Chương 1: Khái quát về hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Theo khả năng ứng dụng của hệ thống Theo kiến trúc hệ thống Theo chức năng của hệ thống

ppt45 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1693 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương 1: Khái quát về hệ thống thông tin địa lý (GIS), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khóa học: GIS ĐẠI CƯƠNG TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Chào mừng các học viên đã tham gia lớp học TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Giới thiệu khoá học Giới thiệu giáo viên Giới thiệu học viên TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ Center for I.T. and GIS – DITAGIS Thành lập theo quyết định số 3029/GD và ĐT ngày 20/10/1994 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Giấy phép hoạt động số 372 ngày 19/01/1995 của Bộ Khoa Học Công Nghệ và Môi Trường. CHỨC NĂNG: Nghiên cứu triển khai áp dụng công nghệ thông tin và thông tin địa lý trong lĩnh vực qui hoạch lãnh thổ, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Sản xuất thử phần mềm và phần cứng từ kết quả nghiên cứu. Thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật: thông tin, tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực trên. www.ditagis.org Nội dung chương trình Chương 1: Khái quát về hệ thống thông tin địa lý Chương 2: Giới thiệu về phần mềm Arcview Chương 3: Tạo và hiệu chỉnh dữ liệu không gian Chương 4: Tạo và hiệu chỉnh dữ liệu thuộc tính Chương 5: Liên kết dữ liệu Chương 6: Truy vấn dữ liệu Chương 7: Thiết kế và xây dựng bản đồ chuyên đề Chương 8: Tạo trang in TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Kế hoạch giảng dạy - Số tiết học: 40 tiết - Thời khoá biểu - Giờ giấc - Địa điểm TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Phương pháp giảng dạy Bài giảng Thực tập trên phần mềm Bài tập từng chương Bài tập tổng hợp cuối khóa Điều kiện cấp chứng nhận hoàn thành khóa học Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tổng quan Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là gì ? Mô hình GIS Các thành phần của dữ liệu trong GIS Tổ chức dữ liệu không gian trong GIS Chức năng của GIS. Một vài ứng dụng GIS TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Thông tin địa lý TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Hệ thống thông tin địa lý TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Hệ thống thông tin địa lý là gì ? TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Vòng tuần hoàn của dữ liệu trong GIS Định nghĩa hệ thống thông tin địa lý TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Theo khả năng ứng dụng của hệ thống Theo kiến trúc hệ thống Theo chức năng của hệ thống Tiến trình phát triển của hệ thống thông tin địa lý TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview . GIS ra đời vào thập niên ’60 ở Canada. . Thập niên ’80 với sự phát triển của phần cứng máy tính, khả năng của GIS được quan tâm nhiều hơn. . Năm 1987: RRL (Regional Research Laboratory) được thành lập ở Anh. Tiến trình phát triển của hệ thống thông tin địa lý (tt) TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview . Năm 1988: NCGIA (National Center for Geographic Information and Analysis) được thành lập do Hoa kỳ cấp kinh phí triển khai theo 5 hướng nghiên cứu. . Năm 1989: NEXPRI (Dutch Expertise Central for Spatial Data Analysis) được thành lập do Uỷ ban khoa học Quốc gia Hà Lan cấp kinh phí hoạt động. Tiến trình phát triển của hệ thống thông tin địa lý (tt) TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview * Ở nước ta: GIS thâm nhập và phát triển ở nước ta vào giữa thập niên ’90. Năm 1994 Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý (DITAGIS) được thành lập. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Năm 1998: Hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý môi trường tỉnh Đồng Nai – DONAGIS được xây dựng. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Năm 1999: Hệ thống thông tin địa lý phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương – BIDOGIS được triển khai. Hệ Cao học chuyên ngành GIS được tổ chức đào tạo tại trường đại học Bách Khoa Tp.HCM. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Năm 2000: Hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý hành chính nhà nước thành phố Đà Nẵng dược xây dựng. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Năm 2001: Cơ sở dữ liệu môi trường lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai được xây dựng thông qua đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Năm 2002: Xây dựng CSDL nền TP.HCM. Lập dự án khả thi hệ thống thông tin địa lý TP.HCM – SAGOGIS. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Năm 2001: Nghiên cứu hệ thống GPS để giám sát các đối tượng động trên địa bàn Tp.HCM. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Năm 2002: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước “Hệ thống thông tin địa lý phục vụ phát triển kinh tế xã hội ĐBSCL – MEKOGIS” được triển khai. Mô hình hệ thống thông tin địa lý TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview - Mô hình hệ thống 3 thành phần: phần cứng, phần mềm, con người. - Mô hình hệ thống 4 thành phần: kỹ thuật (technoware) thông tin (infoware), tổ chức (orgaware), con người (humanware). - Mô hình 5 thành phần: phần cứng, phần mềm, dữ liệu, qui trình, con người. - Mô hình 6 thành phần: phần cứng, phần mềm, dữ liệu, qui trình, tổ chức, con người. Thaønh phaàn cuûa heä thoáng thoâng tin ñòa lyù TOÅ CHÖÙC TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Thaønh phaàn döõ lieäu Döõ lieäu khoâng gian Döõ lieäu thuoäc tính Döõ lieäu chuyeân ngaønh TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Thaønh phaàn phaàn cöùng TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Thaønh phaàn phaàn meàm TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Thaønh phaàn phaàn meàm TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Thaønh phaàn quy trình Quy trình: laø caùc coâng cuï ñaõ ñöôïc xaây döïng nhaèm phuïc vuï cho vieäc khai thaùc heä thoáng. Quy trình TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Thaønh phaàn con ngöôøi TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Thaønh phaàn toå chöùc TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview FRAMEWORK (COÂNG VIEÄC KHUNG) Các thành phần của dữ liệu GIS Dữ liệu không gian Dữ liệu thuộc tính TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tính chất Topology trong dữ liệu địa lý TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Tổ chức dữ liệu không gian trong GIS Những lớp dữ liệu được tổ chức theo chủ đề TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Các chức năng của GIS TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Thu thập dữ liệu TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Lưu trữ dữ liệu TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Phân tích Phân tích trên một lớp Phân tích chồng lớp Phân tích mạng Phân tích bề mặt Phân tích mẫu điểm Phân tích lưới TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Hiển thị Bản đồ Biểu đồ Báo cáo TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Một vài ứng dụng GIS trong lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản: dầu mỏ, khí đốt, khoáng sản,thủy hải sản, rừng, đất trồng. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Một vài ứng dụng (tt) GIS trong lĩnh vực quản lý môi trường và kiểm soát điều kiện tự nhiên: quản lý ô nhiểm, quản lý nguồn nước, động thực vật, khí tượng thủy văn. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Một vài ứng dụng (tt) GIS trong lĩnh vực quản lý hạ tầng kỹ thuật: Xây dựng, quy hoạch, giao thông, điện lực, viễn thông, cấp nước, thoát nước. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Một vài ứng dụng (tt) GIS trong lĩnh vực quản lý đất đai: quản lý sở hữu, sử dụng đất, quản lý tình hình thuế đất. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Một vài ứng dụng (tt) GIS trong lĩnh vực quản lý kinh tế xã hội: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview Hết chương 1 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ - DITAGIS GIS đại cương với phần mềm Arcview
Tài liệu liên quan