Chương 2: Xử lý dữ kiện động học

Xác định phương trình vận tốc thường gồm 2 giai đoạn Sự phụ thuộc vào nồng độ khi nhiệt độ không đổi. Sự phụ thuộc vào nhiệt độ 𝒌=𝒌_𝒐 𝒆^((−𝑬)⁄𝑹𝑻)

pptx32 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1403 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chương 2: Xử lý dữ kiện động học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 5/6/2014 ‹#› CHƯƠNG 2 : XỬ LÝ DỮ KIỆN ĐỘNG HỌC 1. Khái quát 2. Thiết bị phản ứng có thể tích không đổi 3. Thiết bị phản ứng có thể tích thay đổi Giới thiệu chung     Giới thiệu chung Khảo sát sự phụ thuộc vào nồng độ khi nhiệt độ không đổi. Phương pháp tích phân Phương pháp vi phân Theo dõi mức độ phản ứng thay đổi theo thời gian bằng cách sau Nồng độ của một cấu tử Tính chất vật lý của hỗi hợp (tính dẫn điện, chỉ số khúc xạ…) Áp suất tổng của hệ đẳng tích Thể tích của hệ đẳng áp 2. THIẾT BỊ GIÁN ĐOẠN THỂ TÍCH KHÔNG ĐỔI   aA + bB + … = rR + sS + … Thời gian A B R S Chất trơ t = 0 Ntr Phản ứng ax bx rx sx 0 t Ntr 2. THIẾT BỊ GIÁN ĐOẠN THỂ TÍCH KHÔNG ĐỔI     2. THIẾT BỊ GIÁN ĐOẠN THỂ TÍCH KHÔNG ĐỔI 2.1. Phương pháp tích phân xử lý số liệu Bước 3 : Từ các giá trị thực nghiệm của nồng độ các chất, xác định giá trị hàm số F(CA) tại những thời điểm t khác nhau. Bước 4 : Vẽ đồ thị F(CA) theo t. Nếu đồ thị là đường thẳng thì cơ chế giả sử ở trên là đúng, phù hợp thực nghiệm. Nếu không ta tiến hành giả sử lại cơ chế phản ứng (bước 5 – SGK). 2. THIẾT BỊ GIÁN ĐOẠN THỂ TÍCH KHÔNG ĐỔI Giả sử Thực tế         2. THIẾT BỊ GIÁN ĐOẠN THỂ TÍCH KHÔNG ĐỔI   2. THIẾT BỊ GIÁN ĐOẠN THỂ TÍCH KHÔNG ĐỔI   2. THIẾT BỊ GIÁN ĐOẠN THỂ TÍCH KHÔNG ĐỔI     2. THIẾT BỊ GIÁN ĐOẠN THỂ TÍCH KHÔNG ĐỔI   2. THIẾT BỊ GIÁN ĐOẠN THỂ TÍCH KHÔNG ĐỔI   2. THIẾT BỊ GIÁN ĐOẠN THỂ TÍCH KHÔNG ĐỔI     2. THIẾT BỊ GIÁN ĐOẠN THỂ TÍCH KHÔNG ĐỔI k1 k2 Đường biểu diễn nồng độ - thời gian cho phản ứng song song     2. THIẾT BỊ GIÁN ĐOẠN THỂ TÍCH KHÔNG ĐỔI k1 k2   kbk CC kbk = k1 + k2CC k1 0 Hằng số vận tốc cho phản ứng xúc tác đồng thể   2. THIẾT BỊ GIÁN ĐOẠN THỂ TÍCH KHÔNG ĐỔI k1 k2     2. THIẾT BỊ GIÁN ĐOẠN THỂ TÍCH KHÔNG ĐỔI k1 k2     2. THIẾT BỊ GIÁN ĐOẠN THỂ TÍCH KHÔNG ĐỔI k1 k2 k1 k2   k1 k2 2. THIẾT BỊ GIÁN ĐOẠN THỂ TÍCH KHÔNG ĐỔI   2. THIẾT BỊ GIÁN ĐOẠN THỂ TÍCH KHÔNG ĐỔI 2.2. Phương pháp vi phân xử lý số liệu Bước 4 : Vẽ (–dCA/dt ) theo f(C), nếu được đường thẳng thí phương trình vận tốc ban đầu phù hợp thực nghiệm. Bước 5 : Nếu không vẽ được đường thẳng qua gốc tọa độ, giả thiết lại cơ chế khác. 2. THIẾT BỊ GIÁN ĐOẠN THỂ TÍCH THAY ĐỔI   3. THIẾT BỊ GIÁN ĐOẠN THỂ TÍCH THAY ĐỔI   3. THIẾT BỊ GIÁN ĐOẠN THỂ TÍCH THAY ĐỔI   3. THIẾT BỊ GIÁN ĐOẠN THỂ TÍCH THAY ĐỔI   3. THIẾT BỊ GIÁN ĐOẠN THỂ TÍCH THAY ĐỔI   3. THIẾT BỊ GIÁN ĐOẠN THỂ TÍCH THAY ĐỔI  
Tài liệu liên quan