Câu hỏi ôn tập môn đầu tư

Chương 1: Tổng quan về đầu tư 1.Trình bày khái niệm về đầu tư, đặc điểm của hoạt đồng đầu tư. 2. Trình bày các tiêu chí để phân loại hoạt động đầu tư. 3. Nêu vai trò của hoạt động đầu tư đối với nền kinh tế 4. Nêu vai trò của hoạt động đầu tư đối với doanh nghiệp. Chương 2: Tổng quan về dự án đầu tư 1.Sự cần thiết phải tiến hành các hoạt động đầu tư theo dự án. 2. Hãy trình bày khái niệm,đặc điểm, yêu cầu và công dụng của dự án đầu tư. 3. Nội dung của dự án đầu tư 4. Các giai đoạn hình thành và thực hiện dự án đầu tư. Phân tích mối quan hệ giữa các giai đoạn trong quá trình thực hiện dự án đầu tư. 5. So sánh nội dung và đặc điểm nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi. 6. Qúa trình soạn thảo dự án đầu tư có nhất thiết phải tiến hành theo 3 cấp độ nghiên cứu ( nghiên cứu phát hiện cơ hội đầu tư, nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi) không? Vì sao? 7. Tại sao phải xem xét tình hình kinh tế xã hội tổng quát có liên quan đến dự án đầu tư?

doc22 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1560 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Câu hỏi ôn tập môn đầu tư, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu hỏi ôn tập môn đầu tư Câu hỏi ôn tập Chương 1: Tổng quan về đầu tư 1.Trình bày khái niệm về đầu tư, đặc điểm của hoạt đồng đầu tư. 2. Trình bày các tiêu chí để phân loại hoạt động đầu tư. 3. Nêu vai trò của hoạt động đầu tư đối với nền kinh tế 4. Nêu vai trò của hoạt động đầu tư đối với doanh nghiệp. Chương 2: Tổng quan về dự án đầu tư 1.Sự cần thiết phải tiến hành các hoạt động đầu tư theo dự án. 2. Hãy trình bày khái niệm,đặc điểm, yêu cầu và công dụng của dự án đầu tư. 3. Nội dung của dự án đầu tư 4. Các giai đoạn hình thành và thực hiện dự án đầu tư. Phân tích mối quan hệ giữa các giai đoạn trong quá trình thực hiện dự án đầu tư. 5. So sánh nội dung và đặc điểm nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi. 6. Qúa trình soạn thảo dự án đầu tư có nhất thiết phải tiến hành theo 3 cấp độ nghiên cứu ( nghiên cứu phát hiện cơ hội đầu tư, nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi) không? Vì sao? 7. Tại sao phải xem xét tình hình kinh tế xã hội tổng quát có liên quan đến dự án đầu tư? Chương 3: Thẩm định dự án đầu tư 1. Tại sao phải thẩm định dự án đầu tư? Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thẩm định dự án đầu tư? 2. Nêu yêu cầu đối với cán bộ làm công tác thẩm định dự án. 3. Trình bày các phương pháp tiến hành thẩm định dự án. 4. Yêu cầu đối với thông tin sử dụng trong thẩm định dự án. 5. Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thẩm định dự án. 6. Sự cần thiết, mục đích và các nội dung nghiên cứu khía cạnh thị trường của dự án? 7. Có thể bỏ qua bước nghiên cứu kỹ thuật của dự án không? vì sao? 8. Khi thẩm định khía cạnh công nghệ của dự án đầu tư, cán bộ thẩm định phải quan tâm đến những nội dung gì? 9. Nội dung thẩm định tài chính dự án. Các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định tài chính dự án. Đối với ngân hàng thương mại, việc thẩm định nội dung tài chính của dự án có ý nghĩa như thể nào? 10. Định nghĩa dòng tiền. Các nguyên tắc xác định dòng tiền của dự án. 11. Định nghĩa lãi suất chiết khấu. Bản chất của lãi suất chiết khấu. Phương pháp xác định lãi suất chiết khấu. 12. Trình bày các loại rủi ro của dự án. Nêu các biện pháp để hạn chế rủi ro của dự án. 13. Phân tích ưu, nhược điểm của các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án. 14. Phân tích độ nhạy của dự án là gì? Tại sao trong thẩm định dự án đầu tư lại phải tiến hành phân tích độ nhạy? Trình bày phương pháp phân tích độ nhạy của dự án. 15. Phân tích tình huống là gì? Ưu, nhược điểm của phương pháp này. 16. Phân biệt giữa thẩm định tài chính dự án và thẩm định hiệu quả kinh tế xã hội của dự án. Chương 4: Nguồn tài chính cho dự án 1. Nêu khái niệm vốn đầu tư. Sự cần thiết phải huy đông đủ vốn đầu tư cho dự án. 2. Nêu các nguồn vốn của dự án đầu tư. Ưu nhược điểm của từng nguồn vốn này. 3. Đề xuất các giải pháp để thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các dự án của Việt Nam. 4. Các nguồn tài trợ có ảnh hưởng gì đến lãi xuất chiết khấu của dự án? Chương 5: Các phương thức tài trợ 1. Trình bày khái niệm và các tiêu chuẩn làm căn cứ tài trợ cho dự án. 2. Trình bày nội dung, đặc điểm của các phương thức tài trợ. Ưu nhược điểm của từng phương thức Bài tập Phần 1: Các bài tập về dòng tiền Bài 1 Một người muốn có 80 triệu sau 10 năm. Vậy cần phải gửi vào ngân hàng bao nhiêu tiền ở hiện tại biết r = 8%/năm Bài 2 Một người có tiến độ bỏ vốn đầu tư như sau: lần thứ nhất đầu tư 60 triệu; sau 2 quý nữa đầu tư 30 triệu, sau 3 quý nữa tiếp theo bỏ ra 40 triệu, r = 5%/quý. Sau 10 quý kể từ khi đầu tư giá trị các khoản tiền này là bao nhiêu? Bài 3 Một dự án đầu tư có tiến độ như sau: Năm 2000 2001 2002 2003 Vốn đầu tư (tỷ đồng) 1 1.5 1.5 1 Số vốn này đi vay đầu các năm, lãi suất đi vay là 10%/năm. Năm 2004 bắt đầu sản xuất. Hỏi cho đến khi sản xuất, tổng số tiền đã vay để đầu tư là bao nhiêu? Bài 4 Một doanh nghiệp mua thiết bị theo phương thức trả chậm như sau: Giao máy đầu năm thứ nhất Cuối năm thứ nhất trả 200 triệu Cuối năm thứ hai trả 300 triệu Cuối năm thứ ba trả 500 triệu Lãi suất trả chậm 15%/năm. Vậy nếu mua trả ngay thì hết bao nhiêu tiền? Bài 5 Một người cứ cuối mỗi tháng lại gửi vào ngân hàng 500.000 đồng. lãi suất tiền gửi là 1%/tháng. Hỏi sau 2 năm số tiền gửi là bao nhiêu? Bài 6 Có một khoản vay là 10 triệu USD, dự kiến sẽ được trả liên tục vào cuối 5 năm, mức trả mỗi năm bằng nhau, r = 10%/năm. Tính số tiền trả đều đặn hàng năm. (trả theo niên kim cố định) Bài 7 Cần gửi vào ngân hàng bao nhiêu tiền vào đầu năm thứ nhất để có thể lấy ra vào cuối năm thứ nhất là 30 triệu đồng, các cuối năm sau mỗi cuối năm 5 triệu đồng liên tục trong vòng 8 năm với lãi suất 10%/năm. Bài 8 Một người vay ngân hàng 500 triệu và sẽ trả nợ ngân hàng theo phương thức trả đều đặn cuối mỗi tháng một lần. Mỗi lần trả một số tiền đều bằng nhau. Việc trả nợ băt đầu từ cuối tháng thứ 3 đến cuối tháng thứ thì hết nợ, r = 1%/tháng. Tính số tiền trả nợ từng lần đó? Bài 9 Một công ty vay ngân hàng 5 triệu USD với lãi suất 10%/năm, dự kiến sẽ trả vào cuối năm thứ 2 là 2 triệu USD, phần còn lại sẽ được trả đều đặn là 5 lần bằng nhau vào cuối 5 năm tiếp theo. Tính số tiền phải trả vào cuối mỗi năm đó? Bài 10 Một người mua xe trả góp như sau: đầu tiên phải trả 10 triệu đồng, việc trả góp bắt đầu từ cuối thàng thứ 3 mỗi tháng trả 500.000 đồng. Việc trả góp diễn ra liên tục trong vòng 10 tháng. Lãi suất trả góp là 2%/tháng. Hỏi nếu mua trả ngay thì hết bao nhiêu tiền? Bài 11 Một người dự định mua một căn nhà, dự kiến nếu trả ngay thì hết 1,5 tỷ đồng. Với r = 10%/năm, hãy tính: Nếu người đó muốn trả ngay 600 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ trả đều đặn trong 8 năm thì mỗi năm sẽ trả bao nhiêu tiền? Nếu người đó muốn trả vào cuối năm thứ 4 là 600 triệu, số tiền còn lại trả vào cuối năm thứ 8 thì đến năm thứ 8 sẽ phải trả bao nhiêu tiền? Nếu người đó muốn trả vào cuối năm thứ 8 là 600 triệu, còn trong 7 năm đầu mỗi năm trả 120 triệu vào đầu năm thì người bán nhà có đồng ý không? Tại sao? Bài 12 Một người vay ngân hàng vào đầu 3 tháng liên tiếp nhau. Mỗi lần vay là 100 triệu. Việc trả nợ bắt đầu từ cuối tháng thứ 3 và trả liên tục cho tới cuối tháng thứ 12 thì hết nợ, mỗi lần trả một số tiền đều bằng nhau, r = 2%/tháng. Tính số tiền trả nợ từng lần ? Bài 13 Có một khoản tiền được vay vào đầu năm thứ nhất là 100.000USD và được trả đều đặn làm 5 lần bằng nhau vào cuối 5 năm liên tục, r = 10%/năm. Hãy tính : Tính số tiền trả nợ từng lần ? Tính số dự còn lại sau thừng lần trả nợ ? Tách riêng phần trả gốc và trả lãi trong từng lần trả nợ ? Bài 14 Có tình hình vay và trả tiền hàng năm của một người như sau : Từ đầu năm thứ nhất đến đầu năm thứ 3 mỗi đầu năm vay 60 triệu Cuối năm thứ 4 trả 100 triệu Cuối năm thứ 5 đến cuối năm thứ 8 mỗi cuối năm vay 40 triệu Cuối năm thứ 9 đến cuối năm thứ 12 mỗi cuối năm trả một số tiền đều bằng nhau và hết nợ. Tính số tiền trả nợ đều đó với r = 15%/năm Phần 2 : Thẩm định và lựa chọn dự án đầu tư Bài 1 Một công ty đang muốn có một máy thi công : - Nếu đi thuê thì phải trả ngay từ đầu là 200 triệu và sau 4 năm sử dụng phải trả lại máy đó. - Nếu đi mua thì phải bỏ ra 250 triệu và sau 4 năm sử dụng thì bán lại máy thu được 70 triệu Công ty nên chọn phương án nào biết r = 12%/năm Bài 2 Một DN mua một chiếc mãy cũ để sử dụng. Muốn vận hành được thì phải sửa chữa. - Nếu sửa chữa lớn thì phải bỏ ngay ra từ đầu là 18 triêu và máy sẽ chạy ổn định trong 5 năm. - Nếu sửa chữa nhỏ thì cứ đầu mỗi năm bỏ ra 4 triệu và cũng đảm bảo máy đó khai thác trong 5 năm. Hãy chọn phương án sửa chữa biết r = 12 %/năm. Bài 3 Một dự án có tổng VĐT là 1200 triệu. Doanh thu hàng năm dự kiến là 650 triệu đồng. Tổng chi phí các loại của dự án hàng năm là 300 triệu. Dự án hoạt động trong 10 năm. Gía trị thanh lý vào cuối năm thứ 10 là 100 triệu. Hỏi có nên đầu tư không nếu lãi suất dài hạn là 15%/năm. Bài 4 Một dự án đầu tư có chi phí đầu tư năm đầu tiên là 1,2 triệu USD, chi phí đầu tư năm thứ 2 là 3 triệu USD, chi phí đầu tư năm thứ 3 là 0,8 triệu USD. Cuối năm thứ 4 dự án thu về thu nhập ròng (dòng tiền vào – dòng tiền ra) hàng năm là 1,4 triệu USD cho đến năm thứ 18. Tuổi thọ dự án là 18 năm, r = 10%/năm a.Tính NPV b.Nếu thu nhập ròng giảm 20% do gặp khó khăn thì dự án có được chấp nhận không ? c. Tại mức thu nhập ròng tổi thiểu là bao nhiêu thì dự án chấp nhận được ? Bài 5 Có 2 phương án với số liệu như sau : Chỉ tiêu Phương án 1 Phương án 2 Gía mua 240 270 Chi phí/ năm 40 30 Thu nhập/năm 110 120 Gía trị thanh lý 40 30 Tuổi thọ (năm) 10 10 Hãy lựa chọn phương án theo chỉ tiêu NPV. Biết r = 10%/năm. Bài 6 Có 2 phương án với số liệu như sau : Chỉ tiêu Phương án 1 Phương án 2 Gía mua 100 150 Chi phí/ năm 22 43 Thu nhập/năm 50 70 Gía trị thanh lý 20 10 Tuổi thọ (năm) 5 10 Dự án sẽ hoạt động trong 10 năm. Biết r = 8%/năm. Hãy lựa chọn phương án theo chỉ tiêu NPV. Bài 7 Có thông tin về 3 loại thiết bị như sau (đơn vị : triệu đồng) Chỉ tiêu A B C Gía mua thiết bị 45 60 50 Thu nhập/ năm 36 50 40 Chi phí/ năm 20 24 26 Gía trị thanh lý 4 6 4 Tuổi thọ (năm) 4 12 6 Hãy lựa chọn phương án theo chỉ tiêu NPV. Biết r = 12%/năm. Bài 8 Công ty than X đang dự kiến 2 phương án vận chuyển khai thác than từ mỏ vền nhà máy. Phương án 1 phải mua 2 xe vận chuyển và xây dựng trạm bốc dỡ tại nhà máy. Phương án 2 xây dựng hệ thống chuyền tải từ mỏ về nhà máy. Biết r = 12%/năm. Hãy lựa chọn phương án với những thông tin sau: (đơn vị : triệu đồng) Chỉ tiêu Phương án 1 Phương án 2 2 xe ô tô Trạm bốc dỡ Vốn đầu tư 90 30 180 Chi phí vận chuyển / năm 12 0,5 3 Gía trị thanh lý 10 2 11 Tuổi thọ (năm) 8 12 24 Bài 9 Công ty X đang xem xét việc thay thế một dây chuyền đóng hộp tại kho hàng của mình. Dây chuyền hiện tại đã mua cách đây nhiều năm với giá 600.000$. Gía trị còn lại trên sổ sách là 200.000$, và có thể bán ra thị trường với giá 150.000$ vào thời điểm hiện nay. Công ty có thể mua một dây chuyền mới có công suất cao hơn với giá 1.200.000$. Dự kiến chi phí chuyên chở và lăp đặt là là 100.000$. Thuế suất thuế thu nhập DN là 28%, hãy tính đầu tư thuần cho dây chuyền mới. Bài 10 Công ty Y đang có một dây chuyền máy móc thiết bị mua cách đây 5 năm với nguyên giá 500.000$. Dây chuyền này được khấu hao mỗi năm là 50.000$. Công ty đang xem xét việc thay dây chuyền này bằng một dây chuyền mới hiệu quả hơn. Dây chuyền mới được mua với giá 700.000$, chi phí chuyên chở lắp đặt là 50.000$. Công ty dự kiến sẽ bán máy cũ với giá 275.000$. Thuế suất thuế thu nhập DN là 40%, hãy tính đầu tư thuần cho dây chuyền mới. Bài 11 Một công ty đang dự kiến đầu tư thêm một tài sản cố định trị giá 1000 triệu đồng, thời gian tồn tại của tài sản là 5 năm. Hết thời hạn 5 năm giá trị thanh lý coi như bằng 0. Hiện tại công ty đang thực hiện phương pháp khấu hao đều. Nếu TSCĐ được đầu tư thì sẽ tiết kiệm chi phí mỗi năm là 100 triệu đồng. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 30%, tỷ lệ chiết khấu của công ty là 15 %. Theo anh/chị công ty có nên đầu tư không? Bài 12 Nhà máy Thiên Nam dự định nâng cấp thiết bị để giảm thiểu chi phí sản xuất hàng năm. Nếu mua thiết bị giá 1.000.000 đ thì hàng năm có thể giảm 400.000đ. Thiết bị này có tuổi thọ là 5 năm nhưng sau 3 năm vận hành phải đại tu lại với chi phí khoảng 500.000 đ. Nếu dựa vào chỉ tiêu IRR thì thiết bị này có đáng mua không nếu i = 10%. Bài 13 Nhà máy rượu Bình tây dự kiến xây dựng một phân xưởng làm vỏ chai. Ước tính hàng năm cần 600.000 chai. Số tiền đầu tư là 50 triệu đồng để mua thiết bị làm việc trong 20 năm, chi phí vận hành hàng năm khoảng 7,5 triệu đồng, thuế và bảo hiểm là 2,5 triệu đồng. Hỏi nhà máy có nên mua thiết bị đó không hay tiếp tục mua chai từ nhà máy thủy tinh với giá 30đ/chai như hiện nay, biết i = 12%. Bài 14 Công ty A đang nghiên cứu mua một máy nghiền mới với giá 100.000$, chi phí chuyên chở lắp đặt là 2.500$.Nếu được chấp nhận, dự án này đòi hỏi vốn đầu tư hoạt động ròng ban đầu là 20.000$. Cách đây 1 năm công ty này đã chi cho công ty tư vấn 10.000$ để lập 1 nghiên cứu khả thi về máy nghiền mới này. Hãy tính vốn đầu tư củat dự án. Bµi 15 C«ng ty B×nh D­¬ng mua mét d©y chuyÒn chÕ biÕn thùc phÈm vµ ®­îc tr¶ chËm theo ph­¬ng thøc nh­ sau: - Tr¶ ®ît 1 cuèi n¨m thø nhÊt: 40.000 ®«la - Tr¶ ®ît 2 cuèi n¨m thø hai: 30.000 ®«la - Tr¶ ®ît 3 cuèi n¨m thø 3: 20.000 ®«la ViÖc l¾p ®Æt d©y chuyÒn ®­îc tiÕn hµnh ®Õn hÕt n¨m thø 1 th× hoµn tÊt, sau ®ã ®i ngay vµo ho¹t ®éng. Chi phÝ l¾p ®Æt lµ 5000 ®«la ®­îc tÝnh vµo thêi ®iÓm cuèi n¨m. D©y chuyÒn nµy dù kiÕn sÏ khai th¸c liªn tôc trong vßng 12 n¨m, chi phÝ lµ 10.000 ®«la/n¨m, thu nhËp lµ 32.000 ®«la/n¨m. a. Cho biÕt r = 12%/n¨m. C«ng ty cã nªn ®Çu t­ kh«ng? b. NÕu thu nhËp/n¨m gi¶m 30% do ph¶i c¹nh tranh víi doanh nghiÖp kh¸c th× dù ¸n cßn kh¶ thi kh«ng? c. Thu nhËp tèi thiÓu ph¶i ®¹t ®­îc ®Ó dù ¸n vÉn hÊp dÉn ®Çu t­? d. TÝnh chi phÝ vèn tèi ®a mµ dù ¸n cã thÓ chÞu ®­îc? Bµi 16 Mét C«ng ty ®i vay vèn ®Çu t­ d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt d­îc phÈm víi l·i suÊt 10%/n¨m. Hµng n¨m, d©y chuyÒn nµy cho doanh thu lµ 2200 triÖu ®ång. Chi phÝ c¸c lo¹i hµng n¨m ®Ó t¹o ra doanh thu trªn lµ 1000 triÖu ®ång. Tuæi thä cña d©y chuyÒn c«ng nghÖ lµ 6 n¨m. Gi¸ trÞ thanh lý cña d©y chuyÒn c«ng nghÖ nµy sau thuÕ lµ 500 triÖu. a. Gi¸ mua d©y chuyÒn c«ng nghÖ tèi ®a cã thÓ chÊp nhËn ®­îc? b. NÕu ng­êi b¸n d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®­a ra 3 ph­¬ng thøc thanh to¸n: - Tr¶ hµng n¨m 1100 triÖu trong cuèi 6 n¨m - Tr¶ ngay 2000 triÖu vµ tr¶ hµng n¨m trong 6 n¨m, mçi n¨m 500 triÖu. - Tr¶ trän gãi 3900 triÖu. H·y chän ph­¬ng thøc tr¶? c. NÕu l·i suÊt vay vèn thay ®æi th× l·i suÊt tèi ®a cã thÓ chÊp nhËn ®­îc lµ bao nhiªu ®Ó cã thÓ kh«ng bÞ thua lç theo ph­¬ng thøc thanh to¸n ®· chän? Bµi 17 C«ng ty chÕ biÕn vµ nu«i trång thuû s¶n H¶i D­¬ng mua thiÕt bÞ tõ Trung Quèc víi sè liÖu nh­ sau: Chi phÝ mua thiÕt bÞ ®­îc phÝa Trung Quèc cho tr¶ chËm vµo ®Çu 3 n¨m liªn tôc, mçi n¨m tr¶ 4 tØ ®ång. Thêi gian l¾p ®Æt thiÕt bÞ trong 2 n¨m. Chi phÝ l¾p ®Æt n¨m 1 hÕt 750 triÖu, n¨m 2 hÕt 680 triÖu (c¸c chi phÝ l¾p ®Æt tÝnh vµo thêi ®iÓm cuèi n¨m). Sau khi l¾p ®Æt hoµn chØnh, d©y chuyÒn ®i ngay vµo ho¹t ®éng khai th¸c víi chi phÝ vËn hµnh lµ 1,25 tØ/n¨m vµ thu nhËp lµ 3,75 tØ/n¨m. Thêi gian khai th¸c dù ¸n 15 n¨m. Toµn bé tµi s¶n ®· khÊu hao hÕt. Gi¸ trÞ thanh lý m¸y mãc thiÕt bÞ sau thuÕ lµ 530 triÖu, r = 10%/n¨m. a. NhËn xÐt vÒ kh¶ n¨ng ®Çu t­ vµo dù ¸n nµy b. NÕu v× c¹nh tranh lµm thu nhËp gi¶m 20%/n¨m. Nh©n tè kh¸c kh«ng ®æi th× dù ¸n cßn cã tÝnh kh¶ thi kh«ng? c. NÕu doanh nghiÖp ph¶I tiÕn hµnh söa ch÷a lín víi chi phÝ söa ch÷a lµ 500 triÖu ®ång vµo n¨m thø 5 cña qu¸ tr×nh khai th¸c th× dù ¸n cßn hÊp dÉn n÷a hay kh«ng ? Bài 18 Hãy tính toán và cho biết công ty A nên chọn phương án nào trong 2 phương án sau đây và giải thích vì sao? Phương án 1: Xây dựng cầu gỗ Chi phí xây dựng cầu là 120.000$, tuổi thọ cây cầu này là 10 năm, chi phí bảo dưỡng cầu hàng năm là 15.000$/năm kể từ khi xây dựng cầu xong và đưa vào sử dụng. Khi thanh lý cầu thu được 100$. Phương án 2: Xây dựng cầu sắt Chi phí xây dựng là 200.000$, tuổi thọ cây cầu này là 40 năm, chi phí bảo dưỡng cầu hàng năm là 5.000$. Lệ phí thu được hàng năm là 45.000$ kể từ khi xây dựng xong và đưa vào sử dụng. Cầu này được xây dựng theo hìng thức BOT, theo thỏa thuận của hai bên thì sau 20 năm hợp đồng được thanh lý và nhà đầu tư nhận được 1 khoản tiền là 20.000$. Lãi suất áp dụng cho cả 2 phương án là 8%/năm. Bµi 19 C«ng ty chÕ biÕn cµ phª ®Þnh ®Çu mét m¸y chÕ biÕn víi gi¸ 150 triÖu. Doanh thu hµng n¨m lµ 70 triÖu. Chi phÝ hµng n¨m ®Ó vËn hµnh lµ 10 triÖu. Gi¸ trÞ thanh lý b»ng 0. Thêi gian khai th¸c cña m¸y lµ 5 n¨m. KhÊu hao ®Òu vµ thuÕ thu nhËp lµ 32%. Yªu cÇu X¸c ®Þnh dßng tiÒn dßng hµng n¨m NhËn xÐt vÒ kh¶ n¨ng ®Çu t­ qua viÖc tÝnh NPV víi r = 12%/n¨m Gi¶ sö doanh nghiÖp chØ cã 75 triÖu vµ ph¶i vay ng©n hµng 75 triÖu ®Ó mua m¸y víi l·i suÊt vay b»ng 10%/n¨m. Doanh nghiÖp dù kiÕn tr¶ nî ng©n hµng lµm 3 lÇn vµo cuèi 3 n¨m ®Çu tiªn theo ph­¬ng thøc tr¶ gèc ®Òu, l·i tr¶ cïng k× víi gèc. Bài 20 Nhà máy cao su Biên Hòa dự định lắp đặt một máy mới thay thế cho 3 công nhân thao tác bằng tay hưởng lương 1,5 trđ/tháng/người. Máy mới này chỉ cần 1 công nhân điều khiển hưởng mức lương cũng như trên nhưng hàng năm phải tốn thêm chi phí vận hành là 7 tr đồng. máy mới có công suất bằng 3 công nhân nói trên nhưng phải mua và lắp đặt với chi phí là 80 trđ. Nhà máy định khấu hao theo phương pháp tuyến tính trong 5 năm. Lãi suất chiết khấu bằng 18%, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28%. Hỏi doanh nghiệp có nên đầu tư hay không ? Bài 21 Một công ty đầu tư cho một dự án với tổng số tiền là 1.2 tỷ đồng. Nguồn tài trợ cho dự án bao gồm: VTC: 240 triệu đồng, Vốn vay NH: 960 triệu đồng với lãi suất vay 20%/ năm. Gốc và lãi được hoàn trả theo niên kim cố định vào cuối mỗi năm trong 5 năm. Thu nhập trước kháu hao và thuế hàng năm là 480 triệu đồng. Dự án hoạt động trong 5 năm, khấu hao tuyến tính, thuế TNDN 28%, r=16%/ năm. Bµi 22 C«ng ty Hi - fi Audio Co.LTD cã dù ¸n më thªm mét cöa hµng kinh doanh ®Üa nh¹c. Sè liÖu tµi chÝnh cña dù ¸n nh sau: Chi phÝ ®Çu t­ mua cöa hµng: 105.000 $ Mua thiÕt bÞ ©m thanh: 2.500$ Mua thiÕt bÞ ¸nh s¸ng, ®iÒu hoµ: 1.200$ Chi phÝ tiÒn ®iÖn hµng n¨m: 3.600$ Chi phÝ nhËp ®Üa nh¹c hµng n¨m: 40.800$ Chi l­¬ng cho 2 nh©n viªn b¸n hµng : 120$/ngêi/th¸ng Dù kiÕn doanh thu b¸n hµng hµng n¨m : 77.500$ Cho biÕt khÊu hao theo ph­¬ng ph¸p tuyÕn tÝnh. ThuÕ TNDN lµ 28%. Thêi gian vËn hµnh dù kiÕn cña dù ¸n lµ 8 n¨m. Gi¸ trÞ cßn l¹i cña thiÕt bÞ sau thêi gian ho¹t ®éng lµ 1.400$, vµ b¸n l¹i ®­îc 1600$. Riªng cöa hµng ®· ®­îc khÊu hao hÕt vµ vÉn b¸n l¹i ®­îc 105.000$ ë cuèi n¨m thø 8. Cho biÕt r = 10% /n¨m. 1.H·y tÝnh NPV, IRR vµ thêi gian hoµn vèn cña dù ¸n nµy. Tõ ®ã, cho kÕt luËn vÒ kh¶ n¨ng ®Çu t­ dù ¸n.: 2.VÉn sè liÖu cña dù ¸n trªn, h·y tÝnh l¹i NPV, IRR vµ Thv khi: NÕu dù ¸n ®· khÊu hao hÕt gi¸ trÞ cña thiÕt bÞ vµ sau 8 n¨m, thiÕt bÞ b¸n ®­îc trªn thÞ tr­êng víi gi¸ 1.400 $. Nếu doanh thu giảm dần 8% mỗi năm do cạnh tranh với các cửa hàng khác trên thị trường. Nếu doanh thu của năm thứ nhất bằng 50%, năm thứ hai chỉ bằng 70%, năm thứ 3 chỉ bằng 90% của các năm kinh doanh ổn định sau đó. Nếu thời gian của dự án chỉ còn là 6 năm, các nhân tố khác không đổi. 3.C«ng ty Hi-fi Audio vay Ng©n hµng 60.000$ ®Ó mua cöa hµng víi l·i suÊt 10%/n¨m. ViÖc tr¶ nî Ng©n hµng sÏ thùc hiÖn theo ph­¬ng thøc tr¶ gèc ®Òu, l·i tr¶ cïng kú víi gèc vµo cuèi 3 n¨m ®Çu tiªn. - H·y x¸c ®Þnh dßng tiÒn cña dù ¸n ? Cho biết kế hoạch trả nợ như trên có khả thi với công ty không với giả định công ty chỉ trông đợi vào nguồn thu nhập từ chính dự án để trả nợ ngân hàng mà không có bất cứ nguồn trả nợ nào khác? - TÝnh NPV, IRR Bài 23 Công ty cổ phần Viglacera dự kiến đầu tư dây chuyền sản xuất gạch máy có công suất 12.000.000 viên/ năm với giá bán dự kiến 1500 đồng/ viên. Giá mua dây chuyền thiết bị này là 15 tỷ đồng, chi phí chuyển giao công nghệ là 500 triệu đồng (được trả khi mua dây chuyền). Thời gian lắp đặt dây chuyền là 1 năm, chi phí lắp đặt được trả vào cuối năm thứ nhất là 50 triệu đồng. Chi phí NVL, điện nước, nhân công hàng năm (chưa kể khấu hao) là 10 tỷ đồng. Sau khi lắp đặt xong dây chuyền đi ngay vào vận hành khai thác trong 8 năm. Giả sử dây chuyền chưa khấu hao hết, GTCL là 200 triệu đồng, GTTL là 150 triệu đồng. Công ty áp dụng phương pháp khấu hao tuyến tính, thuế suất thuế TNDN là 28%, r=15%/ năm. Yêu cầu: TÝnh NPV, IRR của dự án Bài 24 Bệnh viện Hồng Bàng mua một hệ thống thiết bị giặt là quần áo bệnh viện. Thiết bị được bên bán cho phép trả chậm như sau: Đợt 1 vào cuối năm thứ nhất: 300 triệu đồng Đợt 2 vào cuối năm thứ 2: 210 triệu đồng Đợt 3 vào cuối năm thứ 3: 150 triệu đồng Chi phí hàng năm cho việc vận hành thiết bị là 200 triệu đồng. Doanh thu hàng năm dự tính là 400 triệu đồng. Thời gian hoạt động của thiết bị là 7 năm. Dự tính thiết bị chưa khấu hao hết, GTCL là 100 triệu, GTTL thiết bị là 120 triệu. Dự án áp dụng phương pháp khấu hao tuyến tính, thuế suất thuế TNDN 28%, r=18%/ năm. Yêu cầu: TÝnh NPV, IRR của dự
Tài liệu liên quan