minh quan điểm của Người là đúng. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ngày 2  9  1945, Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1945  1946: Người đề ra đường lối vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, thực hiện kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh; chăm lo xây dựng Đảng, cán bộ, xây dựng đao đức cách mạng. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1946  1954: Hồ Chí Minh chủ trương giải quyết tốt mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp; Người động viên toàn Đảng, toàn dân kháng chiến, dẫn đến thắng lợi năm 1954. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1954  1969: Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã xác định kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam và đề ra nhiệm vụ cho mỗi miền Nam, Bắc Việt Nam một nhiệm vụ chiến lược khác nhau. B.Liên hệ thực tiễn Liên hệ thực tiễn Tình yêu thương bao la với con người, với tổ quốc... Động lực cho thế hệ trẻ phấn đấu xây dựng và bảo vệ đất nước. Phát huy tinh thần tương thân tương ái. Liên hệ thực tiễn Có lí tướng đúng đắn và phấn đấu đến cùng cho lí tưởng đó. Trong cuộc sống cũng như trong lao động, học tập, phải luôn đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thiên chính mình. Liên hệ thực tiễn Kế thừa và phát huy tư tưởng của người. Tư tưởng của người vẫn còn có giá trị trong thực tiễn xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. => Mỗi cá nhân khi được học tập về tư tưởng Hồ Chí Minh phải hiểu được tầm quan trọng của môn học, từ đó chăm chỉ nghiên cứu, tìm hiểu để có thể đưa tư tưởng của người ứng dụng vào thực tiễn.