Bài tập lớn môn an toàn bảo mật thông tin

Bây giờ, với chứng chỉ C(A) đó, A có thể xưng danh với bất kỳ đối tác B nào bằng cách cùng B thực hiện một giao thức xác nhận danh tính như sau: 1. A chọn thêm một số ngẫu nhiên k (0? k ? n-1), tính và gửi cho B các thông tin C(A) và ?.

ppt22 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2788 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập lớn môn an toàn bảo mật thông tin, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên