Câu hỏi ôn tập Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học

Đảng CS là sản phẩm của sự kết hợp giữa CN Mac với phong trào công nhân. + Từ khi xuất hiện, giai cấp công nhân đã đấutranh chống lại ách áp bức bóc lột của giai cấp tư sản. Những cuộc đấu tranh này trải qua từng giai đoạn từ thấp đến cao, từ những cuộc đấu tranh vì lợi ích kinh tế đến những cuộc đấu tranh vì lợi ích chính trị. Lúc đầu những cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân trải qua nhiều tổn thất, chưa đạt được mục đích. Một trong những nguyên nhân thất bại này là chưa có một học thuyết khoa học và CM dẫn đường.

pdf8 trang | Chia sẻ: nhungnt | Lượt xem: 2787 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi ôn tập Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CNXHKH Caâu 1: Trình baøy quy luaät hình thaønh chính ñaûng cuûa giai caáp coâng nhaân. Döïa vaøo quy luaät chung haõy toùm taét quaù trình ra ñôøi cuûa Ñaûng ta. 1. Quy luaät hình thaønh chính Ñaûng: Ñaûng CS laø saûn phaåm cuûa söï keát hôïp giöõa CN Mac vôùi phong traøo coâng nhaân. + Töø khi xuaát hieän, giai caáp coâng nhaân ñaõ ñaáu tranh choáng laïi aùch aùp böùc boùc loät cuûa giai caáp tö saûn. Nhöõng cuoäc ñaáu tranh naøy traûi qua töøng giai ñoaïn töø thaáp ñeán cao, töø nhöõng cuoäc ñaáu tranh vì lôïi ích kinh teá ñeán nhöõng cuoäc ñaáu tranh vì lôïi ích chính trò. Luùc ñaàu nhöõng cuoäc ñaáu tranh cuûa giai caáp coâng nhaân traûi qua nhieàu toån thaát, chöa ñaït ñöôïc muïc ñích. Moät trong nhöõng nguyeân nhaân thaát baïi naøy laø chöa coù moät hoïc thuyeát khoa hoïc vaø CM daãn ñöôøng. + CN Mac laø moät hoïc thuyeát khoa hoïc vaø CM , ra ñôøi vaøo nhöõng naêm 40 cuûa TK 19 . Söï ra ñôøi cuûa noù ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu phaùt trieån cuûa giai caáp voâ saûn. Hoïc thuyeát naøy nhanh choùng ñöôïc moät boä phaän tieân tieán trong giai caáp coâng nhaân tieáp thu. Sau khi tieáp thu CN Mac, hoï thaáy raèng caàn hình thaønh moät chính ñaûng ñeå laõnh ñaïo phong traøo. Chính ñaûng aáy laø Ñaûng Coäng Saûn. Döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng CS, phong traøo ñaáu tranh cuûa giai caáp coâng nhaân coù böôùc phaùt trieån nhaûy voït veà chaát (töø töï phaùt sang töï giaùc) Sau khi Ñaûng CS ñöôïc hình thaønh, söï keát hôïp naøy vaãn caàn ñöôïc tieáp tuïc duy trì nhaèm naâng cao trình ñoä giaùc ngoä cuûa giai caáp coâng nhaân. 2. Quaù trình ra ñôøi cuûa Ñaûng ta: ÔÛ VN, Ñaûng Coäng Saûn ra ñôøi 3/2/1930. ÑCSVN ra ñôøi laø söï keát hôïp nguyeân lyù chung, vaø coù nhöõng ñaëc thuø rieâng vì: + Phong traøo yeâu nöôùc coù sôùm hôn phong traøo coâng nhaân nhö caùc phong traøo do caùc vò laõnh tuï laõnh ñaïo : Phan Boäi Chaâu, Phan Chu Trinh, Hoaøng Hoa Thaùm. + Caû 2 phong traøo ñeàu coù chung keû thuø vaø muïc tieâu ñaáu tranh vì vaäy khi CN Mac- Lenin ñöôïc truyeàn baù vaøo phong traøo coâng nhaân thì cuõng ñöôïc truyeàn baù vaøo phong traøo yeâu nöôùc. Ñaûng Coäng Saûn VN laø saûn phaåm cuûa söï keát hôïp CN Mac-Lenin vôùi phong traøo CNVN vaø phong traøo yeâu nöôùc. Caâu 2: Vì sao noùi Ñaûng Coäng Saûn laø nhaân toá ñaûm baûo cho giai caáp coâng nhaân hoaøn thaønh söù meänh lòch söû cuûa mình. Lieân heä vai troø laõnh ñaïo cuûa Ñaûng ta. 1/ Vai troø cuûa Ñaûng Coäng Saûn: Ñaûng Coäng Saûn – toå chöùc tieân phong cuûa giai caáp coâng nhaân laø nhaân toá coù yù nghóa quyeát ñònh tröôùc tieân, laø nhaân toá ñaûm baûo cho giai caáp coâng nhaân hoaøn thaønh söù meänh lòch söû cuûa mình. Bôûi væ trong cuoäc ñaáu tranh ñeå giaønh chính quyeàn vaø laõnh ñaïo xaây döïng xaõ hoäi môùi, giai caáp coâng nhaân khoâng coù vuõ khí naøo quan troïng hôn laø toå chöùc. Hình thöùc toå chöùc cao nhaát cuûa giai caáp coâng nhaân chính laø Ñaûng Coäng Saûn . Ñaûng Coäng Saûn mang tính giai caáp. Baûn chaát cuûa Ñaûng Coäng Saûn theå hieän ôû choã neàn taûng tö töôûng, kim chæ nam haønh ñoäng cho Ñaûng Coäng Saûn laø CN Mac-Lenin, vaø muïc ñích lôïi ích cuûa ñaûng laø thoáng nhaát vôùi muïc ñích vaø lôïi ích cuûa giai caáp coâng nhaân. Ñaûng Coäng Saûn vaän duïng saùng taïo CN Mac-Lenin, phaân tích hoaøn caûnh cuï theå trong moãi giai ñoaïn CM töø ñoù ñeà ra muïc tieâu , phöông höôùng CS ñuùng ñaén, phuø hôïp vôùi yeâu caàu phaùt trieån khaùch quan cuûa ñaát nöôùc. Ñaûng cuõng giaùo duïc, toå chöùc laõnh ñaïo toaøn theå nhaân daân thöïc hieän coâng cuoäc caûi taïo xaõ hoäi cuõ, xaây döïng xaõ hoäi môùi. Ñaûng Coäng Saûn vöøa naém vai troø tieân phong naâng quaàn chuùng leân giaùc ngoä yù thöùc giai caáp , vöøa gaén boù maùu thòt vôùi giai caáp coâng nhaân, trung thaønh tuyeät ñoái vôùi söï nghieäp CM cuûa giai caáp coâng nhaân . Döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng Saûn , giai caáp coâng nhaân cuõng nhö taàng lôùp nhaân daân lao ñoäng môùi phaùt huy ñöôïc toaøn boä söùc maïnh cuûa chính mình. Thöïc teá LS cho thaáy neáu khoâng toå chöùc ñöôïc moät Ñaûng Coäng Saûn laáy CN Mac-Lenin laøm neàn taûng tö töôûng, trung thaønh vôùi söù meänh lòch söû cuûa giai caáp coâng nhaân thì khoâng nhöõng giai caáp coâng nhaân khoâng theå vöôn tôùi cuoäc ñaáu tranh giai caáp coù yù thöùc maø cuõng khoâng theå trôû thaønh giai caáp laõnh ñaïo quaàn chuùng bò aùp böùc boùc loät ñeå laät ñoå giai caáp tö saûn, caûi taïo xaõ hoäi theo XHCN. 2/ Vai troø laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng Saûn VN: Tröôùc naêm 1930, Ñaûng Coäng Saûn VN chöa ra ñôøi, phong traøo coâng nhaân phaùt trieån maïnh meõ (PTCN Ba Son, PTCN nhaø maùy deät Nam Ñònh…) nhöng thaát baïi do khuûng hoaûng veà ñöôøng loái (töï phaùt). Sau 1930, Ñaûng Coäng Saûn VN ra ñôøi vaøo ngaøy 3/2/1930 ñaõ vaïch ra cöông lónh CM VN vaø laõnh ñaïo nhaân daân ta hoaøn thaønh söï nghieäp CMDTDCND, ñöa ñaát nöôùc quaù ñoä leân CNXH. Ñaûng ta ñaõ ñeà ra vaø laõnh ñaïo coâng cuoäc ñoåi môùi, ñöa ñaát nöôùc töøng böôùc thoaùt khoûi tình traïng khuûng hoaûng vaø ñang böôùc vaøo thôøi kyø CNH-HÑH. Nhö vaäy, Ñaûng Coäng Saûn VN ñaõ theå hieän vai troø laõnh ñaïo , tinh thaàn phuï traùch tröôùc giai caáp vaø daân toäc khi thaéng lôïi cuõng nhö luùc khoù khaên, khi thaønh coâng cuõng nhö luùc sai laàm, khuyeát ñieåm. Maët khaùc, Ñaûng luoân töï ñoåi môùi, hoaøn thieän veà moïi maët ñeå ñaùp öùng nhöõng ñoøi hoûi cuûa thöïc tieãn CM trong moãi giai ñoaïn phaùt trieån môùi. Caâu 3: Phaân tích tính taát yeáu, ñaëc ñieåm vaø thöïc chaát cuûa thôøi kyø quaù ñoä leân CNXH. 1/ Tính taát yeáu: TKQÑ leân CNXH laø 1 taát yeáu lòch söû vì: _ CNTB ra ñôøi töï phaùt töø XH PK coøn XHCN khoâng töï phaùt ra ñôøi töø XH TB maø quaù trình phaùt trieån cuûa CNTB chæ taïo ra nhöõng tieàn ñeà vaät chaát vaø kyõ thuaät cho CNXH keá thöøa. _ Baûn thaân coâng cuoäc caûi taïo XH cuõ vaø xaây döïng môùi cuûa giai caáp coâng nhaân vaø nhaân daân lao ñoäng sau khi ñaõ coù chính quyeàn laø 1 quaù trình khoù khaên vaø phöùc taïp. 2/ Ñaëc ñieåm vaø thöïc chaát: a-Ñaëc ñieåm : Ñaëc ñieåm kinh teá : trong TKQÑ coøn toàn taïi 1 neàn kinh teá haøng hoùa nhieàu thaønh phaàn. Caùc thaønh phaàn kinh teá ñoù toàn taïi ñan xen , ñaáu tranh vaø chuyeån hoùa laãn nhau . Thöïc teá trong VN ôû TKQÑ toàn taïi kinh teá nhieàu thaønh phaàn nhö: kinh teá nhaø nöôùc , kinh teá tö nhaân, kinh teá TB… cuøng toàn taïi vôùi nhau. Trong quaù trình toàn taïi ñoù coù söï chuyeån hoùa laãn nhau nhö caùc xí nghieäp quoác doanh (xn boâng Baïch Tuyeát) Æ coâng ty coå phaàn (cty coå phaàn Baïch Tuyeát), caùc caù theå Æ taäp theå (HTX)… Ñaëc ñieåm cô caáu giai caáp: trong TKQÑ coøn toàn taïi 1 cô caáu giai caáp ña daïng goàm nhieàu giai caáp , nhieàu taàng lôùp xaõ hoäi vôùi nhau, caùc giai caáp vaø taàng lôùp xaõ hoäi ñoù toàn taïi ñan xen ñaáu tranh vaø chuyeån hoaù laãn nhau. ÔÛ VN trong xaõ hoäi toàn taïi 1 cô caáu giai caáp ña daïng: giai caáp coâng nhaân, giai caáp noâng daân, taàng lôùp trí thöùc, tieåu TS, TS… Caùc giai caáp naøy toàn taïi chuyeån hoùa, ñaáu tranh laãn nhau. Nhö khi caùc khu CN phaùt trieån thu huùt noâng daân rôøi boû noâng thoân vaøo nhaø maùy laøm coâng nhaân… Ñaëc ñieåm veà moái quan heä xaõ hoäi : ôû TKQÑ vaãn coøn söï khaùc bieät khaù cô baûn giöõa thaønh thò vaø noâng thoân cuõng nhö giöõa caùc giai caáp vaø taàng lôùp xaõ hoäi. ÔÛ VN, möùc soáng ôû thaønh thò cao, oån ñònh, coøn ôû noâng thoân thaáp vaø khoâng oån ñònh. Ñaëc ñieåm veà maët VHXH : beân caïnh neàn VH môùi, heä tö töôûng môùi, loái soáng vaø nhaân caùch môùi thì vaãn coøn toàn taïi neàn VH cuõ, heä tö töôûng cuõ, loái soáng vaø nhaân caùch cuõ thaäm chí laïc haäu vaø phaûn ñoäng. b- Thöïc chaát: Thöïc chaát cuûa TKQÑ laø “ai thaéng ai” giöõa 1 beân laø giai caáp coâng nhaân vaø nhaân daân lao ñoäng ñang ñöa ñaát nöôùc leân CNXH vôùi 1 beân giai caáp thoáng trò ñaõ bò laät ñoå nhöng chöa bò tieâu dieät hoaøn toaøn veà maët giai caáp, chuùng vaãn coøn aâm möu khoâi phuïc laïi nhöõng gì ñaõ maát. + Chính phuû : laø cô quan haønh phaùp cao nhaát, quaûn lyù, ñieàu haønh moïi coâng vieäc cuûa ñaát nöôùc. + TAND & Vieän kieåm soaùt nhaân daân : thöïc hieän quyeàn ñoäc laäp trong vieäc kieåm soaùt vaø xeùt xöû theo ñuùng phaùp luaät . 3/ Caùc ñoaøn theå, caùc toå chöùc xaõ hoäi – chính trò cuûa nhaân daân: _ Ñoù laø caùc toå chöùc ñaïi bieåu cho lôïi ích vaø nguyeän voïng chaân chính cuûa caùc coäng ñoàng xaõ hoäi khaùc nhau. Caùc toå chöùc ñoù coù nhieäm vuï: + Giaùo duïc, ñoäng vieân, chaêm lo, baûo veä lôïi ích chính ñaùng cuûa caùc thaønh vieân cuûa toå chöùc mình. + Goùp phaàn thöïc hieän daân chuû vaø ñoåi môùi xaõ hoäi , ñoùng goùp yù kieán xaây döïng ñöôøng loái chính saùch cuûa ñaûng, nöôùc . Lieân minh chính trò cuûa caùc ñoaøn theå nhaân daân laø Maët traän toå quoác VN hoaït ñoäng theo phöông thöùc hieäp thöông daân chuû, laø cô sôû cuûa chính quyeàn nhaø nöôùc . 4/ Moái quan heä giöõa caùc boä phaän trong HTCT: Ñaûng Coäng Saûn laø ñoäi tieân phong cuûa giai caáp coâng nhaân , laø ñaïi bieåu trung thaønh cho lôïi ích cuûa giai caáp coâng nhaân, nhaân daân lao ñoäng vaø caû caùc daân toäc. Ñaûng laø boä phaän hôïp thaønh vöøa laø löïc löôïng laõnh ñaïo HTCT XHCN. Nhaø nöôùc XHCN laø toå chöùc theå hieän vaø thöïc hieän yù chí quyeàn löïc cuûa nhaân daân; thay maët vaø chòu traùch nhieäm tröôùc nhaân daân quaûn lyù toaøn boä hoaït ñoäng ñôøi soáng XH; maët khaùc noù chòu söï laõnh ñaïo vaø thöïc hieän ñöôøng loái chính trò cuûa giai caáp coâng nhaân. Lieân minh chính trò cuûa caùc ñoaøn theå nhaân daân laø Maët traän toå quoác VN hoaït ñoäng theo phöông thöùc hieäp thöông daân chuû, laø cô sôû cuûa chính quyeàn nhaø nöôùc. Caâu 4: Thöïc chaát cuûa vaán ñeà daân chuû laø gì ? Phaân tích noäi dung cuûa neàn daân chuû XHCN, vì sao Ñaûng ta khoâng thöïc hieän cô cheá ña ñaûng ñoái laäp? 1/ Thöïc chaát cuûa vaán ñeà daân chuû: + Daân chuû vôùi tö caùch laø quyeàn löïc cuûa nhaân daân , noù laø keát quaû ñaáu tranh laâu daøi cuûa nhaân daân choáng laïi aùp böùc boùc loät vaø caùc theá löïc phaûn ñoäng. ÔÛ ñaây noù coù phaûn aùnh nhöõng giaù trò coù tính nhaân vaên saâu saéc, ñaùnh daáu nhöõng möùc ñoä khaùc nhau trong quaù trình giaûi phoùng con ngöôøi vaø phaùt trieån tieán boä xaõ hoäi. + Daân chuû vôùi tö caùch laø cheá ñoä nhaø nöôùc , noù gaén lieàn vôùi giai caáp caàm quyeàn nhaát ñònh vaø mang tính giai caáp. 2/ Noäi dung cuûa neàn daân chuû XHCN: + Daân chuû XHCN tuy laø cheá ñoä daân chuû roäng raõi nhaát trong lòch söû nhöng vaãn laø neàn daân chuû mang tính giai caáp . Ñoù laø tính giai caáp treân cô sôû lieân minh coâng – noâng – trí thöùc vaø caùc taàng lôùp lao ñoäng khaùc. Do vaäy khoâng theå quan nieäm DC XHCN nhö laø moät cheá ñoä daân chuû thuaàn tuyù “cho taát caû moïi ngöôøi” ; moät söï “töï do tuyeät ñoái” 1 neàn “DC chung” maø DC phaûi ñi ñoâi vôùi taäp trung, vôùi kyû cöông kyû luaät , vôùi traùch nhieäm cuûa daân tröôùc phaùp luaät. + DC XHCN coù cô sôû kinh teá laø quan heä saûn xuaát XHCN . Trong caùc lónh vöïc DC, vieäc thöïc hieän DC trong kinh teá coù yù nghóa quan troïng nhaát. Chæ khi naøo ngöôøi lao ñoäng laûm chuû thöïc söï veà kinh teá , luùc ñoù hoï coù DC veà moïi maët. Hoï môùi trôû thaønh löïc löôïng quyeát ñònh toaøn boä quaù trình phaùt trieån cuûa xaõ hoäi. + Xaây döïng neàn daân chuû XHCN nhaèm phaùt huy cao ñoä tính töï giaùc vaø tinh thaàn saùng taïo to lôùn cuûa con ngöôøi trong söï nghieäp ñaáu tranh xaây döïng vaø baûo veä toå quoác XHCN , ñoàng thôøi taïo ñieàu kieän cho con ngöôøi phaùt trieån toaøn dieän. 3/ Ñaûng ta khoâng thöïc hieän cô cheá ña ñaûng ñoái laäp vì: DC XHCN khoâng tuøy thuoäc vaøo cô cheá chính trò ña nguyeân hay söï toàn taïi cuûa ña ñaûng ñoái laäp. Cheá ñoä moät hay nhieàu ñaûng laø keát quaû so saùnh löïc löôïng trong cuoäc ñaáu tranh giai caáp, noù laø saûn phaåm cuûa nhöõng ñieàu kieän lòch söû cuï theå cuûa töøng nöôùc trong töøng thôøi kyø. ÔÛ nöôùc ta, do ñieàu kieän lòch söû coù nhöõng ñaëc thuø rieâng, neân trong ñieàu kieän khoâng coù söï caàn thieát moät cô cheá ña ñaûng maø voäi vaõ maùy moùc xaây döïng cheá ñoä ña ñaûng thì voâ tình ñaõ taïo ñieàu kieän 1 caùch hôïp phaùp cho caùc theá löïc phaûn ñoäng trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc ngoùc ñaàu daäy choáng phaù söï nghieäp xaõ hoäi ñaát nöôùc . Caâu 5: Trình baøy tính taát yeáu vaø noäi dung cô baûn cuûa söï lieân minh coâng noâng trí thöùc trong CNXH 1/ Tính taát yeáu: ÔÛ nhöõng nöôùc voán laø NN laïc haäu ñi leân CNXH, LMCNTT vöøa laø quy luaät khaùch quan vöøa mang tính chieán löôïc vì: _ LMCNTT laø yeâu caàu khaùch quan cuûa quaù trình xaây döïng XHCN : ñoù laø söï thoáng nhaát giöõa caùc löïc löôïng chính trò – xaõ hoäi cô baûn cuûa CM, laø neàn taûng vöõng chaéc cuûa nhaø nöôùc XHCN , ñaûm baûo vai troø laõnh ñaïo cuûa giai caáp coâng nhaân , laø ñieàu kieän quyeát ñònh thaéng lôïi cho coâng cuoäc caûi taïo vaø xaây döïng XHCN. _ LMCNTT laø do moái lieân heä töï nhieân gaén boù vaø söï thoáng nhaát veà lôïi ích cô baûn cuûa giai caáp vaø taàng lôùp xaõ hoäi ñoù do baûn chaát XHCN quy ñònh. _ LMCNTT laø do söï gaén boù thoáng nhaát giöõa NN, CN, KHCNgheä hieän ñaïi trong ñieàu kieän 1 nöôùc NN ñang tieán haønh CNH-HÑH. 2/ Noäi dung cô baûn cuûa LMCNTT hieän nay: LMCNTT lieân minh hôïp taùc toaøn dieän treân taát caû lónh vöïc, trong ñoù noåi leân 1 soá lónh vöïc tieâu bieåu: _ Lónh vöïc chính trò: LMCNTT laø cô sôû vöõng chaéc cho khoái ñaïi ñoaøn keát toaøn daân, taïo neân söùc maïnh to lôùn phaù tan moïi aâm möu loâi keùo chia reõ cuûa keû thuø, ñaûm baûo vai troø laõnh ñaïo cuûa giai caáp coâng nhaân ñoái vôùi toaøn xaõ hoäi. _ Vaên hoùa xaõ hoäi : lieân minh nhaèm xaây döïng 1 neàn vaên hoùa tieân tieán ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc, vöøa hieän ñaïi hoùa hoøa nhaäp vôùi quaù trình quoác teá hoùa ñôøi soáng xaõ hoäi . Treân lónh vöïc naøy trí thöùc coù vai troø quan troïng trong vieäc naâng cao daân trí, phaùt trieån neàn vaên hoaù tieân tieán cho ñaát nöôùc. + Veà ñaëc ñieåm : giai caáp coâng nhaân vaø giai caáp noâng daân laø 2 giai caáp saûn xuaát ra ñaïi boä phaän saûn phaåm cho xaõ hoäi . Taàng lôùp trí thöùc khoâng tröïc tieáp saûn xuaát ra cuûa caûi nhöng coù nhieàu thaønh töïu khoa hoïc, coâng ngheä öùng duïng vaøo 2 lónh vöïc CN vaø NN laøm taêng naêng suaát lao ñoäng leân. + Veà moái quan heä: • Ñoái vôùi giai caáp coâng nhaân : NN laø cô sôû raát quan troïng ñeå phaùt trieån CN , noù laø nôi cung caáp nguyeân vaät lieäu, thöïc phaåm löông thöïc, lao ñoäng, thò tröôøng cho CN. • Ñoái vôùi giai caáp noâng daân cuõng raát caàn ñeán söï hoã trôï cuûa CN veà maùy moùc, phaân boùn, duïng cuï, noâng cuï, thuoác tröø saâu… Caû 2 giai caáp treân ñöôøng phaùt trieån raát caàn söï giuùp ñôõ cuûa trí thöùc trong vieäc naâng cao trình ñoä VH, KHKT vaø söû duïng kieán thöùc KHKT tieân tieán, theå hieän trong söï lieân keát giöõa caùc cô quan khoa hoïc, tröôøng ÑH vôùi caùc cô sôû saûn xuaát NN, CN ñeå öùng duïng nhieàu ñeà taøi khoa hoïc. Maët khaùc ñoäi nguõ tri thöùc cuõng chæ khaúng ñònh ñöôïc vò trí cuûa mình trong moái quan heä tröïc tieáp vôùi giai caáp coâng nhaân vaø noâng daân. Chính 2 giai caáp naøy ñaõ taïo ra moâi tröôøng cho tri thöùc ñöa KHKT vaøo ñôøi soáng. Caâu 6: Trình baøy noäi dung cöông lónh daân toäc cuûa CN Mac-Lenin, lieân heä V/Ñ DT ôû nöôùc ta Noäi dung cöông lónh daân toäc: 1/ Quyeàn DT bình ñaúng: Laø quyeàn thieâng lieâng nhaát cuûa taát caû caùc DT duø ñoâng hay ít ngöôøi, phaùt trieån hay khoâng phaùt trieån . Trong 1 quoác gia coù nhieàu thaønh phaàn DT thì quyeàn daân toäc bình ñaúng phaûi ñöôïc theå hieän baèng hieán phaùp & nghò ñònh. Ñoàng thôøi ñöôïc theå hieän cuï theå thoâng qua thöïc tieãn cuoäc soáng haøng ngaøy. Bình ñaúng DT khoâng coù nghóa laø caøo baèng, ban ôn. 2/ Quyeàn DT töï quyeát: Laø quyeàn töï quyeát ñònh laáy vaän meänh, cheá ñoä chính trò vaø con ñöôøng ñi leân cuûa DT. Quyeàn naøy coøn ñöôïc theå hieän thaønh quyeàn töï nguyeän lieân hieäp laïi, gia nhaäp thaønh lieân bang. Neâu leân quyeàn DT töï quyeát, Lenin nhaèm muïc ñích coå vuõ phong traøo ñaáu tranh cuûa giai caáp coâng nhaân vaø nhaân daân lao ñoäng treân toaøn theá giôùi choáng laïi quyeàn DT töï quyeát “giaû hieäu” cuûa CNÑQ. 3/ Lieân hieäp CN taát caû caùc DT: Ñaây laø tö töôûng cô baûn nhaát trong cöông lónh DT cuûa CN Mac-Lenin. Khi giai caáp CN caùc Dt ñoaøn keát laïi môùi coù theå giaûi quyeát trieät ñeå naïn aùp böùc boùc loät vaø baát bình ñaúng, ñaûm baûo cho caùc DT phaùt trieån ñoäc laäp töï do theo con ñöôøng tieán boä xaõ hoäi. Toùm laïi cöông lónh Dt cuûa CN Mac-Lenin laø moät boä phaän trong cöông lónh CM cuûa giai caáp coâng nhaân trong söï nghieäp ñaáu tranh giaûi phoùng DT, giaûi phoùng giai caáp, laø cô sôû lyù luaän cho ñöôøng loái chính saùch Dt cuûa ñaûng vaø nhaø nöôùc XHCN. Vaán ñeà DT VN: 1/ Khaùi quaùt: Theo thoáng keâ VN coù khoaûng 54 TPDT trong ñoù DT Kinh chieám 87% coøn 53 DT thieåu soá chieám 13%(ngöôøi Hoa 1,5%; 10 DT thieåu soá coù töø 10 vaïn-1 trieäu ngöôøi ; 20 DT thieåu soá coù töø 1 vaïn-10 vaïn ngöôøi ; 16 Dt thieåu soá coù töø 1000-1 vaïn ngöôøi ; 6 DT thieåu soá coù töø 100 – 1000 ngöôøi). VN laø moät quoác gia thoáng nhaát caùc DT ñaõ töøng chung soáng vôùi nhau töø laâu ñôøi (Töø thôøi döïng nöôùc, giöõ nöôùc vaø xaây döïng ñaát nöôùc) ñeàu thöøa nhaän tieáng Vieät laø ngoân ngöõ chung trong giao tieáp vaø ñeàu coù yù thöùc veà TQ VN. 2/ Ñaëc ñieåm: _ DT VN laø loaïi hình DT tieàn TB + Do vai troø cuûa vieäc phaùt trieån kinh teá troàng luùa nöôùc. + Do yeâu caàu cuûa vieäc choáng giaëc ngoaïi xaâm. + Do vai troø cuûa nhaø nöôùc phong kieán TW taäp quyeàn. _ DT VN chuû yeáu soáng xen keõ nhau tuy nhieân beân caïnh ñoù vaãn coù DT soáng rieâng. _ Caùc DT thieåu soá VN cö truù treân ñòa baøn chieán löôïc ñaëc bieät quan troïng veà kinh teá , veà an ninh quoác phoøng, vaø veà giao löu quoác teá. _ Caùc Dt ôû VN soáng trong ñieàu kieän cheânh leäch nhau veà moïi maët: kinh teá , y teá, giaùo duïc… 3/ Chính saùch DT : Ñaûng vaø nhaø nöôùc ta coi troïng vieäc ñoaøn keát caùc daân toäc vaø giaûi quyeát ñuùng ñaén vaán ñeà DT laø vaán ñeà quan troïng chieán löôïc nhaèm phaùt huy söùc maïnh toång hôïp cuõng nhö tieàm naêng töøng daân toäc trong ñaáu tranh giaønh ñoäc laäp daân toäc vaø xaây döïng XHCN. Chuû tröông cuûa Ñaûng: + Khaéc phuïc kinh teá töï cung töï tuùc, phaùt trieån kinh teá haøng hoùa ôû caùc vuøng Dt thieåu soá phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm cuûa töøng vuøng töøng DT , ñaûm baûo khai thaùc theá maïnh cuûa ñòa phöông. + Toân troïng lôïi ích, truyeàn thoáng, vh, ngoân ngöõ, taäp quaùn, tín ngöôõng cuûa caùc daân toäc. + Tieáp tuïc phaùt huy truyeàn thoáng ñaïi ñoaøn keát toaøn daân vì söï nghieäp “daân giaøu, nöôùc maïnh” choáng tö töôûng kyø thò chia reõ DT. + Taêng cöôøng ñaøo taïo boài döôõng ñoäi nguõ caùn boä DT thieåu soá. Caâu 7: Trình baøy nhöõng vaán ñeà cô baûn cuûa thôøi ñaïi trong giai ñoaïn hieän nay tröôùc nhöõng vaán ñeà caáp baùch cuûa toaøn caàu, nöôùc ta ñaõ nhaän thöùc vaø giaûi quyeát nhö theá naøo? I. Nhöõng vaán ñeà cuûa thôøi ñaïi trong giai ñoaïn hieän nay: 1/ Ñaëc ñieåm vaø maâu thuaãn cô baûn cuûa thôøi ñaïi ngaøy nay: a – Ñaëc ñieåm : _ Cuoäc ñaáu tranh cuûa nhaân daân caùc nöôùc vì hoaø bình , ñoäc laäp daân toäc, daân chuû vaø tieán boä xaõ hoäi ñang dieãn ra gay go phöùc taïp. _ CNXH rôi vaøo khuûng hoaûng, ñang gaëp nhieàu khoù khaên thöû thaùch. _ CNTB hieän ñaïi ñang coøn coù tieàm naêng phaùt trieån do : nhôø öùng duïgn caùc thaønh töïu môùi cuûa KHCN , nhôø caûi tieán phöông phaùp quaûn lyù; nhôø thay ñoåi cô caáu saûn xuaát, nhôø ñieàu chænh caùc hình thöùc sôû höõu vaø caùc chính saùch xaõ hoäi. b – Nhöõng maâu thuaãn cuûa thôøi ñaïi ngaøy nay: _ Maâ
Tài liệu liên quan