So sánh bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa với nền dân chủ tư sản? Đa nguyên chính trị, đa đảng có phải là tiêu chuẩn của nền dân chủ ko tại sao? Liên hệ trên thế giới và Việt Nam

Phân tích thực tiễn quá trình xuất hiện, tồn tại và phát triển của các nền dân chủ, đặc biệt là những quy luật của nền dân chủ chủ nô, dân chủ tư sản, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác- lenin đã khẳng định: đấu tranh cho dân chủ là một quá trình lâu dài và ko thể dừng lại ở dân chủ tư sản. Sự tất yếu diễn ra và thặng lợi của một nền dân chủ mới - dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát triển và tiến bộ hơn gấp triệu lần. Dân chủ tư sản là chế độ tư bản tư nhân về tư liệu sản xuất. Tư liệu sản xuất tập trung vào tay tư bản và chúng có quyền phân phối và sử dụng những tư liệu đó. Những người lao động phải làm thuê cho chúng với mức lương rẻ mạt. Dân chủ xã hội chủ nghĩa có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu của toàn xã hội. Chế độ sở hữu đó phù hợp với quá trình xã hội hóa ngày càng cao của sản xuất nhằm thỏa mãn nhu cầu ko ngừng tăng lên về vật chất và tinh thần của tất cả quần chúng nhân dân lao động Cả 2 nền dân chủ đều tuân theo tiêu chí quyền lực thuộc về nhân dân. Nhưng nhân dân là ai thì lại do xã hội quy định. Đều đc thực hiện bầu và bãi nhiệm các thành viên trong tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước và tực hiện điều đó bằng quyền lực nhà nước. Cả 2 nền dân chủ đều kế thừa những tinh hoa và phát triển ở mức cao hơn của những nền dân chủ trước đó.

doc3 trang | Chia sẻ: nhungnt | Lượt xem: 47962 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu So sánh bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa với nền dân chủ tư sản? Đa nguyên chính trị, đa đảng có phải là tiêu chuẩn của nền dân chủ ko tại sao? Liên hệ trên thế giới và Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu hỏi: So sánh bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa với nền dân chủ tư sản? Đa nguyên chính trị, đa đảng có phải là tiêu chuẩn của nền dân chủ ko tại sao? Liên hệ trên thế giới và Việt Nam Bài làm Phân tích thực tiễn quá trình xuất hiện, tồn tại và phát triển của các nền dân chủ, đặc biệt là những quy luật của nền dân chủ chủ nô, dân chủ tư sản, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác- lenin đã khẳng định: đấu tranh cho dân chủ là một quá trình lâu dài và ko thể dừng lại ở dân chủ tư sản. Sự tất yếu diễn ra và thặng lợi của một nền dân chủ mới - dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát triển và tiến bộ hơn gấp triệu lần. Dân chủ tư sản là chế độ tư bản tư nhân về tư liệu sản xuất. Tư liệu sản xuất tập trung vào tay tư bản và chúng có quyền phân phối và sử dụng những tư liệu đó. Những người lao động phải làm thuê cho chúng với mức lương rẻ mạt. Dân chủ xã hội chủ nghĩa có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu của toàn xã hội. Chế độ sở hữu đó phù hợp với quá trình xã hội hóa ngày càng cao của sản xuất nhằm thỏa mãn nhu cầu ko ngừng tăng lên về vật chất và tinh thần của tất cả quần chúng nhân dân lao động Cả 2 nền dân chủ đều tuân theo tiêu chí quyền lực thuộc về nhân dân. Nhưng nhân dân là ai thì lại do xã hội quy định. Đều đc thực hiện bầu và bãi nhiệm các thành viên trong tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước và tực hiện điều đó bằng quyền lực nhà nước. Cả 2 nền dân chủ đều kế thừa những tinh hoa và phát triển ở mức cao hơn của những nền dân chủ trước đó. Dân chủ tư sản phục vụ cho lợi ích của thiểu số giai cấp tư sản và giai cấp này nắm mọi quyền hành trong tay chi phối toàn xã hội. Đó là một nền dân chủ số ít, chuyên chính số đông. Dân chủ giả hiệu nửa vời: đó là những lời hứa suông, lợi ích là một thứ bánh vẽ. Trái lại và có sự đầy đủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, với tư cách là chế độ nhà nước đc sáng tạo bởi quần chúng nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, dân chủ xã hội chủ nghĩa đảm bảo mọi quyền lực đều thuộc về tay nhân dân. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là thiết chế chủ yếu thực thi dân chủ do giai cấp nhân dân lãnh đạo thông qua chính đảng của họ. Điều đó cho thấy, dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa có bản chất giai cấp công nhân, vừa có tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc. Trên cơ sở của sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích của toàn xã hội, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có sức thu hút mọi tiềm năng sáng tạo, tính tích cực cuẩ xã hội của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới. Trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, tất cả các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức đoàn thể và mọi công nhân đều đc tham gia vào công việc của nhà nước. Đây là một nền dân chủ theo số đông, một nền dân chủ htuwcj sự rộng rãi. Bên cạnh đó nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vẫn là một nền dân chủ mang tính giai cấp. Thực hiện dân chủ rộng rãi với đa số quần chúng nhân dân, đồng thời hạn chế dân chủ và thực hiện trấn áp với thiểu số giai cấp áp bức, bóc lột và phản động. Trong nền dân chủ đó, chuyên chính và dân chủ là 2 mặt, 2 yếu tố quy định lẫn nhau, tác động bổ sung cho nhau. Đây chính là chuyên chính kiểu mới dân chủ kiểu mới Lenin khẳng định: Nền dân chủ tư sản càng phát triển càng đi lên độc tài chuyên chính. Còn nền dân chủ xã hội chủ nghĩa càng phát triển càng đi đến chỗ giản đơn tiêu biến ĐA NGUYÊN CHÍNH TRỊ, ĐA ĐẢNG không phải là tiêu chuẩn của nền dân chủ vì Đa nguyên là cùng một lúc tồn tại nhiều chế độ chính trị khác nhau trong cùng một đất nước Đa Đảng là nhiều Đảng phải cùng tồn tại trg một thể chế nhà nước, cùng cầm quyền và lãnh đạo 1 quốc gia Khi chủ nghĩa xã hội xuất hiện, đa nguyên chính trị trở thành công cụ để giai cấp tư sản chống lại các nước xã hội chủ nghĩa. Phong trào công nhân tiến bộ trên toàn thế giới dựa vào việc đòi mở rộng quyền tự do, dân chủ, thực chất là để điều chỉnh lợi ích của cá nhân Đa nguyên chính trị, đa đảng sẽ dẫn đến việc tranh giành lợi ích giữa các nhóm, các đảng phái để nắm đc quyền lực về chính trị và kinh tế về phía mình. Làm nảy sinh mâu thuẫn giữa nhiều Đảng phái, họ sẽ tìm mọi cách để lợi ích thuộc về phái mình nhiều nhất, ko quan tâm tới lợi ích của nhân dân và của xã hội dẫn đến ảnh hưởng về đời sống, kinh tế - văn hóa xã hội. Điều này trái với ý nghĩa, bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là đảm bảo quyền lợi thuộc về nhân dân LIÊN HỆ Trên thế giới: Những nước đa nguyên, đa đảng như Mỹ, Anh, Pháp … bề ngoài thì quyền lực nhà nước chia đều cho nhiều Đảng và cơ hội dân chủ cho nhiều người sẽ cao hơn. Nhưng thực chất nó chỉ phục vụ lợi ích của từng tập đoàn tài chính kinh tế gắn với một Đảng phái nhất định. Ở nhưng nước này có sự phân hóa giàu nghèo rõ rệt; tình hình tài chính ko ổn định; bạo loạn khủng bố diễn ra thường xuyên và gây những hậu quả nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân. Ở Việt Nam: Vẫn luôn chịu sự chông phá của những thế lực thù địch, phản động nhằm chia rẽ, phá vỡ Đảng, có những luận điệu xuyên tạc nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc. Nhưng với sự lãnh đạo của 1 Đảng – Đảng Cộng sản Việt Nam, nước ta luôn giư vững đc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thiết lập cơ chế dân chủ, xem lợi ích của nhân dân là kim chỉ nam cho những hành động, chính sách. Luôn nêu cao khẩu hiệu: Nhà nước là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.